Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 26 september 2018

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Johan Jarl

Talare

Kjell Gustafsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Johan Jarl

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Johan Jarl

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Johan Jarl

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Jan Lorentzson (SD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.15

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Martina Ericsson (SD)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Anna Fransson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Johan Jarl

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Michael Öberg (MP)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Kjell Jormfeldt (MP)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11.45

Talare

Utdelning av kulturstipendier börjar ca kl. 11.45

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Anna-Karin Arvidsson

Talare

Jan Carleklev

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Kerstin Storby

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Liv Aldridge

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Elias Wallin

Talare

Ragnar Lindberg (S)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare och tid för justering

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att jämte ordförande utse Pernilla Sjöberg och X till justerare, samt att protokollet justeras 2018-10-01, klockan 15.00, på Region Kronoberg, Nygatan 20, i Växjö.

4. Allmänhetens frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut, som i sin tur ska kunna besvaras på en minut.

5. Ledamöternas frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

6. Inkomna interpellationer

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet.

Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inga interpellationer har inkommit inför sammanträdet.

7. Inkomna enkla frågor

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Eftersom enkla frågor kan inkomma efter kungörelsen publiceras dessa separat till kallelsen.

8. Vårdval Kronoberg – primärvård: Uppdragsspecifikation med Ekonomiska regleringar 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2019, med bilaga Ekonomisk reglering.

Sammanfattning

Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni till 4 037 kronor, i samband med beslut om budget för 2019. Prisuppräkning för år 2019 gjordes med 2,3 procent enligt LPIK, inklusive läkemedel. Vidare har vårdersättningen reducerats med 23 kronor med anledning av att förväntad befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. När vårdersättningen inkluderas med momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 118 kronor.

  • Fast vårdkontakt för äldre, riktade hälsosamtal för 50-åringar och hälsoundersökning vid definierade psykiska funktionshinder har tillkommit som delar i vårdcentralernas grunduppdrag. Särskild ersättning utgår för dessa delar.
  • Under 2019 kommer Region Kronoberg att utöka antalet ehälsotjänster som exempelvis kontakt via video. Ersättningar/avdrag för besök på andra enheter inom vårdvalet inkluderar även videomöte.
  • Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.

När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.

9. Vårdval Hud: Regelbok 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna Regelbok 2019 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i juni budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning för 2019 görs med 2,3 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.

I samband med regionfullmäktiges beslut om Region Kronobergs budget för 2019 beslutades att avskaffa Vårdval Hud. I enlighet med detta beslut upphör Vårdval Hud den 1 oktober 2019.

Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2019 är 21,1 mnkr. Denna ram exklusive budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter utgör ett kostnadstak.

Kostnadstaket för Vårdval hud 2019 är 17,5 mnkr och utgör den maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över hela året.

Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.

10. Flytt av medel från kapitalförvaltning till pensionsförvaltning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att flytta 300 miljoner kronor från kapitalförvaltningen till pensionsmedelsförvaltningen.

Sammanfattning

Kapitalförvaltningen är idag överkapitaliserad. Tillgångar på 1 450 miljoner räcker mer än väl för att upprätthålla Region Kronobergs betalningsberedskap om ett minimum på 450 miljoner kronor. Även om stora investeringar är planerade kommande åren kommer Regionen klara kravet på betalningsberedskap. Genom att flytta medel till pensionsmedelförvaltningen ökar den förväntade avkastningen på kapitalet.

Pensionsmedelsförvaltnigens kapital motsvarar idag enbart 17 % av den totala skulden. Det är lågt i jämförelse med andra regioner och landsting. Genom att flytta kapitalet ökar pensionsmedelsförvaltningens andel av skulden och även den förväntade avkastningen på Region Kronobergs tillgångar.

11. Uppföljning av partistöd 2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2017.

Sammanfattning

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.

Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från föregående år, hur stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.

Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderata samlingspartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med redovisningar av partistöd 2017. Redovisningarna har inkommit i föreskriven tid och uppfyller formkraven.

12. Svar på motion: Läkarintyg vid sjukskrivning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Jan Lorenzon (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska ta fram rutiner och en mall för hur läkarintyg ska vara skrivet för att undvika att Försäkringskassan ska underkänna desamma. Motionären menar att det är ett välkänt problem att Försäkringskassan inte godkänner läkarintyg utfärdade av läkare inom sjukvården. Det beskrivs att en av orsakerna till detta är att läkarintygen är slarvigt och ofullständigt skrivna och att enskilda vårdtagare då kan drabbas väldigt hårt ekonomiskt utöver kroppsligt och eventuellt psykiskt lidande.

Fakta och synpunkter är inhämtade från processledaren för försäkringsmedicin och försäkringsmedicinskt sakkunnig överläkare.

Trafikskadeärenden hanteras inte av Försäkringskassan utan av de privata försäkringsföretagen. För att kunna fatta beslut i skadeärenden anlitar försäkringsföretagen läkare som sina medicinska rådgivare. De har en annan roll än behandlande läkare inom hälso- och sjukvården och intygen som motionären hänvisar till ligger därför inte inom ramen för Region Kronobergs verksamhet. Försäkringskassan och hälso- och sjukvården kan dock spela en roll i utfallet för den skadelidande. Förändringar i socialförsäkringsprocessen påverkar försäkringsföretagens bedömning och även långa handläggningstider inom hälso- och sjukvården påverkar den skadelidande genom att man får vänta länge på sitt intyg och betydelsefulla uppgifter kan förbises.

För de skadelidande är de involverade aktörernas hantering av deras ärende av stor betydelse. Det är viktigt att Region Kronoberg, som hälso- och sjukvårdsaktör inom sjukskrivningsprocessen tar sitt ansvar för att minimerar att slarviga eller ofullständiga läkarintyg och där handläggningen tar för lång tid riskerar att drabba den enskilda individen i form av ekonomisk förlust eller fysiskt och psykiskt lidande. Region Kronoberg följer det försäkringsmedicinska beslutstöd som är utarbetat av Socialstyrelsen och arbetar aktivt med att förbättra sin roll i sjukskrivningsprocessen, bland annat genom att hälso- och sjukvården i nuläget arbetar fram en hållbar struktur för kontinuerlig kompetensförsörjning och handledning som stöd för sjukskrivande läkare.

Paus

13. Svar på motion: Strategi för att ta tillvara forskarkompetens inom Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) belyser i en motion att anställda i Region Kronoberg har möjlighet att kombinera forskning med klinisk tjänstgöring. Forskningen har bidragit till att utveckla både verksamheten och den anställde. Motionärerna konstaterar dock att Region Kronoberg inte har en tydlig strategi för att ta tillvara på forskarkompetensen och föreslår därmed att Regionfullmäktige beslutar:

  • att Region Kronoberg tar fram en strategi för hur magister- och forskarutbildades kompetens ska tas tillvara i verksamheten samt
  • att även undersöka möjligheter att inrätta adjungerade professurer i samarbete med aktuella universitet.

Region Kronoberg arbetar på flera sätt för att ta tillvara på forskarkompetens i verksamheten. Exempel på detta är doktorandkollegium, kliniska lektorat, post doc anslag för meritering till docent och att regionens infrastruktur för forskning har stärkts. En dialog med Lunds universitet har initierats gällande möjligheter att inrätta adjungerande professurer.

14. Svar på motion: Åtgärder för att minska klyftorna i cancersjukvården.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att uppdra åt regionstyrelsen att i samband med arbetet med den övergripande strategin för forskning och utveckling se över hur och med vilken inriktning FoU Kronoberg skulle kunna bedriva forskning inom ramen för jämlik hälsa och vård, samt tillfråga Regionalt cancercentrum Syd om de bedriver forskning, alternativt skulle kunna bedriva forskning inom detta område, samt att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har i en motion redogjort för att cancerfondens rapport (2018) visar att cancervården inte är jämlik. Enligt cancerfondens analys förefaller det inte vara någon större skillnad mellan olika grupper när det gäller insjuknande i cancer men att människor med låg utbildningsnivå har betydligt lägre chans att överleva sin cancer jämfört med människor med högre utbildningsnivå. Motionärerna betonar att vården ska enligt lag och Region Kronobergs riktlinjer vara jämlik för alla människor men statistiken visar att patienter behandlas olika beträffande utredningar och behandlingar i hälso- och sjukvården. Motionärerna anser därför att det inte räcker med att konstatera att det finns skillnader i vården utan att vi genom vår forskning ska ta reda på vad det beror på. Med anledning av ovanstående föreslår motionärerna följande:

  • att uppdra till FOU Kronoberg att forska kring bakomliggande orsaker till varför ojämlikheter i vård och behandling uppstår, för att verksamheten därefter ska kunna föreslå åtgärder för en jämlik vård.

Verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i Region Kronoberg som hanterar cancervård samt patienter och närstående med erfarenhet av cancervård i Region Kronoberg lämnade generellt synpunkter på möjligheterna till forsknings och utveckling i samband med genomförande av utredningen – Förutsättning att tillskapa ett cancercentrum i Region Kronoberg (2018).

15. Svar på motion: Uppbyggnad i Hospice i Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit en uppbyggnad av den palliativa vården i Kronobergs län. Motionären beskriver att Kronobergs län är något av en vit fläck på kartan beträffade speciellt den specialiserade palliativa vården och att det i kontakter med professionen inom vården framkommer att det finns ett stort behov av hospicevård i vårt län. Detta involverar även samarbeten med kommunerna och en lämplig plats där denna vård kan bedrivas. Motionären anser att det palliativa rådgivningsteamet kan utgöra en start och ett nav i uppbyggnaden av hospicevården och att palliativt centrum kan bidra med kompetens. Det poängteras även att Kampradstiftelsen torde vara intresserad av hospicevård i länet.

16. Svar på motion: Region Kronoberg som energiproducent

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sammanfattning

Sven Sunesson (C) och Bengt-Göran Birgersson (C) har inkommit med en motion avseende Region Kronoberg som energiproducent. I motionen föreslås fullmäktige besluta att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att placera solceller på regionens fastigheter, samt att planerna läggs in i investeringsplanen vid kommande budgetbehandling.

17. Granskning av upphandlingsuppdrag – från behovsanalys till implementerat system (RIS)

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapporten Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system (RIS) till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer. Nedan lämnas en sammanfattning av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar på revisorernas rekommendationer:

  • Regionstyrelsen avser vidta åtgärder för att tillse att beredningstiden för upphandlingar av system av denna storlek och karaktär påbörjas i god tid innan befintliga avtal löper ut.
  • Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta särskild åtgärd avseende revisorernas rekommendation att genomföra ytterligare en genomlysning av implementeringen av röntgeninformationssystemet, utan anser att revisionens granskningsrapport mycket väl utgör underlag för åtgärder som regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör ta i beaktande.
  • Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den politiska organisationen varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den delegationsordning som gäller, och att såväl regiondirektören som hälsooch sjukvårdsdirektören vidtagit de åtgärder som varit nödvändiga och möjliga. Därutöver har fullmäktige fastställt arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022 där arbetsutskottet ansvarar för att fastställa årlig upphandlingsplan för upphandlingar över ett visst belopp. Därmed avser inte regionstyrelsen vidta någon ytterligare åtgärd.

18. Regionstyrelsens beslut om verksamhet som bedrivits i Region Kronobergs hel- och delägda bolag 2017

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, hel- eller delägt bolag framgår om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet med de kommunala befogenheterna.

Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procent. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.

Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av Region Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland, RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform Småland & Öland AB under 2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Regiondirektören noterar i sitt yttrande till regionstyrelsen att bolagen Kulturparken Småland AB, Småland Airport och Almi Företagspartner Kronoberg AB under ett antal år har budgeterat med, för verksamheten, relativt stora underskott. Resultatet dessa år har sedan varit runt noll eller positivt. Även om kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om bolaget skulle realisera de budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet urholkas vilket inte kan anses vara i linje med god ekonomisk hushållning.

Regionstyrelsen beslutade § 111/2018 att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda bolags verksamhet 2017, den verksamhet som har bedrivits under 2017 i bolagen samt överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.

19. Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag 2017

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.

Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2017 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procent.

20. Svar på enkla frågor

21. Mötets avslutande

Paus

Prisutdelning av kulturstipendier

Dagens avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 26 september kl. 09.00.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.