Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 26 april 2017

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström. Ordförande revisionen

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Dalesjö (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Dalesjö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare samt tid för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att justera mötets protokoll samt
 • att justering sker den 3 maj 2017, klockan 9.30, på Region Kronoberg, Nygatan 20, i Växjö.

4. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

5. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

6. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet.

Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför sammanträdet har följande interpellationer inkommit:

 1. Interpellation från Yngve Filipsson (L) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) – Hur ska Region Kronoberg få BUP att fungera?
 2. Interpellation från Britt-Louise Berndtsson (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) – Hur märker patienterna att ny patientlag är införd?
 3. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Utredning kring tillgången på undersköterskor.
 4. Interpellation från Roland Gustbée (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Förväntat resultat av olika åtgärder inom hälso- och sjukvården.
 5. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Uppföljning av beslut kring bonus vid rekrytering av vårdpersonal.
 6. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Förenklingskommission.
 7. Interpellation från Sven Sunesson (C) till regionala utvecklingsnämndens ordförande Olof Björkmarker (S) – Hur förbereder vi regionen på Brexit?
 8. Interpellation från Soili Lång Söderberg (M) och Ingemar Swalander (M) till regionala utvecklingsnämndens ordförande Olof Björkmarker – Besöksnäringen.
 9. Interpellation från Ove Löfqvist (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Ersättningssystem och regler.
 10. Interpellation från Roland Gustbée (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Läget i sjukvården inför sommaren.
 11. Interpellation från Yngve Filipsson (L) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Personalfrågor.

7. Inkomna frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att frågorna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Inför mötet har följande frågor inkommit:

 1. Fråga från Yngve Filipsson (L) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Datorstopp den 6 januari 2017
 2. Fråga från Roland Gustbée (M) till trafiknämndens ordförande Peter Freij (S) - Underhåll av bussar
 3. Fråga från Roland Gustbée (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Framtidens sjukvård hälso- och sjukvård 2027
 4. Fråga från Sven Sunesson (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) - Utredning av ambulansorganistationen

8. Fördelning av medborgarförslag – Kvälls-/nattbusstur Växjö-Åby

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.

Sammanfattning

Petra Berg, Tjureda, har lämnat ett medborgarförslag om införande av en kvälls-/nattbusstur mellan Växjö-Åby på fredagar och lördagar.

9. Fördelning av medborgarförslag – Fler bussturer Åby-Växjö

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.

Sammanfattning

Lisa Ljuslin, Tjureda, har lämnat ett medborgarförslag om fler bussturer mellan Åby-Växjö.

10. Årsredovisning 2016 - Information om årsredovisning för Region Kronoberg 2016 samt revisionsberättelse

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Under ärendet föredras Årsredovisning 2016 för Region Kronoberg samt revisionsberättelse för 2016 inför regionfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning.

Föredragningen genomförs enligt följande:

 1. Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) föredrar årsredovisningen.
 2. Revisionens ordförande Peter Löfström (M) föredrar revisionsberättelsen.
 3. Debatt om årsredovisning och revisionsberättelse. Under debatten kan yrkanden göras som behandlas under ärende 11 och 12.

Paus

10. Årsredovisning 2016 - Information om årsredovisning för Region Kronoberg 2016 samt revisionsberättelse

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Under ärendet föredras Årsredovisning 2016 för Region Kronoberg samt revisionsberättelse för 2016 inför regionfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisning.

Föredragningen genomförs enligt följande:

 1. Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) föredrar årsredovisningen.
 2. Revisionens ordförande Peter Löfström (M) föredrar revisionsberättelsen.
 3. Debatt om årsredovisning och revisionsberättelse. Under debatten kan yrkanden göras som behandlas under ärende 11 och 12.

11. Årsredovisning 2016 - Revisionsberättelse för Region Kronoberg 2016 samt beslut om ansvarsfrihet

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden, patientnämnden, samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Krononoberg samt styrelsen för Grimslövs folkhögskola skall beakta revisorernas rekommendationer samt
 • att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016,
 • att bevilja hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016,
 • att bevilja regionala utvecklingsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016,
 • att bevilja trafiknämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016,
 • att bevilja kulturnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016,
 • att bevilja patientnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016, 
 • att bevilja samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 samt
 • att bevilja styrelsen för Grimslövs folkhögskola ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

12. Årsredovisning 2016 - Godkännande av årsredovisning för Region Kronoberg 2016

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna Årsredovisning för Region Kronoberg 2016.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2016. Årsredovisningen ska behandlas av regionfullmäktige den 26 april.

Region Kronoberg redovisar ett resultat på 90 mnkr för 2016, vilket är en positiv avvikelse med 19 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2016 på 71 mnkr. Samtliga finansiella målsättningar för 2016 är uppfyllda.

Invånarna i Kronobergs län är Region Kronobergs uppdragsgivare och finansierar i huvudsak verksamheten. Därför är det viktigt att invånarna känner stort förtroende för vår verksamhet och att skattemedel används på bästa sätt. Både invånare och samarbetsparter ska uppleva att kvaliteten på våra samhällstjänster är god. Region Kronoberg ska förvalta ett fortsatt högt förtroende för vår verksamhet genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet.

Måluppfyllelsen inom invånarperspektivet är genomgående mycket god och de flesta mål för 2016 är uppnådda. Särskilt glädjande är det att när det gäller förtroende för hälso- och sjukvården bland invånarna placerar sig Region Kronoberg som nummer ett i jämförelse med samtliga regioner och landsting.

Året har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera åtgärder är insatta för att på sikt ge en positiv effekt. Inom Region Kronoberg är pågår nu en satsning tillsammans med övriga regioner/landsting för att utreda, analysera och föreslå åtgärder inom flera olika områden för att minska beroendet av inhyrd personal.

Resandeutvecklingen inom kollektivtrafiken har varit god i alla trafikslag och resulterade i en snittökning på 6,1 % för Länstrafiken Kronoberg.

Gröna Kronoberg har varit styrande för arbetet under året, och olika insatser har genomförts för att öka kännedomen om strategins innehåll och Region Kronobergs insatser för att bidra till utveckling i linje med dess mål. Ett näringslivsråd har inrättats enligt uppdrag, som bidragit med synpunkter kring den kommande kompetensförsörjningsstrategin. Arbetet med att ta fram en landsbygdstrategi har pågått under året, men ännu ej avslutats.

13. Årsredovisning och revisionsberättelse för Markaryds samordningsförbund 2016 samt beslut om ansvarsfrihet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen för Markaryds samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av fyra huvudmän i Markaryds Samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006. Under 2017 tillkommer Ljungby och Älmhults kommuner i förbundet.

Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds kommun, som har kontakt med minst två av de ingående myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra förmågan till egenförsörjning. Unga personer upp till 30 år med funktionsnedsättning är prioriterade.

Markaryds Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".

Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Markaryds Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

14. Årsredovisning och revisionsberättelse för Värends samordningsförbund 2016 samt beslut om ansvarsfrihet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen för Värends Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö kommun, Alvesta kommun, Tingsryds kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i Värends Samordningsförbund. Värends Samordningsförbund bildades 2015 genom en sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund. Sedan den 1 juli 2016 är även Tingsryds kommun medlemmar.

Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med prioritering på unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående myndigheterna.

Värends Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".

Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Värends Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna noterar ett stort överskott från 2016 beroende på vakanser, vilket bör beaktas i budget och planering av verksamhet nför kommande år. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsberättelsen 2016 beslutad av deras styrelse 16 mars.

15. Revidering av reglemente för den finansiella verksamheten

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att anta reviderat reglemente för den finansiella verksamheten samt
 • att övergångsregler för införande av det nya reglementet sätts till 2 år.

Sammanfattning

En revidering av reglementet för den finansiella verksamheten har gjorts och nedan kommenteras några av förändringarna.

 1. Det övergripande syftet med översynen har varit att tydligare beskriva hur förvaltningen av regionens medel ska göras. Läsaren av reglementet ska få en tydlig bild och förstå hur förvaltningen går till.
 2. Förändring har gjorts i de etiska riktlinjerna. Dessa är mer omfattande och tar på ett tydligare sätt in miljöhänsyn vid val av placeringar.
 3. För att öka möjligheten att nå målen för pensionsförvaltningen görs bedömningen att aktieandelen behöver öka. Normalfördelningen för aktier ökas från 40 procent till 50 procent i pensionsförvaltningen. Totalt sätt bedöms denna ökning inte påverka risken i portföljen i någon större grad.
 4. För att bredda utbudet av värdepapper öppnas marknaden för utländska papper upp under förutsättning att de valutasäkras. De utländska värdepapperna kredit granskas på samma sätt som de svenska varför risken bedöms likvärdig.
 5. Regionen får låna hos Kommuninvest och om vissa kriterier är uppfyllda går det låna grönt. Det har gjorts möjligt då Regionen blev medlemmar i Kommuninvest under 2016.

Övergångsregler för införande av det nya reglementet sätts till 2 år. De nya antagna etiska riktlinjerna i reglementet ställer mycket högre krav än dagens. Stora delar av innehavet behöver realiseras. Då marknaden idag inte kan erbjuda tillräckligt med alternativ som uppfyller våra krav finns ett behov av att få anpassa innehavet succesivt över tid. Regionen får därför 2 år på sig att anpassa innehavet i takt med att utbudet av etiskt godtagbara placeringar ökar. Vid nyinvesteringar gäller inte övergångsreglerna utan de ska uppfylla de nya etiska riktlinjerna direkt.

16. Budget 2017 – Definitiva ramar per driftsnämnd

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa definitiva driftramar per nämnd för 2017.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade om preliminära driftsramar per nämnd i samband med att budgeten för 2017 med flerårsplan.

Efter det att beslutet om budgeten tagits i regionfullmäktige har ett antal ramförändringar aktualiserats till följd av olika verksamhetsbeslut i enlighet med bifogad sammanställning, samt att medel för lönerevisionen fördelats ut.

Föreslås att regionfullmäktige fastställer definitiva driftramar per nämnd för 2017, i enlighet med upprättad handling.

17. Lån till kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att låna ut högst 11 400 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när investering är fullgjord samt
 • att en förutsättning för utlåningen är att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla landsting/regioner i Sverige).

I KSA:s förbundsordning 15 § anges att kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor utan ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA upphandlar och köper sex st. flygplan. Flygplanen ställs till en operatörs förfogande, som i sin tur ansvarar för flygverksamheten inklusive skötsel av planen. Medlemmarna bemannar flygplanen med sjuksköterskor och läkare. Inom KSA pågår upphandling av flygplanen. Enligt tidplanen ska tilldelningsbeslut fattas i maj/juni 2017. Därefter tecknas så snart som möjligt avtal med en leverantör.

18. Svar på motion – Pilotprojekt för ökad rörelse och motion i skolan

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Motionen syftar till att Region Kronoberg utreder möjligheten att starta pilotprojekt i samarbete med någon eller några kommuner i länet för att bidra till ökad måluppfyllelse i skolan genom ökad motion och rörelse i skolan.

Barnens bästa i Kronoberg med dess samhandlingsstruktur med kommunerna är ett möjligt forum för att komma överens om pilotprojekt enligt motionens förslag. Tre av länets kommuner har i samarbete med avdelningen för Folkhälsa och social utveckling ansökt om medel från Skolverket för hälsofrämjande skolutveckling. En av de tre kommunernas ansökningar handlar om att främja fysisk aktivitet. Genom att det finns en struktur för överenskommelse om utvecklingssamarbete för barnens bästa och genom att det finns en aktuell ansökan som skulle kunna vara ett pilotprojekt i linje med motionens förslag så behöver frågan inte vidare utredas.

Folkhälsoberedningen har vid sammanträde 2017-02-17 berett svar på motion och rekommenderar regionstyrelsen föreslå fullmäktige att motionen därmed anses besvarad.

Paus

19. Svar på motion – Stärkt YH-utbildning i regionen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet redan pågår.

Sammanfattning

Bengt Germundsson (KD) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att stärka YH-utbildningen i regionen.

Motionen har följande yrkanden:

 • att Region Kronoberg får i uppdrag att noggrant kartlägga behovet av yrkesutbildning hos regionens företag och offentliga arbetsgivare.
 • att Region Kronoberg för en aktiv dialog med YH-myndighetens ledning så att behoven hos regionens berörda företag och offentliga arbetsgivare kan tillgodoses. 
 • att Region Kronoberg med kraft verkar för att näringslivets organisationer och politiker på kommunal, regional eller nationell nivå utnyttjar alla kanaler för att ställa krav på att YH-myndigheten får tillräcklig finansiering och möjlighet till långsiktigare beslut som bättre tillgodoser regionens behov av yrkeshögskoleutbildning.

I svaret på motionen konstateras att föreslagna insatser överensstämmer väl med den föreslagna handlingsplanen för kompetensförsörjningsstrategin, som ännu inte är antagen av Regionfullmäktige, och redan pågående arbete.

20. Svar på motion – Policy för återanvändning av utrustning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bifalla motionen, med hänvisning till att riktlinje för bortskänkande av medicinsk utrustning och andra föremål fastställdes av regionstyrelsen den 21 mars 2017.

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en policy för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre använder så att utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till användning i hjälpbehövande länder.

Paus

20. Svar på motion – Policy för återanvändning av utrustning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bifalla motionen, med hänvisning till att riktlinje för bortskänkande av medicinsk utrustning och andra föremål fastställdes av regionstyrelsen den 21 mars 2017.

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en policy för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre använder så att utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till användning i hjälpbehövande länder.

21. Svar på motion – Rutin för redovisning och uppföljning av i fullmäktige fattade beslut samt motioner

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att uppdra åt regionstyrelsen att i samband med delårsrapport mars och augusti lämna en sammanställning och uppföljning av beslut fattade av regionfullmäktige som ska verkställas, samt
 • att därmed bifalla motionen.

Sammanfattning

Margareta Schlee (M) har i motion ”Införande av rutin och uppföljning av i fullmäktige fattade beslut samt motioner” föreslagit att regionfullmäktige beslutar:

 • Att rutin för redovisning av fattade beslut som ska verkställas samt bifallna och besvarade motioner enligt ovanstående införs.
 • Att redovisning på regionfullmäktige enligt ovanstående rutin påbörjas snarast möjligt.

Föreslås att regionfullmäktige bifaller motionen, samt uppdrar åt regionstyrelsen att i samband med delårsrapport mars och augusti lämna en sammanställning över beslut fattade av regionfullmäktige som ska verkställas.

22. Valärenden

Sammanfattning

Valärenden behandlas av valberedningen inför beslut av regionfullmäktige.

Paus

23. Informationsärende - Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2016

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Patientnämnden beslutade § 5/2017 att godkänna verksamhetsberättelse 2016 för nämnden. Verksamhetsberättelsen redovisas till regionfullmäktige för kännedom.

24. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Hur ska Region Kronoberg få BUP att fungera?

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Situationen vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken har varit mycket ansträngd under flera år. Under hösten fick chefen lämna sitt uppdrag på ett uppseendeväckande sätt. Denna interpellation handlar inte om huruvida det beslutet var rätt eller fel, personfrågor hanteras inte i fullmäktige. Den handlar om vilken planering regionledningen hade och har för BUP framöver.

Det är ytterst bekymmersamt att väntetiderna är så långa. Den senaste rapporten jag fick för en vecka sedan var att väntetiden för utredningar nu är 2 år och 4 månader. Utredningsläget behöver klarläggas, likaså möjligheten till behandling.

Enligt uppgift i bl.a. massmedia ska BUP organisatoriskt flyttas från Barnkliniken till Vuxenpsykiatrin. Det innebär att utvecklingen för att närma den psykiska och fysiska vården och skapa en helhet för ungas hälsa riskerar att avstanna. Hur ser du på detta ur vård-ideologisk utgångspunkt?

Satsningen på en samlad verksamhet för att möta unga människors olika behov i Barnens hus försvåras genom att de olika delarna kommer att tillhöra olika centrumorganisationer. Hur kommer förverkligandet av Barnens hus säkerställas.

Sammanfattningsvis önskar jag svar på följande frågor:

 1. Vilken plan fanns för fortsatt leding av BUP då tidigare chef lämnade uppdraget?
 2. Har planen följts hitintills och vilken är planen framåt?
 3. Hur är väntetiderna till BUP i nuläget och hur är prognosen framåt?
 4. Hur många utredningar har genomförts under 2016 av ordinarie personal, extraanställd personal respektive genom inköpta utredningar?
 5. Enligt uppgift ska BUP organisatoriskt flyttas från Barnkliniken till Vuxenpsykiatrin. Hur ser du på detta ur vårdideologisk utgångspunkt?
 6. Hur kommer tillskapandet av Barnens hus, dvs en samlad barnverksamhet att säkerställas?"

25. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Hur märker patienterna att ny patientlag är införd?

Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Nya patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Vårde ska se patienten som en resurs i behandlingen, och genom personcentrerad vård blir patienten en medarbete, som förstår vad som sker, varför och hur. Patienten blir därmed mer motiverad att följa ordinationer, och läkemedel köps inte ut i onödan t ex. Tillfrisknandet snabbas upp och patienten är med i teamet.

Fortfarande får vi höra om vårdcentraler som inte kan ge en tid till dagen efter, då dagens tider är slut, utan ber patienten ringa igen nästa dag. Vi hör talas om vårdcentraler som meddelar vårdsökande att de kontaktar fel vårdcentral, då de inte är listade just där. Vi gör talas om vårdcentraler som helt enkelt hänvisar till jourläkarcentralen eller akuten istället för att ta emot patienterna hos sig. Senast hörde vi att patienter troligen aldrig kommer att kunna boka tid via webben till vårdcentralerna, för att de måste bedömas först.

 1. Hur märker vårdsökande till primärvården att ny patientlag är införd och att vi i Region Kronoberg inför personcentrerad vård?
 2. När kommer personalen vid samtliga vårdcentraler bemöta patienterna korrekt?
 3. När blir det möjligt att som vårdsökande själv boka tid via webben till samtliga vårdcentraler?
 4. Vart ska annars någon som anser sig vara i behov av någon form av vård vända sig, om inte till vårdcentralen? Distriktssköterskorna finns ju också där numera?"

26. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Utredning kring tillgången på undersköterskor

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Idag lider Region Kronoberg stor brist på sjuksköterskor. Detta kräver många och dyra insatser. Vi vet samtidigt att inom en snar framtid kommer vi att lida brist även på undersköterskor. För att slippa hamna i samma situation som vi har med sjuksköterskebristen, måste vi handla förebyggande.

Alliansen skrev redan i budget 2016, som antogs i Regionfullmäktige och borde vara åtgärdat idag, följande text:

"Under de närmaste åren finns även ett stort rekryteringsbehov av undersköterskor, både hos Region Kronoberg och länets kommuner. Region Kronoberg ska tillsammans med kommunerna utreda hur vi bästa kan garantera tillgång till undersköterskor."

Tyvärr har vi inte sett denna utredning och undrar naturligtvis vad som har hänt med denna. Samtidigt har både Alliansen och den styrande minoriteten både i budgetdokument och i massmedia poängterat hur viktigt det är att få bort de delade turerna. På senaste mötet med personalutskottet fick vi redovisat att det fortfarande finns 100 undersköterskor som har delade turer i sitt schema. Det är ju inget som lockar fler undersköterskor till vården.

Med anledning av ovanstående frågar jag:

 1. Är utredningen som skulle genomföras enligt budget 2016 påbörjad?
 2. Kommer den att genomföras under 2017 istället?"

Paus

26. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Utredning kring tillgången på undersköterskor

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Idag lider Region Kronoberg stor brist på sjuksköterskor. Detta kräver många och dyra insatser. Vi vet samtidigt att inom en snar framtid kommer vi att lida brist även på undersköterskor. För att slippa hamna i samma situation som vi har med sjuksköterskebristen, måste vi handla förebyggande.

Alliansen skrev redan i budget 2016, som antogs i Regionfullmäktige och borde vara åtgärdat idag, följande text:

"Under de närmaste åren finns även ett stort rekryteringsbehov av undersköterskor, både hos Region Kronoberg och länets kommuner. Region Kronoberg ska tillsammans med kommunerna utreda hur vi bästa kan garantera tillgång till undersköterskor."

Tyvärr har vi inte sett denna utredning och undrar naturligtvis vad som har hänt med denna. Samtidigt har både Alliansen och den styrande minoriteten både i budgetdokument och i massmedia poängterat hur viktigt det är att få bort de delade turerna. På senaste mötet med personalutskottet fick vi redovisat att det fortfarande finns 100 undersköterskor som har delade turer i sitt schema. Det är ju inget som lockar fler undersköterskor till vården.

Med anledning av ovanstående frågar jag:

 1. Är utredningen som skulle genomföras enligt budget 2016 påbörjad?
 2. Kommer den att genomföras under 2017 istället?"

27. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Förväntat resultat av olika åtgärder inom hälso- och sjukvården

Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"I Region Kronobergs budget 2016 finns ett uppdrag till regiondirektören: "Vi uppdrar till regiondirektören att beskriva förväntade effekter av de viktigaste åtgärderna såsom minskandet av vårdrelaterade infektioner, produktions- och kapacitetsplanering, KPP (kostnad per patient), införande av nya löne- och HRsystem, nya E-hälsotjänster, så att mål kan sättas för förbättrad ekonomi, nytta för invånarna och en bättre arbetsmiljö för personalen." De uppräknade åtgärderna är sådant som har varit på gång länge och som ofta i debatten åberopas som bidragande till en bättre och effektivare vård. 2016 har förvisso passerat men ett liknande uppdrag finns i 2017 års budget.

Jag undrar därför

 1. Är arbetet med att beskriva dessa förväntade effekter igångsatt?
 2. När får vi ta del av dessa beskrivningar?"

28. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Uppföljning av beslut kring bonus vid rekrytering av vårdpersonal

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"På regionfullmäktige den 24 april 2017, beslutades att bifalla motionen "Bonus vid rekrytering av vårdpersonal" och därmed "att uppdra till regionstyrelsen att besluta i enlighet med motionens intentioner och föreslå former för bonus/ersättning till team/avdelning som ger tips som leder till att varaktig rekrytering genomförs".

Med tanke på den situation regionen befinner sig när det gäller svårigheten att få tag på just vårdpersonal, borde detta beslut ligga högt på agendan att genomföra. Jag har dock inte sett varken beslut eller förslag ännu och undrar därför:

 1. Pågår det något arbete med att ta fram ett förslag enligt regionfullmäktiges beslut?
 2. När kommer ett sådant förslag att presenteras?"

29. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Förenklingskommission

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Regionfullmäktige antar varje år en budget med bland annat ett antal uppdrag som ska genomföras. Det är viktigt att dessa uppdrag genomförs, då det är politikens viktigaste styrdokument. I budget 2016 finns följande uppdrag:

Region Kronoberg ska enligt förebild från Region Skåne, inrätta en tillfällig "Förenklingskommission" i syfte att bland annat utveckla ett bättre resursutnyttjande, tillvarata förenklande rutiner hos medarbetarna, undvika dubbeldokumentation och i möjligaste mån avlasta vårdpersonalens administrationsarbete för att utnyttja kompetensen hos våra medicinska sekreterare.

Eftersom vi har kommit en bit in på 2017, borde detta uppdrag redan vara genomfört. Vi inom oppositionen har dock inte sett eller hört om någon förenklingskommission. Vi tycker det är ett viktigt uppdrag då det är ett bra sätt att få fram personalens goda idéer.

Jag undrar därför följande:

 1. Har uppdraget att inrätta en förenklingskommission genomförts?
 2. Om ingen förenklingskommission är inrättad undrar jag varför, med tanke på att det står klart och tydligt i budgeten.
 3. Kommer den inrättas under 2017 istället?"

30. Interpellation till regionala utvecklingsnämndens ordförande – Hur förbereder vi regionen på Brexit?

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har ställt följande interpellation till regionala utvecklingsnämndens ordförande Olof Björkmarker (S):

"Storbritannien har sökt utträde ur EU. Vi vet att om ca två år kommer Storbritannien att skiljas från EU. Däremot vet vi inte vad det innebär eller exakt vilka följder det kommer att få för Kronobergs län. Kommerskollegium konstaterar i en nyskriven rapport att oavsett utgången av förhandlingarna kommer Brexit att medföra krångel, byråkrati och fördyringar.

Det är inte de stora företagen som får de stora problemen, de kan hantera dem, utan det är de små och medelstora företagen.

I Kronobergs län är det 11 % av det totala exportvärdet som exporteras till Storbritannien. Kronobergs län är det län i landet som har störst andel av exporten riktad till Storbritannien enligt Stockholms handelskammare. Detta kan få mycket stora effekter på vår produktion om vi inte klarar omställningen.

Det vore på sin plats att Region Kronoberg skaffar sej en bild av företagens behov inför Brexit, för att kunna vara behjälplig på olika sätt.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till Regionala Utvecklingsnämndens ordförande:

Har RUN på något sätt analyserat på vilket sätt Brexit kan påverka Kronobergs län?

På vilket sätt kommer RUN att hanterat dessa problem framöver?

Bedömer du att vi har den kraft i Region Kronoberg som behövs för att göra den insats som behövs?"

Paus

31. Interpellation till regionala utvecklingsnämndens ordförande – Besöksnäringen

Sammanfattning

Soili Lång Söderberg (M) och Ingemar Swalander (M) har ställt följande interpellation till regionala utvecklingsnämndens ordförande Olof Björkmarker (S):

"Varför tackade regionala utvecklingsnämnden nej till att träffa regeringens utredare om tillväxt och besöksnäring den 29 mars?

Bakgrund: Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om besöksnäringens framtid i Sverige (”En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring”). Ordförande är f d riksdagsledamoten och landshövdingen Britt Bohlin, numera direktör för Nordiska rådet.

Utredningen besöker under våren samtliga 21 län för dialog och ”inspel” i utredningen. Det klargörs i inbjudan att man vill träffa dels regionalt tillväxtansvariga tjänstemän ochpolitiker, dels ansvariga för besöksnäring inkl politiker. Därutöver vill man träffa representanter för universitet, kultur, regionala utvecklingsplattformar och näringsliv med koppling till besöksnäringen.

Inbjudan gick, via vår landshövding Ingrid Burman, till regionala utvecklingsnämnden och till AB Destination Småland.

Vår fråga:

 • hur kommer det sig att regionala utvecklingsnämnden beslöt att tacka nej till en inbjudan från regeringens representant och därmed avstå från möjligheten att påverka utredningen i för vårt län positiv riktning?"

32. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Ersättningssystem och regler

Sammanfattning

Ove Löfqvist (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson:

"En utmaning för det nuvarande sjukhustunga systemet är att få de resurser som är knutna till sjukhuset att i större utsträckning än idag även verka utanför "sjukhusets väggar" tillsammans med primärvård.

Då bristen på specialister i allmänmedicin verkar bestå är det olyckligt om inte andra specialistresurser förstärker första linjens hälso-och sjukvård. Det är därför mer angeläget än någonsin att även läkare inom andra specialiteter verkar på vårdcentralerna som är den naturliga första vårdkontakten och därför bör utvecklas så att det ska vara möjligt att i större utsträckning än idag kunna erbjuda även andra specialistkompetenser.

För att detta ska fungera och ekonomiskt regleras behöver nuvarande ersättningsmodeller och regler, exempelvis patientavgifter och debitering av medicinsk service, ses över så att vårdcentralerna kan utveckla sin verksamhet.

Jag vill med anledning av att det redan i budget 2016 finns angivet att ersättningsmodeller ska utvecklas i syfte att underlätta denna utveckling ha svar från regionstyrelsens ordförande Anna Fransson på frågan:

 • När kommer ersättningsmodeller och regler att anpassas så att inga administrativa eller andra regler försvårar denna önskvärda utveckling av vårdcentralernas verksamhet?"

33. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Läget i sjukvården inför sommaren

Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson:

"I Dagens Medicin rapporterades om att ” En vårdchef i Region Kronoberg slår larm till regeringen om att patientsäkerheten är hotad inför sommaren och att bristen på personal kan bli en samhällsfara.”

Sveriges Radio, SVT och Smålandsposten har följt upp rapporteringen. Det är en mycket allvarlig situation som vi får till oss.

Jag undrar därför:

 1. Är läget så allvarligt som vi kan läsa oss till i media?
 2. Var regionstyrelsens ordförande informerad om det allvarliga läget innan hälsooch sjukvårdsministern blev informerad?"

34. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Personalfrågor

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande:

"Enligt den personalstatistik som jag fått fram från Region Kronobergs personalavdelning har antalet administrativa tjänster under de senaste åren förändrats.

Statistiken föranleder följande frågor till Regionstyrelsens ordförande.

 1. Beror förändringarna på en förändrad kodning i personalsystemet?
 2. Innebar sammanslagningen att 102 handläggartjänster fördes över från Regionförbundet eller har det tillkommit ytterligare tjänster under 2015?
 3. Under 2016 har tillkommit ytterligare 26 handläggartjänster. Inom vilka enheter har ökningen skett?"

35. Fråga till regionstyrelsens ordförande – Datorstopp den 6 januari 2017

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Med anledning av det datorstopp som drabbade Region Kronoberg den 6 febr 2017 har flera personer hört av sig. De undrar vilka konsekvenser datorstoppet medförde samt vilken beredskap regionen har för händelser av denna art.

Enligt den information jag fått skulle en utredning genomföras för att få klarhet i datorstoppets konsekvenser. Om denna utredning inte är klar till sammanträdet i mars så ser jag fram emot svar på följande frågor vid Regionfullmäktiges sammanträde i april.

Frågor

 1. För hur många personer ställdes operationer in? Har dessa blivit opererade nu? Om inte - när kommer alla att vara opererade? Hur har dessa blivit kompenserade?
 2. Hur många personer fick sina besök på vårdcentraler inhiberade?
 3. Har datorstopp och datorhaveri övats i organisationen?
 4. Finns det skriftliga instruktioner på sjukvårdsenheterna vad som ska gälla vid datorstopp- resp. datorhaveri? Om inte när kommer sådana instruktioner att finnas?
 5. Finns det skriftliga instruktioner på enheterna vad som ska gälla vid elavbrott? Om inte när kommer sådana att finnas?
 6. Hur allvarligt bedömer regionledningen konsekvenserna av ett par timmars stopp i datorsystemet?
 7. Anser regionledningen att säkerheten inom de här aktuella områdena ligger på rätt nivå?"

36. Fråga till trafiknämndens ordförande - Underhåll av bussar

Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har ställt följande fråga till trafiknämndens ordförande Peter Freij (S):

"I P4 Kronoberg rapporteras idag om att var tredje buss blir underkänd vid kontrollbesiktningen. En vanlig orsak är bromsfel. En annan rör brandskydd.

Mot bakgrund av hur allvarliga konsekvenser det kan bli om en buss har dåliga bromsar undrar jag:

 1. Anser du att det är acceptabelt att så många som var tredje buss blir underkänd vid kontrollbesiktningen?
 2. Vilka initiativ har Du tagit eller avser ta för att vi ska få mer trafiksäkra bussar i länet?"

37. Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Framtiden hälso- och sjukvård 2027

Sammanfattning

Roland Gustbee har ställt följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Det pågår ett framtagande av en strategi för "Framtidens hälso- och sjukvård 2027". Gruppledarna har fått en första information och Hälso- och sjukvårdsnämnden ska få information i maj. Dokumentet ska vara hälso- och sjukvårdens svar på RUS:en och trafikförsörjningsprogrammet. Med andra ord ett mycket viktigt och centralt dokument.

Vid framtagandet av RUS och trafikförsörjningsprogram pågick under en lång tid ett förankringsarbete, med dialoger och informationsmöten för breda grupper av förtroendevalda, medborgare, personal och olika intressenter som till exempel resenärsråd. Därefter gick dokumenten på remiss efter att remissupplagan godkänts politiskt.

 • På vilket sätt kommer "Framtidens hälso- och sjukvård 2027" att förankras och ledas politiskt?"

38. Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Utredning av ambulansorganisationen

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har ställt följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"På fullmäktige i juni 2016, behandlades en motion från Centerpartiet om ambulansorganisationen. Beslutet blev att bifalla motionen om en utredning av organisationen med ett antal medskick.

Redovisning skulle ske av Hälso- och sjukvårdsnämnden i april 2017.

Mina frågor till Charlotta Svanberg är

 • Vad har skett?
 • Vilka slutsatser och förslag presenteras av utredningen?
 • När får regionfullmäktige redovisning av utredningen?"

39. Svar på frågor inkomna efter anslagsdatum

40. Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 26 april kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.