Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 1 mars 2017

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Cheryl Jones Fur (MP)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Fanny Battistutta (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström. Ordförande revisionen

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15:25

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Gustafsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mats Johnsson (M)

Talare

Bo Dalesjö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
 • att protokollet justeras den 8 mars 2017, klockan 9.00, i Regionhuset på Nygatan 20 i Växjö.

4. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

5. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

6. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge

 • att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför sammanträdet har följande interpellationer inkommit:

 1. Interpellation från Eva Johnsson (KD) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Lokalsituationen på neonatal - en patientsäkerhetsrisk och ett arbetsmiljöproblem!
 2. Interpellation från Mats Johnsson (M) till patientnämndens ordförande Bo Dalesjö (S) - Nya uppdrag för patientnämnden.
 3. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - Uppföljning av beslut om ny centrumorganisation.
 4. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) - RIS-systemet.
 5. Interpellation från Ove Löfqvist (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Situationen vid våra sjukhus.

7. Inkomna frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge

 • att frågorna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Eftersom frågor kan inlämnas efter kungörelsedatum publiceras dessa separat till kallelsen.

8. Entledigande av ersättare i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning – Neira Dedic

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att bevilja Neira Dedic (MP), Parkvägen 21, 360 44 Ingelstad begärt entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Neira Dedic (MP), Parkvägen 21, 360 44 Ingelstad, har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

9. Entledigande av ersättare i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning – Anita Thörn von Rosen

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att bevilja Anita Thörn von Rosen (MP), Elenshylte 6, 342 53 Lönashult begärt entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Anita Thörn von Rosen (MP), Elenshylte 6, 342 53 Lönashult, har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

10. Fördelning av medborgarförslag – Stöd för hemförlossning

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Dagar Groblad har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om att ändra på patientsäkerhetsregler så kvinnor kan välja vart de vill föda sina barn. Syftet är att stödja hemfödslar.

11. Fördelning av medborgarförslag – Gratis halkskydd

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Philip Groves, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag om att Region Kronoberg tillsammans med Växjö kommun ska dela ut gratis halkskydd till pensionärer och andra som anses behöva dem.

12. Fördelning av medborgarförslag – Åtgärder för oberoende av hyrpersonal

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Stig Hagehed, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om åtgärder för oberoende av hyrpersonal i sjukvården.

13. Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 med handlingsplan

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 1. att fastställa Kompetensförsörjningsstrategin för Kronoberg län 2016-2025 samt
 2. att fastställa Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län.

Sammanfattning

Ärendet gäller fastställande av den regionala Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2016-2025 och dess Handlingsplan.

Det slutgiltiga innehållet har reviderats efter att regionfullmäktige den 26 april 2016 beslutade att återremittera båda dokumenten. Efter beslutet inrättades en plan med ett antal åtgärder vilken godkändes av regionala utvecklingsnämndens presidium.

 • Först och främst beslutades att dåvarande styrgruppen för kompetensförsörjningsstrategin skulle ersättas av den regionala utvecklingsnämndens presidium.
 • Dokumenten har bearbetats och fått en mer överskådlig layout. Bilaga 2 utgör en analys av regionens arbetsmarknadsstruktur.
 • För att återförankra strategin, bjöds på uppdrag från regionstyrelsens ordförande Anna Fransson, ledande politiker och näringslivsföreträdare till ett första samråd näringsliv. Mötet hölls den 17 augusti 2016 och temat för samrådet var kompetensförsörjning. Det nya förslaget har också förankrats på Kompetensforum den 15 september 2016.
 • Bilaga 1 utgör en beskrivning av hela processen bakom framtagningen av strategin.

14. Internationell strategi för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att fastställa internationell strategi för Region Kronoberg,
 • att fastställa uppförandekod för internationella samarbeten samt
 • att uppdra åt regiondirektören att bereda handlingsplan för 2017.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade i februari 2016 (§39) att uppdra åt regiondirektören att ta fram en internationell strategi. Inom ramen för framtagandet har också en översyn av pågående internationellt samarbete gjorts.

Den internationella strategin anger syfte med Region Kronobergs internationella arbete, samt principer och metoder för att arbetet ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Strategin tydliggör också ansvaret inom organisationen. Som en bilaga finns också en uppförandekod för internationella samarbeten. Strategin ska i nästa skede kompletteras med en årlig handlingsplan.

15. Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta

 • att godkänna kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö med införandedatum 2017-06-01 samt
 • att föreslå Ljungby och Uppvidinge kommun att godkänna kommunalt regelverk för färdtjänst enligt ovan med införandedatum 2017-06-01.

Sammanfattning

Trafiknämnden har uppdragit åt trafikdirektören att se över regelverken för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor med fokus på att de ska harmonisera bättre. Översynen är genomförd och förslaget har tillställts parterna för synpunkter. Trafiknämndens presidium har haft i uppdrag att sammanställa remissförslagen och bereda förslag till regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst.

16. Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta

 • att godkänna kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö med införandedatum 2017-06-01 samt
 • att föreslå Ljungby och Uppvidinge kommun att godkänna kommunalt regelverk för riksfärdtjänst enligt ovan med införandedatum 2017-06-0-1

Sammanfattning

Trafiknämnden har uppdragit åt trafikdirektören att se över regelverken för färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor med fokus på att de ska harmonisera bättre. Översynen och en remissgenomgång är nu genomförd. Trafiknämndens presidium har haft i uppdrag att sammanställa remissförslagen och fastställa förslag till regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst.

17. Svar på motion – Förbättra miljön och uppmuntra fler att cykla

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet redan pågår.

Sammanfattning

Ove Löfqvist (M) har i en motion föreslagit att åtgärder snarast vidtas för att förbättra parkeringsmöjligheterna för cyklister på CLV-området. I motionen beskrivs att problemen med att säkert parkera sin cykel har ökat. Eftersom fler och fler anställda tar sin cykel eller elcykel till arbetet är det av största vikt att situationen förbättras.

Problemen med cykelparkering har uppmärksammats under året och beslut om förbättringar är fattade i samband med fastighetschefens investeringsbeslut nr 10/2016 (2016-09-14) respektive 11/2016 (2016-10-13) som avser låsvajer vid cykelställ, utökat antal platser vid akuten, samt staket med låsbara grindar runt platserna i Trädgårdsgatans förlängning. Dessa åtgärder kommer vara helt färdigställda under februari 2017.

Föreslås därmed att regionfullmäktige anser motionen bevarad.

18. Svar på motion – Läkemedelsautomater

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att bifalla motionen med det förslag på genomförande som beskrivs nedan samt med utvärdering efter minst 12 månader.

Sammanfattning

Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att tillsammans med intresserade kommuner genomföra ett pilotprojekt med läkemedelsautomater som en del i det gemensamma eHälsoarbetet och att pilotprojektet utvärderas efter sex månader. Mikael Johansson refererar i sin motion till en studie med elektroniska dosetter som genomförts i England med mycket gott resultat. I studien har dosetterna fyllts på för en vecka i taget av ett apotek som fått ekonomisk ersättning för sitt arbete.

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att hitta en intresserad kommun i länet för att göra en pilotstudie. Tillsammans med aktuell kommun definieras vilken typ av patienter som kan vara aktuell för någon form av elektroniskt stöd i sin läkemedelshantering. När patientgruppen är identifierad beslutas om vilken modell för elektroniskt stöd som är lämpligast att gå vidare med i studien samt lämplig tidpunkt för utvärdering.

19. Valärenden

20. Anmälan av revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs avvikelsehantering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att notera informationen till protokollet samt
 • att överlämna rapporten till regionstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska arbetet med avvikelsehantering inom Region Kronoberg. Granskningen har utförts av konsulter från EY och har utgått från syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt.

Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att Region Kronoberg har goda förutsättningar för en ändamålsenlig hantering av avvikelser men att avvikelsehanteringens fulla potential inte utnyttjas.

21. Svar på revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs upphandlingsprocess

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges revisorer har låtit granska upphandlingsprocessen inom Region Kronoberg. Granskningen har utförts av KPMG. Revisionens sammanfattande bedömning är att upphandlingsprocessen bör stärkas ytterligare.

I granskningsrapporten lyfts positiva sidor fram:

 • Servicenivån hos upphandlingsenheten bedöms av intervjuade beställare vara god.
 • Upphandlingsprocessen är väl känd av intervjuade medarbetare.

Revisionens föreslagna förbättringsområden, samt regionstyrelsens svar på desamma redogörs för i regionstyrelsens svar.

22. Svar på revisionsrapport - Granskning av kompetensförsörjning inom Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska personal- och kompetensförsörjningen inom Region Kronoberg genom konsulter från PWC.

Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att Region Kronoberg delvis säkerställer en ändamålsenlig och hållbar personal- och kompetensförsörjning och att arbetet pågår för att uppnå detta.

Granskningen visar att personal- och kompetensförsörjningen är uppmärksammad och hanteras på flera nivåer i organisationen. Många åtgärder har vidtagits och lett till positiva effekter på bland annat kompetensförsörjningen.

Fyra olika förbättringsområden framkommer i granskningen i form av rekommendationer att genomföra. Inom dessa förbättringsområden är ett antal åtgärder nu vidtagna som går i linje med rekommendationerna, och fler åtgärder är inledda men ännu inte slutförda.

23. Svar på revisionsrapport - Övergripande granskning av Region Kronobergs interna kontroll

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Syftet med granskningen har varit att övergripande granska och bedöma om styrelser och nämnder uppfyllt sina åtaganden gällande intern kontroll med anledning av ny organisation samt nytt reglemente för intern styrning och kontroll. Regionstyrelsen välkomnar granskningen och anser överlag att det är en bra och tydlig rapport.

Regionstyrelsens svar på rapportens rekommendationer är följande:

 • Att en utvärdering av den övergripande processen för Region Kronobergs interna kontroll bör ske när en översyn av reglementet äger rum.
 • Arbetet med att utse delprocessledare har redan påbörjats, men är inte genomfört fullt ut och en fortsatt kompetensutveckling krävs. - Det ska framgå av regionstyrelsens protokoll om huruvida man bedömer att den interna kontrollen varit tillräcklig eller ej.
 • Kvalitetssäkring av nämnder/styrelser utgörs av den årliga uppföljningen av samtliga IK-planer samt vid beredning och beslut av internkontrollplanerna inför nästkommande verksamhetsår. Regionstyrelsen kan uttala sig tydligare om bedömningen i beslutsunderlaget.

24. Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av IT-säkerhetsarbetet

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har genomfört en uppföljande granskning av ITsäkerhetsarbetet i Region Kronoberg. Granskningen har utförts av konsulter från EY och har utgått från syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt.

Revisionens sammanfattande bedömning av den uppföljande granskningen är att det har gjorts en del förbättringar sedan ursprungsgranskningarna genomfördes, men att merparten av rekommendationerna ännu inte genomförts.

Regionstyrelsen delar till stora delar revisorernas sammanfattande bedömning, men åtgärder har vidtagits på flertal punkter som revisionsrapporter pekar på. En handlingsplan har tagits fram för genomförande av kvarvarande åtgärder inför beslut i regionstyrelsen. Dessa redogörs för i svar på revisionsrapporten nedan.

Regionstyrelsen vill understryka att revisionen återigen har lyft brister inom systemet A-plus där regionstyrelsen i sitt tidigare svar har påtalat att detta kommer att hanteras i och med införandet av nytt ekonomisystem 2018-01- 01.

25. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Lokalsituationen på neonatal - en patientsäkerhetsrisk och ett arbetsmiljöproblem!

Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"1994 flyttade neonatalavdelningen in i den nuvarande lokalerna under förutsättningar att detta skulle vara en tillfällig lösning i avvaktan på permanenta och mer ändamålsenliga lokaler!

Januari 2016 behandlades investeringsplanen i regionstyrelsen. Alliansen lade då fram ett tilläggsyrkande om "att med hänsyn till det snabbt ökande antalet förlossningar i länet så snart som möjligt påbörja ombyggnad av BB, förlossning och neonatal". Yrkandet bifölls och stöddes av alla partier, utom vänsterpartiet. Beslutet hade alltså ett mycket starkt politiskt stöd.

Det är nu drygt ett år sedan beslutet fattades. Under detta år har arbetssituationen för personalen på neonatalavdelningen förändrats markant i takt med att antalet förlossningar i länet har ökat med ungefär 200 förlossningar mellan 2014 och 2016. Samtidigt som antalet förlossningar ökar sker en stark medicinsk utveckling inom neonatalvården som medför att fler barn överlever samtidigt som allt fler barn har svåra tillstånd som kräver långa vårdtider med högspecialiserad vård på neonatalavdelningen.

Vid en granskning av beläggningssiffrorna på neonatalavdelningen (avdelning 10) i Växjö blir det uppenbart att det ökande antalet förlossningar också ökar inflöder av barn till neonatalavdelningen. 2015 var beläggningen på neonatalavdelningen 63 % och 2016 hade beläggningen ökat till 105 % på avdelningen. Vid en fördjupad granskning av dessa siffror så framkommer att detta förmodligen är lågt satta siffror då hänsyn inte har tagits av omflyttningar till andra sjukhus, omflyttningar till avdelning 11 (barn- och ungdomsavdelningen) och optimalt utnyttjande av neonatal hemsjukvård.

På grund av det stora inflödet av barn, undermåliga och trånga lokaler samt få vårdplatser har kliniken tvingats till intagningsstopp under 128 dagar 2016. Konsekvenser kan vi se i forum av oacceptabel arbetsbelastning för personalen, oro hos föräldrar som inte vet om de kan räkna med att få vård i länet men framförallt också en patientsäkerhetsrisk för våra minsta, mest bräckliga och utsatta patienter.

Under 2016 tvingades personal på neonatalavdelningen att göra omflyttningar inom avdelningen samt till avdelning 11 vid 44 tillfällen. Rent praktiskt innebar det att högspecialiserad personal använder flera timmar varje vecka till att fundera på hur de skall "flytta barn" för att klara av inflödet av nya barn till kliniken. Omflyttningar blir akuta insatser som naturligtvis tar både energi och kraft från personal som redan har en hög arbetsbelastning. Studerar man sjukskrivningstalen bland personalen så bekräftas bilden av en personalstyrka med hög arbetsbelastning och därmed också ett ökande antal långtidssjukskrivna.

Behovet av förändringar av lokalerna berör naturligtvis inte enbart neonatalavdelningen eftersom avdelningen är beroende av att den gemensamma vårdprocessen fungerar mellan förlossningen, BB och neonatal. En förändring av lokalerna bör därför ta stor hänsyn till behovet av att dessa processer och flöden måste fungera.

Det är uppenbart att situationen på neonatalavdelningen är av akut karaktär och lokalfrågan är mycket central för att lösa frågorna kring både arbetsmiljö och patientsäkerhet, Med de orimliga prioriteringar som personalen dagligen förväntas göra finns det en stor risk att en allvarlig händelse skulle kunna drabba dessa mycket små barn. Det finns ett stort politiskt ansvar för att detta inte skall behöva hända. Politiskt mod och handlingskraft krävs för att lokalfrågan skall lösas omedelbart.

Med tanke på den sammantagna bilden av den högspecialiserade vården som bedrivs inom neonatalavdelning 10 och det tydliga politiska beslut som fattades i RS i februari 2016 vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande:

 1. När påbörjas ombyggnad av neonatal, BB och förlossning på CLV?
 2. När skall neonatalavdelning 10 få en permanent och ändamålsenlig ombyggnad av sina tillfälliga lokaler?
 3. Avdelningen brottas med kraftig underdimensionering av både yta och platser. Hur skall detta lösas?
 4. Hur många platser planeras på den nya neonatalavdelningen för att möta det ökande antalet prematura barn?
 5. Arbetssituationen för personalen är mycket ansträngd? Vilka planer finns för att förbättra arbetsmiljön på avdelningen?"

Paus

Bokpresentation: Begrunda bakåt - lev framåt

Hembygdsförbundets årsbok

25. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Lokalsituationen på neonatal - en patientsäkerhetsrisk och ett arbetsmiljöproblem!

Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"1994 flyttade neonatalavdelningen in i den nuvarande lokalerna under förutsättningar att detta skulle vara en tillfällig lösning i avvaktan på permanenta och mer ändamålsenliga lokaler!

Januari 2016 behandlades investeringsplanen i regionstyrelsen. Alliansen lade då fram ett tilläggsyrkande om "att med hänsyn till det snabbt ökande antalet förlossningar i länet så snart som möjligt påbörja ombyggnad av BB, förlossning och neonatal". Yrkandet bifölls och stöddes av alla partier, utom vänsterpartiet. Beslutet hade alltså ett mycket starkt politiskt stöd.

Det är nu drygt ett år sedan beslutet fattades. Under detta år har arbetssituationen för personalen på neonatalavdelningen förändrats markant i takt med att antalet förlossningar i länet har ökat med ungefär 200 förlossningar mellan 2014 och 2016. Samtidigt som antalet förlossningar ökar sker en stark medicinsk utveckling inom neonatalvården som medför att fler barn överlever samtidigt som allt fler barn har svåra tillstånd som kräver långa vårdtider med högspecialiserad vård på neonatalavdelningen.

Vid en granskning av beläggningssiffrorna på neonatalavdelningen (avdelning 10) i Växjö blir det uppenbart att det ökande antalet förlossningar också ökar inflöder av barn till neonatalavdelningen. 2015 var beläggningen på neonatalavdelningen 63 % och 2016 hade beläggningen ökat till 105 % på avdelningen. Vid en fördjupad granskning av dessa siffror så framkommer att detta förmodligen är lågt satta siffror då hänsyn inte har tagits av omflyttningar till andra sjukhus, omflyttningar till avdelning 11 (barn- och ungdomsavdelningen) och optimalt utnyttjande av neonatal hemsjukvård.

På grund av det stora inflödet av barn, undermåliga och trånga lokaler samt få vårdplatser har kliniken tvingats till intagningsstopp under 128 dagar 2016. Konsekvenser kan vi se i forum av oacceptabel arbetsbelastning för personalen, oro hos föräldrar som inte vet om de kan räkna med att få vård i länet men framförallt också en patientsäkerhetsrisk för våra minsta, mest bräckliga och utsatta patienter.

Under 2016 tvingades personal på neonatalavdelningen att göra omflyttningar inom avdelningen samt till avdelning 11 vid 44 tillfällen. Rent praktiskt innebar det att högspecialiserad personal använder flera timmar varje vecka till att fundera på hur de skall "flytta barn" för att klara av inflödet av nya barn till kliniken. Omflyttningar blir akuta insatser som naturligtvis tar både energi och kraft från personal som redan har en hög arbetsbelastning. Studerar man sjukskrivningstalen bland personalen så bekräftas bilden av en personalstyrka med hög arbetsbelastning och därmed också ett ökande antal långtidssjukskrivna.

Behovet av förändringar av lokalerna berör naturligtvis inte enbart neonatalavdelningen eftersom avdelningen är beroende av att den gemensamma vårdprocessen fungerar mellan förlossningen, BB och neonatal. En förändring av lokalerna bör därför ta stor hänsyn till behovet av att dessa processer och flöden måste fungera.

Det är uppenbart att situationen på neonatalavdelningen är av akut karaktär och lokalfrågan är mycket central för att lösa frågorna kring både arbetsmiljö och patientsäkerhet, Med de orimliga prioriteringar som personalen dagligen förväntas göra finns det en stor risk att en allvarlig händelse skulle kunna drabba dessa mycket små barn. Det finns ett stort politiskt ansvar för att detta inte skall behöva hända. Politiskt mod och handlingskraft krävs för att lokalfrågan skall lösas omedelbart.

Med tanke på den sammantagna bilden av den högspecialiserade vården som bedrivs inom neonatalavdelning 10 och det tydliga politiska beslut som fattades i RS i februari 2016 vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande:

 1. När påbörjas ombyggnad av neonatal, BB och förlossning på CLV?
 2. När skall neonatalavdelning 10 få en permanent och ändamålsenlig ombyggnad av sina tillfälliga lokaler?
 3. Avdelningen brottas med kraftig underdimensionering av både yta och platser. Hur skall detta lösas?
 4. Hur många platser planeras på den nya neonatalavdelningen för att möta det ökande antalet prematura barn?
 5. Arbetssituationen för personalen är mycket ansträngd? Vilka planer finns för att förbättra arbetsmiljön på avdelningen?"

26. Interpellation till ordförande i patientnämnden - Nya uppdrag för patientnämnden

Sammanfattning

Mats Johnsson (M) har ställt följande interpellation till patientnämndens ordförande Bo Dalesjö (S):

"Regeringen har till lagrådet den 26 januari 2017 överlämnat en lagrådsremiss, ”Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården”. Den kommer om den beslutas ställa nya krav på verksamheten i patientnämnden. Det handlar både om hur verksamheten organiseras och ett ändrat arbetssätt – förhållningssätt.

I förslaget till verksamhetsberättelsen för patientnämnden i Region Kronoberg 2016 kan vi läsa,

”Många patienter uppger att man inte blir lyssnad till, får inte vara delaktig i sin vård och att det brister i informationen. De flesta patienter och anhöriga uttrycker en önskan att vården lär av det som har inträffat. Flera patienter lämnar egna förslag på åtgärder som de önskar att vården ska ta till sig.”

I lagrådsremissen tas just detta upp som ett fält för patientnämnden att arbeta med. – Att hjälpa patienterna så att man blir lyssnad till och får återkoppling.

”I lagen förtydligas att nämndens huvuduppgift är att hjälpa och stödja patienter med att få sina klagomål bemötta av vårdgivarna. Patientnämnderna ska tillsammans med vårdgivarna utgöra första linjen i det föreslagna klagomålssystemet.” (s 1 i aktuell lagrådsremiss). ”Regeringen anser att samtliga lagförslag som nu läggs fram ska träda i kraft den 1 januari 2018. Skälen för det är främst att såväl offentliga som privata vårdgivare ska få tillräckligt med tid för att förbereda och anpassa sin verksamhet till förslagen.” (s 79 i aktuell lagrådsremiss).

Under punkt 11 ”Framtidsperspektiv” i förslaget till patientnämndens verksamhetsberättelse för 2016 skrivs att vi ska invänta beslut i klagomålsutredningen. Det är nu i februari 2017, hög tid att dra upp riktlinjer för hur vår verksamhet behöver anpassas till det nya regelverket. Frågan bör upp på agendan i god tid inför verkställighet av lagförslagen den 1/1 2018, allt enligt ovan.

Vi kan också utifrån den statistik som presenteras i förslaget till verksamhetsplan för patientnämnden 2016 (även 2015) se att antalet ärenden ökat kraftigt sedan 2012. Om man utgår från 2012 har andelen ärenden ökat med 67 % över en femårsperiod. (En årlig ökning inom spannet 10-18%). Fortsätter ökningen med 12 % får vi över 1125 ärenden 2017, nästan dubbelt så många som 2012.

Mot bakgrund av dessa fakta vill jag be Bo Dalesjö att utveckla sina tankar kring hur patientnämnden i Region Kronoberg ska förbereda och anpassa sig till, dels den över tid ökande belastningen i antalet ärenden, men också utifrån de nya uppdrag som formuleras i lagrådsremissen."

27. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Uppföljning av beslut om ny centrumorganisation

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Alliansens motion angående en analys av nuvarande centrumorganisation bifölls av regionfullmäktige i april förra året. Utifrån en översyn skulle förändringar föreslås för att förbättra styrningen, minska administrationen och öka möjligheterna till en kostnadseffektiv organisation.

Mina frågor är:

 1. Har någon översyn genomförts och vilket resultat kom man fram till?
 2. Om inte - varför fullföljs inte politiskt fattade beslut i regionfullmäktige?"

28. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - RIS-systemet

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Enligt uppgifter i media är det fortfarande stora svårigheter att hantera det upphandlade röntgeninformationssystemet. Det medför stor belastning och mycket övertid för personalen som handhar systemet.

Enligt vidare mediauppgifter pågår fortsatta förhandlingar med General Electrics för att försöka förbättra arbetet med RIS. Region Kronoberg har ställt skadeståndskrav på företaget. Man överväger också att eventuellt lämna det aktuella systemet och återgå till det gamla, alternativt upphandla ett nytt system.

Med anledning av detta vill jag fråga Regionstyrelsens ordförande:

 1. Vilka problem och kostnader har problemen med RIS inneburit för patienterna och för Region Kronoberg?
 2. Hur kommer Region Kronoberg att fortsatt hantera situationen?"

29. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Situationen vid våra sjukhus

Sammanfattning

Ove Löfqvist (M) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Kronobergs län har genom åren haft behandlingsresultat i svensk toppklass inom de flesta specialiteter. Utbudet har varit brett och i jämförelse med andra landsting och regioner har tillgängligheten inom de flesta områden varit bland de bättre i landet.

Tyvärr ser vi nu att antalet vårdplatser minskar och att köerna, efter avskaffandet av den s.k kömiljarden, återigen ökar.

Den svåra rekryteringssituationen är väl känd av de flesta. Nu nås vi av rubriker att antalet vårdplatser är färre på grund av den rådande sjuksköterskebristen. En ljusglimt synes, enligt information från Hälso-och sjukvårdsdirektören, dock vara att regionen i år har ett bättre rekryteringsläge bland dem som nu går ut sjuksköterskeutbildningen än förra året.

Jag vill med anledning av detta ställa några frågor till ordföranden i HSN Charlotta Svanberg:

 1. Hur många vårdplatser färre finns i nuläget i förhållande till önskat antal?
 2. Hur kommer köer och väntetider att påverkas av antalet färre vårdplatser?
 3. Hur ser planeringen inför sommaren ut vad gäller antalet öppna vårdplatser?
 4. Vilka extra ersättningar eller andra personalåtgärder, i syfte att begränsa stängningar, planeras inför sommaren?"

30. Besvarande av frågor

31. Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 1 mars kl. 13.30.

Klicka här för mötets kallelse och ärendelista.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.