Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 27 november 2019

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.20

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11.20

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva R Ericsson (L)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:30

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Catharina Winberg (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14.50

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Lovisa Alm (S)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16.05

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Thomas Haraldsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Sammanfattning

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och RosMarie Jönsson Neckö (S) att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 11 december 2019.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 1. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om BB
 2. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående ultraljud på Ljungby lasarett
 3. Interpellation till personalutskottets ordförande Sven Sunesson (C) angående införandet av yrkeslegitimering av hälso- och sjukvårdskuratorer
 4. Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) om införandet av barnrättsbaserade beslutsunderlag
 5. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om barns rättigheter i hälso- och sjukvården
 6. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Hur minskar vi utsläpp från engångsartiklar och vårdkonsumtion?
 7. Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) om krav på schyssta villkor

6. Lägesrapport - Nytt akutsjukhus i Växjö

Sammanfattning

Regionstyrelsen uppdaterar Regionfullmäktige om hur planerna går för det nya akutsjukhuset i Växjö

8. Sändning av regionfullmäktige 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Regionfullmäktiges sammanträden under 2020 ska sändas via webben, kabel-tv och närradio.
 2. Utse regionfullmäktiges ordförande Britt-Louise Berndtsson (C) som ansvarig utgivare för webbsändningarna.
 3. Utse regionfullmäktiges förste vice ordförande Pernilla Sjöberg (M) som ställföreträdande ansvarig utgivare för webbsändningarna.
 4. Anslå medel för ändamålet ur regionfullmäktiges budget 2020.

Sammanfattning

Region Kronoberg sänder fullmäktigesammanträdena över regionens webbplats. Webbsändningen har tidigare anmälts till myndigheten för radio och tv.

Region Kronoberg ska även utse ansvarig utgivare för webbsändningen. Med hänsyn till att nya ledamöter har valts till uppdrag behöver fullmäktige entlediga den tidigare utsedda utgivaren och ställföreträdande utgivaren och utse ny utgivare. Föreslås att fullmäktiges ordförande utses till utgivare av fullmäktiges webbsändningar.

En utgivare har möjlighet att utse ställföreträdande utgivare. En utsedd ställföreträdande utgivare ska godkännas av regionfullmäktige. Föreslås att fullmäktiges utser vice ordförande som ställföreträdande utgivare vid ordförandes frånvaro.

9. Annonsering av regionfullmäktige 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att regionfullmäktiges sammanträden 2020 inte ska annonseras i ortstidningar.

Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige för varje år besluta om i vilken eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats för årets möten ska annonseras.

Tidigare fanns lagkrav på att uppgifter om tid och plats för fullmäktiges sammanträden minst en vecka före sammanträdet skulle annonseras i ortstidningar som fullmäktige beslutar. Detta krav försvann i och med nya kommunallagen (2017:725). Annonsering och kungörelse sker istället på Region Kronobergs digitala anslagstavla.

Regionfullmäktige beslutade § 123/19 om åtgärder för en långsiktig hållbar utveckling – extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020. I åtgärdsplanen för 2020 framgår bland annat att kostnaderna för förtroendemannaorganisationen ska minska med 0,7 miljoner kronor. Som en följd av detta föreslås att regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktiges sammanträden 2020 inte ska annonseras i ortstidningar. Besparingen omfattar cirka 100 000 kronor.

10. Modell för uppräkning av administrativa taxor

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige godkänna redogörelsen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 91/19 att uppdra åt regionstyrelsen att bereda modell för årlig uppräkning av taxor och avgifter.

Under ärendets beredning har det framkommit att det inte går att ta fram en enhetlig modell för uppräkning av taxor. Detta beror på att vissa taxor är lagreglerade samt att vissa taxor inte kan räknas upp årligen då detta skulle leda till orimligt höga taxor. Nedan lämnas en redogörelse över de olika administrativa taxorna samt eventuell uppräkning.

Förslag till modell

Avseende avgiften för kopior av allmän handling föreslås en översyn en gång per mandatperiod samt eventuell uppräkning för att täcka faktiska kostnader.

Avseende faktureringsavgift föreslås en årlig översyn samt eventuell uppräkning för att täcka faktiska kostnader.

Avseende påminnelseavgift, inkassoavgift, och dröjsmålsränta tillämpar Region Kronoberg högsta lagstadgade avgifter.

Vid avbetalningsplaner tillämpar Region Kronoberg den modell som upphandlat inkassobolag tillämpar.

11. Lån till RyssbyGymnasiet AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Region Kronoberg beviljar RyssbyGymnasiet AB lån om 2 260 000 kr för investeringar i värmepumpsanläggningar.
 2. Region Kronoberg beviljar RyssbyGymnasiet AB lån om 2 060 000 kr för att lösa ut befintligt lån hos Swedbank.
 3. Det nya lånet hos Region Kronoberg om sammanlagt 4 320 000 kr ska amorteras på 10 år och med samma villkor gällande räntan som övriga lån.
 4. Medel anslås ur Region Kronobergs koncernkonto.

Sammanfattning

RyssbyGymnasiet AB vill göra en investering i tre stycken värmepumpsanläggningar. Idag sker uppvärmningen med hjälp av pelletseldning. Kostnaden för uppvärmningen är idag ca 600 000 kronor per år. Genom att göra en investering på totalt 2 260 000 kronor beräknas den årliga kostnaden minska med 200 000 kr per år. Utöver det medför investeringen en tidsbesparing för personalen då dessa slipper sköta pelletseldningen samt även mindre sotningskostnader.

RyssbyGymnasiet AB har ett investeringslån på 2 060 000 kr hos Swedbank som upptogs år 2015. Detta vill bolaget lösa. Räntan på lånet är 3,15 procent. Förslaget inkluderar att detta lån löses och övergår till Region Kronoberg.

Det nya lånet om 4 320 000 kronor ska amorteras på 10 år och med samma villkor gällande räntan som övriga lån.

RyssbyGymnasiet AB har sedan tidigare tre lån till Region Kronoberg på totalt 23,4 miljoner kronor. Alla tre lån förfaller till betalning den 31 december 2021 och löper med ränta motsvarande Riksbankens genomsnittliga referensränta plus en procent. På dessa lån amorterar de totalt 1 miljon per år.

En utredning pågår om eventuellt ytterligare investeringsbehov inom RyssbyGymnasiet AB. Investeringsbehovet är kopplat till fastigheterna. Det kan därför komma ytterligare behov av lån. Efter investeringsbehovet är utrett krävs en förnyad dialog kring bolagets finansiering.

12. Besparingsåtgärder avseende förtroendemannaorganisationen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att genomföra besparingsåtgärder inom den politiska organisationen om 637 000 kr 2020 enligt redovisat förslag.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat att godkänna plan för extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt uppdragit åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden att genomföra extra åtgärder 2019, samt åtgärdsplan 2020.

Förslag till besparingsåtgärder i enlighet med regionfullmäktiges beslut har beretts av kansliavdelningen.

13. Partistöd 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige fastställa partistöd enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige.

Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes av regionfullmäktige § 78/18. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2020 är fastställt av regeringen till 47 300 kronor.

Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket i KL.

Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

14. Upphävande av beslut om avsiktsförklaring avseende mark i Räppe

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige upphäva beslut § 73/19, punkt åtta.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fattade § 73/19 ett inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö. Punkt åtta i fullmäktiges beslut var att ”Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun angående att säkra tillgång till mark i Räppe”.

Region Kronoberg och Växjö kommun har fört diskussioner avseende mark i Räppe och parterna är överens om att teckna avtal direkt, utan att dessförinnan teckna någon avsiktsförklaring. Växjö kommunfullmäktige avser fatta beslut i ärendet i januari 2020 och därefter fattar regionfullmäktige beslut i februari 2020.

Med anledning av ovanstående behöver regionfullmäktiges beslut § 73/19, punkt åtta upphävas.

Paus

15. Taxor och avgifter 2020, hälso- och sjukvården

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Höja avgiften för uteblivet besök enligt redovisat förslag.
 2. Höja avgift för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300 kronor.

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2020.

Sammanfattning

Avgifter i öppen hälso- och sjukvård:

Förslag till förändringar från 1 januari år 2020

 • Att höja avgiften för uteblivet besök till läkarbesök specialistvård, läkarbesök primärvård och besök annan vårdgivare än läkare till dubbel avgift.

Avgifter i slutenvården:

Förslag till förändringar från 1 januari år 2020

 • Inga förslag till förändringar

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar:

Förslag till förändringar från 1 januari 2020

 • Höja avgiften för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300 kronor per övernattning.

Regionstyrelsen beslutade § 251/19 att återremittera frågan avseende egenavgift för hörapparater till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Paus

15. Taxor och avgifter 2020, hälso- och sjukvården

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Höja avgiften för uteblivet besök enligt redovisat förslag.
 2. Höja avgift för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300 kronor.

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2020.

Sammanfattning

Avgifter i öppen hälso- och sjukvård:

Förslag till förändringar från 1 januari år 2020

 • Att höja avgiften för uteblivet besök till läkarbesök specialistvård, läkarbesök primärvård och besök annan vårdgivare än läkare till dubbel avgift.

Avgifter i slutenvården:

Förslag till förändringar från 1 januari år 2020

 • Inga förslag till förändringar

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar:

Förslag till förändringar från 1 januari 2020

 • Höja avgiften för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300 kronor per övernattning.

Regionstyrelsen beslutade § 251/19 att återremittera frågan avseende egenavgift för hörapparater till hälso- och sjukvårdsnämnden.

16. Samordningsförbundet Värend – Ny medlem och reviderad förbundsordning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Godkänna förbundsordning för Samordningsförbundet Värend. Förbundsordning gäller från och med den 1 januari 2020.
 2. Därmed godkänna Uppvidinge kommuns ansökan om medlemskap. Medlemskapet gäller från och med den 1 januari 2020.
 3. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemmar godkänner ny förbundsordning.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Värend svarar för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg och kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. Uppvidinge kommun har nu ansökt om medlemskap till samordningsförbundet. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend beslutade den 11 oktober 2019 att rekommendera samordningsförbundets medlemmar att godkänna förslag till ny förbundsordning. I förslag till ny förbundsordning ingår Uppvidinge kommun som medlem. Ny förbundsordning föreslås gälla från och med den 1 januari 2020. Förutom revidering av förbundets medlemmar är förslag till ny förbundsordning oförändrad jämfört med nuvarande förbundsordning.

Förbundets medlemmar täcker kostnader för förbundets verksamhet och fördelas genom att Försäkringskassan bidrar med hälften, Region Kronoberg med en fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel. Andelen som Region Kronoberg finansierar är oförändrad i förslag till ny förbundsordning. Den totala kostnaden för regionen kan däremot variera beroende på förbundets tilldelade budget.

17. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag 2019.

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen på regionfullmäktiges sista sammanträde redovisa de motioner och medborgarförslag som inte slutbehandlats.

Under 2019 har hittills 19 motioner inkommit, varav tio inte slutbehandlats. Därutöver finns en inte slutbehandlad motion från 2016. De motioner som inte slutbehandlats är:

 • Motion om ny ersättningsmodell i vårdvalet (16RK1968). Regionfullmäktige beslutade § 331/17 att remittera motionen till folkhälsoberedningen för utvärdering av tidigare och andra regioners ersättningsmodeller samt att den behandlas under hösten 2017. Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2019.
 • Motion - Se över rutin för tandvård till sjukvårdskostnadspris (19RGK1775). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
 • Motion - Minska matsvinnet - sälj den mat som blir över i Region Kronoberg! (19RGK1728). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
 • Motion - Matkulturpris (19RGK1700). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
 • Motion - Glöm inte lasarettens historia (19RGK1658). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
 • Motion - Kollektivtrafik till turistmål och sevärdheter i vårt län (19RGK1643). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
 • Motion - Inkludera alla medborgare i det nya, elektroniska samhället (19RGK1624). Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2019.
 • Motion - Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken (19RGK1460). Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2019.
 • Motion - Fler sommarjobb i Region Kronoberg (19RGK1239). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
 • Motion - Följ upp resultat och effekt av Region Kronoberg ekonomiska satsningar på hälso- och sjukvården från 2010 och framåt (19RGK1109). Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2019.
 • Motion – Inför en regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga under skollov (19RGK1895). Motionen behandlas på regionfullmäktige i april 2020.

Följande medborgarförslag har ännu inte slutbehandlats:

 • Uppstart av anpassad kurs/utbildning i skapande på Grimslövs Folkhögskola (18RGK1566). Regionfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till Grimslövs Folkhögskolas styrelse för besvarande.

Under 2019 har hittills nio medborgarförslag inkommit, varav alla har slutbehandlats.

Prisutdelning av Region Kronobergs kultur- och folkhälsostipendium och priser 2019

Sammanfattning

Kulturnämndens ordförande Ida Eriksson (M) och folkhälsoberedningens ordförande Eva R Ericsson (L) delar ut årets priser inom Region Kronobergs kultur- och folkhälsostipendium

Paus

18. Svar på motion – Följ upp resultat och effekt av Region Kronobergs ekonomiska satsningar inom hälso- och sjukvården från 2010 och framåt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning

Henrietta Serrate och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att alla ekonomiska satsningar på hälso- och sjukvården från 2010 och framåt ska följas upp med vilka resultat och effekter dessa fått. De senaste åren har kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården varit stor i hela landet. Motionärerna vill därför att effekt av gjorda ekonomiska satsningar ska göras med syfte att förtydliga om satsningarna varit rätt- eller felriktade.

Regionstyrelsen har för avsikt att framöver följa upp samtliga ekonomiska satsningar inom hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i §119/19 att föreslå regionfullmäktige avslå motionen.

19. Svar på motion – Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning

Henrietta Serrate och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att den som fyllt 65 år ska få möjlighet att resa kollektivt i Kronoberg, till ett reducerat pris. Med tanke på det ekonomiska läget i Region Kronoberg så föreslås dock att motionen avslås.

Trafiknämnden beslutade i §84/19 att föreslå regionfullmäktige avslå motionen.

Paus

19. Svar på motion – Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning

Henrietta Serrate och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att den som fyllt 65 år ska få möjlighet att resa kollektivt i Kronoberg, till ett reducerat pris. Med tanke på det ekonomiska läget i Region Kronoberg så föreslås dock att motionen avslås.

Trafiknämnden beslutade i §84/19 att föreslå regionfullmäktige avslå motionen.

20. Svar på motion – Inkludera alla i det nya, elektroniska samhället

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning

Ted Strand (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska inleda en utbildningsinsats riktad mot äldre och andra som önskar få ökade kunskaper om hur det digitala samhället fungerar, tillsätta resurser för att öppna en medborgartelefonlinje samt att Region Kronoberg ska utreda effekterna av ett införande av ett medborgar-/utbildningskontor.

Digital teknik har potential att öka äldre personers självständighet, delaktighet och trygghet. En förutsättning för digital delaktighet är digital kompetens. Statliga myndigheter, kommuner, regioner och ideella föreningar är i sammanhanget viktiga aktörer för att stärka digital delaktighet och digital kompetens. I Kronobergs län erbjuds äldre medborgare kurser om IT genom studieförbund.

En medborgartelefonlinje där medborgare kan ringa för att få råd, stöd och hjälp att bland annat boka tågbiljetter förefaller inte vara en regional angelägenhet. Flertalet aktörer erbjuder redan denna tjänst.

Regionfullmäktige föreslås därför avslå motionen.

21. Svar på motion – Ny ersättningsmodell i vårdvalet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besvara motionen med att ärendet är infört i budget som beslutades av regionfullmäktige i §131/18.

Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) inkom 2016 med en motion angående ny ersättningsmodell i vårdvalet. I motionen föreslås:

 • att en ny ersättningsmodell i vårdvalet införs med ålder 5%, CNI 10 % och ACG 85%
 • att för de besök som kräver tolk, utgår en extra ersättning med 500 kr per besök
 • att detta genomförs snarast möjligt

Regionfullmäktige föreslås besvara motionen med att ärendet är infört i budget som beslutades av regionfullmäktige § 131/18.

22. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - BB

Sammanfattning

Kerstin Wirehn (V) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Vi kunde läsa i tidningarna om ett par från Ljungby som i samband med förlossning åkte fram och tillbaka mellan hemmet och BB i Växjö för att slutligen tvingas föda utomhus. Det var inte detta kommuninvånarna i Ljungby blev lovade när BB i Ljungby lades ner, tvärtom motiverades det av att säkerheten och tryggheten skulle ökas. I detta fall är det uppenbart att det blivit fel och att det ledde till en traumatisk förlossning vilket är mycket olyckligt. Min fråga är därför:

 • Vilka slutsatser har dragits av detta misslyckande och vad har gjorts för att det inte ska hända igen?"

Paus

23. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Ultraljud på Ljungby lasarett

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Sommaren 2018 rapporterades att inga ultraljudsundersökningar för gravida kunnat genomföras på Ljungby lasarett sen april då personal med ultraljudskompetens saknades. Detta skulle lösas framförallt genom att utbilda fler barnmorskor i ultraljud.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

 • Är det nu möjligt för gravida att genomgå ultraljudsundersökning på Ljungby lasarett?
 • Om inte, när väntas det vara möjligt igen?
 • Vilka åtgärder vidtas för att liknande situation inte ska uppstå igen?"

24. Interpellation till personalutskottets ordförande - Införandet av yrkeslegitimering av hälso och sjukvårdskuratorer

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till personalutskottets ordförande Sven Sunesson (C):

"Den 1 juli 2019 infördes legitimation för hälso- och sjukvårdens kuratorer. Syftet med införandet av legitimationen är främst att öka patientsäkerheten. På SKLs hemsida kan man läsa följande: 'Grunden för legitimation blir på sikt en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen, som kräver en ny yrkesutbildning motsvarande ett års heltidsstudier (60 hp) efter socionomutbildning eller motsvarande. Fram till den 1 juli 2024 gäller övergångsregler och legitimation som hälso- och sjukvårdskurator kan utfärdas till den som har socionomexamen eller annan relevant examen och har varit verksam som kurator inom hälso- och sjukvården i minst fem år. För dem som har relevant vidareutbildning, exempelvis en magisterexamen i socialt arbete eller steg 1 psykoterapiutbildning, är det tillräckligt att ha varit verksam som kurator inom hälso- och sjukvården i minst två år.'

I mars 2019 skickade Socialdemokraterna en skrivelse till personalutskottet med uppmaningen att snarast inleda arbetet med att ha fram en handlingsplan för införande av legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Totalt var 84 kuratorer anställda i Region Kronoberg vid tillfället för skrivelsesvaret.

1. Hur många kuratorer arbetar idag inom Region Kronobergs verksamhet?

2. Hur många av dessa benämns som hälso- och sjukvårdskuratorer?

3. Hur många av dessa möter kraven för legitimation?

4. Hur många av dessa kan med kompletterande utbildning nå legitimation inom 5-årsperioden?

I svaret på skrivelsen i våras fick vi besked om att Linnéuniversitetet ansökt om att få examensrätt för påbyggnadsutbildningen och att 'Region Kronoberg har för avsikt att föra dialog om utbildningens innehåll med de närliggande lärosäten som erhåller examinationsrätt.'

Enligt uppgift ska Linnéuniversitetet sen dess ha dragit tillbaka sin ansökan. Hälsohögskolan i Jönköping ska ha ansökt.

5. Har någon kontakt tagits med Linnéuniversitetet med anledning av att de dragit tillbaka sin ansökan?

6. Vilka kontakter har Region Kronoberg tagit med de lärosäten som fått respektive ansökt om examensrätt?

I svaret i skrivelsen framkom att Region Kronoberg inte tar emot några studerande från Socionomprogrammet över huvud taget, detta trots att vi har hälso- och sjukvårdskuratorer som genomgått VFUhandledarutbildning. Anledningen uppgavs vara 'att Region Kronoberg är i en avtalsprocess med Linnéuniversitetet angående verksamhetsförlagd utbildning inom Socionomprogrammet.'

7. När kommer Region Kronoberg att ta emot praktikanter från Socionomprogrammet på Linnéuniversitetet och andra lärosäten?

Som generellt svar på skrivelsens uppmaning att ta fram en handlingsplan fick vi att Region Kronoberg avvaktar besked om detaljerat regelverk och examensrätt för påbyggnadsutbildning men att det parallellt med avvaktandet inletts diskussioner 'om var och hur verksamheten på effektivaste sätt ska använda legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer.'

8. När kommer en handlingsplan eller liknande för hur Region Kronoberg ska använda och kompensera hälso- och sjukvårdskuratorslegitimering?

9. På vilka sätt kommer Region Kronoberg att underlätta för kuratorer i våra verksamheter som vill vidareutbilda sig eller komplettera sin utbildning för att bli legitimerad hälso- och sjukvårdskurator?"

26. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Barns rättigheter i hälso- och sjukvården

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"I mars ställde jag en interpellation om barns rättigheter i hälso- och sjukvården. Barn har, i olika grad bedömt utifrån ålder och mognad, rätt till inflytande och självbestämmande i hälso- och sjukvård som berör dem som patienter. En av mina frågor i interpellationen var: Hur arbetar Region Kronoberg med att säkerställa att barn får vara delaktiga i sin hälso- och sjukvård som berör dem som patienter?

I interpellationssvaret angavs att det gjorts en kartläggning som fångar barns och ungas delaktighet. Kartläggningen skulle presenteras på hälsooch sjukvårdsnämndens junimöte. Det konstaterades samtidigt att Region Kronoberg inte har någon 'systematik i att fånga dessa uppgifter' och att 'barns situation och rätt i vården är alldeles för lite uppmärksammat.' Vi var överens om att för att barns rättigheter ska tas på allvar krävs att strukturer och rutiner finns på plats. Det handlar om politiska beslut, riktlinjer, tydligt utpekat ansvar, barnombud, samverkansstrukturer och en fungerande uppföljning.

 • Vilka slutsatser drog hälso- och sjukvårdsnämnden av kartläggningen av barn och ungas delaktighet?
 • Finns möjlighet för regionstyrelsen att ta del av samma kartläggning och information som hälso- och sjukvårdsnämnden?
 • Har något arbete inletts med att systematiskt fånga upp barn och ungas delaktighet och upplevelser i hälso- och sjukvård som berör dem som patienter?"

27. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Minska utsläpp från engångsartiklar och vårdkonsumtion

Sammanfattning

Frida Christensen (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"För ett tag sen kunde vi i Dagens medicin läsa om utmaningar kopplade till engångsartiklar i vården. 'Flera regioner har lyckats få ner vissa direkta utsläpp av växthusgaser. Stora utmaningar kvarstår dock med att få ner indirekta utsläpp från förbrukningsmaterial och annan vårdkonsumtion.' 

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

 • Vilken miljömässig påverkan har användningen av engångsartiklar, förbrukningsmaterial och annan vårdkonsumtion i Region Kronoberg?
 • Vad gör Region Kronoberg för att minska utsläpp från förbrukningsmaterial?
 • Vad gör Region Kronoberg för att minska utsläpp från annan vårdkonsumtion?"

29. Anmälningsärenden

Anmälningar

 • 19RGK1988-1 Revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs krisberedskap

Valärenden

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 27 november kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.