Primära flikar

Regionfullmäktiges budgetmöte 21 juni 2017 (dag 2)

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Fanny Battistutta (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Pontus Samuelsson (S)

Talare

Lennart Värmby (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström - Ordförande revisionen

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

13. Taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet med bilagor 2-5.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 207/16 att ytterligare förändringar av taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården hänskjuts för beredning och beslut juni 2017 avseende taxor och avgifter 2018.

Som led i beredningen av Region Kronoberg budget 2018 med flerårsplan 2019- 2020 har en översyn genomförts av taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården. Bidrag och egenavgifter för hjälpmedel inom hälso- och sjukvården för 2018 bereds inför slutligt beslut i regionfullmäktige i november 2017.

Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:

Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 2)

Förslag till avgiftsförändringar från 1 januari 2018:

- Att höja påminnelseavgiften från 50 kronor till 60 kronor (motsvarar en intäktsökning på ca 90 000 kronor).

- Att höja inkassoavgiften från 160 kronor till 180 kronor (motsvarar en intäktsökning på ca 70 000 kronor).

- Att behålla ersättningen till patienter för utlägg vid inställt besök som vården kunnat förutse med 800 kronor.

Avgifter i sluten hälso- och sjukvård (bilaga 3)

- Inga förslag till förändringar.

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4)

- En helhetsöversyn av regelverket för tekniska hjälpmedel och bidrag inklusive perukbidrag samt patienter med diagnoserna Afaki och Keratoconus presenteras hösten 2017.

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom (bilaga 5)

Förslag till förändringar från 1 januari 2018:

- Att behålla avgiften 150 kronor för anhörigs övernattning på familje BB.

- Att läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av godmanskap blir avgiftsfritt. Intyget kostar för närvarande 375 kronor (motsvarar en intäktsförlust på ca 38 000 kronor).

14. Länstrafiktaxa 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa Länstrafiktaxa 2018 i enlighet med upprättad handling.

Sammanfattning

Sammanfattning av de taxeförändringar som föreslås införas i december 2017:

 • Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 60 kr.
 • Tågtillägg Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 70 kr.
 • Priset för Resekort Period, 6-7 zoner, höjs med 20 kr per zonsteg.
 • Priset för Resekort Period, 4-5 zoner, samt giltighet för hela länet, höjs med 30 kr per zonsteg.
 • Särskild prissättning för nattrafik, den s.k. nattaxan, upphör. Ordinarie priser och biljetter gäller även efter kl 24.
 • Biljettförsäljning ombord på tåg i Kronobergs län upphör. Resenären är skyldig att inneha giltigt färdbevis vid ombordstigning.
 • Taxa för färdtjänst är oförändrad men antal zoner har uppdaterats till 7-12 zoner för att överensstämma med nytt regelverk för färdtjänst som träder i kraft den 1 juni 2017.

Som respons på skrivelser har Trafiknämnden enligt § 8 TN 2017-02-23 uppdragit åt trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer som en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor. Detta kommer att analyseras och kostnadsbedömas till nästkommande taxearbete.

15. Delårsrapport mars 2017 för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport mars 2017 Region Kronoberg.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på av RF eller RS beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

Regionstyrelsen har § 90/17 beslutat att för sin del godkänna delårsrapport för Region Kronoberg mars 2017 och rekommenderar regionfullmäktige att godkänna densamma.

Paus

15. Delårsrapport mars 2017 för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport mars 2017 Region Kronoberg.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på av RF eller RS beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

Regionstyrelsen har § 90/17 beslutat att för sin del godkänna delårsrapport för Region Kronoberg mars 2017 och rekommenderar regionfullmäktige att godkänna densamma.

Paus

Information om årets folkhälsostipendium

16. Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att godkänna reviderad förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg revision 01 KSA 9-2017,
 • att låna ut högst 12 800 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när investering är fullgjord 

Beslutet gäller under förutsättning att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla landsting/regioner i Sverige). I KSA:s förbundsordning 15 § anges att kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor utan ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Regionfullmäktige beslöt § 47/17 i ärende om förbundsordning och utlåning av medel för investering av ambulansflyg. Den reviderade förbundsordningen för Svenskt Ambulansflyg innebär att en ny prismodell används. Regionfullmäktiges

17. Samordningsförbundet Sunnerbo – nya medlemmar och reviderad förbundsordning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att godkänna Ljungby och Älmhult kommuners ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Sunnerbo,
 • att medlemskapet ska gälla från den 1 juli 2017, samt
 • att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Sunnerbo från och med 1 juli 2017

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga fullmäktigeförsamlingar och förbundsstyrelsen fattar likalydande beslut avseende utvidgning av Markaryds Samordningsförbund till att även innefatta Älmhults och Ljungby kommuner (kommande Samordningsförbundet Sunnerbo) den 1 juli 2017.

Sammanfattning

Ljungby och Älmhults kommuner har ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Markaryd. Vid beslut om nya medlemmar och reviderad förbundsordning ändras samordningsförbundets namn till Samordningsförbundet Sunnerbo.

Region Kronoberg ställer sig positiv till att länets samordningsförbund utökas till fler kommuner då en fungerande samordning för förbundets målgrupp är en viktig och aktuell fråga. Eventuella ekonomiska konsekvenser styrs till största delen av nivån på Försäkringskassans anslag till verksamheten.

Regionstyrelsen har med anledning av Försäkringskassans finansiella andel beslutat att höja Region Kronobergs medfinansiering till 516 250 kronor.

Den föreslagna förbundsordningen innebär inga större konsekvenser för Region Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört med nu gällande förbundsordning.

18. Svar på motion – Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses bifallen med hänvisning till att arbetet redan pågår.

Sammanfattning

Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att:

 • Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera nuvarande system för friskvårdsaktiviteter som Region Kronoberg erbjuder våra anställda.
 • Efter utförd utvärdering föreslå friskvårdsaktiviteter som stimulerar en god hälsa för våra anställda samt strävar mot målet om nollvision för arbetsplatsrelaterad ohälsa som regionfullmäktige beslutat om.

Region Kronoberg har som mål att utveckla det hälsofrämjande arbetet och skapa hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetaren trivs, utvecklas i yrkesrollen och känner sig delaktig.

I verksamhetsplan för 2017 har HR-avdelningen fått det strategiska uppdraget att på ett mer systematiskt sätt arbeta fram en tydlig plan för, och ta ett helhetsgrepp kring, hälsoarbetet. En utvärdering är genomförd i februari 2017 som riktade sig till chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer. Utvärderingen har gett god vägledning till den fortsatta utvecklingen genom de förslag och synpunkter som lämnats. Planen färdigställs i maj 2017 och kommer att bestå av ett antal åtgärdspunkter som ska bidra till att bland annat sänka sjukfrånvaron, bidra till nollvisionen för arbetsrelaterad ohälsa och få mer engagerade medarbetare.

19. Svar på motion – Handlingsplan för att bekämpa könsstympning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sammanfattning

Eva Johnsson (KD), Anna Zelvin (KD) och Bengt Germundsson (KD) har i en motion föreslagit:

 • att en handlingsplan för att förebygga och förhindra könsstympning hos barn bör utarbetas,
 • att kompetenshöjande utbildningssatsning bör genomföras bland vårdpersonal samt
 • att information om svensk lagstiftning på olika språk bör kommuniceras till berörda familjer.

Region Kronoberg har sedan 2015 en handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer och/eller barn som ramen för arbetet utifrån handlingsplanen har bland annat samtalsstöd och far illa. Denna handlingsplan inkluderar även kvinnlig könsstympning. Inom checklista för personal och informationsmaterial till föräldrar på flera olika språk tagits fram. Flera utbildningssatsningar genomfördes under 2016 och ytterligare tillfällen planeras under 2017.

Motionen har behandlats av hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-23, § 25. Nämnden återremitterade då ärendet eftersom de önskade få en tydligare redovisning, än vad som framgår av handlingsplanen, av Region Kronobergs arbete med att förebygga könsstympning av barn och unga flickor.

Vid hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-04-12 § 39 informerade Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg, om det arbete som görs för att förebygga kvinnlig könsstympning.

20. Svar på motion – Digitalisering för framtiden

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Mikael Johansson (M), Thomas Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg tar fram en handlingsplan för utveckling av E-hälsa utifrån ett antal principer som redovisas i motionen.

Dessa principer, menar motionärerna, kommer att underlätta införandet och samtidigt skapa förutsättningar för vården att bli bättre och effektivare. E-hälsa och digitalisering av sjukvården är viktiga utvecklingsområden som kommer vara föremål för olika insatser och på många sätt förändra nuvarande arbetssätt och rutiner.

I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2017 är handlingsplaner kopplade till de prioriterade målen framtagna. Till målet god tillgänglighet finns en handlingsplan för E-hälsa framtagen som omfattar IT-stöd som används i vården. Åtgärder till denna handlingsplan avgränsas till tre områden, regionalt vårdinformationssystem (VIS), invånartjänster och vårdtjänster. De beskrivna aktiviteterna antingen pågår eller planeras starta under 2017. Det är viktigt att ha en aktiv dialog omkring vilka satsningar som behöver göras de kommande åren. De synpunkter som motionärerna framför ligger väl i linje med det pågående arbetet med E-hälsa enligt den framtagna handlingsplanen för E-hälsa. Till Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården, Framtid 2027, är det viktigt att koppla ett underlag med principer för hur digitaliseringen i regionens hälso- och sjukvård ska genomföras.

21. Svar på motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att riktlinje för bortskänkande av medicinsk utrustning enligt beslut den 21 mars 2017 ligger fast,
 • att begagnade ambulanser kan säljas till fast pris och erbjuda ideella och välgörenhetsorganisationer att köpa dem samt
 • att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en policy för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre använder så att utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till användning i hjälpbehövande länder.

Regionfullmäktige återremitterade ärende § 50/17 för översyn av hur den framtagna riktlinjen kan utvidgas till att även omfatta ambulanser.

22. Svar på motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningarna

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit

 • att Region Kronoberg startar ett projekt med virtuella besök via applikation på ungdomsmottagningarna samt
 • att detta projekt utvärderas efter 12 månader.

Region Kronoberg arbetar med digitalisering av hälso- och sjukvården på flera sätt. Det framåtblickande utvecklingsområdet som beskrivs i motionen ligger väl i linje regionens planer för utveckling av e-hälsoområdet. Det är värdefullt att använda nya digitala lösningar men det är också viktigt och nödvändigt att värna om det personliga mötet eftersom det har stor betydelse.

Ungdomsmottagningen ser ett behov av en balans mellan det fysiska mötet och digitala lösningar. I ett arbete med att utveckla virtuella besök är det därför viktigt att identifiera rätt möten att ersätta med digitala lösningar. Motionen beskriver en utveckling som är nödvändig för att möta kommande behov i befolkningen. Detta kräver både kompetens och resurser. Att utveckla en applikation som stödjer en ändamålsenlig kommunikation mellan vården och patienter är en angelägen fråga. Men det är också en kostsam utvecklingsprocess i synnerhet för en mindre region.

För att ändå kunna göra detta möjligt samverkar Region Kronoberg med SKL och Inera. Det blir därför angeläget att följa och att implementera lösningar som samarbetet resulterar i. Innan regionen tar ställning till att genomföra egna pilotverksamheter bör vi först ta del av erfarenheter och resultat från de pågående pilotverksamheter avseende digitala lösningar på andra håll i landet. Det pågående arbetet inom Cambio Cosmic kommer även att stödja utvecklingen av videomöten.

23. Svar på motion – Mammografi även för kvinnor över 74 år

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att avslå motionen.
 • att Region Kronoberg säkerställer att kvinnor vid 74 års ålder får information om möjligheten att fortsätta boka tid för mammografi samt att risk att insjukna fortsatt föreligger efter 74 år.

Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C) har i en motion föreslagit att även kvinnor över 74 år inkluderas i mammografiscreeningen i Region Kronoberg och att utökningen sker från 2018. Den nuvarande åldersfördelningen 40-74 år för mammografiscreening i Region Kronoberg bygger på den tillgängliga evidensen för mammografi. Bedömningen av verksamhetscheferna för bild- och funktionsmedicin och kirurgkliniken är att undersökningar på friska kvinnor måste vara evidensbaserad varför åldersgränsen i nuläget inte bör ändras.

24. Svar på motion – Prostatacancercentrum i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda förutsättningarna för att tillskapa ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att ytterligare förbättra utredning och behandling av såväl prostatacancer som andra cancerdiagnoser, samt att motionen anses därmed besvarad samt
 • att ärendet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast juni 2018.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg succesivt ska bygga upp ett Prostatacancercentrum i syfte att förbättra omhändertagandet av prostatacancerpatienter. Motionären beskriver i motionen att prostatacancer är den vanligast förekommande cancerformen och den vanligaste tumörsjukdomen för män. Patienter har under lång tid upplevt långa väntetider och ett splittrat omhändertagande men med de standardiserade vårdförloppen medfört att provsvar och väntetiderna till operation har kunnat kortas vilket är glädjande menar motionären.

För att ytterligare samordna och stärka vården föreslår Suzanne Frank bygga upp ett Prostatacancercentrum som, i likhet med Bröstenheten för bröstcancer, kan samla all kompetens och få till stånd en effektiv och trygg vård för patienter med prostatacancer.

25. Revisionsrapport – Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

På uppdrag av Region Kronobergs förtroendevalda revisorer har revision genomförts av EY (Ernst and Young) gällande avvikelsehanteringen, där den övergripande frågeställningen har varit huruvida Region Kronoberg har en ändamålsenlig hantering av avvikelser. Granskningen berör Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Eftersom avvikelsehantering är regionstyrelsens ansvarsområde svarar regionstyrelsen på revisionsrapporten. Regionstyrelsens svar har beretts i samverkan med företrädare för hälso- och sjukvårdsavdelningens ledning.

Revisionens sammantagna bedömning är att Region Kronoberg har goda förutsättningar för en ändamålsenlig hantering av avvikelser. Bedömningen grundar sig på en ändamålsenlig styrning på övergripande nivå där patientsäkerhetsarbetet är ett tydligt och högt prioriterat område. Utöver detta finns det väl etablerade rutiner och system för hantering av avvikelser samt en god förståelse hos ledning och medarbetare för dess betydelse för patientsäkerhetsarbetet.

För att uppnå avvikelsehanteringens fulla potentiell noterar revisionen ett antal förbättringsområden som bör åtgärdas för att möjliggöra ett systematiskt utvecklingsarbete.

Regionstyrelsen välkomnar granskningen och anser överlag att det är en bra och tydlig rapport. Regionstyrelsen noterar att granskningen begränsats till tre centrum inom hälso- och sjukvårdsnämnden och hade gärna önskat att den hade berört hela Region Kronoberg.

Regionstyrelsens svar på rapportens rekommendationer är följande:

 • Kunskap om avvikelsehanteringsprocessen samt kunskap om funktionaliteter i avvikelsehanteringssystemet ska säkerställas genom planerade utbildningsinsatser för rapportörer, samordnare samt bearbetare.
 • Uppföljning och analys av rapporterade och bearbetade ärenden ska redovisas och följas upp i internkontrollplanen, delårs- och årsrapporter samt i patientsäkerhetsberättelsen.
 • Revidering ska genomföras av befintlig rutin till riktlinje med komplettering av rutin för handläggning i vilken återkoppling och uppföljning definieras i tid, faktainsamling, orsaksanalys, åtgärd samt utvärdering.
 • Kartläggning av forum ska genomföras i syfte att skapa och utveckla mötesarenor för erfarenhetsutbyte och lärande mellan enheter, centrum och processer.
 • För säkerställande av återkoppling till medarbetare föreslås analys och uppföljning av resultat från tidigare och kommande patientsäkerhetskulturenkäter tillsammans med underlag från avvikelsehanteringssystemet.

26. Sammanträdesplan 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesplan för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region Kronoberg.

Sammanfattning

Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region Kronoberg.

Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2018 i enlighet med upprättad handling.

27. Valärenden

Sammanfattning

Valärenden behandlas av valberedningen inför beslut av regionfullmäktige.

28. Entledigande av ledamot i regionfullmäktige – Patrick Ståhlgren

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att bevilja Patrick Ståhlgren (M), Växjövägen 10, 362 32 Tingsryd, begärt entledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Patrick Ståhlgren (M), Växjövägen 10, 362 32 Tingsryd, har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

29. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Utredningar vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Jag har vid tidigare sammanträde med Regionfullmäktige ställt frågor ang utredningar vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, BUP.

Av svaren framgår att utredningar gjorts av kliniken själv, extraanställd personal samt externa utredare. Det framgår bl.a. att det finns en mycket stor variation i tidsåtgång beroende på vem som utfört utredningarna.

Mot denna bakgrund ställer jag följande frågor

 1. Hur mycket tid läggs i snitt på utredningar som BUP själva utför och hur är den jämfört med tiden i andra landsting/ regioner.
 2. Jag uppfattar det som att den extrainsatta personens utredningstid var betydligt kortare. Är det korrekt? Påverkade det utredningarnas kvalitét?
 3. Vilka åtgärder vidtas för närvarande för att korta väntetiderna till utredning och behandling?"

30. Besvarande av enkla frågor

31. Sammanträdets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 21 juni kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.