Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 30 november 2016

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10:20

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Bo Dalesjö (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11.47

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Teatergruppen Dramatörerna

Talare

Henrik Fagelberg, Teatergruppen Dramatörerna

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Magnus Holm, Växjö Pride

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Markus Emilsson

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Eva Lundström; Scenkonst Växjö

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas kl. 13.30

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström. Ordförande revisionen

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15.00

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att justera mötets protokoll.

4. Fastställande av tid och plats för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att justering sker 2016-12-09, klockan 13.00, på Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö.

5. Svar på medborgarförslag – Ersättning för högre elkostnader vid innehav av syrgaskoncentrator

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att medborgarförslaget därmed anses besvarat med hänvisning till Region Kronobergs framtida översyn av hjälpmedelstaxor.

Sammanfattning

Staffan Johansson har lämnat ett medborgarförslag att Region Kronoberg ska ersätta patienter som har syrgaskoncentrator i hemmet med 400 kronor i månaden eller att egenavgiften för medicin och läkarvård tas bort för dessa patienter. Förslagsställaren menar att innehav av syrgaskoncentrator i hemmet ökar elkostnader och därför vill ha ersättning för dessa kostnader.

Region Kronoberg har flertal hjälpmedel som kräver olika former av resurser i hemmiljö. Förbrukningskostnader för hjälpmedel bekostar normalt patienten själv. Genom att ge ersättning för vissa privata kostnader för specifika hjälpmedel skapas en ojämlik hantering av hjälpmedel. Det kan istället bli aktuellt att Region Kronoberg gör en översyn över hjälpmedelstaxor med utgångspunkt att skapa en mer jämlik hantering istället för att skapa en differentierad.

6. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

7. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

8. Inkomna interpellationer

 1. Interpellation från Suzanne Frank (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) – Väntetider för prostatacancerpatienter.
 2. Interpellation från Bo Frank (M) och Margareta Schlee (M) till regionala utvecklingsnämndens ordförande Olof Björkmarker (S) - Väg 941.
 3. Interpellation från Eva Johnsson (KD) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - När infrias vallöftet om att Barnens hus ska byggas?
 4. Interpellation från Eva Johnsson (KD) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Café Tufvan - en viktig alternativ drogfri plats på Campus.
 5. Interpellation från Yngve Filipsson (L) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) – Utredningar av ungdomar med viss psykisk ohälsa på barn- och ungdomshälsan.
 6. Interpellation från Yngve Filipsson (L) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Ambulanser till hjälpprojekt.

9. Inkomna frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att frågorna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Eftersom frågor kan inlämnas efter kungörelsedatum publiceras dessa separat till kallelsen.

10. Entledigande av ersättare i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning – Charlotta Book

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att bevilja Charlotta Book (S), Gåsamålavägen 1, 360 53 Skruv, begärt entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Charlotta Book (S), Gåsamålavägen 1, 360 53 Skruv, har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

11. Fördelning av medborgarförslag – Byt ut sjukhusskjortan

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande.

Sammanfattning

Gunhild Bärtås, Ljungby, har lämnat ett medborgarförslag om införskaffande av nya sjukhuskläder.

12. Taxor och avgifter i hälso- och sjukvården 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att införa en avgift för virtuella besök på 100 kronor per besök samt att avgiften utvärderas efter ett år,
 • att införa möjlighet för avbetalning mot en avgift i enlighet mot vad anlitat inkassobolag tar,
 • att avgiften för slutenvård bibehålls på oförändrad nivå under år 2017,
 • att bidraget för glasögonbidraget revideras enligt föreliggande förslag,
 • att förslaget till utökat perukbidrag lyfts ut för vidare behandling av hälso- och sjukvårdsnämnden,
 • att inför år 2018 genomföra en helhetsöversyn av regelverket för egenavgifter för tekniska hjälpmedel inklusive för patienter med diagnoserna Afaki och Keratoconus,
 • att avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar bibehålls oförändrat inför år 2017,
 • att fastställa tandvårdstaxor för frisktandvård från 2017-03-01 och övriga taxeförändringar inom tandvården från 2017-01-15 i enlighet med förslaget,
 • att inkludera asylsökande i den förlängda avgiftsfriheten för tandvård som inte kan anstå till 21 år samt
 • att ytterligare förändringar av Taxor och avgifter hänskjuts för beredning och beslut juni/november 2017 avseende 2018.

Sammanfattning

Som led i beredningen av Finansplan för 2017 har en översyn genomförts av regionens taxor och avgifter i hälso- och sjukvården. Taxor och avgifter kommer att fortsatt utredas för eventuella förändringar inför 2018.

Följande förändringar föreslås:

Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1)

Förslag till förändring från 1 januari 2017:

 • Införa avgift för virtuella besök (e-besök). Avgiften ska motsvara den avgift som ett fysiskt besök hade kostat.
 • För det fall patienten vill ha en avbetalningsplan kan det göras efter överenskommelse, avgift kan då tillkomma motsvarande den avgift anlitat inkassoföretag tar. Intäkten tillfaller inkassobolaget.

Avgifter i sluten hälso- och sjukvård (bilaga 2)

Inga förslag till förändringar

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 3)

Glasögonbidrag (bilaga 5)

a) Revidera bidraget i enlighet med förordningen SF 2016:36 till högst 800 kronor per år eller vid ett medicinskt behov

= Ekonomisk effekt: kostnadsminskning ca 2,7 mnkr

- Perukbidrag. En utökning av det nuvarande perukbidraget har diskuterats. Regionstyrelsen föreslår att detta lyfts ut från förslaget till taxor och avgifter för vidare beredning av hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Inför år 2018 genomföra en helhetsöversyn av regelverket för egenavgifter för tekniska hjälpmedel.

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom (bilaga 4)

Inga förslag till förändringar

Avgifter för allmäntandvårdstaxa (bilaga 6) och specialisttandvårdstaxa (bilaga 7)

Förslag till förändringar från 15 januari 2017:

 • Förslag att införa en avgift för virtuella besök på 100 kronor per besök samt att avgiften utvärderas efter ett år. Det innebär en genomsnittlig höjning på 2,3 %.
 • Det innebär en intäktsökning på drygt 2 miljoner kronor.
 • N-taxa innebär taxa för nödvändig tandvård och nödvändig tandvård omfattar inte alla åtgärder i taxan.

Den avgiftsfria tandvården för barn och unga höjs till 21 år 2017. Det finns ett beslut om att asylsökande upp till 18-årsdagen får fullständig tandvård avgiftsfritt. Efter 18-årsdagen får asylsökande bara tandvård som inte kan anstå men vården är avgiftsfri till och med det kalenderår den asylsökande fyller 19 dvs. samma som för barn och ungdomar folkbokförda i Region Kronoberg. Om nu den avgiftsfria tandvården förlängs till 21 år så blir det märkligt med en 19 års gräns för asylsökande.

13. Förlängd tandvård för barn och unga till 21 år 2017, 22 år 2018 och 23 år 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att följa den föreslagna ersättningsnivån för tandvårdspengen, områdesansvaret och specialisttandvården för 20 och 21-åringar 2017, enligt gällande lagstiftning och upprättat förslag.

Sammanfattning

I budgetpropositionen 2016 aviserades en höjning av åldersgränsen för avgiftsfri tandvård för barn och unga till 23 år. Reformen föreslås genomföras i tre steg fr.o.m. 2017 till 2019. Under 2017 höjs åldersgränsen till 21 år, under 2018 till 22 år och under 2019 till 23 år. Ersättningen från staten till Region Kronoberg är beräknad till 5 376 tusen kronor för 20 och 21 åringar under 2017, 8 064 tusen kronor 2018 när 22-åringar tillkommer och 11 328 tusen kronor 2019 när 23- åringar tillkommer. Vid samma ersättningsnivå för tandvårdspengen som för barn och unga 3-19 år beräknas den sammantagna kostnaden för 2017 bli 6 144 tusen kronor.

Övrigt tillkommande kostnader för unga 20-21 år är 774 tusen kronor för områdesansvaret 2017. Till detta kommer det utökade ansvaret för specialisttandvård där framförallt kostnaden för tandreglering på sikt kommer att påverkas. Då tandregleringsbehandlingar tar lång tid förväntas dock inte effekten bil så stor 2017. Underfinansiering för specialisttandvård 2017 beräknas till 850 tusen kronor.

För områdesansvaret och specialisttandvård saknas kostnadstäckning från staten. Den totala underfinansieringen för 2017 beräknas till 2,4 miljoner kronor. År 2018 och 2019 måste underskottet beaktas i budgetarbetet för 2018 och 2019.

14. Partistöd Region Kronoberg 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2017 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Kommuner och landsting får enligt kommunallagen ge ekonomiskt stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Fullmäktige ska enligt 2 kap.12§ KL årligen besluta om utbetalning av partistödet.

Arvodesreglementet som fastställdes av fullmäktige 2014-11-25 reglerar det lokala partistödet i Region Kronoberg. Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL.

Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt av regeringen till 44 300 kronor.

Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.

Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år. Redovisning av partistöd 2017 ska senast 2018-06-30 lämnas till regionfullmäktige.

15. Förbättrade parkeringsmöjligheter på Centrallasarettet i Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att höja avgiften för besöksparkeringar till 15 kr/h under vardagar kl 09-18 och lördagar kl 09-12 från och med 2017-01-01.

Sammanfattning

På Centrallasarettet Växjö (CLV) finns det idag cykel- och bilparkeringar för besökare och personal. Behovet av förbättringar är känt sedan tidigare och nedan beskrivs de förbättringar som planeras för genomförande och det kommer även att beröra nuvarande parkeringsavgift. Taxan för personal styrs av skatteverkets regler för förmånsbeskattning och berörs ej av detta ärende.

Cykelparkeringar finns på flera ställen inom sjukhusområdet i anslutning till olika entréer. I slutet av året genomförs ett antal förbättringar för att underlätta för våra cyklister.

Nuvarande sjukhusområde tillåter en utökning av parkeringar på den yta som finns väster om hus I. Ett förslag är framtaget med ett nytt parkeringsdäck på ytan vilket ger ett tillskott på 50 platser. Parkeringsdäcket kan utföras träbaserat och ryms inom nuvarande höjdbegränsningar som finns i detaljplanen.

Avgiftsbelagda besöksparkeringar finns idag inom parkeringshuset samt vid vårdcentralen Strandbjörket. I anslutning till barnakuten, vuxenakuten och vid huvudentrén finns det korttidsparkeringar för besökare. Handikapparkeringar finns vid de olika entréerna samt utanför apoteket och i parkeringshuset. En omdisponering av fördelningen mellan besöksparkeringar och personalparkeringar kommer att genomföras i p-huset för att kunna erbjuda besökare flera platser. Återkommande patienter får idag parkeringstillstånd av behandlande enhet vilket avser blodgivare, dialyspatienter mm.

Parkeringar för besökare har idag en avgift av 7 kr/h under vardagar kl 09-18 och lördagar kl 09-12. Kommunens parkeringar på gator i anslutning till området är zon 2 med taxa 5 kr/h och tidsbegränsad till 3 h. Den nyöppnade kommunala parkeringen i World Trade Center tillhör zon 1 med taxa 18 kr/h. Med hänsyn till det centrala läget i staden är det problem om taxan är för låg inom CLVområdet, vilket kan innebära att flera som har ärenden inom stadskärnan väljer CLV-området som parkeringsplats och därmed hindrar besökare och patienter till sjukhuset. Förslag att höja avgiften för besöksparkeringar till 15 kr/h under vardagar kl 09-18 och lördagar kl 09-12 från och med 2017-01-01.

Regionstyrelsen beslutade § 251/2016:

att genomföra byggnadsinvestering på 20 miljoner kronor i nytt parkeringsdäck väster om hus I under 2017.

att rekommendera regionfullmäktige besluta

att höja avgiften för besöksparkeringar till 15 kr/h under vardagar kl 09-18 och lördagar kl 09-12 från och med 2017-01-01.

16. Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att till SKL Företag AB överlåta145 av Region Kronobergs 150 aktier i Inera AB för en köpeskilling om 1 232 500 kronor samt därmed godkänna i ärendet redovisat överlåtelseavtal,
 • att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal,
 • att ställa sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrad bolagsordningen för Inera AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma,
 • att ställa sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrat ägardirektiv för Inera AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma samt
 • att till Region Kronbergs ombud vid ägarråd och bolagsstämma utse Anna Fransson (ersättare Suzanne Frank) och att uppdra åt ombudet att på ägarråd och bolagsstämma rösta för beslut om ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB.

Sammanfattning

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling och att bredda verksamheten till att även omfatta kommunerna. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess har styrelsen för SKL den 7 oktober beslutat att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. En förutsättning för detta förvärv är att samtliga landsting och regioner säljer merparten av sina aktier i Inera AB till SKL Företag AB. Den ändrade inriktningen för bolaget kommer till uttryck i de förslag till ändrat aktieägaravtal samt ändrad bolagsordning och ändrat ägardirektiv som utarbetats och som redovisas i ärendet. Det förutsätts att landsting och regioner ställer sig positiva till ändringarna, som senare ska beslutas av ägarråd och bolagsstämma.

Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. Bolaget får en styrelse med 15 ledamöter, där ledamöter från både kommun- och landstingssektorn ingår.

Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom affären ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden. Genom att samtliga kommuner, landsting och regioner är delägare i företaget, kan medlemmarna kan köpa från Inera AB, utan upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Detta ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

17. Refinansiering av reservfordon – AB Transitio

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att gå i borgen för motsvarande 6 700 000 kronor avseende Region Kronobergs relativa andel av finansieringen av reservtåg och högkostnadskomponenter, vilka förvaltas av AB Transitio.

Sammanfattning

Tidigare upphandlade facilitetsavtal med Svenska Export kredit om totalt 485 000 000 kronor har nu avslutats men den del som avsåg reservfordon och högkostnadskomponenter motsvarande 185 000 000 kronor behöver refinansieras långfristigt. Avbetalning har skett i takt med avskrivningsbehovet. Återstående belopp är 114 400 000 kronor. Region Kronobergs relativa andel av återstående belopp är 6 700 000 kronor.

18. Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av ägardirektiv för Regionteatern Blekinge Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att godkänna revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärda ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.

Sammanfattning

Regionteatern Blekinge Kronoberg inkom i april 2015 med en hemställan om ett förändrat grunduppdrag med anledning av det utvecklingsarbete kring professionell dans som bolaget drivit sedan 2012 på gemensamt uppdrag av de tre ägarna. Vid gemensamt ägarsamråd mellan ägarna beslutades i oktober 2015 att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till ett förändrat grunduppdrag till Regionteatern Blekinge Kronoberg och i samband med det se över bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.

Förslaget till nya styrdokument för bolaget har arbetats fram gemensamt av kulturförvaltningen hos respektive ägare. Förslaget utgår från Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg. Förtroendevalda med kulturansvar har stämt av underlaget vid särskilda ägaröverläggningar i april och maj 2016. Förslaget har även diskuterats vid formellt ägarsamråd mellan ägarna i september 2016. Ägarsamrådet beslutade att rekommendera respektive fullmäktige att godkänna de nya styrdokumenten för bolaget.

19. Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB fr.o.m. 2017.

Sammanfattning

Företagsfabriken i Kronoberg AB ägs av Region Kronoberg, Videum AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera. Ägardirektiv styr verksamheten och utarbetas årligen gemensamt av ägarna. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns representerade.

Ägarna har tillsammans med bolagets styrelseordförande och VD genomfört ett möte den 21 oktober med syfte att diskutera bolagets verksamhet och dess framtida inriktning. Vid mötet enades parterna om att tillsätta en arbetsgrupp, med representation från de tre ägarna, med uppdrag att utarbeta strategier och prioriteringar för bolagets framtida verksamhet, bl.a. som grund för ett reviderat ägardirektiv för kommande år, fr.o.m. 2018 och framåt. Som en följd av detta enades ägarna också om att låta 2016 års ägardirektiv gälla oförändrat fr.o.m. 2017 till dess att ägarna utarbetar ett nytt direktiv. Bilagt förslag till ägardirektiv är därför oförändrat i förhållande till 2016 års direktiv, förutom den gulmarkerade skrivning som anger giltighetstiden.

20. Svar på motion – Involvera frivilligorganisationer i integrationsarbetet för nyanlända

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bifalla motionens andra beslutsats samt att i övrigt anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Eva Johnsson (KD), Bengt Germundsson (KD) och Anna Zelvin (KD) har i en motion föreslagit regionfullmäktige att inrätta kulturstipendium för att uppmuntra kultur- och idrottsföreningar att bidra till integrationsprocessen av nyanlända. I motionen föreslås att stipendiet kan finansieras genom det statsbidrag som Region Kronoberg tilldelats 2016 för ökade kostnader för flyktingmottagandet.

Motionen har följande yrkanden:

 • att Region Kronoberg avsätter 1 miljon kronor till kulturstipendium.
 • att kulturnämnden får i uppdrag att utforma ett regelverk som innebär att kultur- och idrottsföreningar kan ansöka om bidrag till integrationsprojekt där svenskar och nya medborgare ges möjlighet att träffas och umgås genom gemensamma aktiviteter.

I svar på motionen föreslås att besvara densamma med hänvisning till att kulturstipendium finns att söka inom ordinarie struktur. Det konstateras även att föreslagna insatser överensstämmer väl med pågående utvecklingsarbete.

Paus

21. Svar på motion – Kampanj om anmälan till donationsregistret

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har i motion föreslagit att med bakgrund i att allt för få organdonationer sker i Sverige och inte minst i Kronoberg att Region Kronoberg genomför en kampanj på lämpligt sätt – gärna via sociala medier – för att öka antalet människor som är villiga att donera sina organ och anmäla sig till donationsregistret.

De senaste tre åren har Region Kronoberg via reklamfilm på biograferna försökt att få fler att ta ställning i donationsfrågan och anmäla sig till donationsregistret, detta kommer även att ske under hösten 2016. En kampanj utöver detta bör vara nationell och drivas via 1177. Kampanjer måste dock bedrivas med stor etisk känsla för att det inte ska bli fel och motverka sitt syfte.

22. Svar på motion – Ekonomiska morötter för att förbättra väntetiderna i vården

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att i arbetet med framtagande av ekonomistyrningsmodell enligt budget 2017 ska införande av prestationsbaserad ersättning enligt motionen prövas samt
 • att därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg snarast hittar former för och inför en prestationsbaserad ersättning så att väntetiderna för behandling och operation kan kortas.

Ett arbete har initierats inom KBC (Kirurgi- kvinno- och barncentrum) för att ta fram en gemensam lägesbild av operationsverksamheten kopplat till behov och tillgängliga resurser i form av personal, operationssalar, utrustning och vårdplatser. Man arbetar också med olika satsningar för att skapa en bra arbetsmiljö. När man har en gemensam lägesanalys klar skulle man kunna undersöka möjligheterna med en prestationsbaserad ersättningsmodell som ett komplement till andra insatser för att korta väntetider för behandling och operation.

Inom MAC (Medicin- och akutcentrum) ser man att prestationsbaserad ersättningsmodell kunna vara en möjlighet när det finns behov av särskilda insatser för att minska väntetiderna.

Paus

22. Svar på motion – Ekonomiska morötter för att förbättra väntetiderna i vården

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att i arbetet med framtagande av ekonomistyrningsmodell enligt budget 2017 ska införande av prestationsbaserad ersättning enligt motionen prövas samt
 • att därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg snarast hittar former för och inför en prestationsbaserad ersättning så att väntetiderna för behandling och operation kan kortas.

Ett arbete har initierats inom KBC (Kirurgi- kvinno- och barncentrum) för att ta fram en gemensam lägesbild av operationsverksamheten kopplat till behov och tillgängliga resurser i form av personal, operationssalar, utrustning och vårdplatser. Man arbetar också med olika satsningar för att skapa en bra arbetsmiljö. När man har en gemensam lägesanalys klar skulle man kunna undersöka möjligheterna med en prestationsbaserad ersättningsmodell som ett komplement till andra insatser för att korta väntetider för behandling och operation.

Inom MAC (Medicin- och akutcentrum) ser man att prestationsbaserad ersättningsmodell kunna vara en möjlighet när det finns behov av särskilda insatser för att minska väntetiderna.

23. Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av motioner och medborgarförslag som inte har behandlats färdigt.

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Under 2016 har hittills 17 motioner inkommit till regionfullmäktige. Av dessa har sex inte slutbehandlats av regionfullmäktige. Sju medborgarförslag har inkommit under 2016, av dessa har fyra inte slutbehandlats. Inkomna motioner som inte slutbehandlats:

 • Involvera frivilligorganisationer i integrationsarbetet med nyanlända – Eva Jonsson (KD), Bengt Germundsson (KD) och Anna Zelvin (KD) (16RK1183). Motionen är tidsatt av RSAU § 231/2016 till regionfullmäktige i november 2016.
 • Kampanj om anmälan till donationsregistret – Suzanne Frank (M)(16RK1495). Motionen är tidsatt av RSAU § 232/2016 till regionfullmäktige i november 2016.
 • Ekonomiska morötter för att förbättra väntetiderna i vården – Suzanne Frank (M) (16RK1589). Motionen är tidsatt av RSAU § 273/2016 till regionfullmäktige i november 2016.
 • Läkemedelsautomater – Mikael Johansson (M) (16RK1842). Motionen är tidsatt av RSAU § 304/2016 till regionfullmäktige i februari 2017.
 • Förbättra miljön och uppmuntra fler att cykla – Ove Löfqvist (M) (16RK1891). Motionen tidsätts av RSAU 2016-11-01.
 • Ny ersättningsmodell i vårdvalet – Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Jonsson (KD) och Yngve Filipsson (L) (16RK1968). Motionen tidsätts av RSAU 2016-11-01.

Inkomna medborgarförslag som inte slutbehandlats:

 • Personalbostäder – Karin Petersson (16RK904). Behandlas av regionstyrelsen i november 2016.
 • Arv till Ljungby lasarett – Dagmar Hailer (16RK1810). Behandlas av regionstyrelsen. Tidsätts av regionstyrelsens arbetsutskott i november 2016.
 • Fler bussturer Växjö-Åby – Maria Nilsson (16RK1997). Behandlas av trafiknämnden.

24. Redovisning av medborgarförslag som beslutats av styrelse och nämnder

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att godkänna redovisning av medborgarförslag som beslutats i styrelse och nämnder 2016.

Sammanfattning

Under 2016 har hittills följande sju medborgarförslag beslutats i styrelse och nämnder:

 • Förslag till långsiktig lösning på parkeringsproblemen på och omkring lasarettet i Växjö – Sten Flinkenberg (16RK774). Regionstyrelsen beslutade § 163/2016 att medborgarförslaget anses besvarat.
 • Uppmärksamma världsprematurdagen – Viktoria Ingvarsson (16RK848). Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 89/2016 att bifalla medborgarförslaget samt att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att uppmärksamma världsprematurdagen den 17 november 2016 på lämpligt sätt tillsammans med verksamheten.
 • Parkeringsproblem vid CLV – nu blir det ”Park-and-Ride” – Philip Groves (16RK1107). Regionstyrelsen beslutade § 164/2016 att medborgarförslaget anses besvarat.
 • Angående avsaknad av behandlingsalternativ i Region Kronoberg vid diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – Irma Moilanen Jannesson (15RK1753). Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 3/2016 att medborgarförslaget anses besvarat.
 • Lägg om busslinje nr 9 – Tora Asplund (15RK1646). Trafiknämnden beslutade § 4/2016 att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
 • Bussförbindelse till stadsdelen Söder – Barbro Larsson (15RK980). Trafiknämnden beslutade § 5/2016 att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
 • Införa kranskärlsröntgen med ballongutvidgning vid Växjö lasarett – Maria Takman (14LTK1275). Regionfullmäktige beslutade § 92/2016 att tillstyrka hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till svar (HSN § 56/2016) på medborgarförslag, som innebär att Region Kronoberg avser följa utredare Peter Daneryds rekommendation att inte införa kranskärlsröntgen med ballongutvidgning vid Centrallasarettet för närvarande, utan istället arbeta med att förbättra vårdprocessen, samt utveckla dagens etablerade samarbete med Landstinget Blekinge samt att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

25. Produktion och sändning av regionfullmäktige 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att besluta om sändning av regionfullmäktiges sammanträden under 2017 via webben, kabel-tv och närradio,
 • att uppdra till regiondirektören att ta fram och teckna avtal om sändning, produktion och lagring av regionfullmäktiges sammanträden under 2017 samt
 • att sändningarna finansieras inom ramen för budget 2017 för förtroendemannaorganisationen.

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige i dåvarande Landstinget Kronoberg beslutade 2012 att göra fullmäktiges sammanträden mer tillgängliga för medborgarna genom sändning via webben samt via kabel-tv i Växjö. Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om fortsatt direktsändning via webb-tv och kabel-tv för regionfullmäktige i den nybildade Region Kronoberg.

Direktsändning via webb, kabel-tv och närradio innebär både ökad transparens och tillgänglighet till Region Kronobergs högsta beslutande organ.

26. Annonsering av regionfullmäktige 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att tillkännagivande av tid och plats för regionfullmäktige under 2017 ska införas i Smålandsposten och Smålänningen.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen kap 5, 10 § ska uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar.

Regionfullmäktiges arbetsordning, avsnitt 7 punkt 1 reglerar att fullmäktige för varje år bestämmer i vilken eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska föras in.

Utdelning av Region Kronobergs kulturstipendier 2016

Paus

27. Valärenden

Sammanfattning

Valärenden behandlas av valberedningen som därefter lägger fram förslag till regionfullmäktige.

28. Anmälan av revisionsrapport: Uppföljande granskning av IT-säkerhetsarbetet

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet samt att överlämna rapporten till regionstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har genomfört en uppföljande granskning av IT säkerhetsarbetet i Region Kronoberg. Granskningen har utförts av konsulter från EY och har utgått från syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt.

Den sammanfattande bedömningen av den uppföljande granskningen är att det har gjorts en del förbättringar sedan ursprungsgranskningarna genomfördes, men att flera rekommendationer ännu inte genomförts.

Vid granskningen har såväl positiva sidor som förbättringsområden framkommit:

 • Granskningen visar exempelvis att det är ett minskat antal användare med fulla behörigheter i Aplus jämfört med granskningen från 2014.

Granskningen har bl.a. identifierat följande förbättringsområden:

 • Formella regler saknas för informationsklassning
 • Uppföljning av tilldelade behörigheter
 • Granskning av efterlevnad av rutiner och kontroller
 • Behörigheter i Cosmic
 • Loggkontroll av patientinformation
 • Kraftfulla behörigheter i Aplus
 • Förstärkning av process för programförändringar
 • Utbildning
 • Extern kommunikation
 • Dataöverföring till Aplus

Ovan rekommenderade förbättringsområden beskrivs ingående under kapitel 6 i granskningsrapporten. Där framgår tydligt vilka konkreta rekommendationer som lämnas för varje ovan delområde.

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen önskar revisorerna ett svar från regionstyrelsen med uppgift om tidsplan för planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar de

29. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Väntetider för prostatacancerpatienter

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg:

"I en artikel från Smålandsposten den 2 november kan vi läsa om orimligt långa väntetider för prostatacancerpatienter. Patientföreningen anser att en rimlig väntetid är cirka 60 dagar, men enligt artikeln kan man få vänta så länge som upp mot 160 dagar. Man anser att cancern upptäcks alldeles för sent hos vissa eftersom man har så länge väntetider. Vid sent upptäckt prostatacancer är risken stor för spridning. Då blir man beroende av dyra läkemedel. Därför skulle vården vinna på att korta köerna rejält.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till Charlotta Svanberg:

 1. Hur långa är väntetiderna i Kronoberg från remiss till behandling?
 2. Hur redovisas informationen om väntetiderna till patienteran som är drabbade?"

30. Interpellation till regionala utvecklingsnämndens ordförande - Väg 941

Sammanfattning

Bo Frank (M) och Margareta Schlee (M) har ställt följande interpellation till regionala utvecklingsnämndens ordförande Olof Björkmarker (S):

"Efter en trafikolycka 1999 gjordes en första uppvaktning gällande väg 941. Därefter har ett antal avåkning och incidenter följt och 2008-2016 har flera uppvaktningar, utredningar och remisser gjorts.

Den 13 december 2013 togs ett enhälligt beslut i Regionfullmäktige att kostnadsberäkna vägen samt att inarbeta den i 2015 års plan. Beslutet gällande Länstransportplan 2014-2025 var enhälligt, dock med en reservation från vänsterpartiets Carin Högstedt.

Olof Björkmarker skriver i juni 2015:

"För Region Kronoberg är det viktigt att kunna bedöma alla vägar på ett likvärdigt sätt och arbetet som är gjort kring väg 941 visar att även annan information än traditionella trafikmätningar kan tjäna som underlag. Region Kronoberg vill ha en ny aktuell trafikmätning gjord. Först därefter kan vidare behandling ske."

Detta ingick inte i beslutet den 13 december 2013.

Vid en interpellation i oktober 2015 svarade Joakim Pohlman att väg 941 var kostnadsberäknad och införd i planen. Så var inte fallet vilket också Björkmarker erkänt i ett mail senare 2015.

Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor till Olof Björkmarker:

 1. Varför verkställs inte fattat beslut i fullmäktige 13 december, att kostnadsberäkna väg 941 och inarbeta den i 2015 års plan?
 2. Av vilken anledning infördes inte väg 941 i verksamhetsplanen för 2015? Det var ju ändå beslutet 13/12 2013."

31. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - När infrias vallöftet om att Barnens hus ska byggas?

Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Under valrörelsen utlovade majoritetspartiernas företrädare, vid upprepade tillfällen, att byggandet av "Barnens hus" var en prioriterad och angelägen satsning. Kristdemokraterna var också tydliga med att detta var en både nödvändig och viktig satsning. Verksamhetsföreträdare inom barn- och kvinnokliniken var också samstämmigt positiva till dessa planer då det skulle innebära ytterligare kvalitetsförstärkning av barnklinikens verksamhet.

Som en konsekvens av politiska signaler och tidigare beslut om generalplanen har arbetsgrupper tillsatts inom barn- och kvinnokliniken. Förslag har framtagits där inriktningen har varit byggandet av ett "Barnens hus" som då skulle innebära att all verksamhet inom hälso- och sjukvård som berör barn- och ungdomar skulle samlas på ett ställe.

Från verksamhetens sida har det under en lång tid signalerats att lokalerna som är kopplade till den nuvarande barnkliniken, förlossningen och neonatal är hårt belastade och underdimensionerade vilket understryker vikten av att den här frågan prioriteras.

Under den senaste tiden har det emellertid framkommit signaler om att den sittande majoriteten vill förändra generalplanen och frångå löftet om att "Barnens hus" skall byggas. Detta är både oroväckande och nedslående signaler. Intrycket är också att arbetet med ombyggnaden av lokaler inom kliniken är nedprioriterad och att "ingenting händer".

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

 1. När skall barnens hus byggas?
 2. Hur ser tidsplanen ut?"

Paus

31. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - När infrias vallöftet om att Barnens hus ska byggas?

Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Under valrörelsen utlovade majoritetspartiernas företrädare, vid upprepade tillfällen, att byggandet av "Barnens hus" var en prioriterad och angelägen satsning. Kristdemokraterna var också tydliga med att detta var en både nödvändig och viktig satsning. Verksamhetsföreträdare inom barn- och kvinnokliniken var också samstämmigt positiva till dessa planer då det skulle innebära ytterligare kvalitetsförstärkning av barnklinikens verksamhet.

Som en konsekvens av politiska signaler och tidigare beslut om generalplanen har arbetsgrupper tillsatts inom barn- och kvinnokliniken. Förslag har framtagits där inriktningen har varit byggandet av ett "Barnens hus" som då skulle innebära att all verksamhet inom hälso- och sjukvård som berör barn- och ungdomar skulle samlas på ett ställe.

Från verksamhetens sida har det under en lång tid signalerats att lokalerna som är kopplade till den nuvarande barnkliniken, förlossningen och neonatal är hårt belastade och underdimensionerade vilket understryker vikten av att den här frågan prioriteras.

Under den senaste tiden har det emellertid framkommit signaler om att den sittande majoriteten vill förändra generalplanen och frångå löftet om att "Barnens hus" skall byggas. Detta är både oroväckande och nedslående signaler. Intrycket är också att arbetet med ombyggnaden av lokaler inom kliniken är nedprioriterad och att "ingenting händer".

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

 1. När skall barnens hus byggas?
 2. Hur ser tidsplanen ut?"

32. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Café Tufvan - en viktig alternativ drogfri plats på Campus

Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Café Tufvan är en drogfri plats i hjärtat av Linnéuniversitetets campusområde. Caféet drivs av omsorgsförvaltningen på dagtid, men på kvällstid drivs verksamheten av en ideell förening. Föreningen arbetar för att kunna erbjuda studenter en drogfri plats för umgänge och sociala och kulturella arrangemang som ett alternativ till studentpubarna.

Ett av regionens preventiva arbete handlar om att förebygga missbruk av alkohol och droger. Tyvärr så grundlägger alltför många studenter ett osunt bruk av alkohol och droger under studenttiden. Café Tufvans verksamhet är, av den anledningen en viktigt preventiv verksamhet att motverka ett osunt alkohol- eller drogbruk.

Nu har regionen aviserat att bidraget till Café Tufvans verksamhet kan komma att dras in. Bidraget utgör en viktig del av verksamhetens budgetanslag. Den 22 augusti bekräftade RS ordförande att hon hade fått ett mail med en skrivelse som hon betraktade som en ansökan om bidrag. Det hänvisas också till att frågan skall överföras till Folkhälsoberedningen som skall ta ställning till frågan. I mailet bekräftas också att "i vilket fall kommer jag att undersöka detta och be dem ta ställning till er skrivelse".

Eftersom ingen återkoppling sedan sker så skickas ytterligare ett mail från ordförande Jon Malmqvist den 3 oktober för att försäkra sig om att "ärendet inte trillar mellan några stolar". Det visar sig då att mailet från den 22 augusti inte är diariefört och skrivelsen därmed är varken registrerad eller behandlad.

Det har framkommit att ordförande i Folkhälsoberedningen, Mikael Öhberg, därefter har haft ett möte med anledning av föreningens sviktande ekonomi. På mötet lär det ha framkommit att beredninge är positiv till Tufvans verksamhet, men att man inte förfogar över några pengar och at frågan därför måste återföras till RS.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

 1. Varför är inte mailet från den 22 augustu diariefört?
 2. Finns det fler skrivelser/handlingar som inte diarieförs av majoritetsföreträdarna?
 3. Anser RS ordförande att Café Tufvans verksamhet är en viktig del i det drogförebyggande arbetet på Linnéuniversitetets campusområde?
 4. När och var kommer ansökan om bidrag att behandlas av Regionen?"

33. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Utredningar av ungdomar med viss psykisk ohälsa på barn- och ungdomshälsan

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Regionfullmäktige beslutade våren 2016 med anledning av motion från Liberalerna att ge Barn och ungdomshälsan i uppdrag att utföra utredningar avseende ungdomar med lättare till måttlig psykisk ohälsa.

Vid Regionfullmäktiges sammanträde i september ställde jag en interpellation om varför utredningarna inte kommit igång.

I debatten sa du att anledningen var att man inte kunnat enas om vissa gränsdragningsfrågor.

Det har nu gått ytterligare ca två månader jag frågar:

 • Har enighet nåtts om gränsdragningarna och har utredningarna kommit igång?"

34. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Ambulanser till hjälpprojekt

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"I skrivelse till Regionstyrelsen den 6 juni 2016 föreslog jag att Region Kronoberg snarast undersöker möjligheten att låta de ambulanser som regionen tar ur drift ska komma till användning i andra länder med hjälpbehov.

Jag frågar härmed:

 • Hur har skrivelsen behandlats och hur ser du som ordförande på förslaget?"

35. Besvarande av frågor

36. Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 30 november kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls i Utvandrarnas hus och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.