Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 17 juni 2020

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Stefan Jönsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Michael Sjöö (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

mötet återupptas ca kl 10:10

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Peter Löfström, revisionen

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Iréne Augustsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:30

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Digital informationsträff om nya sjukhuset

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Karl Paine Huenupi (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Pernilla Tornéus (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robin Berg (SD)

Talare

Krister Svensson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

mötet återupptas ca kl 15:20

Talare

mötet återupptas ca kl 15:20

Talare

mötet återupptas ca kl 15:20

Talare

mötet återupptas ca kl 15:20

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser NN (M) och NN (S) att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 25 juni 2020.

3. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

4. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas, men hänskjuter behandlingen av interpellationerna till nästkommande regionfullmäktige.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts. Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 • Interpellation till patientnämndens ordförande Anna Zelvin (KD) - Stor skillnad mellan kvinnor och män i antalet anmälningar till patientnämnden
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om utbyggd organisation för den palliativa vården i Region Kronoberg
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Hur kan Region Kronoberg garantera möjligheten till vård i livets slutskede i hemmet?
 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) - Har Region Kronobergs ambition för ekologisk mat sänkts?
 • Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) - Kommande förändringar för Länstrafikens bussar och servicecentrum vid Växjö station
 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) - Ger beslutet om anställningsprövning av alla vakanta administrativa tjänster resultat?

5. Fördelning av medborgarförslag - Medborgarförslag gällande nytt sjukhusbygge

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till regionstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

I medborgarförslaget föreslås att fullmäktige omprövar det tidigare beslutet om att investera i ett nytt sjukhus i stadsdelen Räppe och tar i beaktande de kunskaper som coronaepidemin genererat.

6. Årsredovisning för patientnämnden 2019

Sammanfattning

Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivaren och att få klagomål besvarade. Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.

Årsredovisning för patientnämnden 2019 redovisar:

 • inkomna ärenden och synpunkter under året,
 • statistik avseende svarstider från vårdinrättningar,
 • vad patienter framför och vad vården svarar patienter,
 • stödpersonuppdraget,
 • patientnämndens roll i patientsäkerhetsarbetet.

Paus

mötet återupptas ca kl 10:10

7. Årsredovisning och revisionsberättelse för Region Kronoberg 2019

Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige godkänner Årsredovisning Region Kronoberg 2019.

2. Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden, patientnämnden, samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg samt styrelsen för Grimslövs folkhögskola ska beakta revisorernas rekommendationer.

3. Regionfullmäktige beviljar:

a. regionstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,

b. hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,

c. regionala utvecklingsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,

d. trafiknämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,

e. kulturnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,

f. patientnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,

g. samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 samt

h. styrelsen för Grimslövs folkhögskola ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2019. Region Kronobergs redovisar för femte året i rad ett positivt ekonomiskt resultat, balansresultatet för 2019 uppgår till 66 mnkr. Sjukfrånvaron i organisationen minskade jämfört med 2018 och uppgick i bokslutet till 5,0 procent vilket även understiger budgeterat mål.

Region Kronobergs revisorer har lämnat revisionsberättelse för år 2019. I revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att regionstyrelsen, nämnderna och styrelsen för Grimslövs folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

8. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Värend 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet Värend 2019.

Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö, Alvesta, Tingsryds, Lessebo, Uppvidinge kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av åtta huvudmän i Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet bildades 2015 genom en sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund. Tingsryds kommun gick med 2016, Lessebo kommun 2018 och Uppvidinge kommun 2020.

Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med prioritering på unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående myndigheterna.

Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".

Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Vidare bedömer revisorerna sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

9. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Sunnerbo 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisning för verksamhetsåret 2019 för Samordningsförbundet Sunnerbo.
 2. Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Sunnerbo ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i Sunnerbo samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 som Markaryds samordningsförbund. Under 2017 tillkom Ljungby och Älmhults kommun i förbundet och det ombildades till Sunnerbo samordningsförbund.

Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner, som har kontakt med minst två av de ingående myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra förmågan till egenförsörjning. Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och unga personer med funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer med psykisk ohälsa och lokalt identifierade målgrupper till exempel språksvaga.

Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".

Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Sunnerbo samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

10. Reviderad förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige godkänner förslag till reviderad förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Sunnerbo har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och region/landsting. Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg samt kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult. Ändamålet med för förbundet är att inom det geografiska området för Markaryd, Ljungby och Älmhults kommuner svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Sunnerbo Samordningsförbund föreslår nu en revidering av förbundsordningen då förbundets säte har flyttats från Markaryd till Ljungby. Det innebär en mindre justering av § 3 i förbundsordningen där förbundets säte regleras, samt § 19 gällande arkivtillsyn där förslaget är att kommunstyrelsen i Ljungby tar över ansvaret för tillsyn från Markaryds kommun.

Den reviderade förbundsordningen föreslås gälla från 2020-07-01 under förutsättning att samtliga medlemmar i Sunnerbo Samordningsförbund godkänner förändringarna.

11. Delårsrapport mars 2020 Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige godkänner delårsrapport mars 2020 för Region Kronoberg.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt den 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv. I rapporten redovisas måluppfyllelse för de resultatmål som regionfullmäktige har beslutat om för 2020. I rapporten redovisas även status på de av regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

För åtets tre första månader redovisar Region Kronoberg ett balanskravsresultat på 51 mnkr. Helårsprognosen är ett balanskravsresultat på -10 mnkr för 2020 vilket är 163 mnkr sämre än budget. Helårsprognosen är inklusive statsbidrag och beräknad effekt av beslutade åtgärder.

7. Årsredovisning och revisionsberättelse för Region Kronoberg 2019

Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige godkänner Årsredovisning Region Kronoberg 2019.

2. Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden, patientnämnden, samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg samt styrelsen för Grimslövs folkhögskola ska beakta revisorernas rekommendationer.

3. Regionfullmäktige beviljar:

a. regionstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,

b. hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,

c. regionala utvecklingsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,

d. trafiknämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,

e. kulturnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,

f. patientnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,

g. samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 samt

h. styrelsen för Grimslövs folkhögskola ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2019. Region Kronobergs redovisar för femte året i rad ett positivt ekonomiskt resultat, balansresultatet för 2019 uppgår till 66 mnkr. Sjukfrånvaron i organisationen minskade jämfört med 2018 och uppgick i bokslutet till 5,0 procent vilket även understiger budgeterat mål.

Region Kronobergs revisorer har lämnat revisionsberättelse för år 2019. I revisionsberättelsen har revisorerna tillstyrkt att regionstyrelsen, nämnderna och styrelsen för Grimslövs folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

11. Delårsrapport mars 2020 Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige godkänner delårsrapport mars 2020 för Region Kronoberg.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt den 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv. I rapporten redovisas måluppfyllelse för de resultatmål som regionfullmäktige har beslutat om för 2020. I rapporten redovisas även status på de av regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

För åtets tre första månader redovisar Region Kronoberg ett balanskravsresultat på 51 mnkr. Helårsprognosen är ett balanskravsresultat på -10 mnkr för 2020 vilket är 163 mnkr sämre än budget. Helårsprognosen är inklusive statsbidrag och beräknad effekt av beslutade åtgärder.

12. Lägesrapport – nytt akutsjukhus i Växjö

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande lämnar en kort lägesrapport gällande nytt akutsjukhus i Växjö.

Paus

Mötet återupptas ca kl. 13:30

13. Avsiktsförklaring avseende nytt akutsjukhus i Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen avseende nytt akutsjukhus i Växjö samt uppdrar åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att teckna avsiktsförklaringen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 73/19 att Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun och Trafikverket angående infrastruktursatsningar med anledning av nybyggnationen.

Förslag till avsiktsförklaring har beretts av företrädare för Region Kronoberg, Växjö kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket. Undertecknande parter är överens om att inom respektive organisations mandat verka för:

 • en kontinuerlig avstämning på ledningsnivå.
 • att tillsätta erforderliga resurser för aktuell planerings- och byggprocess.
 • en tydlig samordning mellan Region Kronobergs och Växjö kommuns projektorganisationer.
 • verka för en kontinuerlig avstämning av detaljplaneprocessen
 • att identifierade och erforderliga infrastrukturåtgärder kan finansieras och genomföras. Regional infrastruktur förutsätter prioritering och beslut i regionens länstransportplan av Region Kronoberg medan eventuella åtgärder i nationell plan förutsätter att Trafikverket har möjlighet att inrymma dem i nuvarande nationella plan 2018–2029, alternativt beslut av regeringen i en ny nationell plan.

14. Köpekontrakt för fastigheterna Räppe 7:3 och Räppe Stärkelsefabrik 2:1

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 • Godkänna köpekontrakt för fastigheterna Räppe 7:3 och Räppe Stärkelsefabrik 2:1 till en köpeskilling om sjuttiofyra miljoner (74 000 000) kronor. Medel anslås ur Region Kronobergs likvida medel.
 • Uppdra åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att teckna köpekontraktet.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 73/19 att Region Kronoberg skulle ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun angående att säkra tillgång till mark i Räppe för byggnation av nytt akutsjukhus i Växjö. Diskussioner har förts mellan parterna och resulterat i ett förslag till köpekontrakt för fastigheten Räppe 7:3 och Räppe Stärkelsefabrik 2:1. Tillträdesdag är den 10 januari 2022.

15. Investeringsbeslut för om- och tillbyggnad av hus E 56 Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 • Anslå 52 miljoner kronor för byggnadsinvestering.
 • Anslå 10 miljoner kronor för investering i utvändig mark.
 • Anslå 700 000 kr till solceller.
 • Anslå 4,5 miljoner kronor för utrustningsinvestering.
 • Anslå 520 000 kronor för konstnärlig utsmyckning. Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget.
 • Anslå 360 200 kronor per år för driftkostnader.
 • Uppdra åt regiondirektören att inarbeta investeringens framtida driftkostnadspåverkan i kommande budgetarbete.

Projektets investering finansieras inom Region Kronobergs budgetram 2021-2023 för investeringar.

Sammanfattning

Region Kronobergs behov av ändamålsenliga lokaler för hjälpmedelscentral och ett sammanhållet arkivcentrum föreslås nu placeras i hus E 56, Sigfridsområdet. Hjälpmedelscentralen är lokaliserad på Norrängen där området är under utveckling och kommer framöver förändras då en ny bussdepå för elbusstrafik är tänkt till området. Nuvarande lokal planeras rivas våren 2021. En tillfällig lokal för hjälpmedelscentral skapas från november 2020 i huvudbyggnaden Sigfridsområdet, hus 1 och 2, plan 2 för att möjliggöra projektens olika tidplaner.

Ett sammanhållet arkivcentrum förbättrar tillgänglighet, service och säkerhet gällande arkivmaterial. Det finns idag ett påtagligt behov hos Region Kronoberg att utöka arkivlokaler, det råder platsbrist. Det planerade arkivcentrumet är beräknat täcka Region Kronobergs framtida behov.

De färdigställda lokalerna beräknas vara inflyttningsklara i februari 2022.

16. Utökning av bevakning Ljungby lasarett

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att hälso- och sjukvårdsnämndens budget om totalt 700 000 kr/år för anslagsfinansierad verksamhet överförs till regionstyrelsens budget.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden fick den 27 februari 2020 information om åtgärder för förbättring av arbetsmiljön avseende hot och våld på akutmottagningarna i Växjö och Ljungby. Förslagna till åtgärder ska presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden vid sammanträde den 1 april 2020.

Regionstyrelsen är ansvarig för Region Kronobergs säkerhetsarbete och fattar beslut i ärendet om åtgärder och finansiering.

17. Borgensåtagande för Växjö Småland Airport AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

Region Kronoberg ingår borgen för Småland Airport AB:s upplåning i Kommuninvest AB omfattande 10 miljoner kronor.

Uppdra åt regionstyrelsens ordförande samt regiondirektör att underteckna borgensförbindelsen.

Region Kronoberg kommer att ta ut en borgensavgift på 0,8 procent.

Sammanfattning

Region Kronoberg är majoritetsägare av Växjö Småland Airport AB.

Styrelsen för Småland Airport har beslutat om en nyupplåning på 10 miljoner kronor i Kommuninvest AB för att öka företagets likvida medel och därmed tillskrivit Region Kronoberg om en förfrågan innebärande att Region Kronoberg är borgenär för bolagets upplåning i Kommuninvest AB.

Borgensavgift
Från och med 2013 gäller en ny lag om olagligt statsstöd. Avsikten med statsstödsreglerna är att undvika att offentliga verksamheter bidrar till att snedvrida konkurrensen inom sektorer där flera aktörer är aktiva på marknadsmässiga villkor. Ett område som berörs av lagstiftningen är när regioner går i borgen för sina bolags upplåning.

Lagen innehåller inte någon särskild reglering av borgensavgifter utan kraven på sådana följer av de övergripande kraven på affärsmässighet, vilka i sin tur även återspeglar de EU-rättsliga statsstödsreglerna.

Av den så kallade allbo-lagens förarbeten framgår att lånevillkoren för ett kommunalt bostadsaktiebolag inte får påverkas av att det är en kommun som äger bolaget. Om till exempel kommunen ingår ett borgensåtagande för sitt bostadsaktiebolag ska en marknadsmässig avgift tas ut av företaget.

En analys av kommunala bostadsföretags borgensavgifter till kommunerna har gjorts av Konkurrensverket. Här jämförs de faktiska borgensavgifterna enligt en modellberäknad borgensavgift.

Analysen visar att genomsnittet på borgensavgiften är 0,36 procent för de kommunala fastighetsbolagen och att den modellberäknade borgensavgiften var 0,42 procent. Riktmärket för en marknadsmässig borgensavgift är priset på en motsvarande borgensavgift upphandlad på finansmarknaden.

Att man frågar banker förekommer såväl bland kommuner som hamnat lågt som högt. En av kommunerna tydliggör i sitt svar till Konkurrensverket problemen med att be en affärsbank att vid lånetillfället prissätta krediter mot kommunal borgen respektive med pantbrev som säkerhet. Om banken är villig att svara är det ändå inte säkert att resultatet blir korrekt eftersom en affärsbank normalt föredrar en kommunal borgen som säkerhet, vilket talar för att sätta priset för lån mot pantbrev högt. Förfrågan medför även administrativa kostnader för bankerna trots att banken vet att man med stor sannolikhet inte kommer att få krediten ifråga.

Finns inte möjlighet att göra en jämförelse enligt ovan bör rimligen hänsyn tas till borgen och de underliggande lånets egenskaper, såsom lånebelopp, löptid, säkerheter, ekonomisk ställning, framtidsutsikter, verksamhetssektor med mera.

Tas det i beaktande att Småland Airports verksamhet är mer riskfylld än kommunala bostäder och att den ekonomiska ställningen i bolaget tillsammans med flera är av sämre resultat pekar det mot att en högre avgift än den modellberäknade borgensavgiften på 0,42 procent borde tillämpas.

Växjö kommun som också är ägare av Småland Airport har en borgensavgift på 0,8 procent mot sina dotterbolag och 0,6 procent om pant finns.

Sammantagen leder detta till att förslaget är att ta ut en borgensavgift på 0,8 procent.

18. Ändring av aktieägare i Företagsfabriken AB – hemställan

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige noterar ändring av aktieägare i Företagsfabriken AB samt beslutar att inte nyttja hembudsförbehållet i bolagsordningen.

Sammanfattning

Region Kronoberg äger tillsammans med Videum AB och Linnéuniversitetet aktiebolaget Företagsfabriken. Företagsfabriken i Kronoberg AB är en företagsinkubator och en del av innovationstödsystemet i Sverige. Företaget ägs av Region Kronoberg, Videum AB, och Linnaeus University Development AB som äger 33,33 procent var av aktierna. Företagsfabriken arbetar för att förverkliga drivna entreprenörers drömmar och utöka regionens intäktsbas genom kvalificerad affärsutveckling.

Videum AB har i skrivelse ”Ändring av aktieägare i Företagsfabriken AB” informerat Region Kronoberg om att Videum AB avser sälja sina aktieposter till Växjö kommun. Videum AB hemställer därmed hos Region Kronoberg att inte nyttja hembudsförbehållet i bolagsordningen. Förvärvet beräknas ske senast den 31 december 2020.

Regionfullmäktige noterar ändring av aktieägare i Företagsfabriken AB samt beslutar att inte nyttja hembudsförbehållet i bolagsordningen.

19. Ramförändringar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar om följande ramförändringar i Budget 2020:

att enligt bifogad sammanställning netto flytta driftramar på 10 548 tkr till Hälso-och sjukvårdsnämnden,

att enligt bifogad sammanställning netto flytta driftramar på 9 966 tkr från regionstyrelsen

att enligt bifogad sammanställning netto flytta driftramar på 582 tkr från Regionala utvecklingsnämnden,

att fastställa nya totala driftsramar för nämnderna enligt nedan.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 om preliminära driftsramar per nämnd i samband med att budgeten antogs för 2020 med flerårsplan 2021 - 2022. I februari 2020 beslutade regionfullmäktige om en tilläggsbudget samt om ramförändringar till följd av införandet av Vårdval BUP. I februari 2020 beslutade regionfullmäktige också om omfördelning av anslaget för digitaliseringsinsatser.

Till följd av genomförda organisationsförändringar samt verksamhetsanpassningar har behov av ytterligare förändringar i driftsramar mellan nämnder uppkommit. Förändringarna framgår av bifogad sammanställning.

Driftramar per nämnd 2020, efter ovanstående ramförändringar och efter beaktande av förändringar av internbudgetar och verkställighetsbeslut, framgår av nedanstående tabell.

20. Taxor och avgifter 2020 – hälso- och sjukvården

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Höja egenavgiften för hörapparat till 950 kronor.
 2. Inte debitera barn och unga under 20 år någon egenavgift för hörapparat.
 3. Ta bort avgiften för borttappad hörapparat och istället debitera en egenavgift vid förlorad hörapparat.

Avgifterna gäller från och med den 1 juli 2020.

Sammanfattning

Inför år 2018 gjordes en helhetsöversyn av regelverket för Egenavgifter för tekniska hjälpmedel. Regionfullmäktige fastställde § 186/19 samtliga taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården, bortsett från egenavgiften för hörapparater eftersom ärendet var under utredning. Mot bakgrund av översynen av egenavgifter föreslog hälso- och sjukvårdsnämnden § 45/20 följande förändringar från och med den 1 juli 2020.

 1. Höja egenavgiften för hörapparat till 950 kronor.
 2. Inte debitera barn och unga någon egenavgift för hörapparat.
 3. Ta bort avgiften för borttappad hörapparat och istället debitera en egenavgift vid förlorad hörapparat.

Avgifterna gäller från och med den 1 juli 2020.

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 163/20 att ändra andra beslutspunkten enligt följande: Inte debitera barn och unga under 20 år någon egenavgift för hörapparat.

Paus

mötet återupptas ca kl 15:20

21. Överrenskommelse om ökad testning avseende Covid-19, ny egenavgift

22. Regelverk för regionens olika råd och dialogforum med patient- och handikappföreningar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionregionfullmäktige upphäver sitt beslut § 153/2014 avseende reglemente för Region Kronobergs pensionärsråd. Reglementet upphör att gälla den 31 augusti 2020.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 270/19 att uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till regelverk för regionens olika råd och dialogforum med patient- och handikappföreningar med inriktning att alla ska behandlas lika.

Regionstyrelsen beslutade 2020-04-26 §96/2020 att inrätta Region Kronobergs patient- och funktionsvariationsråd från och med den 1 september 2020, samt fastställa arbetsordning för Region Kronobergs patient- och funktionsvariationsråd att gälla från och med den 1 september 2020. Vidare föreslog regionstyrelsen att trafiknämnden skulle se över arbetsordning och reglemente för trafiknämndens resenärsråd för att skapa ett enhetligt regelverk där alla behandlas lika.

Utöver nämnda beslut beslutade regionstyrelsen att fastställa Arbetsordning för Region Kronobergs pensionärsråd att gälla från och med den 1 september 2020, och föreslog samtidigt regionfullmäktige att upphäva sitt beslut från 2014 (§153/2014) avseende reglemente för Region Kronobergs pensionärsråd. Reglementet föreslås upphöra att gälla den 31 augusti 2020.

23. Regelbok Vårdval BUP 2020 – revidering

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Fastställa reviderad regelbok för Vårdval BUP 2020. Revideringar gäller från och med den 1 juli 2020.
 2. Återföra budgetmedel från regionstyrelsens budgetram 2020 (Vårdval BUP) om 787 000 kr till Hälso- och sjukvårdsnämnden budgetram 2020 (Barn- och Ungdomspsykiatrin ) från och med 1 juli 2020.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 56/19 regelbok för Vårdval BUP 2020. Regelboken lyfts nu upp för revidering. Revideringar i regelboken är markerade med gult och med streck i kanten. Revideringen avser framför allt:

- På sidan 23 tillkommer ett avsnitt om tillämpning av vårdepisoder.

- På sidan 24 förtydligas definitionen av ”enstaka besök” och ersättningen differentieras i tre nivåer.

- På sidan 28 ersätts kravet på att en neuropsykiatrisk utredning ska genomföras ”enligt Region Kronobergs utredningsrutin” med att ”utredningens genomförande, bedömningsinstrument och metoder ska ha stöd i nationella medicinska rekommendationer eller kunna styrkas av vetenskap eller beprövad erfarenhet.”. Vidare förändras ersättningen för en neuropsykiatrisk utredning från 5 032 kr till 17 600 kr per utredning. Utredningstiden kan variera beroende på komplexiteten och vårdepisoden kan ej upprepas.

- På sidan 33 har ersättning för samverkan reviderats från 4 192 kr till 1 476 kr.

Övriga förändringar i dokumentet handlar främst om förtydligande av texten.

24. Sammanträdesplan 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2021 för Region Kronobergs politiska organisation.

Sammanfattning

Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region Kronoberg.

25. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Lovisa Alm (S) från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

26. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Kenth Lassen (SD) och Per Nilimaa (SD) från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

27. Entledigande samt val av ny ersättare i regionstyrelsen för tiden till och med den 31 december 2022

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Lovisa Alm (S) och Kenth Lassen (SD) från uppdrag som ersättare i regionstyrelsen.
 2. Regionfullmäktige utser NN (S) och NN (SD) till ersättare i regionstyrelsen.

28. Entledigande samt val av ny ledamot och 2e vice ordförande i kulturnämnden för tiden till och med den 31 december 2022

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Lovisa Alm (S) från uppdrag som ledamot och 2e vice ordförande i kulturnämnden.
 2. Regionfullmäktige utser NN (S) till ledamot och 2e vice ordförande i kulturnämnden.

29. Entledigande samt val av ny ersättare i trafiknämnden för tiden till och med den 31 december 2022

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Lars Nyberg (KD) från sitt uppdrag som ersättare i trafiknämnden.
 2. Regionfullmäktige utser NN (KD) till ersättare i trafiknämnden.

30. Val av ny ledamot i styrelsen för Växjö Småland Airport AB för tiden till och med den 31 december 2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser NN (S) till ledamot i styrelsen för Växjö Småland AB.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 33/20 att entlediga Lars-Olof Petersson (S) från uppdrag som ledamot i styrelsen för Växjö Småland AB.

31. Entledigande samt val av ny ledamot i styrelsen för Växjö Småland Airport AB för tiden till och med den 31 december 2022

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Lovisa Alm (S) från uppdrag som ledamot och vice ordförande för styrelsen för Växjö Småland Airport AB.
 2. Regionfullmäktige utser NN (S) till ledamot och tillika vice ordförande för styrelsen för Växjö Småland Airport AB.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 33/20 att entlediga Lars-Olof Petersson (S) från uppdrag som ledamot i styrelsen för Växjö Småland AB.

32. Entledigande samt val av ny ledamot i styrelsen för Kulturparken Småland AB för tiden till och med den 31 december 2022

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Lovisa Alm (S) från uppdrag som ledamot i styrelsen för Kulturparken Småland AB.
 2. Regionfullmäktige utser NN (S) till ledamot i styrelsen för Kulturparken Småland AB.

33. Entledigande samt val av ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen Smålands museum för tiden till och med den 31 december 2022

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Lovisa Alm (S) från uppdrag som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Smålands Museum.
 2. Regionfullmäktige utser NN (S) till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Smålands Museum.

34. Entledigande samt val av ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö för tiden till och med den 31 december 2022

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Bo Dalesjö (S) från uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.
 2. Regionfullmäktige utser NN (S) till nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.

35. Ansökan om föräldraledighet sam val av ny ledamot i regionstyrelsen under perioden 2020-08-24 - 2021-05-30

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige godkänner Ida Erikssons (M) ansökan om föräldraledighet från uppdraget som ledamot i regionstyrelsen under perioden 2020-08-24 - 2021-05-30.
 2. Regionfullmäktige utser (NN) (M) till ledamot i regionstyrelsen under perioden 2020-08-24 - 2021-05-30.

36. Ansökan om föräldraledighet samt val av ordförande i kulturnämnden under perioden 2020-08-24 - 2021-05-30

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige godkänner Ida Erikssons (M) ansökan om föräldraledighet från uppdraget som ordförande i kulturnämnden under perioden 2020-08-24 - 2021-05-30.
 2. Regionfullmäktige utser (NN) (M) till ordförande i kulturnämnden under perioden 2020-08-24 - 2021-05-30.

37. Ansökan om föräldraledighet samt val av ersättare i Regionteatern Blekinge-Kronoberg under perioden 2020-08-24 - 2021-05-30

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige godkänner Ida Erikssons (M) ansökan om föräldraledighet från uppdraget som ersättare i regionteatern under perioden 2020-08-24 - 2021-05-30.
 2. Regionfullmäktige utser (NN) (M) till ersättare i regionteatern under perioden 2020-08-24 - 2021-05-30.

38. Ansökan om föräldraledighet samt val av ledamot i kulturutskottet Regionsamverkan Syd under perioden 2020-08-24 - 2021-05-30

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige godkänner Ida Erikssons (M) ansökan om föräldraledighet från uppdraget som ledamot i kulturutskottet Regionsamverkan Syd under perioden 2020-08-24 - 2021-05-30.
 2. Regionfullmäktige utser (NN) (M) till ledamot i kulturutskottet Regionsamverkan Syd under perioden 2020-08-24 - 2021-05-30.

39. Ansökan om föräldraledighet samt val av representant i sydostkultur under perioden 2020-08-24 -- 2021-05-31

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige godkänner Ida Erikssons (M) ansökan om föräldraledighet från uppdraget att representera Region Kronoberg i nätverket för Sydostkultur 2020-08-24 - 2021-05-30.
 2. Regionfullmäktige utser (NN) (M) att representera Region Kronoberg i nätverket för Sydostkultur under perioden 2020-08-24 - 2021-05-30.

40. Ansökan om föräldraledighet samt val av ersättare i personalutskottet under perioden 2020-08-24 - 2021-05-30

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige godkänner Ida Erikssons (M) ansökan om föräldraledighet från uppdraget som ersättare i regionstyrelsens personalutskott under perioden 2020-08-24 - 2021-05-30.
 2. Regionfullmäktige utser NN (M) till ersättare i regionstyrelsens personalutskott under perioden 2020-08-24 - 2021-05- 30.

41. Anmälningsärenden

Anmälningar

 • Årsredovisning Kulturparken Småland AB 2019
 • Granskning av Region Kronobergs arbete med e-hälsa
 • Granskning av Serviceresors verksamhet
 • Rapport Nyföretagarmiljonen 2018-2019

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 17 juni kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötena hålls i Utvandrarnas hus i Växjö och är öppna för alla som vill komma och lyssna.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.