Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 20 juni 2018

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Marja Leena Kaukoranta

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Britt Bergström (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10:20

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Tryggve Svensson (V)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Daniel Liffner (V)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Daniel Liffner (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Daniel Liffner (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Daniel Liffner (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Daniel Liffner (V)

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:35

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15.10

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Johan Jarl

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare samt tid för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Mikael att justera mötets protokoll samt att justeringen sker den 28 juni 2018, klockan 9.30 på Region Kronoberg, Nygatan 20 i Växjö.

4. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

5. Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Marja Leena Kaukoranta, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag om kostnadsfria bussresor mitt på dagen för pensionärer. Trafiknämnden har lämnat ett uppdrag till trafikdirektören att utreda möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer, som en del av länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor.

Föreslås att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

6. Fördelning av medborgarförslag – Gratis resor för personer fyllda 75 år i lokaltrafiken i Växjö

Förslag till beslut

Föreslås att regionfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.

Sammanfattning

Sven Sandberg, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om gratis resor för personer fyllda 75 år på lokalbussarna i Växjö. Förslaget innebär att gratis resor mellan vissa tidpunkter mot uppvisande av legitimation införs under en prövoperiod.

7. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

8. Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet.

Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

 • Inga interpellationer har inkommit inför mötet.

9. Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Eftersom enkla frågor kan inkomma efter kungörelsen publiceras dessa separat till kallelsen.

10. Delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på av Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande gott i jämförelse med övriga riket och speglar resultatet av alla samlade insatser som görs inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, dock krävs förbättringar av tillgängligheten inom vården. Insatser och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, för bedömning och om behov finns, tid till besök.

Under årets första tre månader har kännetecknats av minskad sjukfrånvaron jämfört med sista kvartalet 2017, minskat användande av hyrpersonal, bra anställningsflöde för sjuksköterskor men fortsatt mycket svårt att rekrytera vissa läkarspecialister och specialistsjuksköterskor vilket leder till fortsatt hyrberoende inom dessa områden. Region Kronobergs ekonomiska resultat för perioden januari-mars uppgår till 71 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 110 mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat.

11. Taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019 enligt bilaga 1-4.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har § 29/2018 berett förslag till taxor och avgifter inom hälso- och sjukvårdsnämnden för 2019. Samtliga ändringar föreslås gälla från den 1 januari 2019. Förslaget omfattar följande avgifter, som redovisas i bilagor till ärendet:

 • Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1).
 • Avgifter i slutenvård (bilaga 2).
 • Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar (bilaga 3).
 • Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4).

Till skillnad från tidigare ingår inte bidrag inom hälso- och sjukvården i ärendet, dessa beslutas istället separat av hälso- och sjukvårdsnämnden vid ett senare sammanträde.

12. Länstrafiktaxa 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning

Trafiknämnden har § 34/2018 berett förslag till taxa för Länstrafiken Kronoberg för 2019.

De föreslagna förändringarna i taxan härrör till införandet av ett nytt biljett- och betalsystem för kollektivtrafiken, som beräknas kunna ske under våren 2019. Eftersom datum för införandet inte kan specificeras på grund av upphandlingsprocessen, kommuniceras detta datum senare.

13. Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2019, i enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för Region Kronoberg.

14. Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

 • att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
 • att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
 • att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår samt
 • att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.

Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021.

Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. I bifogat protokoll redovisas genomförd samverkan om budgetförslaget 2019 från den politiska ledningen, samt de synpunkter som de fackliga företrädarna har lämnat på budgetförslaget.

14a. Inledning - Regionstyrelsens ordförandes inlägg

Arbetsordning för regionfullmäktiges budgetdebatt

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande med ett inlägg på maximalt 15 minuter. Därefter talar regionstyrelsens 2:e vice ordförande samt en företrädare för övriga partier med ett inlägg på maximalt 10 minuter per talare. Ordningen för de övriga partiernas anföranden är C, SD, V, KD, MP och L. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut. Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Paus

14b. Regionstyrelsens andre vice ordförandes anförande

Arbetsordning för regionfullmäktiges budgetdebatt

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande med ett inlägg på maximalt 15 minuter. Därefter talar regionstyrelsens 2:e vice ordförande samt en företrädare för övriga partier med ett inlägg på maximalt 10 minuter per talare. Ordningen för de övriga partiernas anföranden är C, SD, V, KD, MP och L. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut. Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

14c. Centerpartiets anförande

Arbetsordning för regionfullmäktiges budgetdebatt

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande med ett inlägg på maximalt 15 minuter. Därefter talar regionstyrelsens 2:e vice ordförande samt en företrädare för övriga partier med ett inlägg på maximalt 10 minuter per talare. Ordningen för de övriga partiernas anföranden är C, SD, V, KD, MP och L. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut. Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

14d. Sverigedemokraternas anförande

Arbetsordning för regionfullmäktiges budgetdebatt

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande med ett inlägg på maximalt 15 minuter. Därefter talar regionstyrelsens 2:e vice ordförande samt en företrädare för övriga partier med ett inlägg på maximalt 10 minuter per talare. Ordningen för de övriga partiernas anföranden är C, SD, V, KD, MP och L. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut. Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

14e. Vänsterpartiets anförande

Arbetsordning för regionfullmäktiges budgetdebatt

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande med ett inlägg på maximalt 15 minuter. Därefter talar regionstyrelsens 2:e vice ordförande samt en företrädare för övriga partier med ett inlägg på maximalt 10 minuter per talare. Ordningen för de övriga partiernas anföranden är C, SD, V, KD, MP och L. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut. Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Paus

14f. Kristdemokraternas anförande

Arbetsordning för regionfullmäktiges budgetdebatt

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande med ett inlägg på maximalt 15 minuter. Därefter talar regionstyrelsens 2:e vice ordförande samt en företrädare för övriga partier med ett inlägg på maximalt 10 minuter per talare. Ordningen för de övriga partiernas anföranden är C, SD, V, KD, MP och L. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut. Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

14g. Miljöpartiets anförande

Arbetsordning för regionfullmäktiges budgetdebatt

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande med ett inlägg på maximalt 15 minuter. Därefter talar regionstyrelsens 2:e vice ordförande samt en företrädare för övriga partier med ett inlägg på maximalt 10 minuter per talare. Ordningen för de övriga partiernas anföranden är C, SD, V, KD, MP och L. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut. Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

14h. Liberalernas anförande

Arbetsordning för regionfullmäktiges budgetdebatt

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande med ett inlägg på maximalt 15 minuter. Därefter talar regionstyrelsens 2:e vice ordförande samt en företrädare för övriga partier med ett inlägg på maximalt 10 minuter per talare. Ordningen för de övriga partiernas anföranden är C, SD, V, KD, MP och L. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut. Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Paus

Information om folkhälsostipendium 2018

Michael Öberg (MP) informerar om att man kan under en begränsad tid nominera kandidater till årets folkhälsostipendium.

regionkronoberg.se/folkhalsostipendium

14i. Budgetdebatt

Arbetsordning för regionfullmäktiges budgetdebatt

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande med ett inlägg på maximalt 15 minuter. Därefter talar regionstyrelsens 2:e vice ordförande samt en företrädare för övriga partier med ett inlägg på maximalt 10 minuter per talare. Ordningen för de övriga partiernas anföranden är C, SD, V, KD, MP och L. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut.

Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

Paus

14i. Budgetdebatt

Arbetsordning för regionfullmäktiges budgetdebatt

Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande med ett inlägg på maximalt 15 minuter. Därefter talar regionstyrelsens 2:e vice ordförande samt en företrädare för övriga partier med ett inlägg på maximalt 10 minuter per talare. Ordningen för de övriga partiernas anföranden är C, SD, V, KD, MP och L. Under inledningsanförandena har en företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2 kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut.

Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt 3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.

14j. Budgetbeslut

15. Budget 2019 för Region Kronobergs revisorer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige beslutar att fastställa revisorernas anslag för 2019 till 4 113 100 kronor.

Sammanfattning

Förslag till budget för revisorerna bereds av regionfullmäktiges presidium inför beslut regionfullmäktige (KL § 8 kap 11).

Revisorerna har begärt ett anslag på 4 713 000 kronor för 2019, vilket innebär en ökning med 600 000 kronor jämfört med 2018 års anslag. Ökningen motiveras med att revisorerna för 2019 ser att följande kostnader påverkar budgeten:

 • Dubbel uppsättning revisorer med anledning av valår - 300 000 kronor.
 • Certifieringskostnader för revisionschef samt utökning av administrativt stöd - 300 000 kronor.

Regionfullmäktiges presidium föreslår att revisorerna tilldelas ett anslag på 4 113 100 kronor för 2019. Detta innebär ingen förändring jämfört med 2018. Presidiets bedömning är att de önskemål som revisionen presenterar bör täckas inom nuvarande anslag. Revisionen redovisade ett stort överskott för 2017 och har tidigare år fått betydligt högre uppräkningar än annan verksamhet inom regionen.

16. Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022 samt att fastställa reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022.

Sammanfattning

Kommunallagen KL 3 kap innehåller bestämmelser som beskriver regionernas politiska organisation och uppgiftsfördelning mellan olika organ. I varje region ska det finnas en beslutande församling, fullmäktige. Fullmäktige ska utse en regionstyrelse. Fullmäktige ska därutöver tillsätta de nämnder som behövs för att fullgöra regionens uppgifter. Kommuner och regioner får tillsätta gemensamma nämnder att fullgöra uppgifter enligt ovan.

I Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg fastställs ansvars- och uppgiftsfördelningen för samtliga politiska organ i Region Kronoberg. Utöver det som beskrivs i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i dessa arbetsordningar och reglementen.

Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt förslag till arbetsordningar och reglementen för densamma.

Organisationsutskottet beslöt § 9/17 att godkänna uppdrag och genomförande för beredning av Region Kronobergs politiska organisation för mandatperioden 2019-2022.

Organisationsutskottet beslöt § 14/18 att lämna förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt förslag till Reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska organisation.

17. Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg 2019-2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg 2019 – 2022.

Sammanfattning

Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt förslag till arbetsordningar och reglementen för densamma.

Föreslås att regionfullmäktige fastställer arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg 2019 – 2022.

18. Sammanträdesplan 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesplan 2019 för Region Kronobergs politiska organisation.

Sammanfattning

Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region Kronoberg.

Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2019 i enlighet med upprättad handling.

19. Svar på motion – Starta en företagsjour

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region Kronoberg ska pröva införandet av en företagsjour, enligt modell från Jönköpings och Östergötlands län.

Regionala utvecklingsnämnden har § 50/2018 lämnat ett yttrande över motionen. I yttrandet påtalas att Region Kronoberg bör invänta ett eventuellt statligt beslut om program för företagsjourer som väntas under våren 2018. Om ett nationellt program inte startas under 2018 kan ett eget initiativ och olika alternativ för detta undersökas. En sådan etablering skulle kunna anknyta till det arbete som redan påbörjats inom Småland Business Region.

Föreslås att regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till regionala utvecklingsnämndens yttrande.

Paus

19. Svar på motion – Starta en företagsjour

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Region Kronoberg ska pröva införandet av en företagsjour, enligt modell från Jönköpings och Östergötlands län.

Regionala utvecklingsnämnden har § 50/2018 lämnat ett yttrande över motionen. I yttrandet påtalas att Region Kronoberg bör invänta ett eventuellt statligt beslut om program för företagsjourer som väntas under våren 2018. Om ett nationellt program inte startas under 2018 kan ett eget initiativ och olika alternativ för detta undersökas. En sådan etablering skulle kunna anknyta till det arbete som redan påbörjats inom Småland Business Region.

Föreslås att regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till regionala utvecklingsnämndens yttrande.

Paus

20. Valärenden

Sammanfattning

Valärenden bereds av valberedningen inför regionfullmäktiges beslut.

21. Svar på enkla frågor

22. Entledigande som ersättare i regionfullmäktige - Mizgin Keser (V)

Sammanfattning

Mizgin Keser (V) har begärt entledigande som ersättare i Kronobergs Regionfullmäktige

23. Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 20 juni kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.