Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 6 december 2017

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Göran Holstedt

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Åke Carlson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Bengt Germundsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.20

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Margareta Schlee (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Daniel Liffner (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ulrika Gustafsson - kanslidirektör

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Dalesjö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Cecilia Davidsson

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Musik i Tagaborg

Talare

Tobias Boström - Musik i Tagaborg

Talare

Highlight Productions

Talare

Ida Andersen

Talare

Ida Andersen

Talare

Emma Eriksson

Talare

Emma Eriksson

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Växjö Norra

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Väckelsångs IK & Motion

Talare

Väckelsångs IK och Motion

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Heba Hamoud

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Anna Kjäll

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas kl. 13.30

Talare

Magnus Gustavsson och Magnus Lundmark

Talare

Mathias Boström - Chef, Smålands Musikarkiv

Talare

Magnus Gustavsson och Magnus Lundmark

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Kerstin Ljungkvist (SD)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14.50

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Dalesjö (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Dalesjö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare samt tid för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att justera mötets protokoll samt
 • att justering sker den 19 december 2017, klockan 14.30, i Regionhuset på Nygatan 20, Växjö.

4. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

5. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

6. Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg.

En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 1. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Bifallen motion om införande av lokal kömiljard.
 2. Interpellation från Sven Sunesson (C) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Risk för hot i vården.
 3. Interpellation från Britt-Louise Berndtsson (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) – Hanteringen av köer i hälso- och sjukvården.
 4. Interpellation från Britt-Louise Berndtsson (C) till patientnämndens ordförande Bo Dalesjö (S) – Patientnämndens ställning enligt nya lagstiftningen.

7. Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer. En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Eftersom frågor kan inlämnas efter kungörelsedatum publiceras dessa separat till kallelsen.

8. Länstransportplan för 2018-2029

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.

Sammanfattning

Region Kronoberg har det samlade politiska ansvaret för Kronobergs utveckling. Planering av infrastruktur är ett av flera viktiga områden för att skapa regional utveckling och tillväxt. Länstransportplanen 2018-2029 ligger till grund för kommande infrastruktursatsningar i Kronoberg med syfte att ytterligare stärka regionen. Regionala utvecklingsnämnden tog i oktober 2016 beslut om en processplan för framtagandet av ny länstransportplan. Regeringen lämnade direktiven för framtagandet av nya planer i mars 2017. I och med det kunde förslag till prioriteringar av Kronobergs länstransportplan göras.

En remissversion av Länstransportplan för Kronobergs län 2018 – 2029, vilken fastställdes av regionstyrelsen den 14 juni, sändes på remiss till och med 22 september. Synpunkter inkom från 37 berörda organisationer i länet samt övriga intressenter. I bilagan Process- och remisredovisning redovisas förutom framtagande processen av planen kortfattat inkomna synpunkter och hur dessa har beaktats. I förslag till Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 som här överlämnas till Regionala utvecklingsnämnden är också det som har förändrats i förhållande till remissversionen gulmarkerat.

Det är Regionala utvecklingsnämndens ansvar att bereda länstransportplanen. Efter behandling av regionstyrelsen (21/11) är det slutligen regionfullmäktige (6/12) som fastställer planen. Därefter översänds planen till regeringen och Näringsdepartementet. Planen ska vara hos Näringsdepartementet senast den 31 januari 2018. Under våren 2018 fastställer slutligen regeringen de ekonomiska ramarna för landets länstransportplaner och den nationella planen.

Paus

8. Länstransportplan för 2018-2029

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.

Sammanfattning

Region Kronoberg har det samlade politiska ansvaret för Kronobergs utveckling. Planering av infrastruktur är ett av flera viktiga områden för att skapa regional utveckling och tillväxt. Länstransportplanen 2018-2029 ligger till grund för kommande infrastruktursatsningar i Kronoberg med syfte att ytterligare stärka regionen. Regionala utvecklingsnämnden tog i oktober 2016 beslut om en processplan för framtagandet av ny länstransportplan. Regeringen lämnade direktiven för framtagandet av nya planer i mars 2017. I och med det kunde förslag till prioriteringar av Kronobergs länstransportplan göras.

En remissversion av Länstransportplan för Kronobergs län 2018 – 2029, vilken fastställdes av regionstyrelsen den 14 juni, sändes på remiss till och med 22 september. Synpunkter inkom från 37 berörda organisationer i länet samt övriga intressenter. I bilagan Process- och remisredovisning redovisas förutom framtagande processen av planen kortfattat inkomna synpunkter och hur dessa har beaktats. I förslag till Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 som här överlämnas till Regionala utvecklingsnämnden är också det som har förändrats i förhållande till remissversionen gulmarkerat.

Det är Regionala utvecklingsnämndens ansvar att bereda länstransportplanen. Efter behandling av regionstyrelsen (21/11) är det slutligen regionfullmäktige (6/12) som fastställer planen. Därefter översänds planen till regeringen och Näringsdepartementet. Planen ska vara hos Näringsdepartementet senast den 31 januari 2018. Under våren 2018 fastställer slutligen regeringen de ekonomiska ramarna för landets länstransportplaner och den nationella planen.

9. Bolagsordning och aktieägaravtal för Öresundståg AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att godkänna bolagsordning för Öresundståg AB samt att delegera till regionstyrelsen att besluta om godkännande av aktieägaravtal för Öresundståg AB.

Sammanfattning

Ägarna till AB Öresundståg har berett förslag till ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal som föreslås börja gälla efter vid årsskiftet 2017/2018. Avtalet gäller längst till 2019-12-31. Parterna ska senast 2018-12-31 påbörja diskussioner om avtalet ska förlängas eller inte.

De huvudsakliga förändringarna i ärendet är följande:

 • Bolagets säte och lokalisering
 • Styrelsens sammansättning
 • Verkställande direktör

Eftersom samtal om förslaget till aktieägaravtal ännu inte avslutats föreslås att regionfullmäktige delegerar till regionstyrelsen att besluta om godkännande av aktieägaravtal när slutligt förslag inkommit.

10. Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att låna ut högst 13 216 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när investering är fullgjord.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla landsting/regioner i Sverige. Verksamheten ska bedrivas genom att KSA upphandlar sex flygplan, som ska drivas av en operatör och bemannas av medlemmarna med sjuksköterskor och läkare.

Regionfullmäktige beslutade § 47/2017 om utlåning av medel för investering i ambulansflyg på maximalt 11 400 000 kronor. Enligt reviderad förbundsordning för KSA, som antogs av regionfullmäktige § 87/2017, ska beloppet räknas upp med 3 procent årligen. Detta innebär att Region Kronoberg beviljar lån på maximalt 13 216 000.

11. Antal ledamöter i regionfullmäktige mandatperioden 2019-2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att regionfullmäktige ska ha 61 ledamöter under mandatperioden 2019- 2022. Antalet ersättare styrs av valresultatet enligt Vallagen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt 5 kap 1-33 § Kommunallagen besluta om hur många ledamöter som fullmäktige totalt ska ha, samt antal ersättare. Regionfullmäktige ska senast den 28 februari valåret besluta och meddela länsstyrelsen om hur många ledamöter och ersättare fullmäktige ska ha. Senast den 30 april valåret ska länsstyrelsen fastställa fördelning av fasta mandat mellan valkretsar i landsting och kommuner.

Regionfullmäktige beslöt § 112/17 att val till utgörs av en enda valkrets nästa mandatperiod.

Föreslås att regionfullmäktige utgörs av 61 ledamöter under mandatperioden 2019-2022. Antalet ersättare styrs av valresultatet enligt Vallagen.

12. Redovisning av ej slutbehandlade medborgarförslag och motioner 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag för 2017.

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen på regionfullmäktiges sista sammanträde redovisa de motioner och medborgarförslag som inte slutbehandlats.

Under 2017 har hittills 15 motioner inkommit, varav 4 inte slutbehandlats. Därutöver finns 1 motion från 2016 som inte slutbehandlats. 12 medborgarförslag har inkommit, varav 2 inte slutbehandlats.

Inkomna motioner som inte slutbehandlats:

 • Ny ersättningsmodell för vårdvalet – Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) (16RK1968). Regionfullmäktige beslutade § 331/17 att remittera motionen till folkhälsoberedningen för utvärdering av tidigare och andra regioners ersättningsmodeller samt att den behandlas under hösten 2017. Regionstyrelsen arbetsutskott beslutade § 296/2017 att tidssätta motionen till maj 2017.
 • Ökat inflytande för personalen - Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) (17RK1692). Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 260/17 att motionen behandlas i februari 2018.
 • Översyn av journaler på nätet – Eva Johnsson (KD) (17RK1725). Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 261/17 att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt att den behandlas i februari 2018.
 • Inför vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin - Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L) och Eva Johnsson (KD) (17RK1833). Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 262/17 att motionen behandlas i april 2018.
 • Medverkan på mässan Funka för livet – Roland Gustbée (M) (17RK1895). Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 291/2017 att motionen behandlas i februari 2018.
 • Nolltolerans mot hot och våld - Pernilla Tornéus (M) och Viktor Emilsson (M) (17RK). Tidssätts av regionstyrelsens arbetsutskott i december 2017.
 • Laddstolpar på regionens samtliga arbetsplatser - Thomas Haraldsson (C) (17RK). Tidssätts av regionstyrelsens arbetsutskott i december 2017.

Inkomna medborgarförslag som inte slutbehandlats:

 • Gruppbiljett även för kunskapsresor - Mona Jonsson, Växjö (17RK1698). Regionfullmäktige beslutade § 111/17 att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut. Slutbehandlades av trafiknämnden § 82/2017.
 • Patienter med EDS (omfattas av sekretess) (17RK1826). Regionfullmäktige beslutade i november 2017 att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Redovisningen har uppdaterats inför regionfullmäktiges sammanträde.

13. Redovisning av medborgarförslag som beslutats av regionstyrelsen och nämnderna 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att godkänna redovisning av medborgarförslag som beslutats av regionstyrelsen och nämnderna 2017.

Sammanfattning

Följande tio medborgarförslag har hittills beslutats av regionstyrelsen och nämnderna under 2017:

 1. Förslag på fler bussturer Växjö-Åby - Maria Nilsson, Tjureda (16RK1997). Trafiknämnden beslutade § 10/17 att vidareförmedla förslaget till kommande budget- och tidtabellsarbete samt att det därmed anses besvarat.
 2. Byt ut sjukhusskjortan – Gunhild Bärtås, Ljungby (16RK2300). Hälsooch sjukvårdsnämnden beslutade § 4/17 att medborgarförslaget anses besvarat.
 3. Förslag om utbyggnad av Ljungby lasarett - Jens Göransson, Ljungby (17RK1220). Beslutas av regionstyrelsen i november 2017.
 4. Regler för hur personalen får vara klädd – Ingvar Karlsson, Vittaryd (17RK1502). Regionstyrelsen beslutade § 194/17 att medborgarförslaget anses besvarat.
 5. Stöd för hemförlossning - Dagar Groblad, Lönashult (17RK181). Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 19/17 att anta svar där medborgarförslaget avslås.
 6. Gratis halkskydd till alla pensionärer – Philip Groves, Växjö (17RK289). Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 37/17 att medborgarförslaget anses besvarat.
 7. Kvälls-/nattbusstur Växjö Åby – Petra Berg, Tjureda (17RK629). Trafiknämnden beslutade § 51/17 att medborgarförslaget besvaras.
 8. Fler bussturer Åby-Växjö - Lisa Ljuslin, Tjureda (17RK634). Trafiknämnden beslutade § 50/17 att medborgarförslaget anses besvarat.
 9. Alternativ till hemligt nummer när sjukvården ringer - Leif Granath, Växjö (17RK881). Regionstyrelsen beslutade § 142/17 att uppdra åt regiondirektören att tillse att samtal från Region Kronoberg i möjligaste mån inte visas som hemligt nummer samt att bifalla medborgarförslaget.
 10. Gruppbiljett även för kunskapsresor - Mona Jonsson, Växjö (17RK1698). Trafiknämnden beslutade § 82/17 att uppdra åt trafikdirektören att se över förutsättningarna för möjlighet till subventionerad resa med abonnerad buss för skolor utan möjlighet till kollektivtrafiklösning samt att förslaget därmed anses besvarat.

Redovisningen har uppdaterats inför regionfullmäktiges sammanträde.

14. Produktion och sändning av regionfullmäktige 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att besluta om sändning av regionfullmäktiges sammanträden under 2018 via webben, kabel-tv och närradio,
 • att uppdra till regiondirektören att ta fram och teckna avtal om sändning, produktion och lagring av regionfullmäktiges sammanträden under 2018 samt
 • att sändningarna finansieras inom ramen för budget 2018 för förtroendemannaorganisationen.

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om direktsändning via webb-tv och kabel-tv för Region Kronobergs regionfullmäktige. Dessförinnan hade dåvarande landstingsfullmäktiges sammanträden sänts vid webb-tv och kabel-tv i Växjö sedan 2012.

Direktsändning via webb, kabel-tv och närradio innebär både ökad transparens och tillgänglighet till Region Kronobergs högsta beslutande organ.

15. Reviderat reglemente för patientnämnden

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att fastställa reglemente för patientnämnden enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Patientnämnden beslutade § 33/17 om revideringar i nämndens reglemente med anledning av ny Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, som träder i kraft den 1 januari 2018.

Lagen ingår i en översyn av ansvarsfördelningen i hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. I lagen anges att det i första hand är vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomål från patienter och deras närstående. Patientnämndernas huvuduppgift förtydligas till att hjälpa och stödja patienter med att få sina klagomål bemötta av vårdgivarna.

16. Svar på motion – Förändrat uppdrag för Familjehälsan

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

att bifalla motionen,

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa en flexibel hantering som innebär att de som önskar ska kunna fullfölja en påbörjad behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin och Familjehälsan efter att de fyllt 18,

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram förslag till en revidering och ett förtydligande av Familjehälsans förebyggande uppdrag samt

att ärendet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast juni 2018.

Sammanfattning

I en motion från Mikael Johansson (M) och Susanne Frank (M) beskrivs att Familjehälsans förebyggande verksamhet är ett viktigt komplement till BUP, genom att ge Familjehälsan ett tydligare ansvar för det förebyggande arbetet kan trycket minska på verksamheten i framtiden. De lyfter fram att Regionfullmäktige har beslutat att ungdomar som går på gymnasiet ska få gå kvar på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, även om de fyllt 18 år, vilket även borde gälla de som får stöd av Familjehälsan.

Motionärerna yrkar följande:

 • Att regionfullmäktige ska ändra åldersgräns för Familjehälsan så att inskrivna ungdomar ska gå få gå kvar tills de gått ut gymnasiet.
 • Att regionfullmäktige beslutar att Familjehälsans uppdrag ska revideras och förtydligas så att förebyggande ansvar blir tydligare.

Regionfullmäktige fattade följande beslut i budget 2016 ”vid påbörjad behandling inom Barn- och ungdomshälsan eller Barn- och ungdomspsykiatrin, ska den fortlöpa under hela gymnasietiden och inte gå över till vuxenpsykiatrin trots att personen fyller 18 år”. Det innebär att det redan nu finns ett beslut som stödjer kontakt efter 18 år. Det är viktigt att vara lyhörd för den enskilde patientens behov. En flexibel tillämpning är i linje med ett personcentrerat förhållningssätt. Därför är det bra med möjligheten att kunna gå kvar i ungdomsverksamheten även efter 18 år för att slutföra påbörjad behandling De som inte vill gå kvar efter 18 år fyllda ska få hjälp med övergång till vuxenverksamhet.

Familjehälsan arbetar redan idag med många förebyggande insatser men inom ramen för befintlig finansiering. Inom Familjehälsan finns kunskap om de hälsofrämjande och förebyggande åtgärdernas betydelse. Ett utökat uppdrag avseende förebyggande insatser ligger i linje med det arbete som pågår avseende ohälsosamma matvanor, övervikt och fetma men behöver definieras, beskrivas och resurssättas.

17. Svar på motion – Arbete på recept

Förslag till beslut

Regionstyrelsen förerslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning

Martina Ericsson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utreder hur man på bästa sätt kan delge patienter ett arbete på recept.

Motionären skriver att allt fler människor idag lever i ett utanförskap. I motionen lyfts särskilt fram att personer med olika funktionsnedsättningar, såsom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ibland har svårt att komma in i samhället. Ett sätt att mildra sjukdomsbilden och bryta utanförskapet är att ge dessa individer ett arbete och en meningsfull sysselsättning. Motionären föreslår därför att Region Kronoberg ska utreda hur vi på bästa sätt kan delge våra patienter ett arbete på recept.

Martina Ericsson lyfter i motionen fram en mycket viktig fråga: alla människors möjligheter till arbete och delaktighet i samhället. Sakfrågan är dock komplex och behöver därför sorteras ut i specifika frågeställningar, faktorer och lösningar.

Vid en omvärldsbevakning framkommer inga erfarenheter av arbete på recept från andra landsting, regioner eller kommuner. Det innebär att även ett mindre projekt kräver ett relativt stort metodutvecklingsarbete inklusive en utvärdering, helst på forskningsnivå. Med utgångspunkt i erfarenheter av metoderna fysisk aktivitet på recept och kultur på recept kan dock en viktig faktor tydliggöras, samverkan. För att nå framgång med dessa båda metoder krävs en kontinuerlig samverkan mellan Region Kronoberg och andra aktörer och verksamheter. När det gäller stöd till personer med svårigheter att ta sig ut i arbetslivet finns denna samverkan redan inom ramen för Finsam genom samordningsförbunden Värend och Sunnerbo. Arbetsförmedlingen bör dock ses som huvudaktör när det gäller att med hjälp av olika stödfunktioner se till att arbeten förmedlas till dessa individer. I dagsläget förefaller det svårt för Region Kronoberg att erbjuda arbete på recept utan tillgång till en utvärderad och evidensbaserad metod.

18. Valärenden

Sammanfattning

Valärenden bereds av valberedningen inför regionfullmäktiges beslut.

19. Lägesrapport för arbetet med medborgardialog

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Lägesinformation om arbetet med medborgardialog redovisas.

20. Halvårsrapport för patientnämnden 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Patientnämnden beslutade § 32/17 att godkänna halvårsrapport för nämnden för 2017. Rapporten redovisas till regionfullmäktige för kännedom.

21. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Bifallen motion om införande av lokal kömiljard

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Under Alliansåren 2006-2014 gjordes stora ansträngningare för att korta vårdköerna i landet. Mycket tack vare den så kallade kömiljarden lyckades man i stora delar av landet med just detta. I Kronobergs län lyckades vi väldigt väl och hade en landets kortaste köer.

Men det är historia nu, Socialdemokraterna tog bort kömiljarden och sedan dess har vårdköerna återigen blivit längre och längre. Även i Kronobergs län har köerna ökat stadigt sedan Socialdemokraterna tog över.

För att återigen korta köerna till operation och behandling motionerade jag under 2016 om att införa en lokal "kömiljard". Detta för att vi i Region Kronoberg skulle stimulera verksamheten att arbeta på olika sätt för att korta köerna. På regionfullmäktige den 30 nov 2016 bifölls min motion och Regionfullmäktige gav följande uppdrag:

"att i arbetet med framtagande av ekonomistyrningsmodell enligt budget 2017 ska införande av prestationsbaserad ersättning enligt motionen prövas."

Nu har hela 2017 passerat och vi i Regionfullmäktige undrar varför vårt beslut inte har genomförts?

Med anledning av ovanstående frågar jag Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson:

 1. Varför har Regionfullmäktiges uppdrag inte genomförts?
 2. Vilka åtgärder har vidtagits för att minska vårdköerna i Region Kronoberg?"

Utdelning av Region Kronobergs kulturpris och folkhälsostipendium

Paus

Musikinslag, ur Trumma och Hummel - Musik i Syd

Bokpresentation, Regional Kulturplan

21. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Bifallen motion om införande av lokal kömiljard

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Under Alliansåren 2006-2014 gjordes stora ansträngningare för att korta vårdköerna i landet. Mycket tack vare den så kallade kömiljarden lyckades man i stora delar av landet med just detta. I Kronobergs län lyckades vi väldigt väl och hade en landets kortaste köer.

Men det är historia nu, Socialdemokraterna tog bort kömiljarden och sedan dess har vårdköerna återigen blivit längre och längre. Även i Kronobergs län har köerna ökat stadigt sedan Socialdemokraterna tog över.

För att återigen korta köerna till operation och behandling motionerade jag under 2016 om att införa en lokal "kömiljard". Detta för att vi i Region Kronoberg skulle stimulera verksamheten att arbeta på olika sätt för att korta köerna. På regionfullmäktige den 30 nov 2016 bifölls min motion och Regionfullmäktige gav följande uppdrag:

"att i arbetet med framtagande av ekonomistyrningsmodell enligt budget 2017 ska införande av prestationsbaserad ersättning enligt motionen prövas."

Nu har hela 2017 passerat och vi i Regionfullmäktige undrar varför vårt beslut inte har genomförts?

Med anledning av ovanstående frågar jag Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson:

 1. Varför har Regionfullmäktiges uppdrag inte genomförts?
 2. Vilka åtgärder har vidtagits för att minska vårdköerna i Region Kronoberg?"

Paus

21. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Bifallen motion om införande av lokal kömiljard

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Under Alliansåren 2006-2014 gjordes stora ansträngningare för att korta vårdköerna i landet. Mycket tack vare den så kallade kömiljarden lyckades man i stora delar av landet med just detta. I Kronobergs län lyckades vi väldigt väl och hade en landets kortaste köer.

Men det är historia nu, Socialdemokraterna tog bort kömiljarden och sedan dess har vårdköerna återigen blivit längre och längre. Även i Kronobergs län har köerna ökat stadigt sedan Socialdemokraterna tog över.

För att återigen korta köerna till operation och behandling motionerade jag under 2016 om att införa en lokal "kömiljard". Detta för att vi i Region Kronoberg skulle stimulera verksamheten att arbeta på olika sätt för att korta köerna. På regionfullmäktige den 30 nov 2016 bifölls min motion och Regionfullmäktige gav följande uppdrag:

"att i arbetet med framtagande av ekonomistyrningsmodell enligt budget 2017 ska införande av prestationsbaserad ersättning enligt motionen prövas."

Nu har hela 2017 passerat och vi i Regionfullmäktige undrar varför vårt beslut inte har genomförts?

Med anledning av ovanstående frågar jag Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson:

 1. Varför har Regionfullmäktiges uppdrag inte genomförts?
 2. Vilka åtgärder har vidtagits för att minska vårdköerna i Region Kronoberg?"

22. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Risk för hot i vården

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"Vi vet att förekommer hot på många håll i vårt samhälle. Vi tror oss också veta att hoten i vården tenderar att öka. En enkät som Läkarförbundet gjort bland sina medlemmar, visar att var fjärde läkare har utsatts för hot eller våld av patienter (Dagens samhälle nr 30). Även i Kronobergs län har vi sett problem bland annat där blåljuspersonal blivit utsatta för hot vid utryckning. Centerpartiet har i riksdagen föreslaget skärpta straff vid våld mot blåljuspersonal.

Mina frågor till regionstyrelsens ordförande är

 1. Vad vet vi om hot och våld mot vårdpersonal i Kronobergs län? Hur stort är problemet?
 2. Har vi effektiv rättvisande statistik för hot och våld?
 3. På vilket sätt arbetar vi för att förhindra hot och våld och på vilket sätt arbetar vi för att ta hand om dem som utsätts för hot och våld i vården?
 4. Anser du att vi behöver förstärka arbetet mot hot och våld i vården i Kronobergs län?"

23. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Hanteringen av köer i hälso- och sjukvården

Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C) har ställt följande interpellation till hälsooch sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (C):

"Under vår interpellationsdebatt kring den långa kön inom hörselvården senast framkom det till både din och min förvåning att vi har två olika köer in, en i Ljungby och en annan i Växjö. Jag var fram till dess nativ nog att tro att alla kronobergare med behov av hörselutredning stod i samma kö. Enligt den anhöriga som kontaktade mig angående svårigheten att få hjälp med förnyad hörapparat, betraktades Ljungby som "utomläns" om man bort i Tingsryds kommun. Resan till Ljungby blev både längre och fick bekostas av patienten själv.

Med anledning av ovanstående vill jag gärna ha reda på hur det dels förhåller sig med öst- och västkö inom hörselvården, dels om det finns flera vårdområden inom Region Kronoberg som har öst- respektive västkö? Vi har ju länge inom politiken åtminstone talat om ett sjukhus med två ingångar, men helt tydligt fungerar det inte så inom alla områden.

Mina frågor till Charlotta Svanberg angående hantering av köer i Kronoberg är

 1. Hur är kösystemet anordnat inom hörselvården, både till undersökning och till utprovning av hörapparat?
 2. Har jag samma regler för eventuell reseerättning antingen jag går på undersökning i Ljungby eller Växjö om jag bor i östra länsdelen? Och vice versa.
 3. Hur ser det ut inom andra vårdområden? Har vi gemensam kö eller uppdelad?
 4. Inom vilka områden är kön uppdelad i öst respektve väst?
 5. Vad är motiveringen till uppdelningen i öst och väst? 6. Vilka åtgärder anser du behöver vidtagas för att verkligen få ett sjukhus med två ingångar?"

24. Interpellation till patientnämndens ordförande – Patientnämndens ställning enligt nya lagstiftningen

Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C) har ställt följande interpellation till patientnämndens ordförande Bo Dalesjö (S):

"Från den 1 januari 2018 har patientnämnden enligt ny lagstiftning en ännu mer fristående ställning i förhållande till övríg organisation inom region/landsting. Det gäller både var man är lokaliserad och ekonomiskt.

Därför víll jag gärna få svar på hur patientnämnden ser på sin självständighet både fysiskt/lokalmässigt samt ekonomiskt i Region Kronoberg. Är regionen väl förberedd på den nya lagstiftningen?

Mina frågor till Bo Dalesjö angående patientnämndens ställning är följande

 1. Är Region Kronoberg fullt ut förberedd inför att den nya lagstiftningen kring patientnämnder träder i kraft vid årsskiftet?
 2. Hur ser du på nämndens framtida självständighet ekonomiskt?
 3. Hur ser du på nämndens framtida självständighet fysiskt/lokalmässigt?
 4. Är det andra åtgärder som borde vidtagas inför det att den nya lagen träder i kraft?"

25. Svar på enkla frågor

26. Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 6 december kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.