Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 8 november 2017

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anders Ekberg

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Anders Ekberg

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Kerstin Ljungkvist (SD)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström - Ordförande revisionen

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

återsamling 10.20

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Paus till 11,35

Talare

Paus till 11.35

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas kl. 13.30

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Daniel Liffner (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Pontus Samuelsson (S)

Talare

Daniel Liffner (V)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Jan Lorentzson (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Jan Lorentzson (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Jan Lorentzson (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15.05

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16:40

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare samt tid för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att justera mötets protokoll samt
 • att justering sker den 22 november 2017, klockan 9.00, i Regionhuset på Nygatan 20, Växjö.

4. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

5. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

6. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktig besluta att medge att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg.

En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellation inkommit:

 1. Interpellation från Sven Sunesson (C) till kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg (S) - Kulturens tillgänglighet i hela länet.
 2. Interpellation från Sven Sunesson (C) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Användningen av förnybart bränsle.
 3. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Hur påverkas Kronoberg av förslaget om vinster i välfärden.
 4. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Planer på ny avdelning för Rättspsykiatriska kliniken.
 5. Interpellation från Britt-Louise Berndtsson (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) – Fysisk aktivitet på recept.
 6. Interpellation från Roland Gustbée (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Mässan Funka för livet.

7. Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer. En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Eftersom frågor kan inlämnas efter kungörelsedatum publiceras dessa separat till kallelsen.

8. Fördelning av medborgarförslag – Patienter med EDS

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till regionfullmäktige om vård för patienter med EDS. Eftersom medborgarförslaget omfattas av sekretess har vissa uppgifter i det utelämnats.

9. Delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktige rekommenderas besluta

 • att godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg, samt 
 • att notera informationen om revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg till protokollet.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på av Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

Invånare

Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade insatser som görs i hälso- och sjukvården. Under semesterperioden har en försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.

Medarbetare

Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.

Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö.

Verksamhetsutveckling

Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet.

Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs inom flera områden för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som Region Kronoberg strävar efter och vill erbjuda invånarna.

Ekonomi

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr. Helårsprognosen per augusti månad pekar på ett resultat på 20 mnkr för 2017 vilket är 42 mnkr sämre än budgeterat 2017.

Underlaget kommer att kompletteras med revisorernas granskning av delårsrapporten.

Paus

9. Delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktige rekommenderas besluta

 • att godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg, samt 
 • att notera informationen om revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg till protokollet.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på av Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

Invånare

Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade insatser som görs i hälso- och sjukvården. Under semesterperioden har en försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.

Medarbetare

Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.

Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö.

Verksamhetsutveckling

Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet.

Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs inom flera områden för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som Region Kronoberg strävar efter och vill erbjuda invånarna.

Ekonomi

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr. Helårsprognosen per augusti månad pekar på ett resultat på 20 mnkr för 2017 vilket är 42 mnkr sämre än budgeterat 2017.

Underlaget kommer att kompletteras med revisorernas granskning av delårsrapporten.

Paus

9. Delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktige rekommenderas besluta

 • att godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg, samt 
 • att notera informationen om revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg till protokollet.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på av Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

Invånare

Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade insatser som görs i hälso- och sjukvården. Under semesterperioden har en försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.

Medarbetare

Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.

Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö.

Verksamhetsutveckling

Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet.

Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs inom flera områden för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som Region Kronoberg strävar efter och vill erbjuda invånarna.

Ekonomi

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr. Helårsprognosen per augusti månad pekar på ett resultat på 20 mnkr för 2017 vilket är 42 mnkr sämre än budgeterat 2017.

Underlaget kommer att kompletteras med revisorernas granskning av delårsrapporten.

10. Närmare Kronobergaren – utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården 2017-2027

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården 2017-2027,
 • att strategin konkretiseras i handlingsprogram där mätbara mål anges för de kommande tre åren samt
 • att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per mandatperiod.

Sammanfattning

Det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi är i första hand ett stöd för beslutsfattare i Region Kronoberg under den kommande tioårsperioden. Tanken är också att den ska ge medarbetare, medborgare, patienter och närstående en god inblick i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse för de val vi gör.

Den gemensamma målbilden tar oss närmare kronobergaren både geografiskt, i våra relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder. Strategin involverar all hälso- och sjukvård: primärvård i offentlig och privat regi, psykiatri, specialiserad öppen och sluten vård samt tandvård.

Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra utgångspunkter har varit Region Kronobergs värdegrund och policy samt regionens strategi för en hållbar utveckling i länet, Gröna Kronoberg. Utvecklingsstrategin förverkligas genom uppdrag i budget och med stöd av våra årliga verksamhetsplaner med tillhörande handlingsplaner.

Strategin är framtagen i dialog med förtroendevalda, medarbetare, fackliga organisationer, pensionärsorganisationer samt patient- och handikapporganisationer. Genom särskilda undersökningar har vi också inhämtat synpunkter från medborgare i länet. Underlaget vilar på en omfattande genomgång av olika källor och underlag som redovisas i bilagda dokument.

Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och möta en hälso- och sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss Närmare Kronobergaren.

Paus

10. Närmare Kronobergaren – utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården 2017-2027

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården 2017-2027,
 • att strategin konkretiseras i handlingsprogram där mätbara mål anges för de kommande tre åren samt
 • att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per mandatperiod.

Sammanfattning

Det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi är i första hand ett stöd för beslutsfattare i Region Kronoberg under den kommande tioårsperioden. Tanken är också att den ska ge medarbetare, medborgare, patienter och närstående en god inblick i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse för de val vi gör.

Den gemensamma målbilden tar oss närmare kronobergaren både geografiskt, i våra relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder. Strategin involverar all hälso- och sjukvård: primärvård i offentlig och privat regi, psykiatri, specialiserad öppen och sluten vård samt tandvård.

Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra utgångspunkter har varit Region Kronobergs värdegrund och policy samt regionens strategi för en hållbar utveckling i länet, Gröna Kronoberg. Utvecklingsstrategin förverkligas genom uppdrag i budget och med stöd av våra årliga verksamhetsplaner med tillhörande handlingsplaner.

Strategin är framtagen i dialog med förtroendevalda, medarbetare, fackliga organisationer, pensionärsorganisationer samt patient- och handikapporganisationer. Genom särskilda undersökningar har vi också inhämtat synpunkter från medborgare i länet. Underlaget vilar på en omfattande genomgång av olika källor och underlag som redovisas i bilagda dokument.

Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och möta en hälso- och sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss Närmare Kronobergaren.

11. Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att godkänna förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 samt
 • att uppdra åt Kulturnämnden att ansvara för genomförandet av Regional kulturplan för Kronobergs län inom ramen för fastställd budget.

Sammanfattning

Kulturplanen är styrdokument för det kulturpolitiska området och omfattar hela det regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som får statsbidrag i enlighet med kultursamverkansmodellen. Arbetet med regionala kulturplaner styrs av en statlig förordning Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet som har förtydligats av Kulturrådet genom Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner. Under 2017 har kulturplanen reviderats i enlighet med Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018-2020 antagen av Kulturnämnden § 55/2016.

Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 syftar till att uppnå den kulturpolitiska visionen ett kulturliv med bredd och spets genom fem prioriterade utvecklingsområden som kommer att styra det regionala utvecklingsarbetet på kulturområdet 2018-2020 och kompletterar den ordinarie verksamhet och utveckling som sker.

Förlag till kulturplan innehåller även tre fördjupningar. Fördjupningarna behandlar kulturplanens sammanhang, den kulturella infrastrukturen i Kronoberg samt metoder för att forma och genomföra kulturplanen. En layoutad version av förslag till remissutgåva presenteras på kulturnämndens sammanträde.

12. Taxor och avgifter i hälso- och sjukvården 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018 i enlighet med bilagor 1-5.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 84/2017 taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018. Vid beslutet hänsköts avgifter i öppen och sluten hälso- och sjukvård samt egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag till regionfullmäktige i november.

13. Redovisning av partistöd 2016

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att godkänna inkommen redovisning av partistöd från Sverigedemokraterna för 2016.

Sammanfattning

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.

Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från föregående år (avser ej partistöd före 2015-01-01), hur stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.

Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Sverigedemokraterna inkom med redovisning inom föreskriven tid men regionstyrelsen beslöt § 171/17 att återremittera Sverigedemokraternas redovisning av partistöd för 2016 för fortsatt handläggning. Komplettering i ärendet har inkommit till kansliet efter begäran.

14. Partistöd för 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa partistöd för Sverigedemokraterna inom Region Kronoberg 2018 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige.

Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes av regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt av regeringen till 45 500 kronor.

Beslut om partistöd till Sverigedemokraterna 2018 återremitterades av regionstyrelsen § 171/17 2018 i avvaktan på att redovisning av Sverigedemokraternas partistöd för 2016 godkänns. Komplettering av redovisning är inlämnad i ärendet.

15. Svar på motion – Minskning av bland annat flygresorna i den politiska verksamheten

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning

Sverigedemokraternas regiongrupp har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ser över sin resepolicy och hur man kan arbeta på bästa sätt och samtidigt gynna både miljön och vår egen region i större utsträckning.

I motionen föreslås att den politiska verksamhetens flygresor minskar med minst 50 %, innebärande således färre resor relaterade till projekt samt färre resor gällande utbildningar och konferenser utanför Region Kronoberg.

Paus

16. Valärenden

Sammanfattning

Valärenden bereds av valberedningen inför regionfullmäktiges beslut.

17. Entledigande av ersättare i regionfullmäktige – Carlos Lillo (V)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att bevilja Carlos Lillo (V), Kongagatan 2, 360 50 Lessebo, entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt
 • att överlämna ärendet till Länsstyrelsen Kronobergs län för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Carlos Lillo (V), Kongagatan 2, 360 50 Lessebo, har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

18. Delårsrapporter augusti 2017 för regionstyrelsen och nämnderna

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Delårsrapporter för augusti 2017 för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden redovisas till regionfullmäktige för kännedom.

19. Interpellation till kulturnämndens ordförande - Kulturens tillgänglighet i hela länet

Sammanfattning

Interpellation
Sven Sunesson (C) har ställt följande interpellation till kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg (S):

"Regionens olika kulturinstitutioner har i stor utsträckning sin bas i Växjö. Det ingår i deras uppdrag att verka i hela Region Kronoberg för att kulturverksamheten ska spridas till alla i länet. Vi mäter årligen antalet besökare i kulturverksamheten och redovisar i delårsrapporter och årsredovisning och mål finns satta i budget. Målet för 2017 är att antalet besökare i kulturverksamheter i övriga kommuner (exklusive Växjö), ska vara 54 % av antalet besökare i Växjö. 2013 var det 62 %, 2016 bara 43 %. Tyvärr lyckas inte kulturverksamheten spridas i tillräckligt stor utsträckning.

Mina frågor till Kulturnämndens ordförande är:

 1. Är du nöjd med resultaten av hur kulturverksamheten sprids i länet?
 2. Vilka åtgärder planerar kulturnämnden för att uppnå uppsatta mål om 54 % för år 2017?
 3. Hur ska antalet besökare i kulturverksamheten i länet upprätthållas så att hela länet ges samma möjligheter?"

Tidigare behandling
Interpellationen ställdes till regionfullmäktiges möte den 27 september 2017. Regionfullmäktige beslutade § 140/2017 att interpellationen istället besvaras vid regionfullmäktige den 8 november 2017, eftersom Ragnar Lindberg fått förhinder från mötet.

20. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Användningen av förnybart bränsle

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"I budget 2017 är målsättningen att 70 % av bilresorna, som görs inom Region Kronobergs verksamhet, ska ske med förnyelsebart bränsle. Enligt delårsrapporten redovisas att endast 45 % uppnåtts. Ett mycket dåligt resultat av en region som vill kallas "Gröna Kronoberg".

Mina frågor till regionstyrelsens ordförande är

 1. Är du nöjd med resultatet för 2017?
 2. Varför används inte förnyelsebart bränsle i större utsträckning?
 3. Vilka åtgärder planeras för att uppnå målsättningen med 70 % förnyelsebart bränsle?
 4. Anser du att det behövs starkare politiska beslut, strängare regelverk eller andra åtgärder för att ersätta fossila bränslen i Region Kronoberg?"

21. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Hur påverkas Kronoberg av förslaget om vinster i välfärden

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Välfärden ska vara tillgänglig och trygg, kvaliteten ska vara hög och resurserna ska användas klokt. Medarbetarna i välfärden ska ha goda arbetsvillkor och kunna trivas på jobbet. Invånarna i Kronoberg som dels betalar för välfärden, dels använder den, ska garanteras ett ansvarsfullt användande av varje skattekrona och vardagsmakten att välja.

Företagsamhet behövs i välfärden. Innovationer, nya lösningar på gamla problem och mer resurseffektiva sätt att utföra verksamheten drivs inte sällan fram av entreprenörer och experter. Företag som specialiserar sig på att driva en förskola, stötta personer med funktionsvariation eller ge våra seniorer en trygg ålderdom behöver tillvaratas.

Det finns idag fler än 60,000 företag inom välfärden, och nästa alla är små eller medelstora företag. I debatten får man ibland uppfattningen att det enbart gäller stora företag som ägs av riskkapitalbolag, vilket inte är sant. Dessutom drivs den stora merparten av kvinnor med ett brinnande intresse för sin verksamhet.

Välfärdens resurser ska hanteras med varsamhet och ansvar. Demografiska utmaningar och växande förväntningar på välfärden ställer nya krav. För att över tid klara av att finansiera det gemensamma behöver fler gå till jobbet, men vi behöver också ständigt öka effektiviteten i verksamheten.

Regeringen har föreslagit, på inrådan av Välfärdsutredningen (SOU 2016:78) en begränsning av såväl möjligheten till utdelning till ägare, som storleken på rörelseresultatet, för välfärdsföretag. Begränsningen ska utgå från operativt kapital och variera med statslåneräntans nivå. Rapporter från myndigheter och andra bedömare väcker oro. Konkurrensverket menar att utredningen inte visat på de så kallade existens, vilket får stöd av en granskning från PwC som visar att rörelsemarginalerna i välfärdssektorn är i nivå med andra branscher. Riksrevisionen kritiserar inte bara förslaget för rättsosäkerhet, utan dessutom för att utredningen saknar konsekvensanalyser på offentliga finanser och verksamhet. Granskningar visar att tusentals verksamheter kommer behöva stängas ned.

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till regionstyrelsens ordförande:

 1. Hur tror du att arbetsmarknaden för kvinnor kommer att påverkas om förslaget om vinster i välfärden går igenom?
 2. Hur tror du att företagandet kommer att påverkas om förslaget om vinster i välfärden går igenom?
 3. Kommer Region Kronoberg göra en konsekvensbeskrivning utifrån hur länets arbetsmarknad kommer att påverkas vid ett införande av vinstförbud i välfärden?"

Paus

21. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Hur påverkas Kronoberg av förslaget om vinster i välfärden

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Välfärden ska vara tillgänglig och trygg, kvaliteten ska vara hög och resurserna ska användas klokt. Medarbetarna i välfärden ska ha goda arbetsvillkor och kunna trivas på jobbet. Invånarna i Kronoberg som dels betalar för välfärden, dels använder den, ska garanteras ett ansvarsfullt användande av varje skattekrona och vardagsmakten att välja.

Företagsamhet behövs i välfärden. Innovationer, nya lösningar på gamla problem och mer resurseffektiva sätt att utföra verksamheten drivs inte sällan fram av entreprenörer och experter. Företag som specialiserar sig på att driva en förskola, stötta personer med funktionsvariation eller ge våra seniorer en trygg ålderdom behöver tillvaratas.

Det finns idag fler än 60,000 företag inom välfärden, och nästa alla är små eller medelstora företag. I debatten får man ibland uppfattningen att det enbart gäller stora företag som ägs av riskkapitalbolag, vilket inte är sant. Dessutom drivs den stora merparten av kvinnor med ett brinnande intresse för sin verksamhet.

Välfärdens resurser ska hanteras med varsamhet och ansvar. Demografiska utmaningar och växande förväntningar på välfärden ställer nya krav. För att över tid klara av att finansiera det gemensamma behöver fler gå till jobbet, men vi behöver också ständigt öka effektiviteten i verksamheten.

Regeringen har föreslagit, på inrådan av Välfärdsutredningen (SOU 2016:78) en begränsning av såväl möjligheten till utdelning till ägare, som storleken på rörelseresultatet, för välfärdsföretag. Begränsningen ska utgå från operativt kapital och variera med statslåneräntans nivå. Rapporter från myndigheter och andra bedömare väcker oro. Konkurrensverket menar att utredningen inte visat på de så kallade existens, vilket får stöd av en granskning från PwC som visar att rörelsemarginalerna i välfärdssektorn är i nivå med andra branscher. Riksrevisionen kritiserar inte bara förslaget för rättsosäkerhet, utan dessutom för att utredningen saknar konsekvensanalyser på offentliga finanser och verksamhet. Granskningar visar att tusentals verksamheter kommer behöva stängas ned.

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till regionstyrelsens ordförande:

 1. Hur tror du att arbetsmarknaden för kvinnor kommer att påverkas om förslaget om vinster i välfärden går igenom?
 2. Hur tror du att företagandet kommer att påverkas om förslaget om vinster i välfärden går igenom?
 3. Kommer Region Kronoberg göra en konsekvensbeskrivning utifrån hur länets arbetsmarknad kommer att påverkas vid ett införande av vinstförbud i välfärden?"

22. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Planer på ny avdelning för Rättspsykiatriska kliniken

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Enligt uppgifter till Region Kronoberg finns nu planer på att bygga ut Rättspsykiatrin i Växjö med ytterligare en avdelning på mellan 12-14 platser. Det finns ett tryck på fler platser inom Rättspsykiatrin i landet och det är oftast svårt att slussa ut patienter till öppenvården. Detta är ett par orsaker till platsbristen.

Samtidigt går verksamheten enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport med drygt 1,5 miljon i underskott. Det är stor brist på personal och många är dessutom nya och det krävs lång erfarenhet och utbildning för att personalen ska fungera på ett bra sätt i en så utsatt vårdverksamhet.

För att kunna säkerställa att en ny avdelning verkligen behövs krävs även en efterfrågan från uppdragsgivarna i t ex Skåne och från Kriminalvården.

Jag vill ställa följande frågor till Anna Fransson:

 1. VIlka åtgärder vidtas för att kliniken ska vara i ekonomisk balans och hålla sin budget?
 2. På vilket sätt kan kliniken säkerställa kompetensen och rätt antal personal för en ny avdelning?
 3. Finns starka önskemål från klinikens uppdragsgivare att bygga ut ytterligare?"

23. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Fysisk aktivitet på recept

Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C) har ställt följande interpellation till hälsooch sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Hittills under innevarande mandatperiod har Fysisk aktivitet på recept (FAR) inte varit synlig som måltal eller i målstatistik som delgivits oss förtroendevalda inom Hälso- och sjukvårdsnämnden. Enligt Region Kronobergs årsredovising är trenden vikande.

Samtidigt ökar till exempel den psykiska ohälsan oroväckande. Det är tydligt konstaterat att fysisk aktivitet är viktigt även för vårt psykiska mående, inte enbart för kroppen i sig.

Detta innebär att jag som centerpartist och tillskyndare av både förebyggande vård och vård som kan skynda på och komplettera, eller till och med ersätta, medicinering ställer följande frågor:

 1. Hur ser statistiken för Fysisk aktivitet på recept ut från år 2014 och framåt?
 2. Var inom vården sker förskrivningen?
 3. Hur ser planen för fortsatt förskrivning av Fysisk aktivitet på recept ut?
 4. Vilka är samarbetspartners i denna behandlingsform?
 5. Finns det möjlighet att få Fysisk aktivitet på recept på nära håll i hela länet?"

24. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Mässan Funka för livet

Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Organisationen Funka för livet har grundats och har sin bas i Växjö. Den arbetar inom området funktionsnedsättning genom att arrangera mötesplatser, mässor, utbildningar och föreläsningar för funktionsnedsatta och deras anhöriga. Funka för livet-mässan arrangeras i april 2018 för fjärde gången i Växjö. Mässan har gått, från att vara ett enstaka testprojekt, till att 2018 ha möjlighet att bli Sveriges näst största mötesplats/mässa om funktionsnedsättning.

Vid senaste mässan i Växjö 2016 deltog Region Kronoberg som medarrangör, bidrog ekonomiskt och deltog med utställningar av delar av sitt utbud inom ämnet, t ex om hjälpmedel och habilitering/rehabilitering.

Nästa ”Funka-mässa” i Växjö arrangeras den 11-12 april 2018. FoU-beredningen betraktar hjälpmedel som en tillväxtsektor. Därför har Regionstyrelsen initierat en förstudie för att se på förutsättningarna att skapa ett företagsnätverk för företag som arbetar med hjälpmedel för patienter och inom sjukvården. Funka för livet gynnar därmed inte bara funktionshindrade utan även för regionens näringsliv.

I år har Region Kronoberg enligt uppgift tackat nej till att deltaga i arrangemanget. Mina frågor är:

 1. Har frågan om Region Kronobergs delaktighet i mässan 2018 varit uppe på politisk nivå?
 2. Vad har ändrats från tidigare år när Region Kronoberg och Landstinget Kronoberg stöttat mässan?
 3. Ser du någon möjlighet att ompröva regionens beslut inför 2018?"

25. Svar på enkla frågor

26. Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 8 november kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.