Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 21 juni 2016

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Maria Takman

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Maria Takman

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Börje Tranvik (SD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.15

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Cheryl Jones Fur (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Cheryl Jones Fur (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11.40

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas kl. 13.30

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15.00

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att justera mötets protokoll.

4. Fastställande av tid och plats för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att justering sker 2016-07-04, klockan 9.30, på Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö.

5. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

6. Svar på medborgarförslag – Införande av kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidgning vid Växjö lasarett

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att tillstyrka hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till svar på medborgarförslag, som innebär att Region Kronoberg avser följa utredare Peter Daneryds rekommendation att inte införa kranskärlsröntgen med ballongutvidgning vid Centrallasarettet, utan istället arbeta med att förbättra vårdprocessen, samt utveckla dagens etablerade samarbete med Landstinget Blekinge samt

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Sammanfattning

Maria Takman har lämnat ett medborgarförslag till fullmäktige angående införande av kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidgning vid Växjö lasarett, för att minska tiden till behandling vid akut hjärtinfarkt.

Föreslås att regionfullmäktige tillstyrker hälso- och sjuknämndens förslag till svar på medborgarförslag och att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Paus

6. Svar på medborgarförslag – Införande av kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidgning vid Växjö lasarett

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att tillstyrka hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till svar på medborgarförslag, som innebär att Region Kronoberg avser följa utredare Peter Daneryds rekommendation att inte införa kranskärlsröntgen med ballongutvidgning vid Centrallasarettet, utan istället arbeta med att förbättra vårdprocessen, samt utveckla dagens etablerade samarbete med Landstinget Blekinge samt

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Sammanfattning

Maria Takman har lämnat ett medborgarförslag till fullmäktige angående införande av kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidgning vid Växjö lasarett, för att minska tiden till behandling vid akut hjärtinfarkt.

Föreslås att regionfullmäktige tillstyrker hälso- och sjuknämndens förslag till svar på medborgarförslag och att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

7. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

8. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att medge att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg.

En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet.

Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför sammanträdet har följande interpellationer ställts:

  1. Interpellation från Yngve Filipsson (L) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Lättare att boka planerade vårdcentralsbesök (besvaras vid sammanträdet enligt regionfullmäktiges beslut § 73/2016)
  2. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Extrapass mot god ersättning i sommar.
  3. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Ökningen av klamydiafall i Kronoberg.
  4. Interpellation från Roland Gustbée (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Prostatacancer.
  5. Interpellation från Göran Giselsson (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Sjuksköterskebrist påverkar operationskapaciteten.

9. Inkomna frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge

att frågorna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Eftersom frågor kan inlämnas efter kungörelsedatum publiceras dessa separat till kallelsen.

10. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning – Gert Ballenthin

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att entlediga Gert Ballenthin (SD), Kungsgatan 44, Markaryd, från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Gert Ballenthin (SD), Kungsgatan 44, Markaryd, har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

11. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning – Ingemar Almkvist

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att entlediga Ingemar Almkvist (S), Skolgatan 9 A, Älmhult, från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Ingemar Almkvist (S), Skolgatan 9 A, Älmhult, har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

12. Fördelning av medborgarförslag – Uppmärksamma världsprematurdagen

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Karin Pettersson, Baron Rappes väg 10, Braås, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om inköp av personalbostäder för att underlätta för rekrytering av personal inom bristyrken.

13. Fördelning av medborgarförslag – Personalbostäder

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Viktoria Ingvarsson, Södra järnvägsgatan 13, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om uppmärksammande av världsprematurdagen.

14. Fördelning av medborgarförslag – Parkeringsproblem vid CLV

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Philip Groves, Luzernvägen 16, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om lösning av parkeringsproblemen vid Centrallasarettet i Växjö genom införande av personalparkering med matarbuss vid Teleborgsvägen.

Paus

15. Allmän regionalpolitisk debatt

Sammanfattning

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, med vardera ett inlägg på maximalt tio minuter per talare. En företrädare för vardera övrigt parti har rätt till två repliker, på maximalt en minut, med rätt till två kontrarepliker, likaledes på maximalt en minut.

Härefter talar en partiföreträdare för övriga partier i följande ordning C, SD, V, KD, MP och L med ett inlägg på maximalt tio minuter vardera, med rätt till replik samt kontrareplik enligt ovan.

Enligt framförda önskemål upprättas efter den inledande omgången en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt tre minuter. Här gäller vanlig rätt till repliker samt kontrarepliker enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

15a. Inledning av Regionstyrelsens ordförande

15b. Inledning av Regionstyrelsens 2:e vice ordförande

15c. Centerpartiets inledningsanförande

15d. Sverigedemokraternas inledningsanförande

15e. Vänsterpartiets inledningsanförande

Paus

15f. Kristdemokraternas inledningsanförande

15g. Miljöpartiets inledningsanförande

15h. Liberalernas inledningsanförande

Paus

15i. Regionalpolitisk debatt

Paus

15i. Regionalpolitisk debatt

15j. Debattens avslutning

16. Länstrafiktaxa 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att fastställa Länstrafiktaxa 2017 i enlighet med upprättad handling.

Sammanfattning

I länstrafiktaxa 2017 föreslås följande förändringar och justeringar:

Taxan för enkelbiljett (ordinarie pris) höjs med 1 kr för 1 zon (Växjö Stadstrafik). Taxan för enkelbiljett för resa i 3-6 zoner höjs med 1 kr per zonsteg (pris för 2 zoner lämnas oförändrat). Taxan för enkelbiljett för 7 zoners resa höjs med 3 kr, därefter med 5 kr per zonsteg upp till taktaxa 12 zoner. Även detta år genomförs taxeförändringar i enlighet med WSP:s rekommendationer – med inga eller blygsamma höjningar på korta sträckor och större prisjusteringar på längre sträckor.

  • För Resekort Period höjs priset med 20 kr per zonsteg för resor mellan 3-5 zoner. För Resekort Period 6-zon, 7-zon samt Län höjs priset med 30 kr, 40 kr respektive 50 kr. Prissättningen på Resekort Period 1-2 zoner lämnas oförändrad.
  • Nattaxa för resa 7-10 zoner höjs med 20 kr till 120 kr.
  • Besöksbiljetten prisanpassas enligt taxehöjning.
  • Endagsbiljett län höjs med 2 kr till 122 kr för att prismässigt överensstämma med motsvarande Besöksbiljett.
  • Nya nationella riktlinjer för enhetlig kategorisering av studerande berättigade till rabatterade periodprodukter kan komma att införas redan till höstterminen 2016. Länstrafiken Kronoberg kommer att anpassa periodkortsprodukterna till de nya riktlinjerna.

Mötets avslut, sammanträdet fortsätter 22/6

Klicka här för att se dag/del 2

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 21 juni kl. 09.00.

Klicka här för att hitta mötets föredragningslista, kungörelse och allmäna handlingar, under Kallelser 2016.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls i Utvandrarnas hus och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.