Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 29 maj 2019

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.25

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Soili Lång-Söderberg (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Fredrik Jakobsson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11:35

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Iréne Augustsson (SD)

Talare

Matija Rafaj (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Mötets öppnande

Upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Sammanfattning 

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Sammanfattning

Regionfullmäktige utser RosMarie Jönsson Neckö (S) och Pernilla Sjöberg (M) att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras den 10 juni 2019 klockan 13.00.

3. Inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige föreslås besluta att:

 1. Fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö.
 2. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda styrande planeringsprinciper för byggnation av ett nytt sjukhus i Växjö för fastställande i regionfullmäktige den 18-19 juni 2019.
 3. Den Nära vården, med mer sjukvård utanför sjukhusen på vårdcentraler och i hemmiljö, ska stärkas. Detta påverkar det nya sjukhusets innehåll samt lokalbehov och ska vägas in före beslut om sjukhusets lokalprogram.
 4. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda förslag till fastighetsutvecklingsplan för vårdcentralerna för att säkerställa lokaler anpassade till den Nära vårdens framtida behov.
 5. Utse regionstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för byggnation av nytt sjukhus i Växjö.
 6. Uppdra åt regionstyrelsen att till regionfullmäktiges sammanträde den 18-19 juni 2019 återkomma med förslag till projektorganisation inklusive preliminär tidplan.
 7. Regiondirektören får i uppdrag att med hänsyn till Region Kronobergs ekonomi ta fram en utredning om hur nuvarande lasarettsområde kan förvaltas eller avyttras.
 8. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun angående att säkra tillgång till mark i Räppe.
 9. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun och Trafikverket angående infrastruktursatsningar med anledning av nybyggnationen.
 10. Transparens ska råda genom hela processen – offentlighetsprincipen ska vara styrande.
 11. Ljungby lasarett ska vara kvar och utvecklas.
 12. Avstämning gällande byggprocessen och ekonomi görs vid varje kommande regionfullmäktige.
 13. Lokalplaneringen av nytt lasarett i Växjö görs i samverkan med verksamhetens medarbetare och invånare.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott gav § 12/19 regiondirektören i uppdrag att ta fram en förstudie för ett nytt sjukhus i Växjö samt pausa arbetet med L-huset och rivningen av Q-huset på nuvarande CLV-området.

En förstudie har genomförts och presenterades vid regionfullmäktiges sammanträde den 24 april för senare ställningstagande i regionfullmäktige under våren 2019. Regionstyrelsens ordförande föreslår att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett och att regionstyrelsen får i uppdrag att bereda planeringsprinciper som är styrande för byggnation av nytt sjukhus i Växjö. Med planeringsprinciper avses till exempel projektorganisation, principer för patientflöden, patientsäkerhet, orienterbarhet, flexibilitet och hållbarhet.

Region Kronobergs nämnder har fått möjlighet att yttra sig över förstudien.

Paus

3. Inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige föreslås besluta att:

 1. Fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö.
 2. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda styrande planeringsprinciper för byggnation av ett nytt sjukhus i Växjö för fastställande i regionfullmäktige den 18-19 juni 2019.
 3. Den Nära vården, med mer sjukvård utanför sjukhusen på vårdcentraler och i hemmiljö, ska stärkas. Detta påverkar det nya sjukhusets innehåll samt lokalbehov och ska vägas in före beslut om sjukhusets lokalprogram.
 4. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda förslag till fastighetsutvecklingsplan för vårdcentralerna för att säkerställa lokaler anpassade till den Nära vårdens framtida behov.
 5. Utse regionstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för byggnation av nytt sjukhus i Växjö.
 6. Uppdra åt regionstyrelsen att till regionfullmäktiges sammanträde den 18-19 juni 2019 återkomma med förslag till projektorganisation inklusive preliminär tidplan.
 7. Regiondirektören får i uppdrag att med hänsyn till Region Kronobergs ekonomi ta fram en utredning om hur nuvarande lasarettsområde kan förvaltas eller avyttras.
 8. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun angående att säkra tillgång till mark i Räppe.
 9. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun och Trafikverket angående infrastruktursatsningar med anledning av nybyggnationen.
 10. Transparens ska råda genom hela processen – offentlighetsprincipen ska vara styrande.
 11. Ljungby lasarett ska vara kvar och utvecklas.
 12. Avstämning gällande byggprocessen och ekonomi görs vid varje kommande regionfullmäktige.
 13. Lokalplaneringen av nytt lasarett i Växjö görs i samverkan med verksamhetens medarbetare och invånare.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott gav § 12/19 regiondirektören i uppdrag att ta fram en förstudie för ett nytt sjukhus i Växjö samt pausa arbetet med L-huset och rivningen av Q-huset på nuvarande CLV-området.

En förstudie har genomförts och presenterades vid regionfullmäktiges sammanträde den 24 april för senare ställningstagande i regionfullmäktige under våren 2019. Regionstyrelsens ordförande föreslår att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett och att regionstyrelsen får i uppdrag att bereda planeringsprinciper som är styrande för byggnation av nytt sjukhus i Växjö. Med planeringsprinciper avses till exempel projektorganisation, principer för patientflöden, patientsäkerhet, orienterbarhet, flexibilitet och hållbarhet.

Region Kronobergs nämnder har fått möjlighet att yttra sig över förstudien.

Paus

3. Inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige föreslås besluta att:

 1. Fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö.
 2. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda styrande planeringsprinciper för byggnation av ett nytt sjukhus i Växjö för fastställande i regionfullmäktige den 18-19 juni 2019.
 3. Den Nära vården, med mer sjukvård utanför sjukhusen på vårdcentraler och i hemmiljö, ska stärkas. Detta påverkar det nya sjukhusets innehåll samt lokalbehov och ska vägas in före beslut om sjukhusets lokalprogram.
 4. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda förslag till fastighetsutvecklingsplan för vårdcentralerna för att säkerställa lokaler anpassade till den Nära vårdens framtida behov.
 5. Utse regionstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för byggnation av nytt sjukhus i Växjö.
 6. Uppdra åt regionstyrelsen att till regionfullmäktiges sammanträde den 18-19 juni 2019 återkomma med förslag till projektorganisation inklusive preliminär tidplan.
 7. Regiondirektören får i uppdrag att med hänsyn till Region Kronobergs ekonomi ta fram en utredning om hur nuvarande lasarettsområde kan förvaltas eller avyttras.
 8. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun angående att säkra tillgång till mark i Räppe.
 9. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun och Trafikverket angående infrastruktursatsningar med anledning av nybyggnationen.
 10. Transparens ska råda genom hela processen – offentlighetsprincipen ska vara styrande.
 11. Ljungby lasarett ska vara kvar och utvecklas.
 12. Avstämning gällande byggprocessen och ekonomi görs vid varje kommande regionfullmäktige.
 13. Lokalplaneringen av nytt lasarett i Växjö görs i samverkan med verksamhetens medarbetare och invånare.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott gav § 12/19 regiondirektören i uppdrag att ta fram en förstudie för ett nytt sjukhus i Växjö samt pausa arbetet med L-huset och rivningen av Q-huset på nuvarande CLV-området.

En förstudie har genomförts och presenterades vid regionfullmäktiges sammanträde den 24 april för senare ställningstagande i regionfullmäktige under våren 2019. Regionstyrelsens ordförande föreslår att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter nuvarande Centrallasarett och att regionstyrelsen får i uppdrag att bereda planeringsprinciper som är styrande för byggnation av nytt sjukhus i Växjö. Med planeringsprinciper avses till exempel projektorganisation, principer för patientflöden, patientsäkerhet, orienterbarhet, flexibilitet och hållbarhet.

Region Kronobergs nämnder har fått möjlighet att yttra sig över förstudien.

4. Region Kronobergs delårsrapport mars 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapport mars 2019 för Region Kronoberg.
 2. Regionfullmäktige noterar att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte kommer att nå de av regionfullmäktige fastställda målen och resultaten per 31 mars 2019.
 3. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsens ordförande att till regionfullmäktige i september återkomma med en åtgärdsplan för det förväntade underskottet i regionens budget 2019.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt den 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyraperspektiv (se sammanfattning i kallelsen). I delårsrapporten redovisas även status på de av Regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

För första kvartalet 2019 redovisar regionen ett negativt balanskravsresultat på -3 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett nollresultat för 2019 vilket är 84 mnkr sämre än budget. Helårsprognosen är exklusive antaganden om tillkommande statsbidrag.

Under årets första kvartal har sjukfrånvaron (i procent av ordinarie arbetstid) minskat jämfört med föregående period och år, från 6,5 procent till 5,7 procent. Minskningen gäller både kvinnornas och männens sjukfrånvaro.

Tillgängligheten i hälso-och sjukvården har förbättrats något jämfört med samma period föregående år. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, för bedömning och om behov finns, tid till besök. Region Kronoberg arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten till hälsooch sjukvården. Möjligheterna att komma i kontakt med hälso- och sjukvården via E-tjänster förbättras ständigt.

I nuläget är användandet av hyrpersonal på en betydligt högre nivå än vad Hälso- och sjukvården planerat och önskar. Användandet av hyrpersonal har ökat avseende både läkare och sjuksköterskor i jämförelse med föregående period och år och det är fortsatt svårt att rekrytera vissa läkarspecialiteter, allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor efter verksamhetens behov.

Inom kollektivtrafiken har starten på 2019 varit god, och utfallet för NKI för buss/tåg enligt kollektivtrafikbarometern ligger i nivå med målet och över motsvarande period föregående år. Det långsiktiga kvalitetsarbetet med interna och externa utbildningsinsatser börjar ge resultat.

Vård- och omsorgscollege Kronoberg har under januari genomfört upplevelseverkstäder på KTC i Växjö och Ljungby för länets åttondeklassare. 2 400 elever tillsammans med sina ca 150 lärare och studie- och yrkesvägledare fick testa vård och omsorgsuppgifter. Utvärderingen visar att de var mycket nöjda och cirka 20 procent av de som svarat kommer att söka utbildning och arbete i branschen.

5. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige

Sammanfattning 

Regionfullmäktige entledigar Viktor Emilsson (M) från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

6. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i trafiknämnden 2019-2022

Sammanfattning

Regionfullmäktige entledigar Viktor Emilsson (M) från uppdrag som ersättare i trafiknämnden samt utser NN (M) till ny ersättare i trafiknämnden.

7. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanfattning

Regionfullmäktige entledigar Kenth Lassen (SD) från uppdrag som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden samt utser NN (SD) till ny ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Mötets avslutande

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 29 maj kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.