Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 27 februari 2019

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Olja Pekusic (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Peter Löfström - Ordförande revisionen

Talare

Andreas Endrédi, revisor

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Peter Löfström - Ordförande revisionen

Talare

Jean Oodgard - revisor från PwC

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Jean Oodgard - revisor från PwC

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Mötets öppnande

Upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser RosMarie Jönsson Neckö (S) och Ida Eriksson (M) att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokollet justeras den 5 mars 2019.

3. Allmänhetens frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde.

Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut.

Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

4. Ledamöternas frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde.

Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut.

Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 • Interpellation från Henrietta Serrate (S) till regionstyrelsens ordförande angående hur vårdcentralens ekonomi påverkas av den nya vårdvalsersättningen.
 • Interpellation från Robert Olesen (S) till regionstyrelsens ordförande angående hur Kronoberg påverkas av Arbetsförmedlingens varsel.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

6. Inkomna enkla frågor

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Inför mötet har följande frågor inkommit:

 • Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående behandling av rektusdiastas (magmuskeldelning) i Kronoberg
 • Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående fallolyckor till följd av vintervädret

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att frågorna får ställas.

7. Fördelning av medborgarförslag - Åtgärder mot klimatpåverkan

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

I ett inkommet medborgarförslag föreslås att regionen ska ta fram en klimatomställningsplan för att Region Kronoberg ska göra sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer och uppnå nollutsläpp till år 2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö- och flygtrafik. Satsningar bör exempelvis göras på energieffektivisering och förnybara energikällor, på en elförsörjning som är helt fossilfri, på att minska transporterna och skapa en fossilfri trafik, på att minska matens klimatpåverkan och ha en hållbar matproduktion i vårt närområde, på klimatneutrala bostäder, på att främja hållbara konsumtionsmönster, på gröna jobb och en klimatsmart välfärd.

Vidare föreslås att Region Kronoberg kontaktar alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom regionen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad. Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och koldioxidbudgetar. Region Kronoberg ska inom två år avyttra alla innehav i fossilutvinningsföretag som Regionen genom sina fonder har placeringar i, och istället investerar hållbara och fossilfria alternativ. Region Kronoberg ska göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever i Regionen.

8. Fördelning av medborgarförslag om att starta en påbyggnadsutbildning/specialistutbildning som gör att även undersköterskor ska kunna göra ultraljud

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Sammanfattning

I ett inkommet medborgarförslag föreslås att det ska startas en påbyggnadsutbildning/specialistutbildning som gör att även undersköterskor ska kunna göra ultraljud och därmed avlasta barnmorskorna på barnmorskemottagningen.

9. Förslag till stadgar för Regionsamverkan Sydsverige 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige godkänna stadgar och överenskommelser för Regionsamverkan Sydsverige från och med den 1 januari 2019.

Sammanfattning

”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442 existerar i nuvarande form sedan 1 januari 2016 och benämndes före 2016 ”Sydsvensk regionbildning ideell förening”. Verksamheten drivs i den juridiska formen allmännyttig ideell förening. Stadgarna för föreningen har reviderats innebärande att Representantskapet för föreningen avskaffas.

10. Borgensförbindelse AB Transitio för fordonsfinansiering av EMU fordon

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:

 1. Ingå borgen så som för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 770 miljoner kronor avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, samt uppdra åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att teckna borgensförbindelse.
 2. Godkänna att AB Transitio avropar 7 stycken regionaltågsfordon med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandlar finansiering för detta.
 3. Ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop av anskaffning av regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt uppdra åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att teckna uppdragsavtal.
 4. Ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade regionaltågsfordon samt ge regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i uppdrag att teckna hyresavtal.
 5. Finansiering fastställs i samband med budget 2020-2022, samt i kommande budgetprocesser.

Sammanfattning

Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg samt Region Kalmar har tidigare träffat en principöverenskommelse kring anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. Inför genomförandet via AB Transitio ska beslut fattas om uppdrag att genomföra anskaffningen samt om borgensåtagande rörande AB Transitios finansiering av tågen.

De nya regionaltågsfordonen kommer att medföra en ökad kostnad hyreskostnad. Idag har Region Kronoberg tre Krösatåg via Transitio. På norra sträckan tillhandahåller Jönköpings Länstrafik tåg åt oss idag och på södra sträckan tillhandhåller Skånetrafiken med fordon.

Region Kronoberg räknar med att finansiera 7 nya fordon. Merkostnaden per fordon bedöms till 2,1 MSEK. Det ger en total merkostnad på 14,7 MSEK. Utbytet av tåg kommer ske stegvis från 2022-2023. Bedömningen är att 1 tåg byts under 2022 och 6 under 2023.

Projektorganisationen för TAKK beräknas totalt för Region Kronobergs del kosta 4,2 MKR, varav 1,2 MKR är kostnadsförda under 2018. 2,5 MSEK beräknas belasta 2019 samt 0,5 MSEK 2020.

För de 3 tåg Region Kronoberg har finns ett restvärde som kommer medföra en kostnad på 6,3 MSEK varav 4,2 MSEK belastar 2024 och 2,1 MSEK belastar 2025. Försäljning av tågen kommer ske så snart det är möjligt.

11. Svar på motion – Gemenskap på recept

Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige noterar att kommunerna enligt lag har ansvar för uppsökande verksamhet och vi förutsätter att kommunerna fullgör uppdraget. Ytterligare insatser för att motverka ofrivillig ensamhet tas upp i den parlamentariska arbetsgruppen för Nära vård.

Regionfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) och Anna Zelvin (KD) har i en motion föreslagit att:

 • Region Kronoberg ska införa uppsökande samtal med alla personer som har fyllt 75 år i syfte att motverka ensamhet hos äldre.
 • Social aktivitet bör kunna skriva ut på recept inom vården, liksom det idag skrivs ut fysiskt aktivitet på recept och därmed också utveckla ett nära samarbete med civilsamhällets organisationer och föreningar i syfte att fler får möjlighet att bygga meningsfullt socialt nätverk.
 • Genomföra strukturella förändringar för att bygga ett gemenskapens samhälle och att alla politiska förslag bör gemenskaphetssäkras – på motsvarande sätt som idag gäller miljökonsekvenser.

12. Svar på motion – Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och montera ner

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besvara motionen med att, när situationen så tillåter, på nytt återinföra föräldrautbildningar i storgrupp där barnmorskor med ett särskilt intresse att utbilda ska ges möjlighet att utveckla och leda föräldrautbildningen i Kronoberg.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärendet gällande föräldrautbildning inom mödrahälsovården för att undersöka möjligheterna för fortsatt information till nyblivna föräldrar som kan ges av andra yrkesgrupper än barnmorskor. Sammanfattningsvis uppger verksamhetsansvariga, med hänvisning till det ansträngda läget, att barnmorskorna måste prioritera att ta hand om de gravida enligt basprogrammet med inskrivningar, hälsosamtal och veckokontroller. Där det även finns möjligheter att ta upp frågor inför den kommande förlossningen. Då föräldrastödet ska erbjudas med kunskap och kontinuitet är det svårt att bygga verksamheten på pensionärer eller andra yrkesgrupper. Verksamhetsansvariga är mycket tveksamma till att andra yrkesgrupper än barnmorskor på ett adekvat sätt kan ge den information, som bygger på en gedigen kunskap och erfarenhet av graviditet och förlossningsarbete, som krävs.

16. Svar på motion – Motion angående ersättarplatser

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning

Melena Jönsson (SD) föreslår att Region Kronoberg ändrar reglementet så att ordinarie nämndsplatser alltid åtföljs av minst en ersättarplats, även om partiet endast har en plats i nämnden. Detta för att små partier som har en ordinarie plats men ingen ersättare, inte som idag ska ersättas av ersättare från ett annat parti.

17. Svar på motion – Besöksnäringen behöver kollektivtrafik

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige bifalla motionen.

Sammanfattning

Carina Bengtsson (C) och Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att trafiknämnden tar fram en plan för hur de 20 största besöksmålen i Kronoberg kan förses med kollektivtrafik och redovisar denna tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna för regionstyrelsen, så att planerna kan genomföras under sommaren 2019.

18. Svar på motion – Nya styrformer av regionens verksamheter

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska ta fram en plan för hur den regionala verksamheten ska styras på ett mer demokratiskt sätt.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

13. Anmälan av revisionsrapport - Granskning av produktions- och kapacitetsplanering (POK)

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar granskningsrapporten till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska produktions- och kapacitetsplanering i Regionen. Syftet med granskningen och övergripande revisionsfråga är att besvara om regionstyrelsen och hälsooch sjukvårdsnämnden har en tydlig styrning och kontroll av att införandet/ utvecklingen av produktionsplaneringen sker på ett tillfredsställande sätt.

Mot bakgrunden av vad som framkommit i granskningen önskar revisorerna ett samlat svar från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

18. Svar på motion – Nya styrformer av regionens verksamheter

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska ta fram en plan för hur den regionala verksamheten ska styras på ett mer demokratiskt sätt.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Byten och närvarande revisorer

15. Anmälan av revisionsrapport - Granskning av vårdrelaterade infektioner

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar revisionsrapporten till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska vårdrelaterade infektioner (VRI). Syftet med granskningen och övergripande revisionsfråga är att svara på om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att verksamheten arbetar ändamålsenligt med vårdrelaterade infektioner.

Den sammanfattande bedömningen är att hälso- och sjukvårdsnämnden inte tillräckligt har säkerställt att verksamheten arbetar ändamålsenligt med vårdrelaterade infektioner. Bedömning grundar sig framförallt på de resultat som hittills har uppnåtts. Även om mätmetoden vad gäller PPM VRI (punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner) kan diskuteras har inte förekomsten av VRI minskat över tid hos regionens egna mätningar.

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen önskar revisorerna ett svar från hälso- och sjukvårdsnämnden med uppgift om tidsplan för eventuella planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar de förbättringsmöjligheter som föreslagits.

14. Anmälan av revisionsrapport - Granskning av sårbehandling

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar revisionsrapporten till hälso- och sjukvårdsnämnden för besvarande.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska sårbehandling. Syftet med granskningen och övergripande revisionsfråga är att svara på om hälsooch sjukvårdsnämndens säkerställer att verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt med sårbehandlingar.

Den sammanfattande bedömningen är att hälso- och sjukvårdsnämnden inte tillräckligt har säkerställt att verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt med sårbehandlingar. Det saknas ett faktamässigt underlag för att bedöma om verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt. Av de beskrivningar som ges inom ramen för granskningen framgår att diagnostik och behandling sker strukturerat i varierande utsträckning. Det saknas i nuläget information om den medicinska kvaliteten vad gäller särbehandling.

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen önskar revisorerna ett samlat svar från hälso- och sjukvårdsnämnden med uppgift om tidsplan för eventuella planerade åtgärder samt redovisning av hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar de förbättringsmöjligheter som föreslagits.

19. Svar på motion – Angående successiv avtrappning av partistöd

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning

Kjell Jormfeldt (MP) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige reviderar arvodesreglemente för förtroendevalda på ett sådant sätt som möjliggör för ett parti som förlorat sin representation i fullmäktig att under en övergångstid erhålla ett reducerat partistöd, samt att nya regler för partistöd tillämpas från och med 2019.

Föreslås att regionfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av gällande arvodesreglemente.

20. Regelbok för Vårdval hud 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige godkänna Regelbok för Vårdval hud 2019.

Sammanfattning

Regionfullmäktige återremitterade § 93/18 Regelbok för Vårdval hud 2019 för framtagande av ett långsiktigt hållbart regelverk att tillämpa vid en eventuell förlängning av Vårdval hud. För att uppräkning av ersättningar m.m. till 2019 års nivå ska kunna genomföras tas Regelbok Vårdval hud 2019 upp för beslut i avvaktan på att ärendet bereds enligt regionfullmäktiges uppdrag. I avvaktan på beredningen av fullmäktiges återremiss föreslås regionfullmäktige godkänna Regelbok 2019 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud.

Regionfullmäktige fastställde i november 2018 budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning för 2019 görs med 2,3 procent enligt LPIK inklusive läkemedel. Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2019 är 21,1 mnkr. Denna ram exklusive budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter utgör ett kostnadstak.

Kostnadstaket för Vårdval hud 2019 är 17,5 mnkr och utgör den maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över hela året. Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.

21. Interpellation till regionstyrelsens ordförande angående hur vårdcentralens ekonomi påverkas av den nya vårdvalsersättningen

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

"I november 2018 antog regionfullmäktige den moderatledda minoritetens förslag till ny vårdvalsersättning. Vårdvalsersättning är en del av det ersättningssystem som reglerar vilken ekonomisk kompensation vårdcentraler får för patienter och baseras på en procentuell fördelning av vårdtyngd, ålder och förväntad risk för att utveckla ohälsa baserad på socioekonomiska variabler. Syftet med socioekonomiska variabler är att jämna ut förutsättningar mellan grupper exempelvis baserat på inkomst och utbildnings bakgrund. Hur den procentuella fördelningen mellan faktorerna ser ut påverkar samtliga vårdcentralers ekonomi stort.

I handlingarna till regionfullmäktige i november 2018 fanns två förslag till ny vårdvalsersättning. I tabellen i kallelsen framgår hur förslagen till fördelning såg ut och vilka partier som röstade för respektive förslag. På regionfullmäktige yrkade Socialdemokraterna att ärendet om vårdvalsersättningen skulle återremitteras 'för att utreda vilka konsekvenser en eventuell förändring av ersättningsmodellen får för de olika vårdcentralerna'. Yrkandet avslogs och regionfullmäktige beslutade att anta den moderatledda minoritetens förslag till ny vårdvalsersättning, gällande från 2019-01-01.

Med anledning av den nya vårdvalsersättningen vill jag ha svar på följande frågor:

 1. Hur påverkar den nya vårdvalsersättningen den ekonomiska fördelningen i stort jämfört med tidigare vårdvalsersättning (per faktor i kronor)?
 2. Vilka vårdcentraler får minskat ekonomiskt anslag och hur mycket minskas anslaget jämfört med tidigare vårdvalsersättning (i kronor)?
 3. Vilka vårdcentraler får ökat ekonomiskt anslag och hur mycket ökar anslaget jämfört med tidigare vårdvalsersättning (i kronor)?
 4. Hur har verksamheterna reagerat på de ekonomiska konsekvenserna av den nya vårdvalsersättningen?
 5. Tycker regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) att den nya ekonomiska fördelningen är rättvis?"

22. Interpellation till regionstyrelsens ordförande angående hur Kronoberg påverkas av arbetsförmedlingens varsel

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

"30 januari fick anställda på Arbetsförmedlingen besked om varsel, som kommer att omfatta -1- 500 personer över hela landet. Detta till största del som en följd av kraftigt minskade anslag till myndigheten i moderaternas och kristdemokraternas statsbudget som röstades igenom i december 2018.

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:

 1. Hur påverkas Kronoberg av Arbetsförmedlingens varsel?
 2. Vilka av Arbetsförmedlingens kontor i Kronoberg riskerar att stängas eller få kraftigt minskad service?
 3. Med anledning av ovanstående frågor - vilka åtgärder kan Region Kronoberg vidta?"

23. Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående behandling av rektusdiastas (magmuskeldelning) i Kronoberg

Sammanfattning

Frida Christensen (S) har ställt följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M).

"Tusentals kvinnor drabbas varje år av rektusdiastas i samband med graviditet. Rektusdiastas, eller så kallad magmuskeldelning, uppstår när de raka magmusklerna, som separeras under en graviditet för att ge plats åt den växande magen, inte går ihop igen efter att barnet är fött. Vanligen går magmuskeldelningen tillbaka efter förlossningen, men hos 30 procent av kvinnorna kvarstår den efter ett år.1 Ryggsmärtor, tarmproblem, risk för framfall och inkontinens är några av problemen som kan drabba den som lider av rektusdiastas.

Det råder stora skillnader mellan vilken hjälp landstingen ger till kvinnor som drabbas av detta. Vissa landsting erbjuder behandling medan andra inte gör det. Senare i år kommer nationella riktlinjer för att motverka problemen och ojämlikheten inom vården.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor:

 1. Hur många kvinnor i Kronoberg uppskattas vara drabbade av rektusdiastas?
 2. Hur ser rutin/riktlinjer för att upptäcka rektusdiastas ut i Kronoberg idag?
 3. Hur ser rutin/riktlinjer för behandling av rektusdiastas ut i Kronoberg idag?"

25. Valärenden 2019–2022 - revisorsval

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser revisorer i enlighet med revisorernas förslag daterat den 25 januari 2019.

26. Entledigande av ledamot och ersättare i regionfullmäktige

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Daniel Liffner (V) och Camilla Ymer (S) från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
 2. Regionfullmäktige entledigar Andrea Curtsby (M), Olof Björkmarker (S) och Kenneth Görtz (M) från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

27. Entledigande samt val av ny ledamot i regionala utvecklingsnämnden 2019-2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Camilla Ymer (S) från uppdrag som ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

Regionfullmäktige utser NAMN NAMN (S) till ny ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

28. Entledigande samt val av ny ersättare i kulturnämnden 2019-2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Kenneth Görtz (M) från uppdrag som ersättare i kulturnämnden.

Regionfullmäktige utser NAMN NAMN (M) till ny ersättare i kulturnämnden.

29. Entledigande samt val av ny nämndeman i Göta Hovrätt för tiden till och med den 31 december 2019

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Kenneth Görtz (M) från uppdrag som nämndeman i Göta Hovrätt.
 2. Regionfullmäktige utser NAMN NAMN (M) till ny nämndeman i Göta Hovrätt.

30. Anmälningsärenden

Anmälningar

 • Val av ersättare till Övervakningsnämnden i Kalmar
 • Svar på medborgarförslag – Det behövs en rehabbassäng i Alstermo
 • Svar på medborgarförslag – Ortopedisk tandläkare till större mindre orter en dag i veckan
 • Svar på medborgarförslag – Cellprovsmottagning i Älmhult

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 27 februari kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.