Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 26 oktober 2016

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kersti Jormfeldt

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström. Ordförande revisionen

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.20

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström. Ordförande revisionen

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11.40

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anders Unger - Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

Talare

Anna Sjödahl - VD AB Destination Småland

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Anna Sjödahl - VD AB Destination Småland

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Anna Sjödahl - VD AB Destination Småland

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:30

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14.50

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Håkan Engdahl (SD)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att justera mötets protokoll.

4. Fastställande av tid och plats för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att justering sker 2016-11-08, klockan 08.00, på Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö.

5. Svar på medborgarförslag – Fria busskort till alla skolungdomar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att avslå medborgarförslag angående fria busskort till alla skolungdomar.

Sammanfattning

Kersti Jormfeldt har lämnat ett medborgarförslag angående fria busskort till alla skolungdomar som ett led i långsiktig landsbygdspolitik. Eftersom förslaget, så som det är framställt, kommer att få en avsevärd ekonomisk inverkan på den politiskt beslutade budgeten samtidigt som det påverkar kommunala angelägenheter, både ekonomiskt och administrativt, där de fulla implikationerna inte är kända – så rekommenderar regionstyrelsen och trafiknämnden att medborgarförslaget avstyrks.

6. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

7. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

8. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region KronobergsInterpellation från Mikael Johansson (M) till regionstyrelsens personalutskotts ordförande Robert Olesen (S) om regionens personalarbete. kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet.

Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Enligt regionfullmäktiges beslut § 140/2016 besvaras följande två interpellationer vid sammanträdet:

 1. Interpellation från Mikael Johansson (M) till regionstyrelsens personalutskotts ordförande Robert Olesen (S) - Regionens personalarbete.
 2. Interpellation från Sven Sunesson (C) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - E-hälsoarbetet. Inför sammanträdet har därutöver följande interpellationer inkommit:
 3. Interpellation från Soili Lång-Söderberg (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Betydelsen av Bromma flygplats för Region Kronoberg.
 4. Interpellation från Mikael Johansson (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Genomförandet av budget 2016.
 5. Interpellation från Eva Johnsson (KD) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Kuratorsstöd inom akutcentrum.
 6. Interpellation från Thomas Ragnarsson (KD) till trafiknämndens ordförande Peter Freij (S) - Sjukresor.
 7. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Uteblivna hembesök.
 8. Interpellation från Suzanne Frank (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Väntetider till mammografi.

9. Inkomna frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att frågorna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Eftersom frågor kan inlämnas efter kungörelsedatum publiceras dessa separat till kallelsen.

10. Fördelning av medborgarförslag – Användning av arv till Ljungby lasarett

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning

Dagmar Hailer, Ljungby, har lämnat ett medborgarförslag om användande av arv för inköp av dialysmaskin till Ljungby lasarett.

11. Fördelning av medborgarförslag – Fler bussturer Växjö-Åby

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för besvarande.

Sammanfattning

Maria Nilsson, Tjureda, har lämnat ett medborgarförslag om fler bussturer på sträckan Växjö-Åby.

12. Delårsrapport augusti 2016 för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport augusti 2016 för Region Kronoberg.

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen om revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2016 för Region Kronoberg till protokollet.

Sammanfattning
Invånare

Region Kronoberg arbetar med att förbättra tillgängligheten bland annat genom satsningar på utvecklade e-tjänster. Under våren genomfördes en kampanj, i samband med att man som länsinvånare fick tillgång till sin journal via 1177.se. Andelen kronobergare som har ett konto på 1177 Vårdguiden ökar stadigt och är nu drygt 25 %, vilket motsvarar 55 703 invånare.

Region Kronoberg driver fortsatt ett antal olika processer som bidrar till att Kronobergs län utvecklas i linje med regionala utvecklingsstrategin. Arbetet sker genom samhandling med andra aktörer inom och utanför länet, genom de metoder som går under namnet "Gröna tråden".

Medarbetare

Perioden präglas inom medarbetarperspektivet av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Många insatser görs som på lite längre sikt kommer att ge positiv utdelning. Arbete för att förändra nattindex för all personal på rotationstjänster m fl. åtgärder pågår.

Verksamhetsutveckling

Jämfört med samma period förra året redovisas en försämrad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. För besök inom primärvård och specialiserad vård följer Region Kronoberg riksgenomsnittet, medan tillgängligheten för operation/behandling inom 90 dagar är något sämre. Trots stora bemanningssvårigheter måste tillgängligheten betraktas som god.

Under perioden har en avsiktsförklaring tecknats mellan Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings länstrafik, Kalmar Länstrafik och Hallandstrafiken om ett gemensamt projektarbete rörande utveckling av framtidens betallösning i samverkan inom Sydtaxan. Resandeökningen överträffar det uppsatta målet.

Ekonomi

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 119 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett förväntat resultat på 20 mnkr vilket är 51 mnkr sämre än budgeterat.

Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat efter augusti har förbättrats med 25 mnkr jämfört med juli. Det redovisade resultatet uppgår till -18 mnkr och avviker med -22,6 mnkr inkl projekt mot budgeterat resultat. Den positiva resultatutvecklingen under juli-aug förklaras främst av tillskott hänförbara till statsbidrag för läkemedelsförmånen och ökat flyktingmottagande. En helårsprognos lämnas med -80 mnkr. Prognosen är totalt sett oförändrad jämfört med maj, men inkluderar en förbättring av intäktssidan, ökat överskott för egen personal samtidigt som kostnaden för hyrpersonal och köpt vård försämras.

För Länstrafiken Kronoberg är prognosen för året ett resultat på 16 mnkr. Intäkterna följer budget väl. Kostnaderna har varit lägre än budgeterat, vilket delvis beror på gynnsam indexutveckling. Störst positiv budgetavvikelse bedöms bli för Öresundståg 6,7 mnkr och för Växjö stadstrafik 4,5 mnkr.

Paus

12. Delårsrapport augusti 2016 för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport augusti 2016 för Region Kronoberg.

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen om revisorernas bedömning av delårsrapport augusti 2016 för Region Kronoberg till protokollet.

Sammanfattning
Invånare

Region Kronoberg arbetar med att förbättra tillgängligheten bland annat genom satsningar på utvecklade e-tjänster. Under våren genomfördes en kampanj, i samband med att man som länsinvånare fick tillgång till sin journal via 1177.se. Andelen kronobergare som har ett konto på 1177 Vårdguiden ökar stadigt och är nu drygt 25 %, vilket motsvarar 55 703 invånare.

Region Kronoberg driver fortsatt ett antal olika processer som bidrar till att Kronobergs län utvecklas i linje med regionala utvecklingsstrategin. Arbetet sker genom samhandling med andra aktörer inom och utanför länet, genom de metoder som går under namnet "Gröna tråden".

Medarbetare

Perioden präglas inom medarbetarperspektivet av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Många insatser görs som på lite längre sikt kommer att ge positiv utdelning. Arbete för att förändra nattindex för all personal på rotationstjänster m fl. åtgärder pågår.

Verksamhetsutveckling

Jämfört med samma period förra året redovisas en försämrad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. För besök inom primärvård och specialiserad vård följer Region Kronoberg riksgenomsnittet, medan tillgängligheten för operation/behandling inom 90 dagar är något sämre. Trots stora bemanningssvårigheter måste tillgängligheten betraktas som god.

Under perioden har en avsiktsförklaring tecknats mellan Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings länstrafik, Kalmar Länstrafik och Hallandstrafiken om ett gemensamt projektarbete rörande utveckling av framtidens betallösning i samverkan inom Sydtaxan. Resandeökningen överträffar det uppsatta målet.

Ekonomi

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 119 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett förväntat resultat på 20 mnkr vilket är 51 mnkr sämre än budgeterat.

Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat efter augusti har förbättrats med 25 mnkr jämfört med juli. Det redovisade resultatet uppgår till -18 mnkr och avviker med -22,6 mnkr inkl projekt mot budgeterat resultat. Den positiva resultatutvecklingen under juli-aug förklaras främst av tillskott hänförbara till statsbidrag för läkemedelsförmånen och ökat flyktingmottagande. En helårsprognos lämnas med -80 mnkr. Prognosen är totalt sett oförändrad jämfört med maj, men inkluderar en förbättring av intäktssidan, ökat överskott för egen personal samtidigt som kostnaden för hyrpersonal och köpt vård försämras.

För Länstrafiken Kronoberg är prognosen för året ett resultat på 16 mnkr. Intäkterna följer budget väl. Kostnaderna har varit lägre än budgeterat, vilket delvis beror på gynnsam indexutveckling. Störst positiv budgetavvikelse bedöms bli för Öresundståg 6,7 mnkr och för Växjö stadstrafik 4,5 mnkr.

13. Utvärdering av Landstinget Kronobergs likabehandlingsprogram och likabehandlingsplan 2013-2015

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att notera informationen om utvärderingen till protokollet samt
 • att likabehandlingsarbetet från och med 2016 integreras i Region Kronobergs övergripande policy.

Sammanfattning

2011 undertecknade Landstinget Kronoberg den europeiska jämställdhetsdeklarationen CEMR, vilket bland annat innebar ett åtagande att upprätta en handlingsplan för jämställdhetsarbetet. Ett likabehandlingsprogram med handlingsplan för 2013-2015 utarbetades och fastställdes 2013 av landstingsfullmäktige. I handlingsplanen beskrivs mål och aktiviteter för de sju diskrimineringsgrunderna.

Utvärderingen som genomfördes under perioden december 2015-mars 2016 av Region Kronobergs barn- och människorättsstrateg genom riktade enkäter till ansvariga chefer inom de verksamheter som tidigare fanns inom Landstinget Kronoberg. Uppföljningen visar att likabehandlingsplanen inom vissa områden haft en positiv effekt på verksamheten och resultatet, medan i andra områden har få framsteg gjorts.

Likabehandlingsplanen har haft många mål men endast ett fåtal aktiviteter, vilket ger begränsad måluppfyllelse. Det konstateras att det under perioden har genomförts många aktiviteter som ligger utanför planen men som har bidragit till att nå uppsatta mål i programmet.

Ett övergripande mål var integrera likabehandling i all verksamhet och på alla nivåer i organisationen och utvärderingen visar att programmet och planen inte har fått den genomslagskraft som förväntades.

För att integrera likabehandling i styrning och ledning föreslås att likabehandlingsprogrammet integreras i och ersätts av den övergripande policyn "Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg".

14. Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg enligt föreliggande förslag som har reviderats i enlighet med regionstyrelsens beslut § 134/2016.

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade § 11/2012 att ersätta då befintliga policydokument med en övergripande policy som tydliggör den värdegrund och inriktning som ska genomsyra allt beslutsfattande i organisationen.

§ 17/2013 beslutade landstingsfullmäktige att anta ett likabehandlingsprogram för åren 2013-2015. Programmet har nu utvärderats och utvärderingen visar att programmet inte har fått den genomslagskraft i verksamheten som förväntades. Likabehandlingsprogrammets delar har därför arbetats in i den övergripande policyn, som har reviderats för att omfatta Region Kronobergs samtliga verksamhetsområden. För att uppfylla regionens åtagande som undertecknare av den europeiska jämställdhetsdeklarationen ska även en plan för jämställdhet utarbetas efter fastställande av policyn. Jämställdhetsplanen fastställs av regionstyrelsen.

Policyn tydliggör vårt ansvar för mänskliga rättigheter samt den värdegrund och inriktning som genomsyrar allt vi gör och har ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Policydokumentet har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika verksamheter i hela organisationen, stora delar av regionledningsgruppen har ingått i styrgruppen och organisationsutskottet har utgjort politisk referensgrupp. Framtagandet av policyn har föregåtts av ett omfattande värdegrundsarbete i hela organisationen. Värdegrunden utgör en av grundpelarna i policydokumentet.

Arbetet med framtagandet av policyn har även skett inom ramen för ett SKLprojekt (Sveriges Kommuner och Landsting) där Region Kronoberg ingår, tillsammans med fyra regioner/landsting och elva kommuner, för att integrera människorättsfrågorna i ordinarie lednings- och styrningsprocesser.

Ärendet behandlades vid regionstyrelsen 7 juni 2016, styrelsen beslutade § 134/2016 att återremittera ärendet för ytterligare beredning i enlighet med diskussionen vid sammanträdet om inarbetande av Europakonventionens mänskliga rättigheter. Regionstyrelsen beslutade § 201/2016 att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Policyn är nu reviderad i enlighet med regionstyrelsens beslut.

15. Avveckling av användarföreningen AScan

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att godkänna förslag till avveckling av användarföreningen för AScan i enlighet med upprättad skrivelse.

Sammanfattning

Ascans ändamål har varit att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen genom att stödja medlemmarna i underhåll, utveckling och användning av ett gemensamt biljettsystem.

I samband med bildandet av Regionsamverkan Sydsverige där alla län ingår som är medlemmar i AScan har en ny plattform för samarbete skapats. Arbetsgruppen för kollektivtrafik inom Regionsamverkan Sydsverige består av samma personer som sitter i AScans styrelse, dvs. VD eller Trafikdirektör. Till arbetsgruppen för kollektivtrafik har fyra undergrupper bildats som ska jobba med utveckling, teknik, trafik och marknad/försäljning.

Eftersom det nu finns en ny plattform för samverkan i Sydsverige som bland annat ska tillvarata samma intressen som AScan tidigare gjort är styrelsens förslag att ansvaret för det arbete som bedrivs inom AScan förs över till arbetsgruppen för kollektivtrafik och att AScan avvecklas.

16. Valärenden

Sammanfattning

Valärenden behandlas av valberedningen som därefter lägger fram förslag till regionfullmäktige.

17. Anmälan av revisionsrapport – Granskning av Region Kronobergs interna kontroll

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 1. att notera informationen till protokollet samt
 2. att överlämna rapporten till regionstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska Region Kronobergs interna kontroll för år 2016. Granskningen har utförts av revisionskontoret och har utgått från det syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt.

Vid granskningen har såväl positiva sidor som förbättringsområden framkommit:

- Det övergripande interna kontrollarbetet har anpassats till den nya politiska organisationen med nämnder och styrelser.

- Styrelser och nämnder i Region Kronoberg har en homogen struktur i framtagandet av interna kontrollplaner och följer samma övergripande process.

De förbättringsområden som framkommit i granskningen i form av rekommendationer att genomföra är:

- Regionstyrelsens pågående arbete att kartlägga och formalisera den övergripande processen för intern kontroll behöver slutföras och fastställas. I samband med detta arbete ska regionstyrelsen;

 1. tillämpa systematisk utvärdering av den övergripande processen för intern kontroll.
 2. skapa ett systematiskt forum för delprocessledarna från respektive nämnd för att stärka kompetens- och kvalitetsutvecklingen gällande processen för intern kontroll inom Region Kronoberg.

- Regionstyrelsen ska tillse att samtliga nämnder och styrelser följer av fullmäktige beslutat program för uppföljning av privata utförare. Enligt programmet ska varje nämnd/styrelse i sin respektive interna kontrollplan ange vilka avtal och verksamheter som ska följas upp och när de ska redovisas.

- Regionstyrelsen har, enligt reglementet för intern kontroll, det övergripande ansvaret för att den interna kontrollen inom Region Kronoberg är tillräcklig. Därmed ska regionstyrelsen;

 1. kvalitetssäkra att samtliga nämnder/styrelser följer aktuellt reglemente för intern kontroll med tillhörande anvisningar.
 2. uttala sig, rimligtvis i den årliga uppföljningen, om den interna kontrollen inom Region Kronoberg, enligt styrelsens egen uppfattning, varit tillräcklig.

Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att nämnder och styrelser till merparten har uppfyllt sina åtaganden gällande 2016 års interna kontroll, beaktat ny organisation samt nytt reglemente för intern styrning och kontroll. Regionstyrelsen bör stärka Region Kronobergs interna kontroll samt efterföljsamheten till reglemente och andra program genom att beakta ovanstående rekommendationer.

Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från regionstyrelsen med uppgift om tidsplan för planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar de förbättringsmöjligheter som föreslagits.

18. Informationsärende: Delårsredovisningar augusti 2016 för Region Kronobergs nämnder

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Delårsrapporter för augusti 2016 för Region Kronobergs nämnder redovisas till regionfullmäktige för kännedom.

19. Interpellation till regionstyrelsens personalutskotts ordförande – Regionens personalarbete

Sammanfattning
Interpellation

Mikael Johansson (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens personalutskotts ordförande Robert Olesen (S):

"I den av regionfullmäktige antagna budgeten för 2016 kan man läsa:

”För att kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och uppmuntra till fortsatt anställning vill vi erbjuda flexibilitet i arbetstiden.”

och

”Heltidsscheman ska erbjudas till medarbetare som önskar detta och vi ska se över schemaläggningen för att under mandatperioden avskaffa delade turer och minska andelen rotationstjänster inom hälso- och sjukvården.”

Detta är mycket viktiga frågor för regionen och det är därför viktigt att vi aktivt arbetar med dem. Regionstyrelsens personalutskott har det övergripande ansvaret för dessa frågor och jag vill därför ha svar på följande frågor av personalutskottets ordförande:

 • Erbjuder regionen idag heltidstjänster till de medarbetare som önskar detta?
 • Hur många rotationstjänster har regionen idag?
 • Hur vanligt är det med delade turer inom regionen idag?
 • Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla ovanstående?"

Besvarande

Personalutskottets ordförande Robert Olesen (S) har besvarat interpellationen inför regionfullmäktige den 28 september 2016:

"Mikael Johansson (M) ställer ett antal frågor angående regionens personalarbete.

1. Erbjuder regionen idag heltidstjänster till de medarbetare som önskar detta?

Alla sjuksköterskor som nyanställs erbjuds heltidstjänst. Vid vakanser går varje enhet igenom möjligheten till att erbjuda förhöjda procentsatser till de som anmält att de vill ha mer tid. Alla som har deltid har möjlighet att utöka sin sysselsättningsgrad via resursenheten om man inte kan erbjudas heltid på den egna arbetsplatsen.

Som attraktiv arbetsgivare tillmötesgår vi också i stor utsträckning de som tillfälligt vill gå ner i tjänst.

2. Hur många rotationstjänster har regionen idag?

De som roterar dag/ natt är ca 425 sjuksköterskor och 390 undersköterskor.

3. Hur vanligt är det med delade turer inom regionen idag?

Finns för undersköterskor på några medicinavdelningar samt en ortopedavdelning vid helger.

Valet inom befintlig budget har varit att ha delade turer eller tätare helgtjänstgöring än var tredje helg.

4. Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla ovanstående?

Beslut om att erbjuda alla nyanställda sjuksköterskor heltid, skapat möjligheter att utöka sin tid via resursen där det inte är möjligt att ha bara heltider inom budget för att klara bemanning dygnet om samt helgtjänstgöring och samtidigt erbjuda glesare helgtjänstgöring än varannan helg.

Regelbunden schemaöversyn för att skapa bästa möjliga förutsättningar att kunna erbjuda önskad procentsats.

Beträffande minskad rotationstjänstgöring så finns möjligheten att jobba ständig natt på alla avdelningar. De flesta avdelningar som har dygnet runt tjänstgöring har både rotationstjänster och rena nattjänster. Idag avviker vi från vårt centrala kollektivavtal AB med veckoarbetstid 35 timmar för de som arbetar enbart natt (AB, 36,33 tim) och ett nattindex på 1, 2 timmar per arbetad natt för de som roterar. D.v.s. man erhåller två extra timmar per natt som läggs ut i ledighet under schemaperioden. Veckoarbetstiden skiftar då beroende på hur många nätter man arbetar. Förslag på nattindex 1,4 är beslutat och under utarbetning.

20. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – E-hälsoarbetet

Sammanfattning
Interpellation

Sven Sunesson (C) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Region Kronoberg är ingen föregångare när det gäller möjligheten till Ehälsotjänster. I Västerbottens landsting finns till exempel ett 30-tal olika tjänster som kan utnyttjas på olika ställen runt om i länet. Jönköpings län är också ett län i framkant, med många olika tjänster som når patienterna.

Framgångsfaktorer för en bra utveckling av E-hälsan är att en regional samordning sker och att en tydlig färdplan finns, fastställd politiskt. Enligt gällande budgetdokument ska en strategi för de närmaste årens arbete med Ehälsa upprättas. Ett nätverk mellan Region Kronoberg och kommunerna, under Region Kronobergs ledning, ska utvecklas.

Med anledning av vad som beskrivs ovan vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson:

 1. Hur långt har arbetet med en E-hälsoplan kommit?
 2. Finns det, under regionens ledning, ett fungerande nätverk mellan Region Kronoberg och länets kommuner?
 3. Sker det (i enlighet med budget 2016) ett samarbete med Linnéuniversitetet när det gäller E-hälsofrågor?
 4. När kan Kronobergs läns invånare komma i åtnjutande av Region Kronobergs nya E-hälsotjänster?"

Besvarande

Regionstyrelsens ordförande Anna Franssons (S) besvarar interpellationen:

"Fråga 1. Hur långt har arbetet med en E-hälsoplan kommit?

Region Kronoberg har under 2014 och 2015 arbetat med att ta fram en Regional Digital agenda, där bland annat har arbetet med e-Hälsa lyfts in, detta täcker i mångt och mycket uppdraget med att upprätta en strategi för regional samordning för e-Hälsoarbetet.

Då E-hälsa är ett prioriterat område i Verksamhetsplan 2016 finns en handlingsplan för hälso- och sjukvårdens arbete framtagen. Denna revideras årligen.

"Upprätta strategi för regional samordning för e-Hälsoarbetet" Denna aktivitet äger hälso- och sjukvården (utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén).

Marknadsföra 1177 och e-tjänster 2015 2016 2017
Andel av invånarna som har konto i 1177.se. 22% 30% 40%
Antal ärenden i 1177 vårdguiden som berör webbtidbokning (genomsnitt per månad) 891 1000 per månad 2000 per månad

Aktiviteten ligger väl i fas med måltal, med största sannolikhet kommer måltalet för 2017 uppfyllas redan under 2016 alt. tidigt 2017.

Fråga 2. Finns det, under regionens ledning, ett fungerande nätverk mellan Region Kronoberg och länets kommuner?

En strategigrupp för e-hälsa som samlas kontinuerligt för att samordna aktiviteter har etablerats. Vidare finns också ett regionalt samarbete med kommunerna runt sammanhållet vårdflöde (med hjälp av Cosmic).

Ett starkt och unikt samarbete finns idag mellan Region Kronoberg och länets kommuner inom hälso- och sjukvården, gällande samordnad vårdplanering, hemsjukvård och elevhälsa. Nätverk och förvaltningsgrupper finns på flera nivåer och de speglas av ett gott samarbetsklimat. Alla kommuner arbetar i samma system som Region Kronoberg gällande vårdplanering och flertalet även för övrig vårdinformation. Region Kronoberg publicerar också sin vårdinformation till den nationella tjänsten NPÖ som alla vårdgivare kan nå. Vi erbjuder kommuner som använder samma vårdinformationssystem att nyttja de E-hälsotjänster som Region Kronoberg är anslutna till.

Fråga 3. Sker det (i enlighet med budget 2016) ett samarbete med Linnéuniversitetet när det gäller E-hälsofrågor?

Ett nytt samverkansavtal mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitetet finns från april 2016. Där ingår E-hälsa som ett område kopplad till förbättrad hälsa och livskvalitet. (16RK747)

Vi har tidigare deltagit i projekten Push the line" samt "Boconnect som finansierats med externa forskningsmedel på Linnéuniversitetet och vår roll har varit att erbjuda testmiljörer. Dessa projekt har avslutats. Dialog med ehälsoinstitutet i Kalmar kring framtida gemensamma projekt finns.

Fråga 4. När kan Kronobergs läns invånare komma i åtnjutande av Region Kronobergs nya E-hälsotjänster?

Region Kronoberg tillgängliggör ett antal E-hälsotjänster för våra medborgare, vi följer Ineras utveckling och ansluter oss till de nationella E-hälsotjänsterna som görs tillgängliga. För att använda tjänsterna fullt ut krävs en verksamhetsutveckling. Området E-hälsa har förtydligats och förstärkts med resurser för strategisk planering och verksamhetsstöd för att införa E-hälsotjänster.

Invånare kan använda E-hälsotjänster via 1177 vårdguiden.se(i de flesta fall) gällande:

 • Flera bastjänster som t ex förnya recept och kontakta vården på samtliga enheter.
 • Möjlighet att ändra sitt vårdval.
 • Läsa sin journal via nätet. Mer publiceras när det är möjligt t ex labbsvar, remisstatus och vaccinationer.
 • Ta del av "Mina intyg".
 • Av- och omboka samt i vissa fall direktboka sina tider på 79 enheter.
 • Få behandling av ångest och depression via internetKBT (september).
 • Få SMS-påminnelse för bokad tid på flertalet enheter.
 • Bli erbjudna besök via video på några enheter. 
 • Bli erbjudna samordnad vårdplanering tillsammans med kommun och anhöriga via video på några enheter.

Vi arbetar framförallt med att bredda de redan befintliga tjänsterna ovan med mer innehåll och tillgänglighet på fler enheter. Nya E-hälsotjänster som tillgängliggörs från Inera och myndigheter, som t ex den kommande Hälsa För Mig planerar vi att införa när den finns tillgänglig.

Paus

Information: Destinationsutveckling som regional utveckling - Aktuellt från AB Destination Småland

Paus

21. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Betydelsen av Bromma flygplats för Region Kronoberg

Sammanfattning

Soili Lång-Söderberg (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Region Kronoberg står för stora utmaningar i den regionala utvecklingen. Framtida kommunikationsmöjligheter har en stor betydelse för den fortsayya utvecklingen i regionen.

Min fråga till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson är därför

 • Hur ser regionstyrelsens ordförande på betydelsen av Bromma flygplats för kommande utveckling i regionen?"

22. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Genomförandet av budget 2016

Sammanfattning

Mikael Johansson (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"I den av regionfullmäktige antagna budgeten för 2016 står följande:

"Nuvarande ersättningsmodell för Vårdval Kronoberg med 90 % ACG och 10 % CNI ska utvärderas. Denna ska genomföras snarast för att ge underlag till fortsatt utveckling av vårdvalet som stärker Kronobergarnas goda tillgänglighet och valfrihet inom primärvården."

nligt uppgift är ännu inget uppdrag givet för att genomföra detta. Det verkar istället som att ni har valt att helt ignorera budgeten och istället förändra vårdersättningsmodellen på måfå, utan någon som helst utvärdering.

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande:

 • Anser regionstyrelsens ordförande att den fastställda budgeten ska följas?
 • Kommer regionstyrelsens ordförande att snarast genomföra den i budgeten fastställda utvärderingen?
 • Kommer regionfullmäktige få utvärderingen redovisas och samtidigt få möjlighet att förändra vårdersättningsmodellen utifrån utvärderingens resultat?"

Paus

23. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Uteblivna hembesök

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Enligt budget för 2016 ska vi utveckla vården nära patienten. Genom fler hembesök ska vi möta patienters behov även utanför sjukhusen. Vårdcentralerna inom vårdvalet har tillförts resurser för att i större utsträckning genomföra hembesök hos personer som kan ha svårt att uppsöka vården, till exempel äldre och barnfamiljer. Ett mer mobilt arbetssätt kan minska återinläggningar och öka tryggheten för våra medborgare. Detta till trots genomförs inte hembesök i den utsträckning som det är tänkt.

Mina frågor till Anna Fransson är:

 • Anser du att detta arbetssätt är viktigt och bra?
 • Vilka åtgärder krävs för att implementera arbetssättet enligt fastställd budget för 2016 på alla vårdcentraler?"

24. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Kuratorsstöd inom akutcentrum

Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"2013 biföll dåvarande landstingsfullmäktige en motion från Kristdemokraterna om att tillskapa en jourhavande kurator/psykologtjänst på akuten.

Bakgrunden var att personalen på akutcentrum hade uppmärksammat förtroendevalda från den kristdemokratiska landstingsgruppen om behovet av krishantering i samband med oförutsedda tragedier. Om olyckor och kriser sker under helger och kvällar finns inte tillgång till psykolog- eller kuratorstjänst. Sjuksköterskor och undersköterskor gör ett mycket gott arbete inom sitt kompetensområde, men det är psykologer/kuratorer som har den professionella kunskapen om hur man bemöter människor som har drabbats av akut kris. Att förutsätta att vårdpersonal inom den somatiska vården skall hantera dessa människor är inte rimligt.

Vid tiden för behandling av motionen var fullmäktige enig om att det dåvarande stödet med remissförfarande och återbesök någon av de närmaste dagarna var oacceptabelt. Människor som befinner sig i en krissituation på grund av exempelvis självmordsförsök, våld i nära relationer eller olycka kan inte förväntas hantera krisen på egen hand i väntan på att den administrativa remisshanteringsprocessen är genomgången.

Mina frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande är därför:

 1. Vilka insatser har vidtagits för att stärka stödet vid akuta kriser och olyckor under dygnets alla timmar?
 2. Vilka initiativ har tagits för att stärka samarbetet mellan psykiatrin och somatiken vid helger och kvällar för att patienter och personal vid akutcentrum skall få ett relevant stöd."

25. Interpellation till trafiknämndens ordförande - Sjukresor

Sammanfattning

Thomas Ragnarsson (M) har ställt följande interpellation till trafiknämndens ordförande Peter Freij (S):

"Region Kronoberg har tagit över ansvaret för sjukreseavdelningen, vilket har resulterat i en massiv kritik från både egna verksamheter, utförare och kunder. Enligt de samtal som jag fått, drabbas både patienter och åkare av ett system som inte fungerar, varken när det gäller samordning eller planering. Det leder också till en stress bland de chaufförer som kör bilarna. Sjukbilar ligger och åker efter varandra med var sin patient och uppdragen fördelas utan att man tar hänsyn till varifrån bilarna utgår.

Detta är för mig ett stort resursslöser, samtidigt som det är väldigt miljöbelastande, vilket rimmar illa med de miljöpolicys som vi jobbar med inom regionen. De svar som kommit hittills har varit att det är dataproblem och att dessa snart ska vara åtgärdade. Detta är en vilseledande information för dem som är berörda som skapar ovisshet och frustration. Jag anser det inte acceptabelt, att detta får fortgå. Det finns idag bra IT-system som kan användas för att underlätta logistiken, men dessa system måste hela tiden kompletteras med handpåläggning från en fysisk person. Därför har jag några frågor till trafiknämndens ordförande Peter Freij:

 1. Har Region Kronoberg den kompetens som behövs för att sköta sjukresorna och i så fall, vad beror alla problem på?
 2. Känner du dig nöjd med hur berörda parter har informerats om det nya systemet och har den fortlöpande informationen om de problem som vi har med systemet, fungerat väl?
 3. Vilka verksamheter i Sverige använder det IT-system, som är upphandlar och används inom Region Kronoberg för att hantera logistiken?
 4. Sköter det IT-baserade systemet planeringen av turerna eller är det fysisk personer som gör det?
 5. Finns det en kostnadsberäkning på vad de logistiska problemen har kostat skattebetalarna och i så fall hur mycket rör det sig om?
 6. Om nu alla problem med våra sjukresor är relaterade till IT-systemet, så undrar jag vilket datum som detta är åtgärdat?"

26. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Väntetider till mammografi

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Personalen på röntgenavdelningarna i Kronoberg sliter hårt för att få det nya RIS-systemet att fungera som det ska. Under tiden drabbas patienterna av kraftigt växande köer.

Ett stort problem är att det är oerhört svårt att få en samlad information av remisserna. I det gamla systemet kunde man se hela remisstexten, varifrån den kom, när den var skriven och hur läkarna på röntgen tyckte att undersökningen skulle göras. Nu ligger informationen i olika fönster som personalen hela tiden måste växla mellan för att exempelvis registrera id, vilken kontrast som getts och var nålen har satts. En annan sak som försvårar är att teminologin i det nya systemet är helt annorlunda mot tidigare.

Detta försvårar för samtliga avdelningar som berörd av röntgenundersökningar och leder till ökad stress för personalen, men framförallt till ökad väntetid och oror för våra patienter. Kronoberg har allt sedan vi fick ett samlat Bröstcentrum varit en förebild för övriga Sverige i hur man arbetar med ledtider och processer. Nu har det kommit signaler om att det inte längre riktigt är så eftersom även köerna till mammografi har ökat, eller snarare uppstått då det tidigare inte varit någon direkt väntetid. Detta är ytterst allvarligt.

Mina frågor till Charlotta Svanberg är följande:

 1. Har det uppstått kö till mammografiundersökning? Hur lång väntetid är det nu i så fall?
 2. Hur arbetar man med att säkerställa att Kronoberg fortfarande är bäst i landet på bröstcancervård?
 3. När beräknas det nya systemet fungerar problemfritt?"

27. Besvarande av frågor

28. Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 26 oktober kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls i Utvandrarnas hus och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.