Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 26 september 2018

Sändningen börjar om
 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Upprop
 • 3. Val av justerare och tid för justering
 • 4. Allmänhetens frågestund
 • 5. Ledamöternas frågestund
 • 6. Inkomna interpellationer
 • 7. Inkomna enkla frågor
 • 8. Vårdval Kronoberg – primärvård: Uppdragsspecifikation med Ekonomiska regleringar 2019
 • 9. Vårdval Hud: Regelbok 2019
 • 10. Flytt av medel från kapitalförvaltning till pensionsförvaltning
 • 11. Uppföljning av partistöd 2017
 • 12. Svar på motion: Läkarintyg vid sjukskrivning
 • 13. Svar på motion: Strategi för att ta tillvara forskarkompetens inom Region Kronoberg
 • 14. Svar på motion: Åtgärder för att minska klyftorna i cancersjukvården.
 • 15. Svar på motion: Uppbyggnad i Hospice i Kronoberg
 • 16. Svar på motion: Region Kronoberg som energiproducent
 • 17. Granskning av upphandlingsuppdrag – från behovsanalys till implementerat system (RIS)
 • 18. Regionstyrelsens beslut om verksamhet som bedrivits i Region Kronobergs hel- och delägda bolag 2017
 • 19. Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag 2017
 • 20. Svar på enkla frågor
 • 21. Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 26 september kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.