Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 24 april 2019

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Krister Svensson (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl Peine (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Martin Myrskog, regiondirektör

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Martin Myrskog, regiondirektör

Talare

Tony Lundstedt (S)

Talare

Martin Myrskog, regiondirektör

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Martin Myrskog, regiondirektör

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Martin Myrskog, regiondirektör

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Martin Myrskog, regiondirektör

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Martin Myrskog, regiondirektör

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Martin Myrskog, regiondirektör

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.50

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Peter Löfström, ordförande revisionen

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13.30

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kjell Gustafsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Karl Paine (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Karl Paine (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Karl Paine (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15.00

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christina Bertilfelt (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christina Bertilfelt (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Mötets öppnande

Upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser RosMarie Jönsson Neckö (S) och Pernilla Sjöberg (M) att jämte ordföranden justera protokollet samt Lovisa Alm (S) och xx (M) att jämte ordföranden justera ärendena Årsredovisning och revisionsberättelse för Region Kronoberg 2018 samt Årsredovisning och Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Sunnerbo 2018.

Protokollet justeras den 30 april 2019 kl. 15.00.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Information - Förstudie om till- och ombyggnation av CLV eller nybyggnation av nytt sjukhus

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

På regionfullmäktiges sammanträde redogörs för förstudien angående till- och ombyggnation av centrallasarettet eller nybyggnation av nytt sjukhus.

Paus

6. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 • Interpellation från Helen Bengtsson (S) till trafiknämndens ordförande om arbetspendling sträckan Skåne - Älmhult.
 • Interpellation från Frida Christensen (S) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående förebyggande och behandling av spelberoende i Kronoberg.
 • Interpellation från Henrietta Serrate (S) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande om barns rättigheter i hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.
 • Interpellation från Karl Paine (S) till personalutskottets ordförande om samtalsstöd till Region Kronobergs medarbetare.
 • Interpellation från Carl-Olof Bengtsson (S) till regionstyrelsens ordförande angående nya vårdcentraler.
 • Interpellation från Carl-Olof Bengtsson (S) till regionstyrelsens ordförande angående sjukvårdens ekonomi.

7. Inkomna enkla frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att frågorna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer.

En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Inför mötet har följande frågor inkommit:

 • Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående fallolyckor till följd av vintervädret
 • Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående hospice i Kronoberg
 • Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående information på lätt svenska
 • Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående högkostnadsskydd över regiongränser

8. Fördelning av medborgarförslag - Gratis resande med buss för pensionärer över 80 år under tiden 09:00-15:00 och efter 19:00

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.

Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att bussresande ska vara gratis för pensionärer över 80 år under tiden 9-15 och efter klockan 19.

9. Fördelning av medborgarförslag - Hospice i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att Region Kronoberg ska inrätta hospice.

10. Fördelning av medborgarförslag - Miljö och hälsa

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att Region Kronoberg utlyser klimatnödläge, tar aktivt ledarskap i klimatfrågan samt att tar kompensatoriskt ansvar och föregår med gott exempel.

11. Fördelning av medborgarförslag - Förfallodag på faktura

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att förfallodatumet för fakturor alltid bör vara i slutet av månaden.

12. Fördelning av medborgarförslag - Matarbuss mellan Agunnaryds vägskäl till och från Ryssby

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till trafiknämnden för beslut.

Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att Region Kronoberg utreder möjligheten att införa en matarbuss mellan Agunnaryds vägskäl till Ryssby tur och retur för att möjliggöra pendling och övriga resor Agunnaryd till Alvesta/Växjö samt Ryssby- Älmhult.

13. Anmälan av medborgarförslag - Slopa eller reducera biljettavgift på alla tåg mellan Växjö och Alvesta

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till trafiknämnden för yttrande.

Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att biljettavgiften på tågen mellan Växjö och Alvesta ska slopas eller reduceras.

14. Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018.

Sammanfattning

Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivaren och att få klagomål besvarade. Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.

I verksamhetsberättelsen för patientnämnden redogörs bland annat för nämndens uppdrag, en nulägesbild över nämndens arbete samt för verksamhetsutvecklingen.

Patientnämnden godkände § 4/19 verksamhetsberättelsen för patientnämnden 2018.

15. Svar på revisionsrapport – Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige notera kulturnämndens svar på revisionsrapporten till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg till kulturnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande:

 • att tillse att rutiner för förteckning och inventering av konst tydliggörs samt att dessa efterlevs, därtill bör rutinerna kring depositionsavtal uppdateras samt efterlevas,
 • att tillse att en inventering och uppdatering av konstregistret sker inom snar framtid för att få insikt över de konstverk som Region Kronoberg innehar, samt
 • att uppdatera den befintliga delegationsordningen för att anpassa dokumentet dels till den nya kommunallagen samt att överväga om det ska finnas en delegation till verksamhetschef för hållbar tillväxt till följd av den nya organisationen.

I svar på revisionsrapport redogör kulturnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer. Kulturnämnden godkände § 10/19 svaret på revisionsrapport – Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg.

16. Svar på revisionsrapport - Granskning av regionala utvecklingsnämnden

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige notera regionala utvecklingsnämndens svar på revisionsrapporten till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport ”Granskning av regionala utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens roll, ansvar och arbete ändamålsenligt?” till regionala utvecklingsnämnden (RUN). Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande förbättringsområden:

 • Det behöver tydligare framgå vilka åtgärder som ska prioriteras utifrån den årliga uppföljningen som görs av utvecklingsstrategin. De rekommendationer som lämnas i insatsrapporten för högre måluppfyllelse bör återfinnas i verksamhetsplanen för kommande år.
 • Nämnden behöver ta ett tydligare grepp om samordningen kring arbetet med RUS. Detta gäller även för de verksamheter som lyder under annan nämnd, exempelvis folkhälsofrågorna.
 • Det behöver klargöras vem/vilka som företräder Region Kronoberg respektive RUN i olika frågor. Dels handlar det om rollfördelning mellan nämnd och styrelse, dels rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän.
 • Åtgärder behövs för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö internt i nämnden samt ett bättre samarbete och samtalston mellan politiker och tjänstemän.
 • Nämnden behöver se över gällande delegation och effektivisera handläggningen genom att definiera ärenden som verkställighet istället för beslutsärenden. Vid översyn bör risk för korruption och jäv beaktas.
 • Personalomsättning, personalmix samt en varierande arbetsbelastning är risker som den regionala utvecklingsnämnden behöver förhålla sig till. Stabsfunktioner är hårt belastade då den externa finansieringen (projektverksamheten) ökat. En bedömning kring personalomsättning och dess orsaker samt andra risker på personalsidan bör därför göras.
 • Nämndens arbete med intern kontroll behöver bli mer strukturerad och processen behöver dokumenteras.
 • Styrdokumenten kring ansvars- och rollfördelning mellan RUN och styrelsen när det gäller bolagen behöver ses över och revideras. I dagsläget är reglementet för nämnden inte överensstämmande med den arbetsordning som finns i praktiken.
 • Vi vill uppmuntra den ambition som finns att i större utsträckning marknadsföra den regionala utvecklingsverksamheten och göra den mer känd då en bedömning görs att detta har stor betydelsen för förståelsen av regionala utvecklingsfrågor och viljan att samhandla från andra aktörer. I sammanhanget vill vi framhålla vikten av att tydliggöra roller och representantskap i olika sammanhang.
 • Framtida finansiering av regionens utvecklingsverksamhet är en risk för Region Kronoberg än jämförbara och intilliggande regioner. Förklaringen till dessa stora skillnader är en fråga som regionen rimligen bör driva och söka svaret på.

I rekommendationer och svar på revisionsrapport redogör regionala utvecklingsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer. Regionala utvecklingsnämnden godkände § 25/19 svaret på revisionsrapporten.

17. Svar på revisionsrapport - Granskning av Produktions- och Kapacitetsplanering

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsen svar på revisionsrapporten till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport Produktions- och kapacitetsplanering, POK, till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande förbättringsområden:

 1. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör besluta om en tidplan för att säkerställa ett effektivt införande av POK
 2. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att redovisningen av införandet på ett bättre sätt speglar hur långt den faktiska användningen och nyttan av POK har kommit
 3. Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att verksamheterna som har infört POK operativt använder modellen
 4. Regionstyrelsen bör formellt ställa krav på att produktionsplaner blir en del av verksamheternas verksamhetsplaner och att uppföljning av produktionsplaner införs.

När det gäller POK kan sägas generellt att målbilden har förändrats under tidsperioden 2016- 2019. Inledningsvis fanns en lagd planering för att genomföra en POK i alla verksamheter inom hälso- och sjukvården. Men under arbetets gång visade det sig att många verksamheter har haft svårighet att prioritera tid och resurser på POK-genomförandet. Skälen till det är i stor utsträckning bristande bemanning och tillgång till kompetens i verksamheten, vilket framförallt gäller primärvården. Utifrån dagens situation bör det i första hand prioriteras och ges stöd till de verksamheter som har dålig tillgänglighet. Revisionsrapportens rekommendationer 1-3 lyfter fram viktiga förbättringsområden som hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att vidta åtgärder för att genomföra.

18. Årsredovisning och revisionsberättelse - Region Kronoberg 2018

Sammanfattning

Revisionsberättelse för Region Kronoberg samt förslag till beslut utdelas senare.

19. Årsredovisning och revisionsberättelse - Samordningsförbundet Värend 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö, Alvesta, Tingsryds, Lessebo kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sju huvudmän i Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet bildades 2015 genom en sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund. Tingsryds kommun gick med 2016 och Lessebo kommun 2018.

Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med prioritering på unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående myndigheterna.

Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".

Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Vidare bedömer revisorerna sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

20. Årsredovisning och revisionsberättelse - Samordningsförbundet Sunnerbo 2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Sunnerbo ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i Sunnerbo samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 som Markaryds samordningsförbund. Under 2017 tillkom Ljungby och Älmhults kommun i förbundet och det ombildades till Sunnerbo samordningsförbund.

Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner, som har kontakt med minst två av de ingående myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra förmågan till egenförsörjning. Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och unga personer med funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer med psykisk ohälsa och lokalt identifierade målgrupper till exempel språksvaga.

Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".

Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Sunnerbo samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande och årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

21. Svar på motion – Lägre biljettpriser i lågtrafik

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Roland Gustbée (M) och Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit att låta regionfullmäktige ge trafiknämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till lågtrafiktaxa. I svaret beskrivs hur länstrafiktaxan för Kronobergs län verkar i nära samklang med Sydtaxan, ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Sydsveriges samt hur denna inverkar på biljettintäkter och faktisk biljettanvändning för såväl tåg som buss. Delar av motionen gränsar innehållsligt till det tidigare beslutade uppdraget att utreda särskild prissättning för pensionärer. Ett möjligt tillvägagångssätt är att hantera en eventuell lågtrafiktaxa inför Taxa 2021.

Trafiknämnden beslutade § 30/19 att föreslå regionfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.

22. Svar på motion – Tryggare lastbilsparkeringar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen om tryggare lastbilsparkeringar med hänvisning till att frågan ligger utanför Region Kronobergs kompetensområde samt att regeringen har uppdragit till Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas.

Sammanfattning

Jeanette Schölin (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg av säkerhets- och miljöskäl, samt för att minska risken med skadade i trafiken, ska verka för att anordna särskilda parkeringsplatser för lastbilar i Kronobergs kommuner. Vidare föreslås att Region Kronoberg ska verka för att kommuner och Trafikverket samverkar för en förbättring av arbetsmiljön för yrkesförarna.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen om tryggare lastbilsparkeringar med hänvisning till att frågan ligger utanför Region Kronobergs kompetensområde samt att regeringen har uppdragit till Trafikverket att göra en översyn av hur bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas.

Paus

Information

23. Justering av bolagsdokument för AB Transitio

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att:

 1. Godkänna de justerade bolagsdokumenten för AB Transitio.
 2. Ge regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i uppdrag att underteckna Ändringsavtalet.

Sammanfattning

Under hösten 2017 initierade styrelsen för AB Transitio ett seminarium där bland annat en översyn av de styrande bolagsdokumenten genomfördes. Vid denna översyn framkom behov av att göra justeringar av ett flertal styrande dokument. Styrelsen fick då i uppdrag av ägarrådet att lägga fram förslagna ändringar på årsstämman, utifrån vad som diskuterades och beslutades på ägarrådsmötet i februari 2018. De bolagsdokument som fordrar justering är:

 • Aktieägaravtal
 • Bolagsordning
 • Instruktion för valberedning
 • Instruktion för ägarrådet
 • Ägardirektiv
 • Instruktioner för verkställande direktör

Styrelsens ändringsförslag har förankrats och stämts av med ägarrådet vid ägarrådsmöte den 8 februari 2018. Vid AB Transtio bolagsstämma den 24 maj 2018 beslutade stämman att genomföra de av styrelsen föreslagna förändringarna i bolagets styrande dokument. Förändringarna kräver att beslut fattas på årsstämman samt att beslut därefter fattas hos respektive ägares fullmäktige/högsta beslutande organ.

24. Revidering av ägardirektiv till Regionalt Cancercentrum syd

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd (RCC) daterat den 11 september 2018 som ersätter tidigare ägardirektiv från 2013.

Beslutet gäller under förutsättning att Region Blekinge, Region Halland och Region Skåne fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning

Regionalt cancercentrum syd (RCC) bildades av Region Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och Region Skåne och tillhör organisatoriskt Södra regionvårdsnämnden. RCC är en kunskapsorganisation med ansvar för att stödja samverkan och kunskapsbaserad utveckling mellan och inom cancervårdens processer. Södra regionvårdsnämnden beslutade den 6 december 2018 att föreslå sjukvårdshuvudmännen att godkänna ett reviderat ägardirektiv. Revideringen avser beskrivning av verksamhetens inriktning och ändamål, organisation samt styrning och ledning.

25. Sydtaxa 2.0

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att:

 1. Införa Sydtaxa 2.0 under 2019.
 2. Ge regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i uppdrag att underteckna Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i Södra Sverige.

Införandet förutsätter en lansering av mobilappen för Sydtaxa 2.0.

Sammanfattning

Sedan 2008 har det funnits ett biljettsamarbete mellan Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik, Skånetrafiken och i viss mån Västtrafik som har medgett försäljning av länsöverskridande biljetter med buss och tåg med hjälp av en gemensam taxa – Sydtaxan.

Sydtaxa 2.0 är en uppdatering av nuvarande samarbete mellan länstrafikbolagen i Sydsverige för länsöverskridande resor. I förslaget finns ett enklare biljettsortiment med raka rabatter och en systematisk hantering av gränsavdrag för såväl enkelbiljetter som periodbiljetter. Nyheter i Sydtaxa 2.0 är möjlighet till gränsavdrag för länsgränsöverskridande enkelbiljetter, en ny biljett för grupper som omfattar minst två personer (ersätter nuvarande Duo/familj-biljett). Produkten Reskassa utgår som betalmedel och biljettkategori i Sydtaxa 2.0.

Lansering av Sydtaxa 2.0 kan komma att ske i olika steg. Samarbetslänen Halland, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län utvecklar biljettsystem gemensamt och planerar för ett införande av enkelbiljetter i ny mobilapp enligt Sydtaxa 2.0 i samband med att den nya appen är klar för lansering. Eftersom Blekinge och Skånetrafiken samarbetar sinsemellan kan försäljning av resor mellan Blekinge och Skåne enligt Sydtaxa 2.0 komma att lanseras vid en annan tidpunkt än det är möjligt att sälja biljetter till samtliga län. Preliminär överenskommen säljstart för samtliga län är halvårsskiftet 2019.

Införandet av Sydtaxa 2.0 innebär en ökad kostnad om 3,7 miljoner kronor. Kostnaderna föreslås ingå i beredning av trafiknämndens budget för 2020.

26. Redovisning av utredningsuppdrag angående vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna utredningen av vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Sammanfattning

Alliansen inkom i september 2017 med motionen Inför vårdval för Barnoch ungdomspsykiatrin.

Regionfullmäktige beslöt § 43/18 att besvara motionen med att Region Kronoberg snarast skulle utreda vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.

Regionfullmäktige fastställde §§ 133/18 budget för Region Kronoberg 2019-2021. Av budgeten framgår att Region Kronoberg ska införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin (vårdval BUP) under 2019.

27. Interpellation till trafiknämndens ordförande om arbetspendling sträckan Skåne - Älmhult

Sammanfattning

Helen Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till trafiknämndens ordförande: "Trångt på spåren och trångt i tågen är inte sällan orsak till att många väljer bilen framför kollektivtrafiken. Varje arbetsdag pendlar tusentals resenärer från sitt hem i Skåne till jobbet i Älmhult. I december 2018 förlängdes deras hemresa på eftermiddagarna med nio minuter, detta på grund av Öresundstågens förlängda uppehåll i Hässleholm.

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:

 1. Vilka möjligheter har Region Kronoberg att påverka Öresundstågs tidtabeller och har några initiativ till det tagits?
 2. Hur arbetar Region Kronoberg med att öka komforten för arbetspendlarna?´"

28. Interpellation angående förebyggande och behandling av spelberoende i Kronoberg

Sammanfattning

Frida Christensen (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: "Den senaste tiden har det mediala fokuset på mängden spelreklam och konsekvenser av spelberoende varit stort. 2 % av den vuxna befolkningen i Sverige uppskattas ha ett spelberoende. 2018 uppgick investeringar i spelreklam till 7,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 35 % jämfört med 2017 och en ökning med 95 (!) % jämfört med 2016.

Få söker hjälp för sina spelproblem. Sett ur ett folkhälsoperspektiv är det därför viktigt att nå ut till personer i riskzonen med både förebyggande och behandlande insatser. Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att både kommuner och regioner är ålagda att förebygga och ge stöd till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:

 1. Märker Region Kronobergs verksamheter av att spelreklamen har ökat?
 2. Hur ser ansvarsfördelningen vad gäller förebyggande och behandling av spelberoende ut mellan Region Kronoberg och länets kommuner?
 3. Vilken behandling kan den som är spelberoende få av Region Kronoberg?

29. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående barns rättigheter i hälso- och sjukvården

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: "Region Kronoberg har länge arbetat med barnens bästa i fokus. 2014 införde Region Kronoberg som första region i landet barnbokslut i hälso- och sjukvården. 2018 startades tillsammans med länets kommuner projektet "Barnens bästa i Kronoberg" och med anledning av att FN:s barnkonvention blir svensk lag 1 januari 2020 har regionstyrelsen beslutat att egna styrande dokument såsom policy, budget, strategier, program, regelverk, och handlingsplaner som är föremål för politiska beslut och som berör barn och unga under 18 år ska innehålla barnrättsbaserade beslutsunderlag.

Barn har, i olika grad bedömt utifrån ålder och mognad, rätt till inflytande och självbestämmande i hälso- och sjukvård som berör dem som patienter. Hälso- och sjukvården har även en skyldighet att särskilt beakta barns behov när förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med lider av psykisk störning, funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom, skada eller oväntat avlider.

För att barns rättigheter ska tas på allvar krävs att strukturer och rutiner finns på plats. Det handlar om politiska beslut, riktlinjer, tydligt utpekat ansvar, barnombud, samverkansstrukturer och en fungerande uppföljning.

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:

 1. Hur arbetar Region Kronoberg med att säkerställa att barn får vara delaktiga i sin hälso- och sjukvård som berör dem som patienter?
 2. Hur arbetar Region Kronoberg med att säkerställa att barns behov beaktas vad gäller anhörigas tillstånd?"

30. Interpellation angående samtalsstöd till Region Kronobergs medarbetare

Sammanfattning

Karl Paine (S) har ställt följande interpellation till personalutskottets ordförande: "'Det är lättare att se faran med farliga maskiner än med en psykosocialt tung arbetsmiljö. Många av våra medarbetare i Region Kronoberg har emotionellt krävande arbeten. Svåra beslut, sjukdom och tungt ansvar stannar kvar i tanken hos många även när arbetsdagen är slut. Samtalsstöd är en viktig del i att orka med och trivas på ett emotionellt krävande arbete.

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:

 1. Erbjuds samtalsstöd till alla medarbetare i Region Kronoberg?
 2. När har medarbetare rätt till samtalsstöd?
 3. På vilken nivå tas beslut om samtalsstöd till medarbetare?
 4. Finns det någon regionövergripande riktlinje?
 5. Hur informeras medarbetarna om möjligheten till samtalsstöd?"

Paus

33. Fråga till hälso- och sjukvårdens ordförande angående fallolyckor till följd av vintervädret

Sammanfattning

Christina Bertilfelt (S) har ställt följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: "Varje vinter leder fallolyckor på grund av halka till vårdbesök. Vanliga skador är frakturer på handled, axel, armar, höft, lårben, knä.

Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor:

 1. Hur ser statistiken för uppsökandet av vård kopplat till fallolyckor på grund av vintervädret ut i Kronoberg?
 2. Är det någon kommun i regionen som står för fler fallolyckor kopplade till vintervädret än andra kommuner?
 3. Hur jobbar Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner för att förhindra fallolyckor?"

34. Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående hospice i Kronoberg

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har ställt följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: "Efter två beslut i regionfullmäktige, både som uppdrag i budget 2018 och till följd av en motion i ämnet, startades en utredning för att se över behovet inom den palliativa vården i Kronoberg. Ansvaret för palliativ vård delas mellan region och kommun, därför skulle aktörerna tillsammans ta fram modell och arbetssätt för den palliativa vården i Kronoberg. Kunskap om nuläge och synpunkter till utredningen skulle samlas in bland annat från närstående med erfarenhet av vård i livets slutskede, verksamhetschefer, överläkare på onkologkliniken och palliativa rådgivningsteamet i länet.

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande fråga:

 • Hur går arbetet med att införa hospice i Region Kronberg?"

35. Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående information på lätt svenska

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: "Det är viktigt att alla kan ta del av vårdinformation. Många personer är i behov av lättlästa texter med ett förenklat språk för att kunna ta till sig information på ett bra sätt. Det kan exempelvis handla om personer med dyslexi, annat modersmål än svenska och personer med koncentrationssvårigheter såsom ADHD.

På 1177 Kronoberg finns idag endast ett fåtal artiklar och informationer på lätt svenska.

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:

 1. Vilken vårdinformation finns tillgänglig på lätt svenska?
 2. Kommer informationen på lätt svenska på 1177 Kronoberg att utökas?"

36. Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande angående högkostnadsskydd över regiongränser

Sammanfattning

Michael Sjöö (S) har ställt följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: "Det så kallade högkostnadsskyddet reglerar det högsta belopp en patient behöver betala för hälso- och sjukvård i öppenvård under en 12 månaders period, oavsett om besöken sker i den region man bor eller i en annan region. När patienten betalt upp till det belopp hemregionen beslutat om får denne ett så kallat frikort, som gör alla besök efter det avgiftsfria.

2017 infördes elektroniska frikort i Region Kronoberg, tidigare var frikorten i papper. Vid införandet meddelades att patienten på sikt själv skulle kunna hitta uppgifter om sina avgifter och frikort i 1177 Vårdguidens e-tjänster på webbplatsen 1177.se och att patienternas frikortsstatus skulle bli tillgänglig för vårdgivare i hela landet.

Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:

 1. När blir det möjligt för Kronobergarna att se aktuell status för frikortsbelopp på 1177?
 2. När blir Kronobergarnas frikortsstatus tillgänglig för vårdgivare i hela landet?"

37. Val av jurymän i tryckfrihetsmål 2019-2022

Sammanfattning

Regionfullmäktige utser jurymän i tryckfrihetsmål, grupp 1 och grupp 2. 

Regionfullmäktige ska enligt tryckfrihetsförordningen utse juryledamöter i tryckfrihetsmål som fördelas i två grupper. Den första gruppen ska innehålla sexton juryledamöter och den andra åtta. Juryledamöterna i den andra gruppen ska vara eller ha varit nämndemän vid allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol.

38. Entledigande samt val av nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö för tiden till och med den 31 december 2019

Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige entledigar Gunnel Henriksson (KD) från uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.

2. Regionfullmäktige utser xx (KD) till ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö för tiden till och med den 31 december 2019.

39. Revisorsval 2019-2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser revisorer i enlighet med revisorernas och valberedningens förslag. Alla väljs från regionens revisorer.

Revisorer för granskning av räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022 ska utses för dessa tre organ: Arvid och Anna Ahls stiftelse för MS-sjuka och polioskadade, Arvid och Anna Ahls stiftelse för reumatikervård och Arvid och Anna Ahls stiftelse för blinda och synskadade.

40. Entledigande samt val av ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen Musik i Kronoberg 2019-2022

Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige entledigar Sara Rosén Andersson (S) från uppdrag som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Musik i Kronoberg.

2. Regionfullmäktige utser NN (S) till ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen Musik i Kronoberg.

41. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Sunnerbo 2019-2022

Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige entledigar Tilda Ragnarsson (M) från uppdrag som ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Sunnerbo.

2. Regionfullmäktige utser NN (M) till ny ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Sunnerbo.

42. Val till Viltförvaltningsdelegationen

43. Entledigande samt val av ny ledamot och ersättare i Södra Regionvårdsnämnden

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 24 april kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.