Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 28 februari 2018

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

undefined

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.30

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Daniel Liffner (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Olof Björkmarker (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13.40

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Gustafsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström - Ordförande revisionen

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Peter Löfström - Ordförande revisionen

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Peter Löfström - Ordförande revisionen

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Tenje (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15:20

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare samt tid för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta

 • att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att justera mötets protokoll samt
 • att justering sker den 13 mars 2018, klockan 13.30, i Regionhuset på Nygatan 20, Växjö.

4. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på som längst tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

5. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

6. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg.

En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 1. Interpellation från Anna Zelvin (KD) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Situationen på BB-förlossning.
 2. Interpellation från Suzanne Frank (K) till personalutskottets ordförande Robert Olesen (S) – Heltidsarbete i Region Kronoberg.
 3. Interpellation från Sven Sunesson (C) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) – Ekologiskt och närproducerat.
 4. Interpellation från Carina Bengtsson (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) – Tillgängligheten på röntgen.

7. Inkomna enkla frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att medge att frågorna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Eftersom frågor kan inlämnas efter kungörelsedatum publiceras dessa separat till kallelsen.

8. Fördelning av medborgarförslag – Införande av ett centrum för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Miklos Elmberg, Hälsovägen 25, Växjö, och Sofi Poulsen, Kungsvägen 126 B, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om införande av ett centrum för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Växjö.

Föreslås att regionfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

9. Svar på motion – Ökat inflytande för personalen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit:

 • att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett är intresserade av att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad,
 • att Region Kronoberg erbjuder intresserad personal på Ljungby lasarett utbildning om hur man startar och driver en intraprenad samt
 • att om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska Region Kronoberg ta fram nödvändiga underlag och underlätta detta.

Regionfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.

Paus

9. Svar på motion – Ökat inflytande för personalen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit:

 • att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett är intresserade av att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad,
 • att Region Kronoberg erbjuder intresserad personal på Ljungby lasarett utbildning om hur man startar och driver en intraprenad samt
 • att om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska Region Kronoberg ta fram nödvändiga underlag och underlätta detta.

Regionfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.

10. Svar på motion – Översyn av journaler på nätet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Eva Johansson (KD) har i en motion yrkat

att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler på nätet då bland annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang kan övervägas att införas i Cosmic, genom att använda sökordet ”tidiga hypoteser”.

Motionären skriver att möjligheten att använda ”tidiga hypoteser” i ett skyddat internt resonemang borde bidra till att både öka patientsäkerheten genom en säkrare och snabbare diagnostisering samt minska onödig oro och ångest hos patienter då risken för felaktiga hypoteser kan minimeras.

Regionen har tillsatt en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag att se över all vårddokumentation. I det arbetet kommer principen att patienten ska kunna läsa allt som skrivs i journalen att granskas. En möjlighet som kommer att undersökas i denna översyn är hur man kan använda sig av försegling av anteckning eller del av anteckning, under viss tid, till exempel fram till ett planerat återbesök. Efter att tiden för försegling gått ut blir hela journalanteckningen tillgänglig för patienten och patienten har först kunnat få besked personligen innan den läser det i sin journal på nätet. Gruppens arbete som är i ett inledningsskede kommer att fortsätta under 2018.

Paus

10. Svar på motion – Översyn av journaler på nätet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Eva Johansson (KD) har i en motion yrkat

att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler på nätet då bland annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang kan övervägas att införas i Cosmic, genom att använda sökordet ”tidiga hypoteser”.

Motionären skriver att möjligheten att använda ”tidiga hypoteser” i ett skyddat internt resonemang borde bidra till att både öka patientsäkerheten genom en säkrare och snabbare diagnostisering samt minska onödig oro och ångest hos patienter då risken för felaktiga hypoteser kan minimeras.

Regionen har tillsatt en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag att se över all vårddokumentation. I det arbetet kommer principen att patienten ska kunna läsa allt som skrivs i journalen att granskas. En möjlighet som kommer att undersökas i denna översyn är hur man kan använda sig av försegling av anteckning eller del av anteckning, under viss tid, till exempel fram till ett planerat återbesök. Efter att tiden för försegling gått ut blir hela journalanteckningen tillgänglig för patienten och patienten har först kunnat få besked personligen innan den läser det i sin journal på nätet. Gruppens arbete som är i ett inledningsskede kommer att fortsätta under 2018.

11. Svar på motion – Medverkan i ”Funka för livet”-mässa

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning

Roland Gustbée (M) och Ingemar Swalander (M) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ombesörja att regionen medverkar i Funka för livet-mässan i april 2018, på ett sätt som visar på regionens betydelse som viktig aktör inom området funktionsnedsättning.

Paus

Meddelande

12. Svar på motion – Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta

 • att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av ladd-infrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser och fastigheter för senare ställningstagande i regionstyrelsen samt
 • att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska arbeta för att det finns laddinfrastruktur för elbilar på samtliga arbetsplatser.

Förslaget ligger väl i linje med Region Kronobergs påbörjade arbete med att utveckla en laddinfrastruktur och regionstyrelsen ser positivt på detta. Innan beslut fattas om laddstolpar på samtliga arbetsplatser behöver ärendet utredas avseende förutsättningar, kostnader och finansiering. Införandet berör såväl investering som drift och beslut fattas därför i samband med den årliga investeringsplanen.

13. Entledigande av ersättare i regionfullmäktige – Maria Håkansson (V)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att bevilja Maria Håkansson (V) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Sammanfattning

Maria Håkansson (V) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

14. Valärenden

Sammanfattning

Valärenden bereds av valberedningen inför beslut av regionfullmäktige.

15. Informationsärende: Region Kronobergs indelning i valkretsar

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 112/2018 att Region Kronoberg ska utgöra en valkrets i valet till landstingsfullmäktige 2018. Länsstyrelsen har i skrivelse den 20 november 2017 meddelat att regionfullmäktiges beslut fastställts.

16. Anmälan av revisionsrapport: Granskning av regionens delegationsordning - ändamålsenlighet och efterlevnad

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden för besvarande.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska ändamålsenligheten och efterlevnaden av regionens delegationsordning. Granskningen har utförts av konsultfirman PwC, utifrån syfte och revisionsfrågor som fastställts av revisorerna.

Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, men att den inte efterlevs i alla delar.

Revisorerna föreslår följande förbättringsområden:

 • att hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en ändamålsenlig återrapportering av delegerade beslut, utifrån de brister som beskrivs i granskningsrapporten.
 • att regionala utvecklingsnämnden ser över de beslut som nämnden beslutar om som kan karaktäriseras som verkställighet.
 • att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer överens med rådande arbetssätt.
 • att nämnderna stärker sin kontroll av återrapporteringen, exempelvis genom stickprov som redovisas på nästkommande sammanträde.
 • att samtliga nämnder för en regelbunden dialog om delegationsordningarnas utformning, för att undgå en onödig tröghet i ärendehanteringen och avsaknad av insyn och kontroll över de delegerade besluten.

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen önskar revisorerna ett samlat svar från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regional utvecklingsnämnden med uppgift om tidplan för planerade åtgärder samt hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar de föreslagna förbättringsmöjligheterna.

17. Anmälan av revisionsrapport: Granskning av regionens budgetprocess

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska regionens budgetprocess. Granskningen har utförts av konsultfirman EY, utifrån av revisorerna fastställt syfte och revisionsfrågor.

Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att Region Kronobergs budgetprocess inte fungerar fullt tillfredsställande i den meningen att fullmäktiges fastställda ekonomiska ram inte hålls för samtliga enheter. Bristerna kan huvudsakligen hänföras till avsaknad av kommunikation, återkoppling och förankring.

Revisorerna föreslår följande förbättringsområden:

 • Dokumenterade ekonomistyrningsprinciper bör uppdateras. Arbetet har inletts och bör slutföras snarast.
 • Förtydliga roller och gränsdragning mellan regionstyrelsen och hälsooch sjukvårdsnämnden samt mellan politiker och tjänstepersoner.
 • Utveckla budgetprocessen genom förbättrad kommunikation mellan organisationens olika nivåer. Arbetet med budget måste på ett tydligare sätt inkludera verksamheterna i dess förutsättningar och prioriteringar, samt därefter återkopplas på ett tydligare sätt.
 • Tydligare beakta och analysera tidigare års utfall inför kommande budgetar.
 • Stöd till verksamheten i vad som ska prioriteras behöver förstärkas.
 • Säkerställ att budgeten är förankrad, accepterad och genomförbar på alla nivåer inom de ekonomiska ramar som föreslås.
 • Krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt adresserade och anpassade efter de förutsättningar som identifierats i verksamheten.
 • Säkerställ att rutiner, åtgärder och uppföljning vid överskridande av tilldelad budgetram förtydligas och efterföljs.
 • Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över all verksamhet. Därmed bör ingen verksamhet ligga direkt under styrelsen.

Mot bakgrund av granskningens resultat önskar revisorerna ett samlat svar från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, med uppgift om tidplan för planerade åtgärder samt hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar de föreslagna förbättringsmöjligheterna.

18. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Situationen på BB-förlossning

Sammanfattning

Anna Zelvin (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"I rapport från socialstyrelsen 2017-03-03 presenters statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. I denna rapport är det glädjande att läsa att Kronoberg ligger väl till i förhållande till riket. Men sedan underlaget i rapporten togs har mycket hänt på BB-förlossning i Kronoberg. Mia Ahlberg, förbundsordförande för Barnmorskeförbundet och forskare kring förlossningsskador, lyfter i samband med denna rapport att det finns en tydlig koppling mellan hög patientbelastning, personalbrist och ökade förlossningsskador. Faktorer som vi nu vet att vi står inför bland annat då flera av våra barnmorskor efter sommarens situation valt att säga upp sig. Barnmorskorna uttryckte att de inte kan ha ansvar för både mamma och barn i den situation som råder och där det är stora risker att något kan gå fel och kan kosta liv.

Förlossningsvården har både i landet och i Region Kronoberg under de senaste åren haft stora utmaningar. Dels för att det fötts allt fler barn i vårt län samtidigt som det inte har skett nyrekryteringar i den takt som behovet ökat, men en allvarlig brist måste har varit att inte kunnat tillvara ta de utbildade barnmorskorna som nu valt att gå till andra anställningar, oftast inom regionen. Jag nåddes av nyheterna att regionen skrivit avtal, för att klara av rådande situation, ge barnmorskor som väljer att stanna kvar ett arvode på ett par tusen till dess att miniminivån på avdelningen höjts men senast fram till år 2019. Med anledning av ovanstående är mina frågor:

 1. Hur många ordinarie och utbildade barnmorskor är idag i tjänst på förlossningen?
 2. Hur löser ni behovet på kompetent personal på BB förlossning idag när många sagt upp sig?
 3. Hur säkerställer ni mödrars och barns patientsäkerhet med att minimera förlossningsskador då det finns tydliga samband mellan ökade förlossningsskador och brist på personal? Känner du Anna någon oro över denna situation på BB förlossning och att vi riskerar ökade förlossningsskador när det inte finns tillräckligt specialiserad ordinarie personal som känner till verksamheten?
 4. Vad gör regionen för att på lång sikt förbättra arbetssituationen inom förlossningsvården?
 5. Dessa särskilda tidsbegränsande arvoden är det en långsiktig lösning som tagits i dialog med berörd personal?
 6. Har likande arvoden betalats ut till andra yrkesgrupper i vår region d.v.s. tillfälliga löneökningar som vi sedan dragit tillbaka?

Växjö den 6 februari 2018

Anna Zelvin

Kristdemokraterna"

Paus

18. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Situationen på BB-förlossning

Sammanfattning

Anna Zelvin (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"I rapport från socialstyrelsen 2017-03-03 presenters statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. I denna rapport är det glädjande att läsa att Kronoberg ligger väl till i förhållande till riket. Men sedan underlaget i rapporten togs har mycket hänt på BB-förlossning i Kronoberg. Mia Ahlberg, förbundsordförande för Barnmorskeförbundet och forskare kring förlossningsskador, lyfter i samband med denna rapport att det finns en tydlig koppling mellan hög patientbelastning, personalbrist och ökade förlossningsskador. Faktorer som vi nu vet att vi står inför bland annat då flera av våra barnmorskor efter sommarens situation valt att säga upp sig. Barnmorskorna uttryckte att de inte kan ha ansvar för både mamma och barn i den situation som råder och där det är stora risker att något kan gå fel och kan kosta liv.

Förlossningsvården har både i landet och i Region Kronoberg under de senaste åren haft stora utmaningar. Dels för att det fötts allt fler barn i vårt län samtidigt som det inte har skett nyrekryteringar i den takt som behovet ökat, men en allvarlig brist måste har varit att inte kunnat tillvara ta de utbildade barnmorskorna som nu valt att gå till andra anställningar, oftast inom regionen. Jag nåddes av nyheterna att regionen skrivit avtal, för att klara av rådande situation, ge barnmorskor som väljer att stanna kvar ett arvode på ett par tusen till dess att miniminivån på avdelningen höjts men senast fram till år 2019. Med anledning av ovanstående är mina frågor:

 1. Hur många ordinarie och utbildade barnmorskor är idag i tjänst på förlossningen?
 2. Hur löser ni behovet på kompetent personal på BB förlossning idag när många sagt upp sig?
 3. Hur säkerställer ni mödrars och barns patientsäkerhet med att minimera förlossningsskador då det finns tydliga samband mellan ökade förlossningsskador och brist på personal? Känner du Anna någon oro över denna situation på BB förlossning och att vi riskerar ökade förlossningsskador när det inte finns tillräckligt specialiserad ordinarie personal som känner till verksamheten?
 4. Vad gör regionen för att på lång sikt förbättra arbetssituationen inom förlossningsvården?
 5. Dessa särskilda tidsbegränsande arvoden är det en långsiktig lösning som tagits i dialog med berörd personal?
 6. Har likande arvoden betalats ut till andra yrkesgrupper i vår region d.v.s. tillfälliga löneökningar som vi sedan dragit tillbaka?

Växjö den 6 februari 2018

Anna Zelvin

Kristdemokraterna"

19. Interpellation till personalutskottets ordförande – Heltidsarbete i Region Kronoberg

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till personalutskottets ordförande Robert Olesen (S):

"Att arbeta heltid och rätten att arbeta heltid var ett huvudnummer i socialdemokraternas valrörelse 2014. Enligt Region Kronobergs budget för 2018 skall delade turer avskaffas.

Vi moderater delar uppfattningen att rätten till att arbeta heltid är viktigt. Jämställdhetsaspekterna är en viktig anledning till heltidsarbete liksom möjligheterna att försörja sig. Det är också viktigt att vi som arbetsgivare tar tillvara kompetensen hos befintliga medarbetare och på så sätt undviker att bl a rekrytera hyrpersonal. Om fler skulle arbeta heltid skulle rekryteringsbehoven kunna minska med 60 000 personer i Sverige inom de närmaste åren.

Verkligheten har dock blivit en annan. Region Kronoberg ligger mycket under rikssnittet beträffande andel av personalen som verkligen arbetar heltid. Genomsnittlig andel heltidsarbetande inom regioner/landsting i Sverige är 68 procent. Kronoberg har en andel på 62 procent och ligger på plats 19 av 21. Inom primärvården i vår region är andelen heltidsarbetande endast 42 procent, inom somatisk vård 51 procent.

Av undersköterskorna – den kategori som oftast anförs som den grupp som ur jämställdhetssynpunkt och med hänsyn till livsinkomst är den grupp man mest vill uppmärksamma - är andelen som arbetar heltid i Kronoberg endast 38 procent. För kvinnor som arbetar deltid blir pensionen sämre och inom Region Kronoberg liksom landet i övrigt är sjukfrånvaron högre bland deltidsarbetande kvinnor.

Beträffande delade turer har inte mycket hänt och fortfarande finns dessa kvar inom vissa avdelningar inom främst Medicinkliniken.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor:

 1. Anser du att ni har lyckats att få medarbetare att arbeta heltid?
 2. Varför ligger just Region Kronoberg så dåligt till beträffande andel heltidsarbetande?
 3. Kommer de delade turerna att vara borta under 2018?

Suzanne Frank (M)"

20. Interpellation till regionstyrelsens ordförande – Ekologiskt och närproducerat

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S):

"I det av regionfullmäktige beslutade miljöprogrammet 2014-2018 finns tydliga och ambitiösa mål för ekologiska livsmedel i vår verksamhet. Landstinget Kronoberg och nu mera Region Kronoberg har under lång tid legat långt framme vad gäller ekologiska livsmedel. Att vi köper ekologiska varor och ställer etiska och sociala krav på olika sätt är bra. Men från min och Centerpartiets sida är även det närproducerade en viktig aspekt. I miljöprogrammet står det att vi ska följa upphandlingsmyndighetens krav om god djurhållning samt så långt som möjligt dela upp upphandlingen så lokala producenter har möjlighet att lämna anbud. Detta är två saker som ofta är svårare att följa upp. Där av mina frågor till Regionstyrelsen ordförande.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Anna Fransson:

 1. Hur arbetar vi för att köpa närproducerade varor och hur stora mängder inhandlas av närproducerat?
 2. Hur säkerställer vi att det är närproducerat?
 3. Anser du att riktlinjerna behöver förtydligas eller skärpas för att arbeta för närproducerade varor? Exempelvis finns det organisationer som tydligt skriver "i enlighet med Svensk djurskyddslagstiftning"?
 4. Hur arbetar vi och följer upp att vi så långt som möjligt delar upp upphandlingarna så mindre producenter har möjlighet att lämna anbud?
 5. Hur kan vi arbeta med upphandlingen så att även de ekologiska varorna är närproducerade?

Sven Sunesson, Centerpartiet"

21. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande – Tillgängligheten på röntgen

Sammanfattning

Carina Bengtsson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):

"Det har under 2016 och -17 varit stora problem på röntgen, både i Växjö och Ljungby. Köerna har varit oförsvarligt stora. Vi har i tidigare fullmäktigedebatter blivit lovade att problemen skulle lösas.

Mina frågor till Hälso och Sjukvårdsnämndens ordförande är

 1. Har problemen med det nya röntgenprogrammet lösts?
 2. Har köerna kunnat jobbas bort?
 3. Är personalsituationen tillfredsställande?

2018-02-10

Carina Bengtsson, Centerpartiet"

22. Svar på enkla frågor

23. Mötets avslutande

11. Svar på motion – Medverkan i ”Funka för livet”-mässa

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning

Roland Gustbée (M) och Ingemar Swalander (M) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ombesörja att regionen medverkar i Funka för livet-mässan i april 2018, på ett sätt som visar på regionens betydelse som viktig aktör inom området funktionsnedsättning.

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 28 februari kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.