Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 25 november 2020

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10.30

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Lena Wibroe (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Stefan Willforss (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Ricardo Chavez (KD)

Talare

Iréne Bladh (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

mötet återupptas ca kl 11:45

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13.00

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristin Löf

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Judit Svensson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Sara Rosén Andersson (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

mötet återupptas ca kl 14.50

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och Ros-Marie Jönsson Neckö (S) att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 2 december 2020.

3. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

4. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) - Ger beslutet om anställningsprövning av alla vakanta administrativa tjänster resultat?
 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) avseende Fairtrade
 • Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) - Frågor om kommande placering och hyreskostnad för Länstrafikens servicecentrum samt hållplatslägen för regionbussar i Växjö

5. Lägesrapport - Nytt akutsjukhus i Växjö

6. Nybyggnation för rättspsykiatrisk vård vid Sigfridsområdet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att

 1. Upphäva regionfullmäktiges beslut § 124/19.
 2. Anslå 165 miljoner kronor för mark- och byggnadsinvesteringar ur investeringsbudget 2021 med flerårsplan.
 3. Anslå 15 miljoner kronor för utrustningsinvesteringar ur investeringsbudget 2021 med flerårsplan.
 4. Anslå 1,65 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning ur investeringsbudget 2021 med flerårsplan.
 5. Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget.
 6. Anslå 6,5 miljoner kronor för rivningskostnader ur driftbudget 2021.
 7. Anslå 0,5 miljoner kronor för flyttkostnader ur driftbudget 2021.
 8. Anslå 5,4 miljoner kronor för förkastat förslag ur driftbudget 2020.
 9. Hus 4 inom Sigfridsområdet används som tillfällig lokal under nybyggnationstiden.

Sammanfattning

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är södra sjukvårdsregionens specialistklinik. Vårdens fokus är patienter som är i behov av högspecialiserad rättspsykiatrisk vård i Södra Sverige. Kliniken består av 11 vårdavdelningar samt en särskild öppenvårdsenhet. Det finns även en väl uppbyggd verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsenhet som utgör motor för en del av södra regionens forskning gällande rättspsykiatri.

Kliniken uppbär alla tre säkerhetsnivåerna enligt SOSFS 2006:9 (nivå 1, 2 och 3). Upptagningsområdet är nationellt för patienter som av olika skäl kräver högre säkerhet och i behov av vård. Det är stor efterfrågan av vårdplatser på kliniken och de senaste åren har kliniken regelbundet nekat vårdplatsförfrågningar på grund av platsbrist. I budget 2020 har den aktuella fastigheten M58, 15 vårdplatser.

Regionfullmäktige fattade 25 september 2019 (§ 124/19) beslut om att renovera hus M 58 för en uppskattad kostnad av 35 mnkr. Renoveringen skulle omfatta hela byggnaden, totalt 2170 kvm BTA.

Under projekteringsarbete har framkommit ohållbara kompromisser med verksamhetens behov och det åldrade huset med byggår 1958. Samtidigt har trycket på rättspsykiatriska vårdplatser ökat och det sammantaget ger nu ett förslag på en nybyggnation som möter verksamhetens lokalbehov samt utökning av vårdplatser.

Paus

7. Regional besöksnäringsstrategi för Kronoberg 2021-2026

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige fastställer Besöksnäringsstrategi Kronoberg 2021- 2026.

Sammanfattning

Nuvarande besöksnäringsstrategi löper ut 2020 och en ny besöksnäringsstrategi för Kronoberg har sedan oktober 2019 tagits fram i en arbetsgrupp med representation från kommunerna, AB Destination Småland, IT-Plattform Småland och Öland AB, Region Kronoberg och näringen samt en upphandlad konsult. En nulägesrapport över arbetet lämnades till Regionala utvecklingsnämnden den 5 mars 2020 (§26).

Arbetsgruppen har processat fram syfte, prioriteringar, mål och indikatorer, strategiska vägval, delvis med utgångspunkt från nuvarande strategi, och genom omvärldsorientering och trendspaning. Strategin har hållbarhetssäkrats med Region Kronobergs hållbarhetsverktyg. Strategin har även redovisats med hänsyn till den nya lagen om barnkonventionen i enlighet med Regionala utvecklingsnämndens tidigare beslut.

Under perioden 5 maj – 9 september har en remissomgång genomförts då strategidokumentet med bilagor funnits tillgängliga för synpunkter. Remiss har sänts till länets samtliga kommuner, regionalt utvecklingsansvariga inom Regionsamverkan Syd (Jönköpings, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län) samt Länsstyrelsen i Kronobergs län. Totalt åtta remissvar har inkommit under remissperioden.

Med utgångspunkt i de remissvar som inkommit och regionala utvecklingsnämndens synpunkter fastställde nämnden vid möte 2020-10- 07 (§95) detta slutliga förslag till besöksnäringsstrategi.

8. Revidering av ekonomistyrningsprinciper för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Fastställa reviderade ekonomistyrningsprinciper för Region Kronoberg
 2. Med anledning av höjd beloppsgräns för aktivering av anläggningstillgångar ge regionstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för beslut avseende budgetväxling (avskrivning och drift) som en effekt av detta beslut, samt 2020 verkställa direktavskrivning av anläggningstillgångar med preliminärt 49 mnkr.

Sammanfattning

Region Kronobergs ekonomistyrningsprinciper är ett dokument där det framgår regler och principer som gäller inom ekonomiområdet, exempelvis hur det ekonomiska ansvaret ska vara fördelat eller vilka redovisningsprinciper som ska tillämpas. Detta dokument är överordnat andra ekonomiska styrdokument. Inom respektive nämnd/enhet kan det, utöver de övergripande ekonomistyrnings-principerna, också finnas behov av kompletterande verksamhetsspecifika regler och principer.

Regionfullmäktige har § 144/16 beslutat att fastslå de reviderade ekonomistyrningsprinciperna för Region Kronoberg samt att uppdra åt regionstyrelsen att årligen göra en översyn av de beslutade principerna och förslå eventuella förändringar.

Revideringen av ekonomistyrningsprinciper avser främst att beloppsgränsen för när en tillgång klassas som investering höjs från ett halvt till ett prisbasbelopp.

Med anledning av höjd beloppsgräns för aktivering av anläggningstillgångarna göra en nedskrivning 2020 av värdet på samtliga anläggningstillgångar med ett anskaffningsvärde lägre än ett prisbasbelopp. Beloppen är 35 mnkr för materiella anläggningstillgångar, 7 mnkr för konst och 7 mnkr för immateriella anläggningstillgångar.

9. Extra driftsbidrag till Växjö Småland Airport AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige anslår 11 miljoner kronor i extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB under förutsättning att även övriga ägare fattar beslut om extra driftbidrag.

Sammanfattning

Mot bakgrund av den rådande pandemin har Växjö Småland Airport AB ett svårt ekonomiskt läge. Med anledning av pandemins konsekvenser för Växjö Småland Airport AB har de tre ägarna Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun vid extra ägarsamråd den 2 november 2020 diskuterat ett extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB.

Ägarna har kommit överens om att tillsammans anslå 20 miljoner kronor extra till Växjö Småland Airport AB för att underlätta hanteringen av pandemins konsekvenser. För Region Kronobergs del handlar det om ett extra driftbidrag på 11 miljoner kronor.

Paus

9. Extra driftsbidrag till Växjö Småland Airport AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige anslår 11 miljoner kronor i extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB under förutsättning att även övriga ägare fattar beslut om extra driftbidrag.

Sammanfattning

Mot bakgrund av den rådande pandemin har Växjö Småland Airport AB ett svårt ekonomiskt läge. Med anledning av pandemins konsekvenser för Växjö Småland Airport AB har de tre ägarna Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun vid extra ägarsamråd den 2 november 2020 diskuterat ett extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB.

Ägarna har kommit överens om att tillsammans anslå 20 miljoner kronor extra till Växjö Småland Airport AB för att underlätta hanteringen av pandemins konsekvenser. För Region Kronobergs del handlar det om ett extra driftbidrag på 11 miljoner kronor.

Paus

Upprop

Annonsering av årets kulturpriser

9. Extra driftsbidrag till Växjö Småland Airport AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige anslår 11 miljoner kronor i extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB under förutsättning att även övriga ägare fattar beslut om extra driftbidrag.

Sammanfattning

Mot bakgrund av den rådande pandemin har Växjö Småland Airport AB ett svårt ekonomiskt läge. Med anledning av pandemins konsekvenser för Växjö Småland Airport AB har de tre ägarna Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun vid extra ägarsamråd den 2 november 2020 diskuterat ett extra driftbidrag till Växjö Småland Airport AB.

Ägarna har kommit överens om att tillsammans anslå 20 miljoner kronor extra till Växjö Småland Airport AB för att underlätta hanteringen av pandemins konsekvenser. För Region Kronobergs del handlar det om ett extra driftbidrag på 11 miljoner kronor.

10. ALMI företagspartner Kronobergs län – ägardirektiv 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige godkänner ägardirektiv för Almi Företagspartner Kronoberg för 2021.

Sammanfattning

Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringen i direktivet innebär:

 • ett förtydligande gällande Region Kronobergs verksamhet Småland China support office, vilken avslutas 30 december 2020
 • att bidra till ett jämställt företagande
 • samverkan med Science Parks och andra akademinära miljöer
 • följa utvecklingen av corona
 • utbrottet och anpassa verksamheten efter uppkomna behov
 • ansvara för hantering av Region Kronobergs regionala företagsstöd
 • särskilt beakta och vidta åtgärder för att motverka penningtvätt och terrorism
 • på moderbolagets begäran redovisa hur bolaget bidragit till hur koncernen agerat marknadskompletterande

Målstrukturen är indelad i 7 målområden med 12 underliggande mål. För 7 av målen beslutas målnivåerna av ägaranvisningen. Dessa är markerade med Ä i målbilagan och utgörs av:

 • Nettoomsättningstillväxt
 • EBITDA-tillväxt (Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och goodwill-avskrivningar)
 • Andel kunder i tidiga skeden
 • Andel kunder av unika kunder
 • Andel utländsk bakgrund av unika kunder
 • Avkastning lån rullande 36 månader

11. Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av ägardirektiv för Kulturparken Småland AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige godkänner bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärda ägardirektiv för Kulturparken Småland AB, med reservation för eventuella ändringar som ägarna gemensamt kan komma överens om i den fortsatta beslutsprocessen.

Sammanfattning

Region Kronoberg och Växjö kommun äger sedan 2009 gemensamt bolaget Kulturparken Småland AB. Bolagets nuvarande bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv beslutades 2009 i samband med bolagets bildande. I samband med ägarsamråd har ägarna beslutat att se över och revidera styrdokumenten, bland annat mot bakgrund av ny lagstiftning på museiområdet (museilag 2017:563) samt förändringar i kommunallagen avseende bolagsstyrning och uppsiktsplikt i kommunala bolag (kommunallag 2017:725). Utöver detta har nya riktlinjer och rutiner för bolagsstyrning utarbetats på regional nivå. Ytterligare förändringar sedan bolagets nuvarande styrdokument antogs 2009 är Kronobergs inträde i den nationella kultursamverkansmodellen och arbetet den regionala kulturplanen som resulterat i nya kulturpolitiska målsättningar samt former för styrning och uppföljning av regional kulturverksamhet.

I tjänsteskrivelsen beskrivs revideringsprocessen samt de övergripande förändringarna i bolagets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.

12. Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för Företagsfabriken i Kronoberg AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Fastställa bolagsordning för Företagsfabriken i Kronoberg AB.
 2. Fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB.
 3. Fastställa aktieägaravtal Företagsfabriken i Kronoberg AB.

Sammanfattning

Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs fr.o.m. juni 2020 av Region Kronoberg, Växjö kommun och Linnaeus University Development AB med en tredjedel vardera. Bolagsordning och ägardirektiv styr verksamheten och utarbetas gemensamt av ägarna. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns representerade.

Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och akademi i hela länet och bolaget ska arbeta med företag både i sin inkubatorsmiljö och möjliggöra för företag utanför inkubatorns fysiska miljö att verka lokalt och ändå inkorporeras i inkubatorns verksamhet. Under 2020 genomfördes ett ägarskifte som innebär att Växjö kommun övertagit aktier och ägarroll från Videum AB. På grund av ägarbytet krävs en revidering av bolagets styrande dokument och det aktieägaravtal som sluts mellan ägarna.

Ägarna har vid ägarmöte enats om att bolagets nuvarande uppdrag och inriktning ligger fast men att vissa revideringar, utöver formaliaändringar till följd av ägarskiftet, ska göras. Bilagda förslag till reviderade dokument – bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal – är de man enats om i ägargruppen.

13. Avveckling av bolaget Sidéum Innovation AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Sideum Innovation AB avvecklas från och med 2021-01-01.
 2. Uppdra åt regionstyrelsen att initiera och verkställa en avveckling av Sideum Innovation AB.

Sammanfattning

Sideum Innovation AB, 556677-0300, bildades 2005 mot bakgrund av ett regionalt behov om förbättrad kraftsamling och koordinering av de delar av näringspolitiken som kortfattat handlar om nätverksbyggen och universitetssamverkan. Verksamheten växte från ca 900 000 kr i omsättning 2005 till strax under 8 miljoner kronor 2009.

I december 2008 övertog Regionförbundet södra Småland aktierna i bolaget från föreningen Sideum. I april 2009 beslutade Regionförbundet södra Småland att verksamheten skulle integreras i Regionförbundets enhet för Regional utveckling. Motivet för beslutet var att verksamheten inom Sideum var så nära förknippat med verksamhetsidén på enheten för Regional utveckling att det fanns uppenbara synergieffekter. I samband med omstruktureringen övertog Regionförbundet södra Småland Sideums tillgångar 1 januari 2010. Sedan denna tidpunkt har det inte förekommit någon verksamhet i bolaget. Med hänvisning till ovanstående föreslås att bolaget Sideum Innovation AB avvecklas fr o m 2021-01-01.

15. Partistöd 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige fastställer partistöd för år 2021:

Socialdemokraterna 1 904 000 kronor

Moderaterna 1 428 000 kronor

Centerpartiet 761 600 kronor

Sverigedemokraterna 856 800 kronor

Vänsterpartiet 571 200 kronor

Kristdemokraterna 571 200 kronor

Liberalerna 380 800 kronor

16. Sändning av regionfullmäktige 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktiges sammanträden under 2021 ska sändas via webben, kabel-tv och närradio.
 2. Regionfullmäktige utser regionfullmäktiges ordförande Britt-Louise Berndtsson (C) som ansvarig utgivare för webbsändningarna.
 3. Regionfullmäktige utser regionfullmäktiges förste vice ordförande Pernilla Sjöberg (M) som ställföreträdande ansvarig utgivare för webbsändningarna.
 4. Regionfullmäktige anslår medel för ändamålet ur regionfullmäktiges budget 2021.

Sammanfattning

Region Kronoberg sänder fullmäktigesammanträdena över regionens webbplats. Webbsändningen har tidigare anmälts till myndigheten för radio och tv.

Region Kronoberg ska även utse ansvarig utgivare för webbsändningen. Föreslås att fullmäktiges ordförande utses till utgivare av fullmäktiges webbsändningar.

En utgivare har möjlighet att utse ställföreträdande utgivare. En utsedd ställföreträdande utgivare ska godkännas av regionfullmäktige. Föreslås att fullmäktiges utser vice ordförande som ställföreträdande utgivare vid ordförandes frånvaro.

17. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020.

Sammanfattning

I enlighet med 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt Region Kronobergs arbetsordning för regionfullmäktige ska regionstyrelsen årligen redovisa de motioner som inte har beretts färdig på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde.

2019 redovisade regionstyrelsen att elva motioner inte besvarats. Av dessa har tio motioner nu behandlats av regionfullmäktige. Sedan 2019 års redovisning har 14 motioner inkommit. Av dessa har tio inte besvarats. Balanslista för obesvarade motioner per den 19 oktober 2020 består således av elva motioner som inte beretts färdiga.

2019 redovisade regionstyrelsen att ett medborgarförslag inte beretts färdigt. Sedan dess har ytterligare två medborgarförslag inkommit. Samtliga medborgarförslag har nu beretts färdiga.

18. Svar på motion – inför en visselblåsarfunktion i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att

 1. Bifalla motionen
 2. Uppdra åt regionstyrelsen att inrätta en visselblåsarfunktion i första hand för medarbetare inom Region Kronoberg.
 3. Anslå 100 000 kr ur regionstyrelsens driftram för 2021 för uppstart och årsabonnemang ur budget 2021.
 4. Anslå medel för utredningar av ärenden ur regionstyrelsens driftram 2021.

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska införa en visselblåsarfunktion. Motionärerna skriver att det är viktigt att Region Kronoberg har fastslagna rutiner för såväl upptäckt som förebyggande av korruption och oegentligheter. Inte minst är det viktigt att alla medarbetare har och känner till olika vägar att slå larm om något är fel.

En visselblåsarfunktion innebär att myndigheten skapar en rapporteringskanal i form av en särskild e-postadress eller liknande och ser till att det finns en särskilt utpekad funktion som utreder inkomna anmälningar. Det innebär även att se till att funktionen hanterar sekretessreglerade uppgifter, personuppgifter och uppgifter om visselblåsarens identitet korrekt. Visselblåsarfunktionen finns där som ett komplement när de vanliga rapporteringsvägarana inte fungerar.

Extra ärende - Beslut om avgiftsfrihet för innevånare och kostnader för vaccination mot C19

Paus

22. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Susanne Eriksson Andersson (V) från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

23. Val av lekmannarevisor och suppleant för Almi Företagspartner Kronoberg AB

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige nominerar NN (S) till lekmannarevisor för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
 2. Regionfullmäktige nominerar NN (M) till suppleant för lekmannarevisor ALMI Företagspartner Kronoberg AB.

24. Entledigande samt val av ny ledamot i Stiftelsen Smålands museum

Förslag till beslut

 1. Regionfullmäktige entledigar Otto Lindlöf (S) från sitt uppdrag som ledamot i Stiftelsen Smålands museum.
 2. Regionfullmäktige utser NN (S) till ny ledamot i Stiftelsen Smålands museum.

19. Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) – ger beslutet om anställningsprövning av alla vakanta administrativa tjänster resultat?

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"Regionfullmäktige beslutade i september 2019 att som en del i att minska regionens ökande kostnader och underskott införa anställningsprövning av vakanta administrativa tjänster. Det innebär att för varje administrativ tjänst som blir vakant ska en särskild prövning göras om tjänsten ska tillsättas eller inte. Beslutet gäller för hela Region Kronoberg, det vill säga inom alla verksamheter, och väntades spara 1 miljon kronor 2019 och 5 miljoner kronor 2020.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

 1. Hur många vakanta administrativa tjänster har efter anställningsprövningen infördes tillsats respektive inte tillsats?
 2. Lyckades Region Kronoberg spara förväntade 1 miljoner kronor genom anställningsprövning 2019?
 3. Är det ett realistiskt mål att Region Kronoberg lyckas spara 5 miljoner kronor i år med anledning av beslutet?
 4. Har arbetssituationen påverkats på de arbetsplatser där vakanta tjänster inte tillsatts och i så fall hur?
 5. Finns det hos regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) tankar om att utöka anställningsprövning av vakanta tjänster till andra tjänster än administrativa?"

21. Interpellation till trafiknämndens ordförande – kommande planering och hyreskostnad för Länstrafikens servicecentrum samt hållplatsvägen för regionbussar i Växjö

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C):

"Det har nog inte undgått någon att byggnationen av ett nytt kommunhus i Växjö påverkat såväl stads- som regionbussarnas placering de senaste åren. Och snart är det dags igen när kommunhusbygget börjar närma sig sitt slut och byggnation av bland annat bostäder där regionbussarna idag har sin placering tar vid. Även det tillfälliga resecentrum, och Länstrafikens servicecentrum i det, som byggts vid stationen kommer att påverkas när nya byggnationer påbörjas.

I mars 2020 ställde vi socialdemokrater en interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) om detta.1 Nu när invigningen av det nya kommunhuset närmar sig önskar vi en uppdatering genom svar på följande frågor:

 1. Hur ser förslaget till hyreskostnader för att placera Länstrafikens servicecentrum i det nya kommunhuset ut jämfört med hyreskostnaden för tidigare och nuvarande lokal? Svar önskas i kronor redovisat som total årshyra samt som årshyra per kvadratmeter.
 2. Har Trafiknämnden fattat beslut om att Länstrafikens servicecentrum ska flytta in i det nya kommun- och stationshuset?
 3. Vilka andra alternativ för placering av Länstrafikens servicecentrum finns/har funnits?
 4. I tidigare interpellationssvar framgick att alla regionbusshållplatser vid Växjö station kommer behöva flyttas när platsen de finns på idag ska bebyggas. Håller fortfarande tidplanen om att hållplatslägena för regionbussarna ska flyttas i augusti 2022 och när presenteras planen för vart de ska flytta?"

20. Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) avseende Fairtrade

Sammanfattning

Christer Svensson (SD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"Fairtrade Sverige AB är formell medlem av Fairtrade International och ägs av Svenska kyrkan och Landsorganisation, LO. Fairtrade det är LO:s egen PR-plattform bara på arbetsvillkor.

Region Kronoberg ställer sociala krav i livsmedelsupphandlingar och det är enklast att nå delmålet för kaffe, te och kakao medan man bedömer att det blir svårast att nå för bananer eftersom tillgången av bananer med sociala märkningar varierar. Av teet som köps in är 93 % Fairtrademärkt. Bananerna som köps in är 100 % ekologiska och 10 % har även Fairtrade-märkning. I hållbarhetsprogrammet står det att: År 2023 ska 100 procent av livsmedelsgrupperna kaffe, te, kakao och bananer vara ekologiska och producerade med sociala och etiska krav.

Av ovanstående inledning har undertecknad en fråga till Regionstyrelsens ordförande. Fairtrade är och förblir en del av LO, som tar bidrag från skattepengar men drar in mångmiljonintäkter i sitt aktiebolag från kommuner och regioner. Hållbarhetsprogrammet ligger fast till år 2023. Är det Regionordförandes uppfattning att Fairtrade med dess produkter även i framtiden skall upphandlas och inköpas av Region Kronoberg?"

14. Information - ungdomsinskottet

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 25 november kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering.

Mötet hålls denna gång i Konserthuset i Växjö.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.