Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 24 november 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Ragnar Lindberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Suzanne Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Karin Sjöblom

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Bengt-Göran Birgersson (C)

Talare

Bengt-Göran Birgersson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Rolf Andersson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Göran Giselsson (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Peter Freij (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Tomas Tornell

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Tomas Thornell (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Patrik Davidsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Pernilla Sjöberg (M)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och RosMarie Jönsson Neckö (S) att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 1 december 2021.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma. Till regionfullmäktiges sammanträde den 24 november finns även möjligheten att i förväg ställa en fråga till allmänhetens frågestund via Region Kronobergs hemsida.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts. Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Om bröstrekonstruktion i Region Kronoberg.
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Ökar antalet återinläggningar i Region Kronoberg?

6. Lägesrapport - Nytt akutsjukhus i Växjö

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson informerar om läget kring nytt akutsjukhus i Växjö.

Regionfullmäktige noterar därefter informationen till protokollet.

7. Partistöd 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige fastställer partistöd för år 2022: Socialdemokraterna 1 932 000 kronor, Moderaterna 1 449 000 kronor, Centerpartiet 772 800 kronor, Sverigedemokraterna 869 400 kronor, Vänsterpartiet 579 600 kronor, Kristdemokraterna 579 600 kronor och Liberalerna 386 400 kronor.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommuner och regioner ge ekonomiskt stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige.

Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes av regionfullmäktige den 27 mars 2018. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2022 är fastställt av regeringen till 48 300 kronor.

Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallag (2017:725). Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

8. Sändning av regionfullmäktige 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktiges sammanträden under 2022 ska sändas via webben, kabel-tv och närradio.
 2. Regionfullmäktige utser regionfullmäktiges ordförande Britt-Louise Berndtsson (C) som ansvarig utgivare för webbsändningarna för perioden 2022-01-01 - 2022-10-14.
 3. Regionfullmäktige utser regionfullmäktiges förste vice ordförande Pernilla Sjöberg (M) som ställföreträdande ansvarig utgivare för webbsändningarna för perioden 2022-01-01 - 2022-10-14.
 4. Regionfullmäktige anslår medel för ändamålet ur regionfullmäktiges budget 2022.
 5. Regionfullmäktige beslutar att tillkännagivande av tid och plats för regionfullmäktige under 2021 ska införas i Smålandsposten och Smålänningen, samt på Region Kronobergs digitala anslagstavla.

Sammanfattning

Region Kronoberg sänder fullmäktigesammanträdena över regionens webbplats. Webbsändningen har tidigare anmälts till myndigheten för press, radio och tv. Region Kronoberg ska även utse ansvarig utgivare för webbsändningen. Regionfullmäktige föreslås utse fullmäktiges ordförande till ansvarig utgivare av regionfullmäktiges webbsändningar.

En utgivare har möjlighet att utse ställföreträdande utgivare. En utsedd ställföreträdande utgivare ska godkännas av regionfullmäktige. Regionfullmäktige föreslås utse förste vice ordförande som ställföreträdande utgivare vid ordförandes frånvaro.

Efter att nya regionfullmäktige har tillträtt den 15 oktober 2022, kommer regionfullmäktige att fatta beslut om ansvarig och ställföreträdande utgivare för resterande 2022.

Paus

9. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2021.

Sammanfattning

I enlighet med 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt Region Kronobergs arbetsordning för regionfullmäktige ska regionstyrelsen årligen redovisa de motioner som inte har beretts färdig på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde.

2020 redovisade regionstyrelsen att elva motioner inte besvarats. Samtliga har nu behandlats av regionfullmäktige. Sedan 2020 års redovisning har 22 motioner inkommit. Av dessa har 13 inte besvarats.

2020 redovisade regionstyrelsen att samtliga inkomna medborgarförslag hade beretts. Sedan 2020 års redovisning har fyra medborgarförslag inkommit. Av dessa har två inte besvarats.

10. Ramförändringar budget 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar om följande ramförändringar i Budget 2021: Enligt bifogad sammanställning överförs 28 000 kronor från hälso- och sjukvårdsnämndens driftram till regionstyrelsens driftram.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i oktober 2020 om preliminära driftsramar per nämnd i samband med att budgeten antogs för 2021 med flerårsplan 2022 - 2023.

Till följd av genomförda organisationsförändringar samt verksamhetsanpassningar har behov av ytterligare förändringar i driftsramar mellan nämnder uppkommit. Förändringarna framgår av bifogad sammanställning.

11. Ramförändringar budget 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar om följande ramförändringar i Budget 2022:

 1. Överföra 1 745 000 kronor från regionstyrelsens driftram till hälso- och sjukvårdsnämndens driftram.
 2. Överföra budget för hälso- och sjukvårdsnämndens politiska organisation om 2 951 000 kr från regionstyrelsens driftram till hälsooch sjukvårdsnämndens driftram.
 3. Överföra budget för regionala utvecklingsnämndens politiska organisation om 2 759 000 kr från regionstyrelsens driftram till regionala utvecklingsnämndens driftram.
 4. Överföra budget för trafiknämndens politiska organisation om 1 820 000 kr från regionstyrelsens driftram till trafiknämndens driftram.
 5. Överföra budget för kulturnämndens politiska organisation om 1 140 000 kr från regionstyrelsens driftram till kulturnämndens driftram.
 6. Överföra budget för Grimslövs folkhögskolas politiska organisation om 77 000 kr från regionstyrelsens driftram till Grimslövs folkhögskolas driftram.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni 2021 om preliminära driftsramar per nämnd i samband med att budgeten antogs för 2022 med flerårsplan 2023 - 2024.

Till följd av genomförda organisationsförändringar samt verksamhetsanpassningar har behov av ytterligare förändringar i driftsramar mellan nämnder uppkommit. Därtill föreslås att budget för nämnders och styrelsers politiska organisation överförs från regionstyrelsens driftram till respektive nämnds och styrelses driftramar. Förändringarna framgår av bifogad sammanställning.

Revisionens och patientnämndens budgetar ligger anslagna under regionfullmäktiges budget (gm regionfullmäktiges beslut § 89/21). Folkhälsoberedningens budget ligger anslagen under regionstyrelsens driftram vilket innebär att en ramflytt för beredningen inte är aktuell eftersom det är en beredning under regionstyrelsen.

12. ALMI Företagspartner Kronobergs län – ägardirektiv 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige godkänner ägardirektiv för Almi Företagspartner Kronoberg för 2022.

Sammanfattning

Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringen i direktivet innebär:

 • Uppdraget kring Region Kronobergs verksamhet Småland China support office, tas bort eftersom det avslutades 30 december 2020.
 • Förtydligande kring samverkan med Almi Invest i syfte att agera som ett Almi gentemot intressenter och marknaden.
 • Förtydligande med bakgrund av att bolaget registrerats som finansiellt institut hos Finansinspektionen.
 • Målstruktur som lämnades vid föregående ägarbevis gäller fortsatt till dess att ny och reviderad målstruktur överlämnas. Ny målstruktur förankras med regional ägare innan sådan överlämnas.

Gällande målstruktur är indelad i 7 målområden med 12 underliggande mål:

 • Nettoomsättningstillväxt.
 • EBITDA-tillväxt (Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och goodwill-avskrivningar).
 • Andel kunder i tidiga skeden.
 • Andel kunder av unika kunder.
 • Andel utländsk bakgrund av unika kunder.
 • Avkastning lån rullande 36 månader.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 89/2021 att föreslå regionfullmäktige godkänner ägardirektiv för Almi Företagspartner Kronoberg för 2022.

13. Taxor och avgifter inom den slutna hälso- och sjukvården 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom den slutna hälsooch sjukvården 2022 i enlighet med bilaga 1 - Avgifter i sluten vård 2022.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har tidigare fastställt taxor och avgifter för 2022 inom hälso- och sjukvården. När det gäller den öppna hälso- och sjukvården är det fastställt att regionens högkostnadsskyddsbelopp ska vara i enlighet med den högsta lagstadgade nivån. Inom den slutna vården är det fastställt att patientavgiften ska vara 100 kronor per vårddag. Nu föreslås att även patientavgiften inom slutenvården ska vara i enlighet med den högsta lagstadgade nivån. Den högsta lagstadgade nivån inom slutenvården höjs 2022 från 100 kronor till 110 kronor per vårddag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 95/2021 att föreslå regionfullmäktige fastställa taxor och avgifter inom den slutna hälso- och sjukvården 2022 i enlighet med bilaga 1 - Avgifter i sluten vård 2022.

14. Tandvårdstaxa 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige fastställer allmäntandvårdstaxa och specialisttandvårdstaxa och att det gäller från och med den 15 januari 2022.
 2. Regionfullmäktige fastställer frisktandvårdstaxa och att det gäller från och med den 1 mars 2022.

Sammanfattning

Allmäntandvårdstaxan och specialisttandvårdstaxan föreslås höjas med 1,5 procent. För 2021 höjdes allmäntandvårdstaxan och specialisttandvårdstaxan i juni 2021 och då med i genomsnitt 2,3 procent. Ökningen var något högre än vad som först föreslogs. Detta beroende på att den totala intäktshöjningen blev mindre på grund av att beslutet togs i mitten av innevarande år. Höjningen för 2022 är medvetet lägre med anledning av detta.

Region Kronoberg ligger i jämförelse med riket klart under snittet i allmäntandvårdstaxan och även jämfört med angränsande län i likvärdig storlek, se tabell nedan. Priser varierar per region i relation TLV:s referenspriser.

Frisktandvårdstaxan föreslås höjas med 2,5%. Som jämförelse ligger Region Kronoberg 2,7% lägre än Region Kalmar, 8% lägre än Region Jönköpings län, 11% lägre än Region Blekinge, 11,5% lägre än Region Halland samt 11,4% lägre än riket.

Höjningarna föreslås mot bakgrund av kostnadsökningar som inte fullt ut kan motverkas av effektiviseringar. Verksamheten bedömer dock att det finns utrymme för viss effektivisering, såsom att verksamheten gör rätt insatser och arbetar förebyggande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 94/2021 att föreslå regionfullmäktige:

 • Fastställa allmäntandvårdstaxa och specialisttandvårdstaxa och att det gäller från och med den 15 januari 2022.
 • Fastställa frisktandvårdstaxa och att det gäller från och med den 1 mars 2022.

15. Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021-2030 med utblick

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige godkänner Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021-2030 med utblick inklusive bilagor.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott är politisk styrgrupp för beredningen av Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län och har tidigare fastställt tidplan för beredningsprocessen och slutligt fastställande av programmet i regionfullmäktige. Förslag till nytt Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021-2030 med utblick har varit ute på remiss under perioden 2021-04-30 till 2021-07-31, med förlängning till 2021-08-31.

Remissutgåvan av Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med utsikt är en aktualisering av gällande trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg. Programmet beskriver hur kollektivtrafiken i Kronoberg ska utvecklas och hur vi ska arbeta för att nå uppsatta mål och hantera utmaningar. Programmet innehåller målsättningar för kollektivtrafiken, ställningstaganden och principer för kollektivtrafikens utveckling, förslag på satsningar för kollektivtrafiken samt ekonomiska beräkningar på kostnadsutvecklingen. Utöver huvuddokumentet biläggs även Tågstrategiskt underlag, Hållplatshandbok samt ett barnrättsbaserat beslutsunderlag.

16. Tidplan och beslutsprocess för avveckling av bolagen Regionfastigheter Norrängen 3 AB, Regionfastigheter Renen 3 AB och Regionfastigheter Småland AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Påbörja omgående snabbavveckling av bolagen Norrängen AB och Renen AB.
 2. Vänta med beslut gällande avveckling av Regionfastigheter AB till frågan om nytt akutsjukhus har beslutats av regionfullmäktige.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 84/2021 att uppdra åt regionstyrelsen att bereda förslag till tidsplan och beslutsprocess för avveckling av bolagen Regionfastigheter Norrängen 3 AB, Regionfastigheter Renen 3 AB och Regionfastigheter Småland AB.

I två av bolagen, Norrängen och Renen, finns idag ingen verksamhet längre. Fastigheterna som låg i bolagen har sålts till Region Kronoberg. I Regionfastigheter Småland AB finns en fastighet och uthyrningsverksamhet pågår. Avveckling av ett aktiebolag kan i huvudsak ske på tre sätt.

Likvidation – Innebär att bolaget avvecklas genom en likvidator som ersätter styrelsen under likvidationen. Likvidatorn lägger fram en slutredovisning på en avslutande bolagsstämma. Förfarandet innebär en lång administrativ process, ofta upp till ett år. Kostnaden för avvecklingen är svårt att uppskatta men bedömningen är att det är ett dyrt alternativ. Det finns krav på vem som får agera som likvidator.

Fusion – Innebär att bolaget slås samman med ett annat bolag. Alternativet medför avgifter till bolagsverket och kostnader för yttrande av revisorer. Det kan även medföra merarbete i form av ändrade direktiv mm. En sidledes fusion beräknas ta ca 4 månader innan den slutgiltigt registreras. Själva fusionen medför arbete med att lägga ihop bolagen i ekonomisystem etc. Region Kronobergs bolag har inte samma redovisningsperiod vilket kan komplicera fusionen. Alternativet att fusionera Norrängen och Renen upp i Regionsfastigheter i Småland AB är möjligt.

Snabbavveckling – Innebär att verksamheten först flyttas från bolaget. I Norrängen och Renen är all verksamhet redan flyttad till Region Kronoberg. Därefter säljs bolagen till ett bolag som är expert på att avveckla bolag. Kostnaden per bolag för att göra en snabbavveckling är minimum 10 tkr per bolag. Offert upprättas innan avtalsskrivning. Efter genomförd försäljning har bolagets styrelse och ägare inget ansvar för administration etc. Detta sköts av köparen. Ägarna får betalt omgående och förfarandet slutförs normalt efter en månad. Förvarandet kräver att regionen skickar in begärda dokument såsom aktiebok i original, generalfullmakter och diverse ekonomihandlingar enligt checklista från köpande bolag. Köpande bolag är enligt avtalet tvingade att omgående avveckla bolaget.

Efter att ha utvärderat alla tre möjliga sätt att avveckla bolagen bedöms snabbavveckling vara det bästa alternativet för avveckling av Norrängen och Renen. Efter försäljningen upphör Region Kronoberg genast att vara ägare. Köpande bolag förbinder sig att avveckla bolaget. Både tidsmässigt och kostnadsmässigt bedöms alternativet vara det bästa. Offerter finns framtagna som visar på en kostnad på 10 tkr resp. 22 tkr för bolagen Norrängen och Renen. Snabbavvecklingen av bolagen är oberoende av varandra. En förutsättning för offerten är att bolagen delar ut allt fritt kapital till Region Kronoberg innan försäljningen. Utdelning från bolagen beslutas av företagens bolagsstämma.

För Regionfastigheter AB i Småland, där det fortfarande bedrivs verksamhet, är det svårare att idag säga vilket alternativ som är att föredra. Blir det beslut om att bygga ett nytt akutsjukhus i Räppe är förslaget att sälja fastigheten till Region Kronoberg och att snabbavveckla bolaget att fördra. Blir det beslut om att vara kvar på CLV och bygga om CLV, behöver frågan belysas mer vad som ska göras med bolaget, kanske kan en extern försäljning vara att föredra före en avveckling.

17. Exploateringsavtal för detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Räppe i Växjö kommun – Revidering av beslut

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige upphäver tidigare fattat beslut RF § 141/21. Regionfullmäktige godkänner exploateringsavtal för detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Räppe i Växjö kommun.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 141/21 att godkänna Exploateringsavtal för detaljplan Rimfrosten 1 m.fl., Räppe i Växjö kommun, samt att beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige fattar beslut om att bygga nytt akutsjukhus vid Räppe med tillhörande investeringsbeslut, samt att detaljplaneförslag Rimfrosten 1 m.fl., Räppe, Växjö kommun antas av Växjö kommuns kommunfullmäktige.

Efter regionfullmäktiges beslut har det i kontakter med Växjö kommun framkommit att formuleringen ” samt att beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige fattar beslut om att bygga nytt akutsjukhus vid Räppe med tillhörande investeringsbeslut” kan göra det möjligt att Växjö kommun fastställer en detaljplan utan gällande exploateringsavtal från båda parter. I exploateringsavtalet anges under punkten 4 att ”Utförande av allmänna anläggningar genomförs först efter att det finns ett investeringsbeslut fattat av regionfullmäktige vid Region Kronoberg som har vunnit laga kraft”.

18. Svar på motion – Avgift på språktolk

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige avslår motionen eftersom det enligt gällande lagstiftning inte är möjligt att ta ut en avgift för tolk för patienter inom hälso- och sjukvården.

Sammanfattning

Robert Fredriksson (SD) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att föreslå avgift på tolk enligt motionens intentioner samt att utreda när det bör vara lämpligt med avgift på tolk. Enligt motionären skulle en avgift på tolk vara en ytterligare stimulans till att vilja lära sig språket. Motionären anger att minoritetsspråk och teckenspråk ska fortsatt vara fritt från tolkavgift. Vidare anges att en lämplig tidsbegränsning bör utredas för användning av kostnadsfri språktolk, då en tidsbegränsad möjlighet till avgiftsfri språktolk medför att individer som utöver sin angivna tid behöver använda sig av språktolk i sjukvården ska delbekosta den själva genom egenavgift.

Enligt nu gällande lagstiftning är det inte möjligt att ta ut en avgift för tolk för patienter inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 98/2021 att föreslå regionfullmäktige avslå motionen eftersom det enligt gällande lagstiftning inte är möjligt att ta ut en avgift för tolk för patienter inom hälso- och sjukvården.

Paus

Utdelning av 25-årsgåvor

Region Kronoberg delar ut priser till alla som hållit förtroendeuppdrag i Region Kronoberg / Landstinget Kronoberg, Regionförbundet Södra Småland eller Kommunförbundet i 25 år eller mer.

I år gäller detta Yngve Filipsson (L), Göran Giselsson (M), Ragnar Lindberg (S), Suzanne Frank (M), Rolf Andersson (L), Karin Sjöblom (L), Bengt-Göran Birgersson (C), Pernilla Sjöberg (M), Carl-Olof Bengtsson (S), Bo Frank (M) samt Carin Högstedt (V).

Paus

19. Svar på motion - Införa en handlingsplan för REBOA inom Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Melena Jönsson (SD) och Robert Fredriksson (SD) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att utforma hur REBOA ska användas i Region Kronoberg till dess att det finns nationella riktlinjer samt att frågan om hur REBOA ska användas tas upp på nytt när det finns nationella riktlinjer. REBOA (Resusciatitive Endovascular Ballon Occlusion of Aorta) är ett endovaskulärt verktyg som kan användas som ”bridge” för temporär stabilisering vid hypovolem chock (uppstår när blodvolymen i cirkulationsorganen är för liten) tills definitiv åtgärd kan utföras. REBOA-tekniken används i Region Kronoberg och det finns flera års erfarenhet där rutinen är väl inarbetad inom operationsverksamheten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 100/2021 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen i enlighet med redovisat yttrande.

20. Svar på motion – Mer valfrihet och mindre guttaperka

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att implementering av nya riktlinjer i en enskild region inte kräver politiska beslut.

Sammanfattning

Robert Fredriksson (SD) och Melena Jönsson (SD) har i en motion föreslagit att:

 • Region Kronoberg baserad på opartiska utredningar utreder om N2- metoden bör implementeras i Folktandvården i Kronoberg.
 • Berörd nämnd ger tandläkare i Folktandvården tillåtelse att använda N2-metoden och andra godkända metoder.
 • Berörd nämnd får i uppdrag att se till att patienter informeras om att det finns alternativ till guttaperka samt då för och nackdelar med de olika metoderna.

Regionstyrelsen ser till att blivande tandsköterskor som går yrkesutbildningen som är i regionens regi får kunskap om N2 och andra godkända metoder i sin utbildning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 101/2021 att föreslå regionfullmäktige avslå motionen med hänvisning till att implementering av nya riktlinjer i en enskild region inte kräver politiska beslut. Det är vårdansvariga inom tandvården och ytterst den legitimerade tandläkare som utför behandlingen, som fattar beslut om behandlingsmetoder och material.

21. Svar på motion – Införande av rTMS i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen med att ett utredningsuppdrag redan är lämnat i syfte att bedöma metodens medicinska värde för senare ställningstagande inom hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.

Sammanfattning

Melena Jönsson (SD) och Robert Fredriksson (SD) har i en motion föreslagit att regiondirektören får i uppdrag att införa repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) som behandlingsmetod inom Region Kronoberg för vård vid depression, ångestsyndrom och andra tillstånd där metoden lämpar sig.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 99/2021 att föreslå regionfullmäktige avslå motionen med hänvisning till att implementering av nya riktlinjer i en enskild region inte kräver politiska beslut.

22. Svar på motion – Inga löner i Region Kronoberg ska ligga under riksgenomsnittet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S), Peter Freij (S), Helen Bengtsson (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att inga löner i Region Kronoberg ska ligga under riksgenomsnittet. Motionärerna yrkar på att Region Kronoberg ska genomföra en kartläggning av lönenivåerna i regionen, där dessa jämförs med riksgenomsnittet samt att i samverkan med berörda fackförbund ta fram handlingsplaner för hur de yrkeskategorier som ligger under riksgenomsnittet i lön ska nå minst riksgenomsnittet inom överskådlig framtid.

Region Kronoberg genomför idag olika kartläggningar av lönenivåer, i jämförelse med riksgenomsnittet och med närliggande regioner. Ett arbete med att ta fram ett lönepolitiskt program för Region Kronoberg har påbörjats och inom ramen för det arbetet kommer frågan om löneläget att aktualiseras.

Regionstyrelsens personalutskott beslutade § 63/2021 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen i enlighet med redovisat yttrande.

23. Svar på motion – Inför chattfunktion på 1177.se

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att införa en chattfunktion på 1177.se i syfte att göra det enkelt att komma i kontakt med vårdpersonal. Då chattfunktion på 1177 vårdguiden på webben är en del av Ineras projekt ”Invånarens symtombedömning och hänvisning” som Region Kronoberg deltar i föreslås motionen att anses besvarad. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 96/2021 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Paus

24. Svar på motion – Utrota livmoderhalscancer i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska ta fram en plan för riktade insatser mot kvinnor som uteblir från gynekologisk cellprovtagning samt riktade insatser för att vaccinera kvinnor som hade slutat skolan när HPV-vaccinering började erbjudas i landets skolor. Mot bakgrund av att det redan pågår ett nationellt arbete kring införandet av så kallade ”catch up-vaccinationer” mot HPV i vilket Region Kronoberg avser delta samt att det anses angeläget att i första hand utvärdera de redan planerade metoderna för ökad täckningsgrad för screening föreslås motionen att anses besvarad. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 97/2021 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen i enlighet med redovisat yttrande.

25. Svar på motion – Fler YH-utbildningar i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utreder uppstartande av fler YH-utbildningar i egen regi. Särskilt fokus ska ligga på vård- och omsorgsutbildningar. Idag har Region Kronoberg två separata roller för att få till fler YHutbildningar. En som YH-anordnare och en som regionalt utvecklingsansvarig, där regionen bistår Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) med underlag för att analysera om det regionala kompetensbehovet blir desamma som beskrivs i Myndigheten för Yrkeshögskolans nationella analyser. Tillsammans med ansökan, regionala och nationella underlag samt om motsvarande utbildningar redan är tillgängliga i andra län, beslutar Myndigheten för Yrkeshögskolan om starttillstånd ska beviljas för en ny YH-utbildning i ett län. Då arbete pågår enligt motionens intentioner föreslås att motionen därmed anses besvarad. Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 86/2021 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen i enlighet med redovisat yttrande.

26-27. Interpellationer till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande (tas på första möte 2022)

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"I en artikel i Läkartidningen tidigare i år kunde vi läsa att 'Multisjuka och sköra äldre återinskrivs på sjukhus lika ofta nu som för tio år sedan'. Artikeln hänvisar till en rapport från Socialstyrelsen. Region Kronoberg har som mål att minska antalet återinläggningar i sjukvården, med andra ord: att minska antalet gånger en patient på kort tid behöver läggas in oplanerat för samma åkomma.

I det moderatledda styrets budget för Region Kronoberg 2022 är målet beskrivet som en minskning av ′Andel vårdtillfällen för patienter 65 år eller äldre där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar′. I bokslutet 2020 var andelen 16 %. Målet för 2022 är 10 %. I Socialdemokraternas budgetförslag fanns utöver ovan nämnda även följande mål om att minska ′Återinläggning inom 7 dagar med samma diagnos (sjukhusvård)′. I bokslutet 2020 stod dessa återinläggningar för 1,6 %. Från flera håll får vi nu signaler om att upplevelsen är att antalet återinläggningar i Region Kronoberg ökar. Med anledning av det undrar jag:

 1. Hur ser Region Kronobergs aktuella statistik ut för: a. Andel vårdtillfällen för patienter 65 år eller äldre där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar. b. Återinläggning inom 7 dagar med samma diagnos (sjukhusvård).
 2. Har återinläggningarna ökat? Om ja – vilka orsaker finns till det?
 3. Vad, konkret, behöver vi i Region Kronoberg göra för att nå målet om att minska antalet återinläggningar? Vilka politiska beslut krävs?"

28. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Patrik Davidsson (C) från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige från och med 2021-12-31 samt överlämnar beslutet till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

29. Entledigande samt val av ny ledamot i regionala utvecklingsnämnden

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige entledigar Patrik Davidsson (C) från uppdraget som ledamot i regionala utvecklingsnämnden från och med 2021-12-31.
 2. Regionfullmäktige utser NN (C) till ny ledamot i regionala utvecklingsnämnden från och med 2022-01-01.

30. Entledigande samt val av revisor för granskning av Region Kronobergs räkenskaper och förvaltning

Förslag till beslut

Regionfullmäktige valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige entledigar Romeo Pettersson (SD) från uppdrag som revisor.
 2. Regionfullmäktige utser NN (SD) till ny revisor från och med 2021- 12-01.

31. Entledigande samt val av ny revisorssuppleant för granskning av Filmregion Sydosts räkenskaper och förvaltning

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige entledigar Romeo Pettersson (SD) från uppdrag som revisorssuppleant för granskning av av Filmregion Sydosts räkenskaper och förvaltning.
 2. Regionfullmäktige utser NN (SD) till ny revisorssuppleant för granskning av av Filmregion Sydosts räkenskaper och förvaltning från och med 2021-12-01.

32. Entledigande samt val av ny ersättare i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige entledigar Benny Johansson (M) från uppdraget som ersättare i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB.
 2. Regionfullmäktige utser NN (M) till ny ersättare i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB för tiden till och med 2022-12-31.

33. Entledigande samt val av ny ersättare i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB – Revidering av beslut

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Upphäva tidigare fattat beslut § 158/2021.
 2. Entlediga Anton Håkansson (S) från uppdrag som ersättare i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB.
 3. Utse Anette Åstrand (S) till ny ersättare i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB för tiden till och med 2022-12-31.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 158/2021 att:

 1. Entlediga Anton Håkansson (S) från uppdrag som ersättare i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB.
 2. Nominera Annette Åstrand (S) till ny ersättare i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Enligt bolagsordningen för RyssbyGymnasiet AB ska Region Kronobergs styrelseordförande och styrelseledamöter i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB utses av regionfullmäktige. Styrelseordförande, vice ordförande och två ledamöter samt suppleanter i styrelsen för RyssbyGymnasiet AB väljs för en mandatperiod.

34. Nominering av ledamöter och ersättare till Viltförvaltningsdelegationen

Förslag till beslut

Regionfullmäktige valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige nominerar fem ledamöter till Viltförvaltningsdelegationen. Namnen presenteras under mötet.
 2. Regionfullmäktige nominerar fem ersättare till Viltförvaltningsdelegationen. Namnen presenteras under mötet.

Sammanfattning

En regional viltförvaltningsdelegation bildades år 2010 efter beslut från regeringen. Förordnandet av ledamöter i Kronoberg går ut den 28 februari 2022. Länsstyrelsen begär därför om förslag på ledamöter och ersättare för en fyraårsperiod.

Länsstyrelsen eftersträvar att förordna lika många kvinnor som män som ordinarie ledamöter respektive personliga ersättare enligt 9 § förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer. Förslag ska därför lämnas på en ledamot av vartdera könet samt på en ersättare av vartdera könet.

35. Entledigande samt val av ny ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Värend

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

 1. Regionfullmäktige entledigar Robert Olesen (S) från uppdrag som ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Värend.
 2. Regionfullmäktige utser NN (S) till ny ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Värend.

36. Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar redovisade anmälningsärenden till protokollet.

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 24 november kl. 09.00

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sju gånger under året och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Vilka dagar som Regionfullmäktige sammanträder under 2021 kan hittas här.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.