Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 26 februari 2020

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Jenny Sjöström

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Jenny Sjöström

Talare

Lisbet Bergendahl

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Lisbeth Bergendahl

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Lisbeth Bergendahl

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.10

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Emelie Duong

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11.40

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13.30

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kjell Gustafsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Helena Collin, Destination Småland

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Helena Collin, Destination Småland

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Iréne Bladh (M)

Talare

Lovisa Alm (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Golnoush Lundén Keshavarzi (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Oliver Rosengren (M)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15.00

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 16.30

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 17:45

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Regionfullmäktige utser Roland Gustbée (M) och RosMarie Jönsson Neckö (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

Justering sker digitalt senast den 11 mars 2020.

3. Allmänhetens frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

4. Ledamöternas frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 1. Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) om krav på schyssta villkor.
 2. Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) om införandet av barnrättsbaserat beslutsunderlag.
 3. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om privata vårdgivare.
 4. Interpellation till Destination Småland AB:s ordförande Thomas Ragnarsson (M) om influencers som marknadsföringsmetod.
 5. Interpellation till regionfullmäktiges ordförande Britt-Louise Berndtsson (C) - Är patientnämndens resurser tillräckliga?
 6. Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) - Trafikkaos i Skåne – hur undviker vi att det blir likadant i Kronoberg?
 7. Interpellation till patientnämndens ordförande Anna Zelvin (KD) - Stor skillnad mellan kvinnor och män i antalet anmälningar till patientnämnden.
 8. Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) - Äntligen en ny familjecentral på Teleborg men hur ska den finansieras?
 9. Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) - Hur går det med uppdraget att förbättra kollektivtrafiken till Ljungby lasarett?
 10. Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) - Nytt lasarett i Växjö, frågor om partnering, upphandling och konkurrens.

6. Fördelning av medborgarförslag - "Gröna Kronoberg" kan ta bort växthusgasen från egna kollektiva fordon

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

I ett inkommet medborgarförslag föreslås att Region Kronoberg/Växjö kommun vid kommande upphandling av elbussar ska samverka i anbudsförfarande, med direktiv enligt följande:

 • Samtliga bussar/ fordon hos regionen och kommunen utreds för vidare upphandling med vätgas.
 • Tankstation i Växjö utreds med levererad vätgas till anläggningen från extern vätgasproduktion.
 • Vätgastankstation utreds med egenproducerad vätgas via solceller och vatten, Växjö först, och så vidare.
 • Möjligheter att omvandla biogas till vätgas utreds. Växjö/Alvesta kan producera biogas/vätgas.
 • Solceller/ förnybar vätgas = spjälkat vatten, är det bränslet som ger O i CO2-utsläpp i atmosfären.

7. Halvårsrapport patientnämnden 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

I patientnämndens halvårsrapport redogörs för bland annat patientnämndens uppdrag och roll. Vidare redovisas för antalet inkomna ärenden och klagomål till patientnämnden, svarstider samt av nämnden framtagna rapporter.

Patientnämnden beslutade § 30/19 att fastställa patientnämndens halvårsrapport 2019 samt överlämna den till regionfullmäktige.

10. Lägesrapport - Nytt akutsjukhus i Växjö

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) presenterar senaste lägesrapporten om det nya akutsjukhuset i Växjö.

9. Svar på revisionsrapport – Granskning av Region Kronobergs krisberedskap

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar revisionssvaret till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av Region Kronobergs krisberedskap till regionstyrelsen.

Region Kronobergs revisorer har låtit granska om regionstyrelsen arbetar med kris-och katastrofberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer.

Den sammanfattande bedömningen avseende granskningens övergripande fråga är att regionstyrelsen arbetar med kris-och katastrofberedskap på ett ändamålsenligt sätt samt att arbetet sker i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer.

Följande rekommendationer förslås:

 • informationsmaterial som kan användas i utbildningssyfte tas fram under 2020 av säkerhetsenheten,
 • övnings scenarion som kan användas vid övningar i verksamheterna tas fram under 2020 av säkerhetsenheten,
 • övriga (två) rekommendationer har tydliggjorts i revisonssvaret och anses därmed inte behöva ytterligare åtgärd.

Regionstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs krisberedskap.

Paus

8. Svar på revisionsrapport – Granskning av löne- och arvodeshantering

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar revisionssvaret till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av löne- och arvodeshantering till regionstyrelsen.

Region Kronobergs revisorer har låtit granska löne- och arvodeshanteringen i regionen i syfte att svara på om regionstyrelsen säkerställer att den interna kontrollen för lönehanteringen är ändamålsenlig och tillräcklig. Revisionen bedömer att regionstyrelsen inte säkerställer en tillräcklig intern kontroll för lönehanteringen. Systemfunktioner och rutiner i de flesta avseenden är tillräckliga för att hantera att felaktigheter inte uppstår i löneprocessen. De kontroller och rutiner som är viktiga för att säkra lönehanteringen efterföljs inte fullt ut i regionen. Likaså saknas systematisk uppföljning av att kontrollmoment och rutiner efterföljs. Därtill bedömer revisionen att regionen bör utveckla arvodeshantering då nuvarande system saknar spärrar för dubbla utbetalningar och att det finns möjligheter för förtroendevalda att begära ersättningar flera månader tillbaka i tiden.

Svar på revisionsrapport redogör över Region Kronobergs vidtagna och planerade åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer. Av svaret framgår bland annat att rutinen för månadskontroller uppdaterats, förtroendemannamodul införts samt att utvecklingsarbete pågår för att ta fram tydligare rutiner, kontrollmoment, riskanalyser och ytterligare funktioner i personalsystemet.

11. Ramförändringar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar om följande ramförändringar i Budget 2020:

 • att flytta 31,2 mnkr från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen avseende kostnader för Vårdval BUP,
 • att flytta 4,8 mnkr från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden för digitaliseringsinsatser kopplade till digitaliseringsanslaget på 10 mnkr,
 • att flytta 18,6 mnkr från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen som en växling av ram mot statsbidrag.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 om att införa vårdval för specialiserad barn-och ungdomspsykiatri i öppenvård, Vårdval BUP, från och med den 1 januari 2020. Den vård och behandling som efter utredning beslutats att ingå i Vårdval BUP tar i anspråk 46,62 procent av barn-och ungdomspsykiatrins budget, vilket motsvarar 31,2 mnkr. Beloppet föreslås flyttas från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen har av regionfullmäktige tilldelats ett anslag på 10 mnkr för att öka effekten av digitaliseringens möjligheter. Som ett led i detta har det beslutats om digitaliseringsinsatser som kräver omfördelning av anslag från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden på 4,8 mnkr. Beloppet föreslås därför flyttas från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Inför 2019 förväntades statsbidraget för professionmiljarden att upphöra och hälso- och sjukvårdsnämnden kompenserades då med motsvarande budgetram på 18,6 mnkr. Efter att överenskommelser mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen blev klara i juni månad framgår det att statsbidraget fortsätter som en del i överenskommelsen "En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare" (professionsmiljard och personalmiljarderna sammanslagna). Det föreslås därför att hela statsbidraget för 2020 tillfaller hälso- och sjukvårdsnämnden och att ram 18,6 mnkr flyttas åter till regionstyrelsen.

12. Tilläggsbudget 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Uppdatera budget för finansiering 2020 i enlighet med bifogat förslag till förändring (178 mnkr).
 2. Fastställa följande tilläggsbudget 2020 (fördelning görs från regionstyrelsen till respektive nämnd och verksamhet när kostnaderna uppstår), enligt bifogat förslag:
  • a) Lönesatsning särskilt yrkesskickliga och motsvarande, 2020, 18 mnkr (helårseffekt 25 mnkr), fördelas inledningsvis till regionstyrelsen för vidare fördelning till nämnder och vårdval efter utfall.
  • b) Riktad satsning till primärvården via vårdvalet på 15 mnkr.
  • c) Medel för tarmcancerscreening, 3 mnkr.
  • d) Medel till Ambulansen i Ljungby, 5 mnkr.
  • e) Medel till SMS-livräddning, 1 mnkr.
  • f) Medel till Projektuppdrag 2020 för rekrytering färdiga och erfarna läkare och specialistsjuksköterskor, 1 mnkr.
  • g) Ny inriktning för sjukvården - den Nära vården och nytt akutsjukhus, 25 mnkr.
  • h) Medel för tillfälliga kostnader för rivningar och provisoriska lokaler, 20 mnkr.
 3. Som en konsekvens av ovanstående resurstillskott till primärvården beslutar att förändra Vårdvalsersättningen enligt bifogat förslag retroaktivt från och med den 1 januari 2020.
 4. Ändra det budgeterade resultatmålet för 2020 från 1,0 % till 2,3 % av skatteintäkter, utjämning & generella bidrag vilket motsvarar 153 mnkr.

Sammanfattning

I november 2019 beslutade Sveriges Riksdag om att förändra modellen för kostnadsutjämning mellan regioner (och kommuner). Den förändrade modellen medförde samtidigt en förändring av respektive regions bidrag eller avgift för kostnadsutjämning. Region Kronoberg har enligt den tidigare modellen betalat en avgift på 1 051 kr/invånare och ska enligt den nya modellen betala en avgift på 84 kr/invånare. Den beslutade förändringen medför en förbättring på ca 200 mnkr jämfört med den gamla modellen och jämfört med budgetbeslut i juni.

Samtliga regioner ska solidariskt bidra med ett införandebidrag på 253 kr/invånare för att underlätta omställningen för de regioner som ”förlorar” på den nya modellen. För Region Kronoberg medför införandebidraget en kostnad på 51 mnkr under år 2020. Införandebidraget som ingår i regleringsavgiften nedan trappas av under tre år för att sedan försvinna.

Utöver detta innebar Riksdagens budgetbeslut om ett antal förändringar i de generella statsbidragen till regionerna (främst kompensation för sänkt skatt för 65 år och äldre), vilket ger ökade intäkter till regionerna.

Den 20 december 2019 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en uppdaterad skatteunderlagsprognos samt definitiva belopp för utjämningssystemet, vilket innebär följande prognos för Region Kronoberg gällande finansieringen.

Då förändringen är av väsentlig karaktär (178 mnkr) föreslås därför en uppdatering av budgeten avseende såväl finansieringen som verksamhetens nettokostnader och budgeterat resultatmål via en tilläggsbudget för 2020.

Alliansen föreslår därför ett antal satsningar och förändrat resultatmål via en tilläggsbudget för 2020 enligt bifogat förslag.

Paus

12. Tilläggsbudget 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Uppdatera budget för finansiering 2020 i enlighet med bifogat förslag till förändring (178 mnkr).
 2. Fastställa följande tilläggsbudget 2020 (fördelning görs från regionstyrelsen till respektive nämnd och verksamhet när kostnaderna uppstår), enligt bifogat förslag:
  • a) Lönesatsning särskilt yrkesskickliga och motsvarande, 2020, 18 mnkr (helårseffekt 25 mnkr), fördelas inledningsvis till regionstyrelsen för vidare fördelning till nämnder och vårdval efter utfall.
  • b) Riktad satsning till primärvården via vårdvalet på 15 mnkr.
  • c) Medel för tarmcancerscreening, 3 mnkr.
  • d) Medel till Ambulansen i Ljungby, 5 mnkr.
  • e) Medel till SMS-livräddning, 1 mnkr.
  • f) Medel till Projektuppdrag 2020 för rekrytering färdiga och erfarna läkare och specialistsjuksköterskor, 1 mnkr.
  • g) Ny inriktning för sjukvården - den Nära vården och nytt akutsjukhus, 25 mnkr.
  • h) Medel för tillfälliga kostnader för rivningar och provisoriska lokaler, 20 mnkr.
 3. Som en konsekvens av ovanstående resurstillskott till primärvården beslutar att förändra Vårdvalsersättningen enligt bifogat förslag retroaktivt från och med den 1 januari 2020.
 4. Ändra det budgeterade resultatmålet för 2020 från 1,0 % till 2,3 % av skatteintäkter, utjämning & generella bidrag vilket motsvarar 153 mnkr.

Sammanfattning

I november 2019 beslutade Sveriges Riksdag om att förändra modellen för kostnadsutjämning mellan regioner (och kommuner). Den förändrade modellen medförde samtidigt en förändring av respektive regions bidrag eller avgift för kostnadsutjämning. Region Kronoberg har enligt den tidigare modellen betalat en avgift på 1 051 kr/invånare och ska enligt den nya modellen betala en avgift på 84 kr/invånare. Den beslutade förändringen medför en förbättring på ca 200 mnkr jämfört med den gamla modellen och jämfört med budgetbeslut i juni.

Samtliga regioner ska solidariskt bidra med ett införandebidrag på 253 kr/invånare för att underlätta omställningen för de regioner som ”förlorar” på den nya modellen. För Region Kronoberg medför införandebidraget en kostnad på 51 mnkr under år 2020. Införandebidraget som ingår i regleringsavgiften nedan trappas av under tre år för att sedan försvinna.

Utöver detta innebar Riksdagens budgetbeslut om ett antal förändringar i de generella statsbidragen till regionerna (främst kompensation för sänkt skatt för 65 år och äldre), vilket ger ökade intäkter till regionerna.

Den 20 december 2019 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en uppdaterad skatteunderlagsprognos samt definitiva belopp för utjämningssystemet, vilket innebär följande prognos för Region Kronoberg gällande finansieringen.

Då förändringen är av väsentlig karaktär (178 mnkr) föreslås därför en uppdatering av budgeten avseende såväl finansieringen som verksamhetens nettokostnader och budgeterat resultatmål via en tilläggsbudget för 2020.

Alliansen föreslår därför ett antal satsningar och förändrat resultatmål via en tilläggsbudget för 2020 enligt bifogat förslag.

Paus

Bokpresentation

13. Information - Glass Art Society 2020

Helena Collin från Destination Småland berättar om Glass Art Society 2020.

För mer information, besök gas2020.se

12. Tilläggsbudget 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Uppdatera budget för finansiering 2020 i enlighet med bifogat förslag till förändring (178 mnkr).
 2. Fastställa följande tilläggsbudget 2020 (fördelning görs från regionstyrelsen till respektive nämnd och verksamhet när kostnaderna uppstår), enligt bifogat förslag:
  • a) Lönesatsning särskilt yrkesskickliga och motsvarande, 2020, 18 mnkr (helårseffekt 25 mnkr), fördelas inledningsvis till regionstyrelsen för vidare fördelning till nämnder och vårdval efter utfall.
  • b) Riktad satsning till primärvården via vårdvalet på 15 mnkr.
  • c) Medel för tarmcancerscreening, 3 mnkr.
  • d) Medel till Ambulansen i Ljungby, 5 mnkr.
  • e) Medel till SMS-livräddning, 1 mnkr.
  • f) Medel till Projektuppdrag 2020 för rekrytering färdiga och erfarna läkare och specialistsjuksköterskor, 1 mnkr.
  • g) Ny inriktning för sjukvården - den Nära vården och nytt akutsjukhus, 25 mnkr.
  • h) Medel för tillfälliga kostnader för rivningar och provisoriska lokaler, 20 mnkr.
 3. Som en konsekvens av ovanstående resurstillskott till primärvården beslutar att förändra Vårdvalsersättningen enligt bifogat förslag retroaktivt från och med den 1 januari 2020.
 4. Ändra det budgeterade resultatmålet för 2020 från 1,0 % till 2,3 % av skatteintäkter, utjämning & generella bidrag vilket motsvarar 153 mnkr.

Sammanfattning

I november 2019 beslutade Sveriges Riksdag om att förändra modellen för kostnadsutjämning mellan regioner (och kommuner). Den förändrade modellen medförde samtidigt en förändring av respektive regions bidrag eller avgift för kostnadsutjämning. Region Kronoberg har enligt den tidigare modellen betalat en avgift på 1 051 kr/invånare och ska enligt den nya modellen betala en avgift på 84 kr/invånare. Den beslutade förändringen medför en förbättring på ca 200 mnkr jämfört med den gamla modellen och jämfört med budgetbeslut i juni.

Samtliga regioner ska solidariskt bidra med ett införandebidrag på 253 kr/invånare för att underlätta omställningen för de regioner som ”förlorar” på den nya modellen. För Region Kronoberg medför införandebidraget en kostnad på 51 mnkr under år 2020. Införandebidraget som ingår i regleringsavgiften nedan trappas av under tre år för att sedan försvinna.

Utöver detta innebar Riksdagens budgetbeslut om ett antal förändringar i de generella statsbidragen till regionerna (främst kompensation för sänkt skatt för 65 år och äldre), vilket ger ökade intäkter till regionerna.

Den 20 december 2019 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en uppdaterad skatteunderlagsprognos samt definitiva belopp för utjämningssystemet, vilket innebär följande prognos för Region Kronoberg gällande finansieringen.

Då förändringen är av väsentlig karaktär (178 mnkr) föreslås därför en uppdatering av budgeten avseende såväl finansieringen som verksamhetens nettokostnader och budgeterat resultatmål via en tilläggsbudget för 2020.

Alliansen föreslår därför ett antal satsningar och förändrat resultatmål via en tilläggsbudget för 2020 enligt bifogat förslag.

Paus

12. Tilläggsbudget 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Uppdatera budget för finansiering 2020 i enlighet med bifogat förslag till förändring (178 mnkr).
 2. Fastställa följande tilläggsbudget 2020 (fördelning görs från regionstyrelsen till respektive nämnd och verksamhet när kostnaderna uppstår), enligt bifogat förslag:
  • a) Lönesatsning särskilt yrkesskickliga och motsvarande, 2020, 18 mnkr (helårseffekt 25 mnkr), fördelas inledningsvis till regionstyrelsen för vidare fördelning till nämnder och vårdval efter utfall.
  • b) Riktad satsning till primärvården via vårdvalet på 15 mnkr.
  • c) Medel för tarmcancerscreening, 3 mnkr.
  • d) Medel till Ambulansen i Ljungby, 5 mnkr.
  • e) Medel till SMS-livräddning, 1 mnkr.
  • f) Medel till Projektuppdrag 2020 för rekrytering färdiga och erfarna läkare och specialistsjuksköterskor, 1 mnkr.
  • g) Ny inriktning för sjukvården - den Nära vården och nytt akutsjukhus, 25 mnkr.
  • h) Medel för tillfälliga kostnader för rivningar och provisoriska lokaler, 20 mnkr.
 3. Som en konsekvens av ovanstående resurstillskott till primärvården beslutar att förändra Vårdvalsersättningen enligt bifogat förslag retroaktivt från och med den 1 januari 2020.
 4. Ändra det budgeterade resultatmålet för 2020 från 1,0 % till 2,3 % av skatteintäkter, utjämning & generella bidrag vilket motsvarar 153 mnkr.

Sammanfattning

I november 2019 beslutade Sveriges Riksdag om att förändra modellen för kostnadsutjämning mellan regioner (och kommuner). Den förändrade modellen medförde samtidigt en förändring av respektive regions bidrag eller avgift för kostnadsutjämning. Region Kronoberg har enligt den tidigare modellen betalat en avgift på 1 051 kr/invånare och ska enligt den nya modellen betala en avgift på 84 kr/invånare. Den beslutade förändringen medför en förbättring på ca 200 mnkr jämfört med den gamla modellen och jämfört med budgetbeslut i juni.

Samtliga regioner ska solidariskt bidra med ett införandebidrag på 253 kr/invånare för att underlätta omställningen för de regioner som ”förlorar” på den nya modellen. För Region Kronoberg medför införandebidraget en kostnad på 51 mnkr under år 2020. Införandebidraget som ingår i regleringsavgiften nedan trappas av under tre år för att sedan försvinna.

Utöver detta innebar Riksdagens budgetbeslut om ett antal förändringar i de generella statsbidragen till regionerna (främst kompensation för sänkt skatt för 65 år och äldre), vilket ger ökade intäkter till regionerna.

Den 20 december 2019 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en uppdaterad skatteunderlagsprognos samt definitiva belopp för utjämningssystemet, vilket innebär följande prognos för Region Kronoberg gällande finansieringen.

Då förändringen är av väsentlig karaktär (178 mnkr) föreslås därför en uppdatering av budgeten avseende såväl finansieringen som verksamhetens nettokostnader och budgeterat resultatmål via en tilläggsbudget för 2020.

Alliansen föreslår därför ett antal satsningar och förändrat resultatmål via en tilläggsbudget för 2020 enligt bifogat förslag.

14. Svar på motion – Kollektivtrafik till turistmål och sevärdheter i vårt län

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige besvarar motionen med att Region Kronoberg ingår i ett ERUF-projekt som handlar om kollektivtrafik kopplat till destinationsutveckling i enlighet med motionens syfte.

Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger trafiknämnden i uppdrag att utreda eventuellt samarbete med turistnäringen/ turistinformationen för att informera om med vilka busslinjer och tågförbindelser man enklast tar sig med kollektivtrafik till länets turistmål och sevärdheter.

Besökare som kommer till Kronobergs län får via hemsidorna hos Visit Småland och, framförallt, de enskilda kommunerna informationer om hur man reser kollektivt med buss och tåg i länet. Här länkas oftast till Länstrafikens hemsida med information om resmål och tidtabeller. Ofta har enskilda besöksmål och turistentreprenörer dessutom motsvarande informationer hos sig.

Enskilda eventarrangörer har i samverkan med sina hemkommuner kontaktat Länstrafiken för att genomföra tillfälliga satsningar på avgångar mellan till exempel Växjö resecentrum och platsen för eventet för att möjliggöra kollektivt resande för sina besökare.

Regionfullmäktige beslutade § 14/19 att bifalla en motion om att ta fram en plan för hur de 20 största besöksmålen i Kronoberg kan förses med kollektivtrafik. Region Kronoberg har inlett en dialog med Destination Småland.

Region Kalmar län har nyligen beviljats stöd av Tillväxtverket för att utveckla nya klimatsmarta resesätt för besöksnäringen. Projektet heter Klimatsmarta resor i besöksnäringen – exempel från Småland. Projektet ska starta upp under våren och kommer innefatta tre testpiloter för tre besöksmål; Öland, Astrid Lindgrens värld och Glasriket. Projektet delfinansieras av Tillväxtverket med fem miljoner kronor, den andra halvan finansieras av projektparterna samt av regionala utvecklingsmedel från Region Kalmar län och Region Kronoberg.

15. Svar på motion – Minska matsvinnet – sälj den mat som blir över i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige besvarar motionen med att Region Kronoberg redan idag arbetar för att minska matsvinnet.

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg hittar ett sätt att sälja den mat som blir över efter tillagning i regionens kök.

Kost och restauranger arbetar ständigt med att minska matsvinnet. I restaurangerna Ljungrätten på Ljungby lasarett och Strandbjörket på Centrallasarettet i Växjö kyls överbliven mat ner enligt rekommendationer från Livsmedelsverket. Maten serveras sedan i restaurangerna nästkommande dag eller fryses ner och serveras vid ett annat tillfälle.

Restaurangen på Nygatan i Växjö samt restaurangen Helgonet på Sigfridsområdet har inte samma möjlighet att kyla eller frysa ner överbliven mat. Därför säljs här överbliven mat till reducerat pris efter stängningsdags.

16. Svar på motion – Matkulturpris

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Simon Bring (SD) har i en motion föreslagit att det inom Region Kronoberg:

 • inrättas ett pris för insatser inom lokal matkultur,
 • alternativt att befintliga kulturstipendier och kulturutmärkelser anpassas för att även kunna inrymma nomineringar för matkulturaktörer.

Bakgrunden till förslaget är att synliggöra att Kronoberg har en rik flora av småskaliga matproducenter som arbetar med produktion och förädling av högkvalitativa matvaror.

Region Kronbergs delar årligen ut kulturutmärkelser och kulturstipendier. Dessa omfattar vissa matkulturaktörer som även på ett betydelsefullt sätt bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat kreativa mötesplatser i Kronobergs län.

Region Kronobergs övergripande arbete med kulturutveckling styrs av den regionala kulturplanen och att skapa bättre förutsättningar för matproducenter och att förändra bilden av Kronoberg kopplat till matproduktion ryms därför inte inom det uppdrag som kulturnämnden har idag.

17. Svar på motion – Se över rutin för tandvård till sjukvårdskostnadspris

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige bifaller motionen samt uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnden att se över rutin för tandvård till sjukkostnadspris.

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska se över rutin för tandvård till sjukkostnadspris.

Motionären beskriver att det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som en del av sjukvårdsbehandlingen och att tandvården då kostar som sjukvården. För att undvika att patienter får betala fullpris eller inte alls söker tandvård på grund av ekonomisk situation behöver ansvaret och rutiner för informationsöverföring mellan hälso- och sjukvården och tandvården tydliggöras.

Med anledning av ovanstående föreslår motionären att Region Kronobergs rutiner för tandvård till sjukvårdskostnadspris ses över med syftet att tydliggöra ansvar och informationsöverföring mellan sjukvård och tandvård vad gäller patienter med rätt till tandvård för sjukvårdskostnadspriser.

18. Svar på motion – Få fler att åka gratis till vårdbesöket med kollektivtrafik

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg i samband med kallelsen informerar om hur man kan åka kollektivt till vårdbesöket för att få fler att utnyttja möjligheten att åka fritt med kollektivtrafik. I motionen föreslås att det är lämpligt att nu, i samband med att digitala kallelser i vården tas fram, se över om och hur det är möjligt att informera om kollektiva färdvägar till vårdbesök.

Robert Olesen (S) föreslår att Region Kronoberg ser över möjligheten att i samband med kallelse till vårdbesök informera om kollektiva färdvägar.

Region Kronoberg har ett pågående projekt gällande digitala kallelser. Projektets huvudsyfte är att undersöka effekterna för att frigöra tid för vårdens professioner och att reducera kostnader med hjälp av en digital kallelseprocess. I kommande version av kallelsen, som nu testas i ett pilotprojekt, kommer det tydligare att framgå att patienten kan åka med buss eller tåg gratis till sitt vårdbesök. Om motionens intention är att patienten även skulle informeras om specifik buss- eller tåglinje och/eller avgång som patienten skulle kunna åka till/från vårdbesöket finns ingen sådan plan inom ramen för projektet. I framtidens digitala kallelser kan det förmodligen gå att lägga in mer information riktad till den specifika patienten.

19. Svar på motion – Fler sommarjobb i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige bifaller motionen samt uppdrar åt regionstyrelsens personalutskott att verka för att fler sommarjobb skapas i Region Kronoberg.

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ökar antalet sommarjobbsplatser för gymnasieungdomar. Motionären skriver att för att fler ungdomar ska bli intresserade för och testa regionen som arbetsgivare föreslås att fler gymnasieungdomar ska få sommarjobba i Region Kronoberg.

Regionstyrelsens personalutskott föreslår att regionfullmäktige ska bifalla motionen samt uppdra åt regionstyrelsens personalutskott att verka för att fler sommarjobb skapas i Region Kronoberg.

20. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Krav på schyssta villkor

Karl Paine (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"Snart är det dags att fatta beslut om entreprenadupplägg och därefter upphandlingar gällande byggnation av nytt lasarett i Växjö. Vi vet att byggbranschen i stor omfattning är utsatt för fusk och ren arbetslivskriminalitet och vi har sett en utveckling där oseriösa aktörer tar allt större marknadsandelar i anspråk. Exemplen är många där vi kan se ett omfattande fusk med arbetsmiljöregler, arbetstidsregler och ett utnyttjande av utstationeringsdirektivet som leder till minskade skatteintäkter. Det är upp till oss som beställare att avstå från att ge dessa oseriösa aktörer mer syre och marknadsandelar genom att till exempel ställa krav på att kostnader för arbetsmiljö ska finnas budgeterat i förfrågningsunderlag. Samtidigt är det av största vikt att vi ser till att kraven vi ställt sedan efterlevs.

För oss socialdemokrater kommer det alltid vara viktigt att ställa krav på schyssta villkor för alla som på något sätt arbetar för Region Kronoberg.

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor:

 1. Kommer Region Kronoberg att ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor för samtliga som på något sätt arbetar med projektet?
 2. Hur ska Region Kronoberg säkerställa att de sociala krav vi ställer efterföljs i alla led?
 3. Kommer Region Kronoberg ställa några krav på antalet entreprenörsled som får finnas med i upphandlingen?
 4. Hur ska Region Kronoberg säkerställa transparens och kontraktsefterlevnad genom hela byggprocessen?
 5. Vilka krav kommer Region Kronoberg ställa i upphandlingen i övrigt för att säkra en sund konkurrens vid anbudet, och hur ska Region Kronoberg se till att kraven efterlevs?"

21. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Införandet av barnrättsbaserade beslutsunderlag

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"Med anledning av att FN:s barnkonvention blir svensk lag 1 januari 2020 beslutade regionstyrelsen i februari 20191 att Region Kronobergs egna styrande dokument såsom policy, budget, strategier, program, regelverk och handlingsplaner som är föremål för politiska beslut och som berör barn och unga under 18 år ska innehålla barnrättsbaserade beslutsunderlag.

Nu närmar vi oss 1 januari 2020 och vi har bland annat i juni 2019 fattat beslut om budget för 2020, utan barnrättsbaserade beslutsunderlag.

Med anledning av ovanstående har jag följande fråga:

 • När kommer Region Kronobergs alla styrande dokument innehålla barnrättsbaserade beslutsunderlag?
 • Kommer redan beslutade policys, strategier, program, regelverk och handlingsplaner att revideras med anledning av beslutet?"

22. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Privata vårdgivare

Kerstin Wiréhn (V) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Vi har läst i media att privata vårdgivare som har avtal med regioner och som samtidigt har avtal med försäkringsbolag, låter patienter från försäkringsbolagen gå före. Det är alltså inte vårdbehov eller antalet dagar i kön som avgör, utan vilken patient som ger mest ersättning.

Min fråga är därför:

 • Har Region Kronoberg avtal med privata vårdgivare som samtidigt har avtal med försäkringsbolag?

I så fall

 • Hur har regionen säkerställt att 'våra' patienter inte kommer i andra hand?" 

23. Interpellation till Destination Småland AB:s ordförande - Influencers som Marknadsföringsmetod

Joakim Pohlman (S) har ställt följande interpellation till Destination Småland AB:s ordförande Thomas Ragnarsson (M):

"Destination Småland AB helägs av Region Kronoberg och förutom vissa projekt finansieras verksamheten med skattepengar. I ett reportage i P4 Kronoberg 24 september 2019 framgår att bolaget använder sig av så kallade influencers för marknadsföring. Det fanns vid tiden för reportaget inga uppgifter om hur mycket pengar som lagts på marknadsföring med influencers.

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor:

 1. Hur stor budget har Destination Småland för marknadsföring 2020 och hur stor var budgeten föregående år?
 2. Hur mycket pengar har Destination Småland lagt på marknadsföring genom influencers 2018 respektive 2019?
 3. Vilka influencers har använts?
 4. Finns det fastställda kriterier och riktlinjer för att välja influencers och hur ser dessa ut?
 5. Vilken effekt har marknadsföringsmetoden haft på resandet till Kronoberg och hur kan effekten kartläggas/mätas?
 6. Hur resonerar du kring användningen av influencers och att 'bjuda för skattepengar' som marknadsföringsmetod?"

Paus

24. Interpellation till regionfullmäktiges ordförande - Är patientnämndens resurser tillräckliga?

Michael Sjöö (S) har ställt följande interpellation till regionfullmäktiges ordförande Britt-Louise Berndtsson (C):

"Patientnämnden är en oerhörd viktig verksamhet. Nämnden ska, fastslår Region Kronoberg på hemsidan, "ansvara för att inom all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård stödja och hjälpa enskilda patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet". Patientnämnden fyller alltså en viktig funktion inte minst för patienterna men även för att vården i Kronoberg ska hålla hög kvalitet och säkerhet. I nämndens uppgift ingår även att utse stödpersoner till patienter inom psykiatrisk tvångsvård.

Patientnämndens budget ligger under regionfullmäktige och är för 2020 1,4 miljoner kronor.

Under 2019 inkom 753 ärenden att jämföra med 679 ärenden 2018. Även tidigare år har antalet ärendena varit fler än 2018; 2017: 900 och 2016: 1004.

Antalet handläggare på patientnämnden har tidigare varit tre men är nu två. Jag känner en stor oro för att det kommer att bli svårt att hantera alla inkommande ärenden samt den lagreglerade stödpersonsverksamheten nu när antalet handläggare har minskat. Som jag ser det riskerar det att drabba både stödet för patienter, arbetsmiljön för patientnämndens handläggare och, i förlängningen, kvalitén på vården samt patientsäkerheten i regionen negativt.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

 1. Finns det ett behov av att öka patientnämndens personalstyrka för att klara av ärendemängden samt stödpersonsverksamheten?
 2. Kommer patientnämndens budget att öka 2021?"

25. Interpellation till trafiknämndens ordförande - Trafikkaos i Skåne – hur undviker vi att det blir likadant i Kronoberg?

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C):

"Under 2020 ska Länstrafiken i Kronoberg byta biljettsystem. Här är några av de rubriker biljettsystemsbytet i kollektivtrafiken i Skåne skapat sedan införandet i december 2019:

 • Resenärernas hårda kritik: 'Värdelöst – jag hatar det'
 • Krismöte efter Skånetrafikens byte av biljettsystem
 • Mardrömsstart – därför kraschade Skånetrafikens nya biljettsystem
 • Argaste resenärerna slipper betala biljett

Bland annat går det inte längre att köpa resor från Skåne till Småland i Skånetrafikens app och det har rapporterats om att bytet drabbat bussoch tågpersonalens arbetsmiljö hårt. Inte minst har det nya systemet uppfattats som svårt och otydligt av många resenärer.

'Långa köer till Skånetrafiken efter indraget Jojo-kort' är en annan rapportliknande rubrik. Jojo-kortet motsvarade delvis det som vi Kronoberg idag kallar Reskassa - ett kort som laddas på med pengar och sedan används som biljett. I Skåne har kortet helt ersatts med appar eller enstaka köp i biljettautomater. I Kronoberg har politiken valt en annan väg och fattat ett tydligt beslut1 om att ha kvar ett kort med samma funktion som Reskassa. Bytet av system innebär att dock att den som idag har ett Reskassekort ändå måste byta ut själva kortet mot ett nytt.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

 1. Hur har Länstrafiken Kronoberg och kronobergsresenärerna påverkats av det nya biljettsystemet i Skåne?
 2. Hur ser riskbedömningen och av den följande beredskap ut i Kronoberg inför införandet av nytt biljettsystem här?
 3. Vad landade Länstrafiken Kronobergs intäkter på i januari 2020 jämfört med januari 2019?"

26. Interpellation till patientnämndens ordförande – Stor skillnad mellan kvinnor och män i antalet anmälningar till patientnämnden

Robert Olesen (S) har ställt följande interpellation till patientnämndens ordförande Anna Zelvin (KD):

"I kallelsen till patientnämndens sammanträde i november 2019 framgår att det är betydligt vanligare att de ärenden som registreras hos patientnämnden handlar om kvinnor än om män och att så varit fallet länge, se bild på sida 7 i kallelsen till patientnämndens sammanträde i november 2019. Statistiken avser, som framgår av bild, ärenden inkomna till och med 19 september 2019.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

 • Vilka förklaringar finns till att kvinnor är överrepresenterade i de registrerade ärendena hos patientnämnden?
 • Ser det likadant ut i andra regioner?
 • Finns anledning att föreslå förbättringsåtgärder med anledning av statistiken?"

27. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Äntligen en ny familjecentral på Teleborg men hur ska den finansieras?

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"För att ge alla barn bästa möjliga start i livet är det viktigt att hitta de familjer som behöver särskild stöttning så tidigt som möjligt. Familjecentraler, där kommunens öppna förskola och socialtjänst samverkar med regionens hälso- och sjukvård, är en naturlig mötesplats för att erbjuda ett sådant stöd. Det är ett unikt sätt att hitta smidiga lösningar och samarbeten som underlättar för familjer och förebygger ohälsa bland barn och unga. Därför vill vi socialdemokrater starta fler familjecentraler runt om i länet.

I många år har Socialdemokraterna både i Region Kronoberg och i Växjö kommun drivit frågan om en familjecentral på Teleborg och avsatt pengar till det i våra budgetförslag. Tyvärr utan tillräckligt medhåll för att det skulle bli verklighet. Vi blev därför väldigt glada att det moderata styret i såväl regionen som kommunen nu är överens med oss och i januari 2020 meddelade att det blir en ny familjecentral på Teleborg.

Vi socialdemokrater är oerhört måna om att satsningen på en familjecentral på Teleborg verkligen blir av och blir långsiktig. Det finns dock, vad vi kan se, inga särskilda pengar avsatta för ändamålet i det moderatledda styrets budget för Region Kronoberg 2020.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

 1. Vad beräknas uppstartskostnad och kommande driftskostnad bli?
 2. Hur ska den nya familjecentralen på Teleborg i Växjö finansieras?"

28. Interpellation till trafiknämndens ordförande - Hur går det med uppdraget att förbättra kollektivtrafiken till Ljungby lasarett?

Carl-Olof Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C):

"Regionfullmäktige biföll en centermotion i april 2018 angående trafik och parkeringsfrågor vid Ljungby lasarett. Bakgrunden var att ombyggnationer vid lasarettet skulle ta parkeringsplatser i anspråk och därför behövdes både nya parkeringsplatser framtagas och ny kollektivtrafik till sjukhus ordnas.

Trafiknämnden fick i uppdrag att utreda förutsättningar för att förbättra kollektivtrafiken.

Vid en diskussion i regionfullmäktige hösten 2019 framkom att trafiknämnden uppenbarligen glömt detta och inget arbete skett som var känd av ordföranden.

Jag har gått igenom trafiknämndens protokoll från sammanträden efter denna diskussion och finner inget nämnt varken i beslut eller information kring något arbete i frågan.

Det är ett beslut i fullmäktige för snart två år sedan och läget börjar bli akut då parkeringsplatser enligt uppgift försvinner under sensommaren vid regionens näst största verksamhetsplats. Regionstyrelsen har enligt protokoll kommit i gång med sitt arbete med sitt uppdrag från april 2018 även om det tog lång tid att starta.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

 • Har trafiknämnden startat något arbete för att fullfölja sitt uppdrag från fullmäktige april 2018?

Paus

29. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Nytt lasarett i Växjö, frågor om partnering, upphandling och konkurrens

Carl-Olof Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"Regionfullmäktige har tagit ett inriktningsbeslut att bygga ett nytt sjukhus. Regionstyrelsen har tagit ett beslut att använda så kallad partnering som upphandling. Bakom detta beslut står Alliansen och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet förordade en traditionell offentlig upphandling.

Det är oklart hur regionen i upphandling ska välja en partner och om det kommer att finnas några skarpa och tydliga ekonomiska variabler i partnervalet. Min tolkning är att man väljer partner och sedan börjar arbete med projektering och kalkyler med mera.

När regionfullmäktige tog inriktningsbeslut framkom att definitivt beslut skulle göras när skarpa anbud låg på regionens bord och vi hade en klar bild av kostnaderna. Men hur kan detta förenas med partnering son sker enligt löpande räkning? Kan man ta ett definitivt beslut om ett nytt sjukhus innan man har en fastställd detaljplan för sjukhustomten?

Med anledning av ovanstående undrar jag:

 1. Vilka tydliga och skarpa ekonomiska variabler skall finnas i valet av partner?
 2. Kommer konkurrensen av partner efter att valet skett helt offentliggöras eller kommer det att godkännas att partner får kräva sekretess?
 3. Kommer arkitekt upphandlas eller väljer partner detta?
 4. Kommer delprojekt och underleverantörer att konkurrensutsättas så att ex de många duktiga mindre och medelstora byggföretag i regionen kan lämna anbud? Bestämmer partner detta?
 5. När kan regionfullmäktige ta ett definitivt beslut och med vilket beslutsunderlag om det saknas skarpa anbud och man skall arbeta enligt löpande räkning?
 6. Är det möjligt att ta ett definitivt beslut innan det finns en fastställd detaljplan?"

30. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Regionfullmäktige entledigar Monica Widnemark (S) från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

31. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i patientnämnden för tiden till och med den 31 december 2022

Regionfullmäktige entledigar Monica Widnemark (S) från uppdrag som ersättare i patientnämnden samt utser NN (S) till ny ersättare i patientnämnden.

32. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i styrelsen för Växjö Småland Airport AB 2020-2022

Regionfullmäktige entledigar Monica Widnemark (S) från uppdrag som ersättare i styrelsen för Växjö Småland Airport AB samt utser NN (S) till ny ersättare i styrelsen för Växjö Småland Airport AB.

33. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i styrelsen för Växjö Småland Airport AB 2020-2022

Regionfullmäktige entledigar Lars-Olof Petersson (S) från uppdrag som ledamot i styrelsen för Växjö Småland Airport AB samt utser NN (S) till ny ledamot i styrelsen för Växjö Småland Airport AB.

34. Begäran om entledigande samt val av ny nämndeman i Göta hovrätt för tiden till och med den 31 december 2023

Regionfullmäktige entledigar Monica Widnemark från uppdrag som nämndeman i Göta hovrätt samt utser NN till nämndeman i Göta hovrätt.

35. Begäran om entledigande samt val av ny juryman i tryckfrihetsmål grupp 2 för tiden till och med den 31 december 2022

Regionfullmäktige entledigar Monica Widnemark (S) från uppdrag som juryman i tryckfrihetsmål, grupp 2 samt utser NN (S) till ny juryman i tryckfrihetsmål, grupp 2.

36. Anmälningsärenden

Anmälningar

 • Revisionsplan 2020, fastställd 2020-01-23.

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 26 februari kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Klicka här för att se kallelsen till mötet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.