Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 8 september 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Ove Löfqvist (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

mötet återupptas ca kl 10:20

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Sandra Ruuda, VD i Företagsfabriken Kronoberg

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Sandra Ruuda, VD i Företagsfabriken Kronoberg

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Sandra Ruuda, VD i Företagsfabriken Kronoberg

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Sandra Ruuda, VD i Företagsfabriken Kronoberg

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Tomas Tornell

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11.20

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Regionfullmäktige föreslås godkänna föredragningslistan.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Regionfullmäktige föreslås utse Pernilla Sjöberg (M) och RosMarie Jönsson Neckö (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

Justering sker digitalt senast den 15 september 2021.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

Till regionfullmäktiges sammanträde den 8 september finns även möjligheten att i förväg ställa en fråga till allmänhetens frågestund via Region Kronobergs hemsida.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som Kallelse fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Kallelse Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts. Inför mötet har följande fyra interpellationer inkommit:

 • Interpellation till regionala utvecklingsnämndens ordförande Tomas Ragnarsson (M) - Hur går det med bredbandsutbyggnaden i Kronoberg?
 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående möjlighet att välja bort vårdpersonal med utländsk härkomst
 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående vaccinationstakten i Kronoberg
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om BB

6. Lägesrapport – Covid-19 i Kronobergs län

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) rapporterar om Covid19-läget i Kronobergs län.

7. Lägesrapport – Nytt akutsjukhus i Växjö

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) rapporterar om läget kring nytt akutsjukhus i Växjö.

Paus

8. Information – Företagsfabriken Kronoberg

Sandra Ruuda, VD i Företagsfabriken Kronoberg, informerar.

9. Information - Hållbar omstart

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Länstrafiken har i verksamhetsplanen för 2021 fått ett uppdrag av regionfullmäktige att när coronarestriktionerna i kollektivtrafiken försvinner, vidta åtgärder för att återvinna resenärerna så snart som möjligt. Återhämtningsplanen ”Hållbar omstart” beskriver de åtgärder som planeras att genomföras i syfte att öka resandet, självfinansieringsgraden och kundnöjdheten samt få den hållbara omstart som krävs. Återhämtningsplanen kommer att följas upp löpande på trafiknämndens sammanträden samt i regionens system för verksamhetsplanering, Stratsys.

Trafiknämnden beslutade enl § 60/2021 att godkänna planen Hållbar omstart återhämtningsplan för kollektivtrafiken i Kronobergs län.

10. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Värend (FINSAM) 2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet Värend 2020.
 2. Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö, Alvesta, Tingsryds, Lessebo, Uppvidinge kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av åtta huvudmän i Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet bildades 2015 genom en sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund. Tingsryds kommun gick med 2016, Lessebo kommun 2018 och Uppvidinge kommun 2020.

Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med prioritering på unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående myndigheterna.

Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019. Enligt § 26 lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas.

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräckligt. Sammantaget bedöms resultatet enligt årsredovisningen vara förenlig med de finansiella mål och verksamhetsmål som satts upp. Revisionen tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

11. Samverkansavtal Södra regionvårdsnämnden

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal om Södra sjukvårdsregionen med Region Blekinge, Region Halland och Region Skåne samt uppdrar åt Region Kronobergs firmatecknare att underteckna avtalet.

Sammanfattning

Samverkansavtal om Södra sjukvårdsregionen tecknades 2015. Förslag till nytt avtal har inkommit från Södra regionvårdsnämnden. Avtalet har bl.a. en ny disposition och nya målsättningar. Avtalet avser inte samverkan inom ramen för kommunallagens reglering av gemensamma nämnder även om Södra sjukvårdsregionen i föreslagen arbetsordning benämns nämnd. Arbetsordningens reglering av organisation och budget avviker därmed från kommunallagen (2017:725) 9 kap. §§ 20 och 22.

12. Fördelning av medborgarförslag – Omledning av RV27 Ingelstad/Torsjö

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till regionala utvecklingsnämnden för beslut.

13. Svar på motion – Motion om läkarresurser för de äldre

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska utreda och föreslå hur läkarresurserna, inklusive läkemedelsgenomgångarna, ska förstärkas och destineras för de äldre. Ett arbete pågår i länet för att undersöka möjligheterna till en gemensam grundstruktur gällande avtal mellan vårdcentral och kommun. Rätt läkemedelsanvändning och med detta läkemedelsgenomgångar är ett område som har identifierats som viktigt i utvecklingen framåt. Frågan om läkarmedverkan, om hur läkarresurserna, inklusive läkemedelsgenomgångarna ska förstärkas för de äldre är en viktig del av arbetet med nära vård och därmed bedöms någon ytterligare särskild utredning inte behöva tillsättas.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beredde ärendet på sammanträdet 2021- 06-23

Paus

14. Interpellation till regionala utvecklingsnämndens ordförande Tomas Ragnarsson (M) – Hur går det med bredbandsutbyggnaden i Kronoberg?

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till regionala utvecklingsnämndens ordförande Tomas Ragnarsson (M):

"I maj 2021 kunde vi läsa1 att 95 procent av alla hushåll och företag i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö nu har tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Därmed är regeringens nationella bredbandsmål för 2020 uppnått för i kommuner.

Målet är en del av regeringens bredbandsstrategi. Två av målen framåt är:

 • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
 • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Med anledning av detta har jag följande frågor:

 1. Hur går arbetet med att uppfylla regeringens nationella bredbandsmål för 2020 i övriga kommuner i regionen?
 2. Vilka är de största utmaningarna i respektive kommun för att nå regeringens bredbandsmål 2020?
 3. På vilka sätt kan Region Kronoberg arbeta för att målet att 95 % av alla hushåll i Kronoberg tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och målen framåt?"

15. Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående möjlighet att välja bort vårdpersonal med utländsk härkomst

Sammanfattning

Gunnar Nordmark har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"Enligt uppgift i Dagens Nyheter den 26 juli 2021 finns det i samtliga Sveriges Regioner vårdgivare inom hälso- och sjukvård och tandvård, som ger vårdsökande och patienter möjlighet att välja bort läkare eller annan vårdpersonal som är av utländsk härkomst. Det förekommer både i verksamheter som anordnas av regionerna själva och av fristående vårdgivare. Enligt Lars Arrhenius, chef för myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, riskerar vårdgivare att bryta mot lagen, om man tillmötesgår patienters eller vårdsökandes önskemål om att ”behandlas av etniskt svensk läkare” eller annan vårdpersonal.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga Mikael Johansson följande:

 1. Förekommer det att Region Kronobergs verksamheter eller fristående vårdgivare med vilka Region Kronoberg har avtal, tillmötesgår önskemål från vårdsökande/patienter att endast få möta ”svensk” läkare eller annan vårdpersonal och i så fall i vilken utsträckning sker detta?
 2. Finns det inom Region Kronoberg något regelverk eller några riktlinjer som tydliggör hur personal ska agera, om vårdsökande/patient vill välja att bara möta läkare eller annan vårdpersonal med enbart ”svenskt” ursprung och i så fall hur är dessa regelverk eller riktlinjer utformade?
 3. Anser du att behöver vidtas några åtgärder med anledning av de frågor motionen väcker och om så är fallet vilka åtgärder skulle det vara?"

16. Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) angående vaccinationstakten i Kronoberg

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"Ser man till statistiken för hela befolkningen ligger Kronoberg efter många regioner både vad gäller andel invånare som fått dos 1 och andel invånare som fått dos 2. Den 10 augusti rapporterade Folkhälsomyndigheten att 80,1 % av landets befolkning över 18 år fått minst 1 dos och 55,9 % fått dos 2.1 Motsvarande siffror för Kronoberg var den 9 augusti 76,2 % och 53,1 %.

Statistiken såg liknande ut under våren och när vi då ställde frågor om orsaken fick vi bland annat till svar att vaccinet under våren fördelats på åldersgrupper och att vi i Kronoberg har en yngre befolkning än våra grannlän, vilket alltså påverkat hur mycket vaccin vi fått. Det sas också att vi skulle komma ikapp andra regioner under sommaren.

I juni öppnades vaccinbokningen i Kronoberg upp för alla över 18 år och mellan den 9 juli och 9 augusti har andelen kronobergare som fått dos 2 gått från ca 45 % till 53,1 %.  Statistik publicerades på Region Kronobergs Facebook-sida under sommaren.

Samtidigt som statistiken visar att det under sommaren gått framåt för vaccineringen som helhet ligger Kronoberg fortfarande efter många regioner och i de yngre målgrupperna är många kronobergare fortfarande helt ovaccinerade.

Den senaste veckan har vi i nationell press också kunnat läsa om att Kronoberg befinner sig i botten av ligan i landet vad gäller vaccination av utrikesfödda2 och andel 40–49 åringar som fått två doser3. Hoppfull om att vaccinationsgraden inom samtliga grupper ska ha ökat när denna interpellation besvaras och debatteras ställer jag följande frågor till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

 1. När räknar Region Kronoberg med att alla över 16 år som vill ha vaccin är färdigvaccinerade?
 2. Vilka är de främsta orsakerna till att statistiken ser ut som den gör, särskilt vad gäller de yngre målgrupperna och andel invånare som fått dos 2?
 3. Vad kunde Region Kronoberg ha gjort annorlunda för att fler skulle vara vaccinerade redan nu? Började vi exempelvis vaccinera samtliga över 18 år ’för sent’?
 4. Vad planerar Region Kronoberg att göra den närmsta tiden för att nå ut till personer i målgruppen 49 år och yngre?
 5. Under våren och sommaren har regionen haft flera särskilda insatser för att nå ut till vissa uttalade målgrupper, exempelvis utrikesfödda. Trots det ligger vi bland de sämsta i landet för nämnda grupp. Vilka ytterligare insatser planerar regionen för att nå denna grupp?

1Statistik hämtad från Folkhälsomyndighetens hemsida 2021-08-12.

2Expressen 2021-08-08: Kronoberg vaccinerar färre utrikesfödda Sveriges Radio 2021-08-07: Kronoberg bland de sämsta på att vaccinera utrikesfödda.

3Dagens medicin 2021-08-06: Stora regionala skillnader i vaccinationstäckning"

17. Interpellation till hälso-och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om BB

Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"Vi har fått information om att BB i Växjö haft fullt i sommar och då hänvisat blivande mammor till andra regioners BB. Detta leder till ökad oro för blivande föräldrar och ökad kostnad för regionen.

Våra frågor är därför:

 1. Varför har det varit fullt på BB i Växjö? Personalbrist? Lokalbrist? Annat?
 2. Hur många gånger har det hänt under sommaren?
 3. Hur mycket har Region Kronoberg betalat till andra regioner under första halvåret 2021 för vård på BB?
 4. Vad görs för att förebygga att det inte händer igen?"

18. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Patrick Ståhlgren (M) och Ros-Marie Larsson (S) från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

19. Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar anmälningsärendena till protokollet.

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 8 september kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Vilka dagar som Regionfullmäktige sammanträder under 2021 kan hittas här.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.