Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 2 september 2020

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christina Johansson. Regional utvecklingssamordnare. Region Kronoberg

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Olof Thelin

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Emelie Duong. EY. Ernst & Young AB

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Peter Löfström. Ordförande revisionen

Talare

Jörn Wahlroth, revisor från PWC

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Peter Löfström. Ordförande revisionen

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och Ros-Marie Jönsson Neckö (S) att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 10 september 2020.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige hänskjuter behandlingen av interpellationen ”Ger beslutet om anställningsprövning av alla vakanta administrativa tjänster resultat?” till nästkommande sammanträde.
 2. Regionfullmäktige medger att övriga interpellationer får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) om en konflikt på Ljungby lasarett.
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Finns det särskilt upparbetade stödstrukturer för personalen att hantera sina upplevelser kopplade till covid-19?
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) gällande vårdbegränsningar vid behandling av covid-19.

På regionfullmäktiges sammanträde 17 juni 2020 godkändes att följande interpellationer får ställas, men att behandlingen av dem skulle hänskjutas till nästkommande sammanträde:

 • Interpellation till patientnämndens ordförande Anna Zelvin (KD) - Stor skillnad mellan kvinnor och män i antalet anmälningar till patientnämnden
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om utbyggd organisation för den palliativa vården i Region Kronoberg
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Hur kan Region Kronoberg garantera möjligheten till vård i livets slutskede i hemmet?
 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) - Har Region Kronobergs ambition för ekologisk mat sänkts?
 • Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) - Kommande förändringar för Länstrafikens bussar och servicecentrum vid Växjö station
 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Ger beslutet om anställningsprövning av alla vakanta administrativa tjänster resultat?

6. Svar på medborgarförslag angående nytt sjukhusbygge i Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag angående byggnationen av sjukhus i Växjö. I medborgarförslaget föreslås att fullmäktige omprövar det tidigare inriktningsbeslutet om att investera i ett nytt sjukhus i stadsdelen Räppe och tar i beaktande de kunskaper som coronapandemin genererat.

7. Lägesrapport – nytt akutsjukhus i Växjö

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) lämnar en lägesrapport om det nya akutsjukhuset i Växjö.

8. Information – Mat 2020

9. Regionstyrelsens årliga beslut om Region Kronobergs hel- och delägda bolagsverksamhet 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsens har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, hel- eller delägt bolag framgå om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheterna.

Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procent. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.

Regionfastigheter Småland AB är ett helägt bolag som heller inte omfattas av årets beslut. Det eftersom bolaget var vilande fram tills Region Kronoberg köpte det den 15 oktober 2019 och fastigheten ”Växjö Rimfrosten 1” samtidigt köptes av bolaget.

Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av Region Kronoberg hel- eller delägda bolagen AB Destination Småland, RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform Småland & Öland AB under 2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Regiondirektören noterar i sitt yttrande till regionstyrelsen att bolagen Växjö Småland Airport AB och AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, för verksamheten, budgeterat med relativt stora underskott. Med undantag av Växjö Småland Airport AB, som gått med förlust på ca 5-6 mnkr de senaste två åren, har resultatet dessa år sedan varit runt noll eller positivt. Även om kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om bolagen skulle realisera de budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet urholkas vilket inte kan anses vara i linje med god ekonomisk hushållning. Växjö Småland Airport AB och AB Regionteatern Blekinge Kronoberg har även för år 2020 budgeterat med underskott.

Regionstyrelsen beslutade § 151/2020 att:

 1. Godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs heloch delägda bolagsverksamhet 2019.
 2. Den verksamhet som har bedrivits under 2019 i de av Region Kronoberg hel- och delägda bolagen AB Destination Småland, RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI Företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB och IT-plattform Småland & Öland AB har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 3. Överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.

10. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg.

Sammanfattning

Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 12 §. Region Kronoberg är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.

Regionfullmäktige ska varje mandatperiod i enlighet med KL 5 kap 3 § fastställa ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Regionfullmäktige kan inte delegera beslutet till styrelse eller nämnd. Innehållet i programmet i form av till exempel uppföljningskrav och riktlinjer för allmänhetens insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden.

Ändringarna som föreslås i Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg har sin grund i ändringar i kommunallagen samt regionfullmäktiges beslut om införande av vårdval BUP.

Paus

10. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg.

Sammanfattning

Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 12 §. Region Kronoberg är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.

Regionfullmäktige ska varje mandatperiod i enlighet med KL 5 kap 3 § fastställa ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Regionfullmäktige kan inte delegera beslutet till styrelse eller nämnd. Innehållet i programmet i form av till exempel uppföljningskrav och riktlinjer för allmänhetens insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden.

Ändringarna som föreslås i Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg har sin grund i ändringar i kommunallagen samt regionfullmäktiges beslut om införande av vårdval BUP.

6. Svar på medborgarförslag angående nytt sjukhusbygge i Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag angående byggnationen av sjukhus i Växjö. I medborgarförslaget föreslås att fullmäktige omprövar det tidigare inriktningsbeslutet om att investera i ett nytt sjukhus i stadsdelen Räppe och tar i beaktande de kunskaper som coronapandemin genererat.

11. Arkivreglemente för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer arkivreglemente för Region Kronoberg, som därmed ersätter tidigare arkivreglemente.

Sammanfattning

Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den regionala arkivvården inom Region Kronoberg följande reglemente.

Arkivreglementet tillämpas på Region Kronobergs myndigheter. Med myndighet avses i detta reglemente fullmäktige och dess revisorer, regionstyrelsen med underställda verksamheter och tillhörande inrättningar, nämnder samt andra regionorgan med självständig ställning, till exempel smittskyddsläkaren.

Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där regionen utövar ett rättsligt bestämmande jämställs i detta reglemente med myndighet i enlighet med 2 kap. 3 §, offentlighets- och sekretesslagen.

Det här arkivreglementet ersätter tidigare arkivreglemente fastställt 2015- 02-25 § 15.

12. Förlängning av regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige förlänger Regional kulturplan för Kronobergs län 2018–2020 med ett år. Nuvarande kulturplan omfattar därmed även 2021.

Sammanfattning

Region Kronoberg ingår sedan 2012 i den nationella kultursamverkansmodellen och fördelar årligen statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med förordning 2010:2012. En förutsättning för att ingå i kultursamverkansmodellen är att regionen har beslutat om en flerårig regional strategi för kulturområdet, en regional kulturplan, enligt förordningen.

Region Kronobergs nuvarande kulturplan löper 2018–2020. Under hösten 2019 och våren 2020 har kulturnämnden arbetat med revidering inför ny kulturplaneperiod 2021–2024. Revideringsprocessen har genomförts enligt plan, men coronapandemin och dess konsekvenser för kulturområdet skapar behov av ett förnyat kunskapsläge som kan ligga till grund för långsiktiga kulturpolitiska prioriteringar i kommande kulturplan. Kulturnämnden har därför justerat tidsplanen för revideringsprocessen, vilket medför att nuvarande kulturplan behöver förlängas ett år.

13. Förvärv av bolagen Markservice Norrängen AB och Markservice Växjörenen 3 AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Markservice Växjö Holding AB och Region Kronoberg om att förvärva bolaget Markservice Norrängen AB innehållande fastigheten Norrängen 3 med en yta av 8 040 m² i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
 2. godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Markservice Växjö Holding AB och Region Kronoberg om att förvärva bolaget Markservice Växjörenen 3 AB innehållande fastigheten Renen 3 med en yta av 2 520 m² i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
 3. uppdra åt regionstyrelsens ordförande samt regiondirektör att teckna aktieöverlåtelseavtal om förvärv av bolaget Markservice Norrängen AB samt aktieöverlåtelseavtal om förvärv av bolaget Markservice Växjörenen 3 AB.
 4. anslå medel för ändamålet ur kapitalförvaltningen.
 5. nominera Mikael Johansson (M) och Henrietta Serrate (S) till ledamöter samt Sven Sunesson (C) till ersättare i styrelsen för bolaget Markservice Norrängen AB och Markservice Växjörenen 3 AB för perioden 2020-2023.
 6. nominera Charlotta Svanberg (S) till revisor för granskning av bolagen Markservice Norrängen AB och Markservice Växjörenen 3 AB räkenskaper och förvaltning avseende 2020-2023.
 7. utse Eva Johnsson (KD) till ombud samt Robert Olesen (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg på bolagsstämman för bolagen Markservice Norrängen AB och Markservice Växjörenen 3 AB den xx.

Sammanfattning

Ett inriktningsbeslut har fattats att samtliga bussar i Växjö tätort från och med juni 2023 enbart ska drivas på el. Det pågår nu ett arbete med att ta fram anbudsunderlag för upphandling av bussentreprenör där krav kommer ställas på el-drift avseende tätortstrafiken. Det innebär att Region Kronoberg för kommande entreprenör behöver tillhandahålla en ny bussdepå för laddning av dessa tätortsbussar. Det har tidigare gjorts en utredning av lämplig plats för denna depå. Utredningen föreslog Norrängen där Region Kronoberg tidigare har bedrivit barnrehabilitering och där det idag drivs en hjälpmedelscentral. Beslut har fattats om att fortsättningsvis planera för den här platsen.

För att få plats med hela depån krävs det ytterligare mark utöver den som redan ägs av Region Kronoberg (Norrängen 1 och 2). Därför föreslås ett förvärv av ett bolag där fastigheten Norrängen 3 är inkluderad. Fastigheten är belägen väster om Region Kronobergs nuvarande fastighet och i direkt anslutning till denna. Det föreslås också ett förvärv av ett bolag där fastigheten Renen 3 är inkluderad. Fastigheten är belägen norr om Norrängen 3 på andra sidan om Älgvägen.

Med de här två bolagsförvärven kan mark för det initiala kravet på 60 bussar erhållas. Men för att klara en framtida expansion till 80 bussar krävs ytterligare mark. Förslagsvis kan då del av Växjö 7:10 förvärvas. Denna mark är belägen söder om Norrängen 3 och ägs av Växjö kommun. I väntan på att ett slutgiltigt avtal kan tecknas med Växjö kommun har kommunen författat ett utkast till en avsiktsförklaring som regionstyrelsen godkände på sammanträdet 2020-08-18 § 164/2020.

Bolagsstämma planeras i anslutning till förvärvet av de två bolagen.

14. Revisionsrapport - granskning av Serviceresors verksamhet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige noterar revisionssvaret till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av Serviceresors verksamhet till trafiknämnden.

Syfte med granskningen och övergripande revisionsfråga är att svara på om trafiknämnden säkerställer att regionens servicereseverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Svar på revisionsrapport redogör för trafiknämndens vidtagna och planerade åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer. Av svaret framgår bland annat att Serviceresor arbetar med fortlöpande uppföljning av beläggningsnivåer, avvikelser samt brukarnas uppfattning av resorna.

Regionstyrelsen godkände § 149/2020 svar på revisionsrapport Granskning av Serviceresors verksamhet.

16. Svar på motion – inför bekräftelse av kallelse vid vårdbesök

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Karl Paine (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ser över möjligheten att införa en funktion där patienten bekräftar kallelsen till vårdbesök. Motionären skriver att antalet uteblivna vårdbesök i Kronoberg har ökat de senaste åren, vilket får konsekvenser för tillgängligheten till vården och leder till onödig administration. Många patienter bestrider sina fakturor vilket leder till en ökad administration. Socialdemokraterna vill att möjligheten för patienten att bekräfta kallelsen till vården ses över då det både skulle minska antalet uteblivna besök och antalet fakturor som bestrids.

I den tjänstedesign som testas i pilotprojektet för digitala kallelser finns det i dagsläget inga kända tekniska förutsättningar för bekräftelse av kallelsen. Istället föreslås att verksamheterna utökar utbudet med webbtidbok via 1177.se. Då kan patienten själv boka tid och bekräftelsen är på så vis en del av handlingen som patienten själv utför genom att välja en tid som passar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 44/20 att föreslå regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

17. Svar på motion – inför en regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga under skollov

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S), Lovisa Alm (S) och Magnus Carlberg (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför en lovpott ur vilken föreningar kan äska pengar för att anordna avgiftsfria kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga under sport-, påsk- och höstlov. Syftet är att säkerställa en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga oavsett uppväxtvillkor.

Motionen behandlar i huvudsak frågor som rör det kommunala ansvaret såsom exempelvis stöd till det lokala föreningslivet. Kommunerna är också viktiga som samordnande aktör för att säkerställa att information kring enskilda föreningars aktiviteter når barn och unga. En satsning i enlighet med motionen behöver ske på rätt nivå. Region Kronoberg finansierar i hög utsträckning verksamhet med barn och unga som prioriterad målgrupp genom driftsanslag till regionala kulturorganisationer. Kulturorganisationerna i länet har utvecklat omfattande strategier men också olika former av tjänster till kommunerna för att möjliggöra kultur för barn och unga i hela länet. Förutsättningarna på lokal nivå i form av ekonomi och andra resurser påverkar dock möjligheterna för det regionalt finansierade kulturutbudet att nå barn och unga i hela länet. Med hänsyn till det redan finansierade regionala utbudet, det kommunala ansvaret för frågorna samt kulturnämndens ekonomiska ramar är det i dagsläget inte motiverat att genomföra verksamhet i enlighet med motionen.

Kulturnämnden beslutade § 10/20 att föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Paus

18. Svar på motion – minskad administration för regionens läkare

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Christer Persson (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att i samråd med profession och fackförbund ta kontakt med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med förslag om att SKR gentemot regeringen driver frågan att våra läkare ska befrias från uppgiften att förse sjukförsäkringen med intyg som inte är medicinskt motiverade.

19. Svar på motion – kan småland airport bli testflygplats för elektriska flyg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S) och Lovisa Alm (S) har i motion föreslagit regionfullmäktige besluta att Region Kronoberg i egenskap av delägare i Småland Airport AB lyfter frågan om att gå före i elektrifieringen av flygbranschen genom att anmäla intresse som testflygplats till för pågående utredning ansvarigt departement.

20. Interpellation till patientnämndens ordförande – Stor skillnad mellan kvinnor och män i antalet anmälningar till patientnämnden

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har ställt följande interpellation till patientnämndens ordförande Anna Zelvin (KD): "I kallelsen till patientnämndens sammanträde i november 2019 framgår att det är betydligt vanligare att de ärenden som registreras hos patientnämnden handlar om kvinnor än om män och att så varit fallet länge.

Bild finns på sida 7 i kallelsen till patientnämndens sammanträde i november 2019. Statistiken avser, som framgår av bild, ärenden inkomna t.o.m. 19 september 2019.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

 • Vilka förklaringar finns till att kvinnor är överrepresenterade i de registrerade ärendena hos patientnämnden?
 • Ser det likadant ut i andra regioner?
 • Finns anledning att föreslå förbättringsåtgärder med anledning av statistiken?"

21. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Utbyggsorganisation för den palliativa vården i Region Kronoberg

Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2019-06-20 att besvara ett medborgarförslag om hospice i Region Kronoberg enligt följande: "I samband med avrapportering av utredning av förutsättningar för ett cancercentrum i Region Kronoberg (17RGK467) fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda den palliativa vården i Region Kronoberg. Under hösten 2018 genomfördes en utredning som genererade ett förslag till utbyggd organisation för palliativ vård i Kronoberg. Förslaget presenterade en utbyggnad i fem steg som utgår från de nuvarande resurserna:

 1. Palliativt team med patientansvar ges utökat uppdrag
 2. Palliativt konsultteam för vårdgivare etableras
 3. Palliativ specialistkompetens dygnet runt etableras
 4. Specialiserade palliativa slutenvårdsavdelningar med hospice-karaktär omfattande 10-15 platser inrättas
 5. Mötesplats utanför sjukhus eventuellt inkluderande hospice tillskapas

Steg 1-4 hanteras inom Region Kronobergs verksamhet och det utökade uppdraget inklusive finansiering föreslås behandlas i kommande budgetprocess. Steg 5 som beskriver att en mötesplats för palliativ vård utanför sjukhuset för personer med palliativa vårdbehov och deras närstående tillskapas i dialog med olika samverkansparter. Denna mötesplats kan också inkludera hospiceplatser eller den typ av platser av hospicekaraktär som-blir aktuella i framtiden. Vid sammanträde 2018-11- 29 ställde sig hälso- och sjukvårdsnämnden positiva till förslaget och beslutade att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram ett fördjupat beslutsunderlag med bl.a. tidplan och ekonomisk kalkyl för steg 1-4 i förslaget till utökad palliativ vård och det hanteras i budgetprocessen inför 2020. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick också i uppdrag att under 2019 föra en dialog med berörda samarbetsparter om en uppbyggnad av en mötesplats för palliativ vård inkluderande hospice utanför sjukhusen."

Med anledning av ovanstående beslut ställer jag följande fråga till hälsooch sjukvårdsnämndens ordförande: Enligt beslutet 2019-06-20 skulle tidplan för arbetet redovisas för hälso och sjukvårdsnämnden under hösten 2019 varför jag nu efterfrågar information om hur arbetet fortskrider? Hur planeras de olika stegen enligt ovan att genomföras?"

22. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Hur kan Region Kronoberg garantera möjligheten till vård i livets slutskede i hemmet?

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Hur går arbetet med att införa hospice i Region Kronberg? Den frågan ställde jag skriftligen till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) i mars 2019.

Bakgrunden till min fråga var de beslut som regionfullmäktige fattat, både i budget och till följd av en motion i ämnet, kring att utreda hur behovet av hospice såg ut och redogöra för hur läget i den palliativa vården i länet såg ut. Frågan diskuterades kort på regionfullmäktige 24 april 2019.

Ansvaret för palliativ vård delas mellan region och kommun. Nu har jag fått signaler om att Ljungby kommun gör förändringar i sin hemvårdsorganisation, vilket bland annat påverkar resursteamet och sjuksköterskorna i det, och att detta kan få konsekvenser för de kronobergare som väljer att vårdas hemma i livets slutskede.

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:

 1. Vad kan Region Kronoberg göra för att garantera att alla kronobergare som befinner sig i livets slutskede och vill få ett avslut i hemmet får det?
 2. Hur påverkas möjligheten att vårdas i hemmet i livets slutskede i och med förändringarna i Ljungby kommuns hemvårdsorganisation?"

23. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Har Region Kronobergs ambition för ekologisk mat sänkts?

Sammanfattning

Magnus Carlberg (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"Region Kronoberg har i flera år toppat listan över andel ekologiska inköp bland Sveriges regioner, vilket har resulterat i flera utmärkelser. I Region Kronobergs hållbarhetsprogram, som antogs av ett enhälligt regionfullmäktige i juni 2019, finns målet « År 2023 ska andelen ekologiska livsmedel vara minst 70 procent. » För första gången på flera år minskade 2019 Region Kronoberg andelen ekologisk mat. Inför arbetet med regionbudget 2021 har vi fått till oss att det rör sig om 300 000 kr som saknas för att nå för året utsatt mål.

I ett inslag i SR P4 Kronoberg 20 november 2019, 5 månader efter målet om ekologisk mat antogs, säger regionstyrelsens ordförande att regionen "kommer ta ett arbete framöver och titta på vad det egentligen är vi vill uppnå, vad är det vi ska mäta och vad ska vi köpa för någonting."

Två alternativ som regionstyrelsens ordförande nämner i inslaget är KRAV-märkning och närodlad. Region Kronoberg handlar redan idag KRAV-märkt och frågan om närodlat har flera gånger diskuterats, bland annat i regionfullmäktige i mars 2018. Då konstaterades att Region Kronoberg inte har en fastställd definition av vad som ska anses som "närproducerat" och att det inte heller finns en entydig nationell definition att luta sig mot. Det som regionen då mätte var om leverantörerna finns inom eller utanför länets gränser. 23 % av leverantörerna fanns då inom Kronobergs gränser.

Socialdemokraterna tycker inte att man behöver göra antingen eller, vi måste kunna jobba på flera fronter. Enligt Sveriges kommuner och regioner, som också uttalar sig i ovan nämnda inslag är just andel ekologiska matinköp en viktig klimatindikator – ju mer ekologiskt desto mindre klimatutsläpp. Kan vi därtill köpa fler varor som är producerade i eller nära Kronoberg är det givetvis väldigt bra, både för miljön och kronobergarna.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

 1. Står regionstyrelsens ordförande fortfarande upp för det antagna målet om 70 % ekologiska livsmedel 2023?
 2. Kommer tillräckligt med resurser avsättas i budgeten 2021 för att målet om andel ekologiska livsmedel ska uppnås både på kort och på lång sikt?
 3. När ska Region Kronoberg ta fram en definition för närproducerat?"

24. Interpellation till trafiknämndens ordförande - Kommande förändringar för Länstrafikens bussar och servicecentrum vid Växjö station

Sammanfattning

Michael Sjöö (S) har ställt följande interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C):

"Det har nog inte undgått någon att byggnationen av ett nytt kommunhus i Växjö påverkat såväl stads- som regionbussarnas placering de senaste åren. Och snart är det dags igen när kommunhusbygget börjar närma sig sitt slut och byggnation av bland annat bostäder där regionbussarna idag har sin placering tar vid. Även det tillfälliga resecentrum, och Länstrafikens servicecentrum i det, som byggts vid stationen kommer att påverkas när nya byggnationer påbörjas.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

 1. Hur går det med projektering av plats för bussar nu när byggnationen vid stationsområdet i Växjö ‘flyttar vidare’; kommer några bussar behöva flytta sin hållplats ? Från när och hur länge?
 2. Har byggnationerna vid Växjö stationsområde haft någon effekt på antalet resenärer på regionbussar?
 3. Kommer Länstrafikens servicecentrum flytta in i det nya kommunoch stationshuset ? Om ja, hur ser hyreskostnaden ut jämfört med tidigare lokaler?
 4. Hur kommer resenärernas väg från stationen till centrallasarettet påverkas när ena bron stängs av?"

25. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Konflikten på Ljungby lasarett

Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"Ljungby lasarett är otroligt viktigt, framför allt som vårdgivare för kronobergarna i västra länsdelen men också som en stor arbetsplats. Det är extra angeläget att sjukvården uppfattas och är en bra arbetsplats för att vi ska kunna konkurrera om läkare och annan sjukvårdspersonal, trots att det är ett litet sjukhus. I regionens värdegrund om medarbetskap kan vi läsa att vi strävar efter dialog, delaktighet och samarbete, att vi ser alla och att alla är en del i helheten. Vi kan också läsa att det är viktigt att vi vågar lyfta våra åsikter.

Under våren har det pågått en konflikt mellan stora delar av personalen och regionledningen, som har fått flera skrivelser underskrivna av över sjuttio läkare. Läkarna är mycket missnöjda med bristen på samarbete och dialog med regionledningen.

De vill ha en dialog kring administrativa avdelningens funktion som stöd till kärnverksamheten. Det finns också ett missnöje med de administrativa systemen som är svåra och där det finns bristande instruktioner, och därmed lätt att göra fel. Konflikten har lett till att läkare slutat och att viss vård inte längre kan ges i Ljungby utan flyttas till Växjö, vilket är dåligt för alla, men särskilt för oss i västra länsdelen.

Mina frågor är:

 1. Hur ser du på frågan om administrativa avdelningens funktion som stöd åt kärnverksamheten? Ser du att det kan finnas en konflikt då administrativa avdelningen tar beslut som starkt påverkar kärnverksamheten utan att det finns en dialog och avvägning?
 2. Hur tycker du att regionledningen har hanterat konflikten och efterfrågan på dialog och samarbete?
 3. Hur har du blivit inblandad och fått möjlighet att agera?
 4. Hur ska konflikten lösas?
 5. Vad kan vi lära oss för att undvika liknande situationer?"

Paus

26. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Finns det särskilt upparbetade stödstrukturer för personalen att hantera sina upplevelser kopplade till covid-19?

Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Den pandemi som vi är mitt uppe i ställer stora krav på hela samhället, men särskilt tufft är det för de som drabbats själva, deras anhöriga och all vårdpersonal i både regionerna och kommunerna. De som står i frontlinjen och hanterar denna pandemi. När besked kommit om, att det är öppet för resor i sommar för de som är friska och symtomfria, så går vård- och omsorgspersonal runt med oro över om sommarsemestern blir av överhuvudtaget. Kommer en bli inringd för att sjuktalen ökar igen? Går det att vara ledig?

Samtidigt som personalens behov av återhämtning kommer att vara stor, så har köerna till vård vuxit som en konsekvens av pandemin. För att lösa både arbetsmiljön för personalen och en robust sjukvård som tar hand om alla patienter så krävs det satsningar för framtiden och hållbara planer för att klara av detta.

Regionen har som arbetsgivare ett enormt ansvar att se till att personalen får möjlighet till återhämtning, även i tider av kris. Att under alltför lång tid arbeta över en hälsosam stressnivå sliter sönder människor. Belastningen har redan innan pandemin på sina håll varit alltför ansträngd, vilket ställer än högre krav på regionen nu under och efter pandemin. Därför är det viktigt att regionen satsar resurser och planerar för att kunna säkerställa en hälsosam arbetsmiljö för personalen. Det kan exempelvis handla om att överanställa så att grundbemanningen inte är alltför liten, öka kapaciteten i vården; det kan även handla om att göra särskilda satsningar för personalens psykiska välbefinnande. Covid-19 har påverkat alla – men den belastning som detta innebär för personalen som arbetar med de svårt sjuka patienterna är svår att föreställa sig. Därför har olika arbeten startats runt om i Sverige för att ge möjlighet till de-briefing och återhämtning. Detta kommer att behövas under lång tid.

Frågorna är:

 1. Finns det särskilt upparbetade stödstrukturer för personalen så att möjligheten att hantera sina upplevelser under denna pandemin tillgodoses? Hur ser de ut? Om det inte finns – när kommer det att införas?
 2. Hur ser strategin ut för att framöver skapa en hållbar arbetsmiljö som fungerar över tid?
 3. Hur mycket har köerna till vård vuxit under pandemin, och var har köerna vuxit mest?
 4. När kommer en plan för att hantera denna vårdskuld presenteras för politiska beslut?"

27. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Vårdbegränsningar vid behandling av covid-19

Sammanfattning

Christer Persson (V) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Gällande riktlinjer för vårdbegränsningar, fastställda av ordförande i Medicinska kommitten, process 3.18 RKB smittskyddsverksamhet med giltighetstid 2020-04-29 – 2023-04-29:

"Vilka patienter kan ha nytta av sjukhusvård för Covid-19”

I riktlinjerna beskrivs 9 olika steg av CFS (Clinical Frailty Scale) Som lekman kan jag inte se något medicinska underlaget för steggrupperingarna. Patienterna grupperas mera utifrån en hemmasnickrad Darwinistisk teori om det naturliga urvalet. Riktlinjerna konstaterar att de patienter som befinner sig i step 7 eller mer inte kommer att ha någon nytta av sjukhusvård. Dessa skall enbart behandlas symptomlindrande vid exempelvis andningssvikt mm.

Steg 7: Allvarligt skör – är helt beroende av andra för personlig egenvård oavsett orsak (fysiskt eller kognitiv). Trots det framstår de som stabila och utan hög risk för att dö (inom ungefär 6 månader).

Riktlinjerna konstatera vidare att ”syrgas ofta kan ordnas i kommunal regi”. Vi vet att tillgång till vätska och syrgas är två hörnpelare vid behandling av Covid-19 och detta måste därför finnas tillgängligt för alla som är sjuka.

Svensk sjukvård och behandling av våra äldre styrs av lagstiftning och internationella konventioner. Vår grundlag Regeringsformen fastställer att offentlig makt utövas med respekt för ALLA människors lika värde. Särskilt skall det allmänna .. verka för ..goda förutsättningar för hälsa. (RF paragraf 2) Socialtjänstlagen lovar ALLA i kommunal omsorg ett Värdigt liv under trygga förhållanden. (SOL 5:4) Hälso- och sjukvårdslagen fastställer att sjukvård ges på lika villkor med respekt för ALLA människors lika värde och att den som har störst behov och hälso-och sjukvård skall ges företräde ( 3:1)

Jag vill med hänvisning till gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer ”vårdbegränsningar” ställa följande frågor:

 1. Anser ordförande att riktlinjerna är i överensstämmelse med svensk lagstiftning?
 2. Hur stor andel av de kommunala boendena kommunala boenden i regionen hade 2020-04-29 tillgång till syrgas?
 3. Anser du att dessa riktlinjer för vårdbegränsningar skall fortsätta gälla?"

13. Förvärv av bolagen Markservice Norrängen AB och Markservice Växjörenen 3 AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Markservice Växjö Holding AB och Region Kronoberg om att förvärva bolaget Markservice Norrängen AB innehållande fastigheten Norrängen 3 med en yta av 8 040 m² i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
 2. godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Markservice Växjö Holding AB och Region Kronoberg om att förvärva bolaget Markservice Växjörenen 3 AB innehållande fastigheten Renen 3 med en yta av 2 520 m² i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
 3. uppdra åt regionstyrelsens ordförande samt regiondirektör att teckna aktieöverlåtelseavtal om förvärv av bolaget Markservice Norrängen AB samt aktieöverlåtelseavtal om förvärv av bolaget Markservice Växjörenen 3 AB.
 4. anslå medel för ändamålet ur kapitalförvaltningen.
 5. nominera Mikael Johansson (M) och Henrietta Serrate (S) till ledamöter samt Sven Sunesson (C) till ersättare i styrelsen för bolaget Markservice Norrängen AB och Markservice Växjörenen 3 AB för perioden 2020-2023.
 6. nominera Charlotta Svanberg (S) till revisor för granskning av bolagen Markservice Norrängen AB och Markservice Växjörenen 3 AB räkenskaper och förvaltning avseende 2020-2023.
 7. utse Eva Johnsson (KD) till ombud samt Robert Olesen (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg på bolagsstämman för bolagen Markservice Norrängen AB och Markservice Växjörenen 3 AB den xx.

Sammanfattning

Ett inriktningsbeslut har fattats att samtliga bussar i Växjö tätort från och med juni 2023 enbart ska drivas på el. Det pågår nu ett arbete med att ta fram anbudsunderlag för upphandling av bussentreprenör där krav kommer ställas på el-drift avseende tätortstrafiken. Det innebär att Region Kronoberg för kommande entreprenör behöver tillhandahålla en ny bussdepå för laddning av dessa tätortsbussar. Det har tidigare gjorts en utredning av lämplig plats för denna depå. Utredningen föreslog Norrängen där Region Kronoberg tidigare har bedrivit barnrehabilitering och där det idag drivs en hjälpmedelscentral. Beslut har fattats om att fortsättningsvis planera för den här platsen.

För att få plats med hela depån krävs det ytterligare mark utöver den som redan ägs av Region Kronoberg (Norrängen 1 och 2). Därför föreslås ett förvärv av ett bolag där fastigheten Norrängen 3 är inkluderad. Fastigheten är belägen väster om Region Kronobergs nuvarande fastighet och i direkt anslutning till denna. Det föreslås också ett förvärv av ett bolag där fastigheten Renen 3 är inkluderad. Fastigheten är belägen norr om Norrängen 3 på andra sidan om Älgvägen.

Med de här två bolagsförvärven kan mark för det initiala kravet på 60 bussar erhållas. Men för att klara en framtida expansion till 80 bussar krävs ytterligare mark. Förslagsvis kan då del av Växjö 7:10 förvärvas. Denna mark är belägen söder om Norrängen 3 och ägs av Växjö kommun. I väntan på att ett slutgiltigt avtal kan tecknas med Växjö kommun har kommunen författat ett utkast till en avsiktsförklaring som regionstyrelsen godkände på sammanträdet 2020-08-18 § 164/2020.

Bolagsstämma planeras i anslutning till förvärvet av de två bolagen.

27. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Vårdbegränsningar vid behandling av covid-19

Sammanfattning

Christer Persson (V) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Gällande riktlinjer för vårdbegränsningar, fastställda av ordförande i Medicinska kommitten, process 3.18 RKB smittskyddsverksamhet med giltighetstid 2020-04-29 – 2023-04-29:

"Vilka patienter kan ha nytta av sjukhusvård för Covid-19”

I riktlinjerna beskrivs 9 olika steg av CFS (Clinical Frailty Scale) Som lekman kan jag inte se något medicinska underlaget för steggrupperingarna. Patienterna grupperas mera utifrån en hemmasnickrad Darwinistisk teori om det naturliga urvalet. Riktlinjerna konstaterar att de patienter som befinner sig i step 7 eller mer inte kommer att ha någon nytta av sjukhusvård. Dessa skall enbart behandlas symptomlindrande vid exempelvis andningssvikt mm.

Steg 7: Allvarligt skör – är helt beroende av andra för personlig egenvård oavsett orsak (fysiskt eller kognitiv). Trots det framstår de som stabila och utan hög risk för att dö (inom ungefär 6 månader).

Riktlinjerna konstatera vidare att ”syrgas ofta kan ordnas i kommunal regi”. Vi vet att tillgång till vätska och syrgas är två hörnpelare vid behandling av Covid-19 och detta måste därför finnas tillgängligt för alla som är sjuka.

Svensk sjukvård och behandling av våra äldre styrs av lagstiftning och internationella konventioner. Vår grundlag Regeringsformen fastställer att offentlig makt utövas med respekt för ALLA människors lika värde. Särskilt skall det allmänna .. verka för ..goda förutsättningar för hälsa. (RF paragraf 2) Socialtjänstlagen lovar ALLA i kommunal omsorg ett Värdigt liv under trygga förhållanden. (SOL 5:4) Hälso- och sjukvårdslagen fastställer att sjukvård ges på lika villkor med respekt för ALLA människors lika värde och att den som har störst behov och hälso-och sjukvård skall ges företräde ( 3:1)

Jag vill med hänvisning till gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer ”vårdbegränsningar” ställa följande frågor:

 1. Anser ordförande att riktlinjerna är i överensstämmelse med svensk lagstiftning?
 2. Hur stor andel av de kommunala boendena kommunala boenden i regionen hade 2020-04-29 tillgång till syrgas?
 3. Anser du att dessa riktlinjer för vårdbegränsningar skall fortsätta gälla?"

28. Val av ny ersättare i regionstyrelsen för tiden till och med den 31 december 2022

Regionfullmäktige utser NN (SD) till ny ersättare i regionstyrelsen för tiden till och med den 31 december 2022.

29. Entledigande samt val av ny ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden till och med den 31 december 2022

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Karl Paine (S) från uppdrag som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
 2. Regionfullmäktige utser NN (S) till ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

30. Entledigande samt val av ny revisor för Region Kronoberg för tiden till och med april 2023

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Bo Dalesjö (S) från uppdraget som revisor i Region Kronoberg.
 2. Regionfullmäktige utser NN (S) till revisor i Region Kronoberg.

31. Entledigande samt val av ny revisor i RyssbyGymnasiet AB för perioden till och med den 31 december 2022

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Bo Dalesjö från uppdraget som revisor i RyssbyGymnasiet AB.
 2. Regionfullmäktige utser NN (S) till revisor i RyssbyGymnasiet AB.

32. Anmälningsärenden

Regionfullmäktige noterar redovisade anmälningsärenden till protokollet.

15. Revisionsrapport – Region Kronobergs arbete med e-hälsa

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige noterar revisionssvaret till protokollet

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av Region Kronobergs arbete med e-hälsa till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Syfte med granskningen och övergripande revisionsfråga är att svara på om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställd att det föreligger ett ändamålsenligt och strukturerat arbete med e-hälsa inom Region Kronoberg.

Svar på revisionsrapport redogör för regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar på revisionsrapportens rekommendationer.

Regionstyrelsen godkände § 134/2020 svar på revisionsrapport Granskning av Serviceresors verksamhet.

14. Revisionsrapport - granskning av Serviceresors verksamhet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige noterar revisionssvaret till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av Serviceresors verksamhet till trafiknämnden.

Syfte med granskningen och övergripande revisionsfråga är att svara på om trafiknämnden säkerställer att regionens servicereseverksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Svar på revisionsrapport redogör för trafiknämndens vidtagna och planerade åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer. Av svaret framgår bland annat att Serviceresor arbetar med fortlöpande uppföljning av beläggningsnivåer, avvikelser samt brukarnas uppfattning av resorna.

Regionstyrelsen godkände § 149/2020 svar på revisionsrapport Granskning av Serviceresors verksamhet.

27. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Vårdbegränsningar vid behandling av covid-19

Sammanfattning

Christer Persson (V) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Gällande riktlinjer för vårdbegränsningar, fastställda av ordförande i Medicinska kommitten, process 3.18 RKB smittskyddsverksamhet med giltighetstid 2020-04-29 – 2023-04-29:

"Vilka patienter kan ha nytta av sjukhusvård för Covid-19”

I riktlinjerna beskrivs 9 olika steg av CFS (Clinical Frailty Scale) Som lekman kan jag inte se något medicinska underlaget för steggrupperingarna. Patienterna grupperas mera utifrån en hemmasnickrad Darwinistisk teori om det naturliga urvalet. Riktlinjerna konstaterar att de patienter som befinner sig i step 7 eller mer inte kommer att ha någon nytta av sjukhusvård. Dessa skall enbart behandlas symptomlindrande vid exempelvis andningssvikt mm.

Steg 7: Allvarligt skör – är helt beroende av andra för personlig egenvård oavsett orsak (fysiskt eller kognitiv). Trots det framstår de som stabila och utan hög risk för att dö (inom ungefär 6 månader).

Riktlinjerna konstatera vidare att ”syrgas ofta kan ordnas i kommunal regi”. Vi vet att tillgång till vätska och syrgas är två hörnpelare vid behandling av Covid-19 och detta måste därför finnas tillgängligt för alla som är sjuka.

Svensk sjukvård och behandling av våra äldre styrs av lagstiftning och internationella konventioner. Vår grundlag Regeringsformen fastställer att offentlig makt utövas med respekt för ALLA människors lika värde. Särskilt skall det allmänna .. verka för ..goda förutsättningar för hälsa. (RF paragraf 2) Socialtjänstlagen lovar ALLA i kommunal omsorg ett Värdigt liv under trygga förhållanden. (SOL 5:4) Hälso- och sjukvårdslagen fastställer att sjukvård ges på lika villkor med respekt för ALLA människors lika värde och att den som har störst behov och hälso-och sjukvård skall ges företräde ( 3:1)

Jag vill med hänvisning till gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer ”vårdbegränsningar” ställa följande frågor:

 1. Anser ordförande att riktlinjerna är i överensstämmelse med svensk lagstiftning?
 2. Hur stor andel av de kommunala boendena kommunala boenden i regionen hade 2020-04-29 tillgång till syrgas?
 3. Anser du att dessa riktlinjer för vårdbegränsningar skall fortsätta gälla?"

Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 2 september kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötet hålls denna gång i Konserthuset i Växjö.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.