Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 27 september 2017

Sändningen börjar om
 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Upprop
 • 3. Val av justerare samt tid för justering
 • 4. Allmänhetens frågestund
 • 5. Ledamöternas frågestund
 • 6. Inkomna interpellationer
 • 7. Inkomna enkla frågor
 • 8. Fördelning av medborgarförslag – Förslag till utbyggnad av Ljungby lasarett
 • 9. Fördelning av medborgarförslag – Regler för hur personalen får vara klädd
 • 10. Fördelning av medborgarförslag – Gruppbiljett även för kunskapsresor
 • 11. Indelning i valkretsar i val till regionfullmäktige 2018
 • 12. Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
 • 13. Beslut om Region Kronobergs partistöd 2018
 • 14. Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation och övriga regleringar 2018
 • 15. Vårdval Kronoberg, specialiserad hudsjukvård i öppen vård - reviderad regelbok 2018
 • 16. Aktieförvärv i IT-plattform Småland & Öland AB
 • 17. Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB
 • 18. Bolagsordning för Almi Företagspartner Kronoberg AB
 • 19. Ägardirektiv för Almi Företagspartner Kronoberg AB
 • 20. Samverkansavtal för Almi Företagspartner Kronoberg AB
 • 21. Svar på motion – Resandet över länsgräns ska bli lika
 • 22. Svar på motion – Införande av träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
 • 23. Svar på motion – Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg
 • 24. Svar på motion – Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
 • 25. Svar på motion – Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
 • 26. Entledigande av ersättare i regionfullmäktige - Marianne Nilsson
 • 27. Entledigande av ledamot i regionfullmäktige – Per Schöldberg
 • 28. Valärenden
 • 29. Informationsärende: Regionstyrelsens beslut om verksamhet som bedrivits i Region Kronobergs hel- och delägda bolag 2016
 • 30. Informationsärende: Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag 2016
 • 31. Interpellation till regionstyrelsens 2:e vice ordförande – Budgetfrågor
 • 32. Interpellation till personalutskottets ordförande – Miljöbilar
 • 33. Interpellation till personalutskottets ordförande – Bisysslor
 • 34. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Väntetider till mammografiscreening
 • 35. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Utvecklingen av Äldrehälsa Kronoberg
 • 36. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Psykologer inom primärvården
 • 37. Interpellation till folkhälsoberedningens ordförande - Motion om ersättningsmodell för vårdval primärvård
 • 38. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Köerna till hörselvård i Region Kronoberg
 • 39. Interpellation till kulturnämndens ordförande - Kulturens tillgänglighet i hela länet
 • 40. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Hur är effektiviteten på BUP?
 • 41. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande - Samlat Barnens hus på CLV
 • 42. Interpellation till trafiknämndens ordförande – Bättre information vid trafikstörningar
 • 43. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Kostnader för tomma lagerlokaler i Blekinge
 • 44. Enkel fråga till regionstyrelsens ordförande – Organisationsförändringar
 • 45. Svar på enkla frågor
 • 46. Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 27 september kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.