Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 28 februari 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies
 • Mötets öppnande
 • 1. Godkännande av föredragningslista
 • 2. Val av justerare och justeringsdatum
 • 3. Allmänhetens frågestund
 • 4. Ledamöternas frågestund
 • 5. Inkomna interpellationer
 • 6. Inkomna enkla frågor
 • 7. Svar på medborgarförslag om att införa en enhetstaxa för en attraktiv kollektivtrafik (tidssatt 10.20)
 • 8. Svar på medborgarförslag om informationsmaterial till regionfullmäktiges ledamöter samt om dess publicering på Region Kronobergs hemsida
 • 9. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg
 • 10. Avsteg från fastställt takbelopp för vårdval specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård för 2024
 • 11. Biblioteksplan för Region Blekinge och Region Kronoberg 2022-2024 med förlängning 2025-2026
 • 12. Upphävande av beslut angående exploateringsavtal avseende detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Räppe i Växjö kommun
 • 13. Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst
 • 14. Revidering av Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar 2024
 • 15. Ramförändringar budget 2024
 • 16. Tilläggsbudget 2024
 • 17. Svar på motion om insatser för patienter med sällsynta sjukdomar
 • 18. Svar på motion om att skrota bonusar och satsa på lön
 • 19. Svar på motion om fri medicinsk fotvård för diabetiker
 • 20. Svar på motion om arbetsmarknadsmatchning i hela Kronoberg
 • 21. Svar på motion om att förhindra digitalt utanförskap
 • 22. Svar på motion om patient- och funktionsvariationsråd
 • 23. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige
 • 24. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
 • 25. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
 • 26. Entledigande samt val av nämndemän till Göta hovrätt för tiden till och med 2027-12-31
 • 27. Entledigande samt val av nämndeman till Förvaltningsrätten i Växjö för tiden till och med 2027-12-31
 • 28. Val av ledamot i patientnämnden för tiden till och med 2026-12-31
 • 29. Entledigande samt val av ledamot i regionala utvecklingsnämnden för tiden till och med 2026-12-31
 • 30. Entledigande samt val av ersättare i regionala utvecklingsnämnden för tiden till och med 2026-12-31
 • 31. Entledigande samt val av ersättare i trafiknämnden för tiden till och med 2026-12-31
 • 32. Nominering av suppleant till bolagsstyrelsen för Ryssbygymnasiet AB
 • 33. Entledigande samt val av ersättare i regionfullmäktiges valberedning för tiden till och med 2026-10-14
 • 34. Entledigande samt nominering av ledamot i Viltförvaltningsdelegationen för tiden till och med 2026-12-31
 • 35. Entledigande samt val av juryman i tryckfrihetsmål grupp 1 för tiden till och med 2026-12-31
 • 36. Upphävande av beslut angående val av revisor och revisorssuppleant gör granskning av Kronobergsarkivet
 • 37. Interpellation om prao i Region Kronobergs verksamhet från Andreas Eidevåg (S) till ordförande i regionstyrelsens personalutskott
 • 38. Interpellation om ifall Region Kronoberg riskerar att få ett minskat elstöd från Helen Bengtsson (S) till ordförande i regionstyrelsen
 • 39. Interpellation om möjlighet till specialistutbildning för specialistsjuksköterskor/specialistundersköterskor från Henrietta Serrate (S) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
 • 40. Interpellation om hur Region Kronoberg arbetar kring klimakterievården från Lavinia Strömberg (S) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
 • 41. Interpellation om möjligheten för undersköterskor att läsa till specialistundersköterska med ekonomiskt stöd från Henrietta Modig Serrate (S) till ordförande för regionstyrelsens personalutskott
 • 42. Fråga om lokaler för akutsjukhus i Växjö från Robert Fredriksson (SD) till regionstyrelsens ordförande
 • 43. Anmälningsärenden
 • Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Mötesstart: 28/2 kl. 09.00

Mötets kallelse samt handlingar

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas runt åtta gånger per år och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.