Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 2 februari 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10:20

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mariana Gomez Johannesson

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Mariana Gomez Johannesson

Talare

Christina Bertilfelt (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Mariana Gomez Johannesson

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Jan Lorentzson (SD)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Vidar Lundbäck (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11:30

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Stefan Willforss (C)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Sven Sunesson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:40

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Dino Viscovi

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Dino Viscovi

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Dino Viscovi

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Dino Viscovi

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Dino Viscovi

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Dino Viscovi

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Dino Viscovi

Talare

Lars-Olof Petersson (S)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Melena Jönsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15.10

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Iréne Augustsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Jeanette Schölin (SD)

Talare

Iréne Augustsson (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Regionfullmäktige godkänner mötets föredragningslista.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och Ros-Marie Jönsson Neckö (S) att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 9 februari 2022.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma. Till regionfullmäktiges sammanträde finns även möjligheten att i förväg ställa en fråga till allmänhetens frågestund via Region Kronobergs hemsida.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om screening för tarmcancer.
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) om tandvården i Region Kronoberg.
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) Om bröstrekonstruktion i Region Kronoberg.
 • Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Ökar antalet återinläggningar i Region Kronoberg?
 • Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) - Varför ökar administrationen i Region Kronoberg?

6. Inkomna enkla frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt som regionfullmäktige bestämmer. En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.

Inför mötet har följande fråga inkommit:

 • Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) - Sjukdomsfall som missats på grund av fördröjningar som orsakats av pandemin.

7. Lägesrapport – Covid-19 i Kronobergs län

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson rapporterar om Covid-19-läget i Kronobergs län.

Regionfullmäktige noterar därefter informationen till protokollet.

8. Lägesrapport – Nytt akutsjukhus i Växjö

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson rapporterar om läget om Nytt akutsjukhus i Växjö.

Regionfullmäktige noterar därefter informationen till protokollet.

10. Revidering av regionfullmäktiges arbetsordning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer reviderad arbetsordning för regionfullmäktige.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 77/2018 regionfullmäktiges arbetsordning. Under rubriken Tid och plats för sammanträdena, framgår det att fullmäktige håller ordinarie sammanträden i Växjö.

Regionfullmäktige föreslås stryka meningen om att ordinarie sammanträden hålls i Växjö för att möjliggöra att sammanträden ska kunna hållas på annan ort än Växjö.

11. Riktlinje – Digital utrustning till förtroendevalda, samt digital distribution av handlingar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

1. Regionfullmäktige fastställer riktlinjen Digital utrustning till förtroendevalda, samt digital distribution av handlingar.

2. Kostnaderna för förtroendevaldas utrustning avseende mandatperiod 2023–2026 finansieras ur förtroendemannabudgeten 0810000.

Sammanfattning

Inför mandatperioden 2023–2026 har en översyn gjorts av vilken digital utrustning Region Kronobergs förtroendevalda bör erhålla. Utifrån översynen har förslag till riktlinje tagits fram som även förtydligar hur handlingar distribueras samt vilka rättigheter och skyldigheter som finns kopplade till förtroendemannauppdraget.

12. Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2022-2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige antar Biblioteksplan för Region Blekinge och Region Kronoberg 2022 – 2024, med möjlighet till revidering och förlängning 2 år.

Sammanfattning

Den regionala biblioteksplanen är ett styrdokument som gäller för all biblioteksverksamhet som Region Kronoberg är huvudman för. Det vill säga regional biblioteksverksamhet samt biblioteken inom hälso- och sjukvården och folkhögskolorna. Enligt bibliotekslagen ska regioner och kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. (Lag 2019:961 17 §). Den regionala biblioteksverksamheten i Kronoberg är samordnad med Region Blekinge och planen omfattar båda länen. Verksamheten ingår i kultursamverkansmodellen och har därför de två regionernas kulturplaner som styrdokument, vid sidan av bibliotekslagen. Planen beskriver uppdrag och utvecklingsområden för verksamheterna. I förslaget definieras sex övergripande perspektiv som ska beaktas i genomförandet av planen. Perspektiven är; hållbarhet, tillgänglighet, mångfald, nationella minoriteter, barn och unga och digital transformation. Planen innehåller också utmaningar kopplade till fyra prioriterade utvecklingsområden; attraktiv biblioteksregion, agent för demokratin, folkets bibliotek och att stärka människors språk. Planen har godkänts av Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs styrgrupp och beslutades av Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd den 7 december 2021. Gällande biblioteksplan löper ut 2021 och förslag på ny regional biblioteksplan omfattar perioden 2022-2024. Kulturnämnden beslutade § 74/21 att föreslå regionfullmäktige anta Biblioteksplan för Region Blekinge och Region Kronoberg 2022 – 2024, med möjlighet till revidering och förlängning 2 år.

Paus

9. Information – Yrkes-SM

Mariana Gomez Johannesson, Samordnare Regionalutveckling, informerar om Yrkes-SM. Regionfullmäktige noterar därefter informationen till protokollet.

13. Förtydligande – Borgensförbindelse till RyssbyGymnasiet AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige förtydligar att beslutet § 142/21 avser RyssbyGymnasiet AB, vilket innebär att Region Kronoberg såsom för egen skuld ingår borgen för RyssbyGymnasiet AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 128 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning

Ryssbygymnasiet AB ägs av Region Kronoberg, som äger 90 procent av aktierna, tillsammans med VIDA och Rottne Industri AB vilka äger vardera 5 procent. Regionfullmäktige beslutade § 142/21 att ingå borgen för RyssbyGymnasiet AB för byggnation av internat, ombyggnation av huvudbyggnaden Nygård samt byggnation av multihall/aula vid RyssbyGymnasiet. Efter regionfullmäktiges beslut har det framkommit att beslutet behöver förtydligas. Beslutet § 142/21 kan tolkas som att Region Kronoberg har ingått borgen för Kommuninvest. Regionfullmäktige föreslås därför förtydliga att beslutet § 142/21 avser RyssbyGymnasiet AB, vilket innebär att Region Kronoberg såsom för egen skuld ingår borgen för RyssbyGymnasiet AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 128 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

14. Svar på motion – Alternativ till digitalisering

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Melena Jönsson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför en policy som säkerställer att det alltid finns alternativ även för de ca 25 % av dem som är 65+ som inte använder sig av dator eller appar. I motionen anförs att det i samhället finns en ganska stor grupp invånare som fortfarande inte kan eller vill, eller som saknar ekonomiska möjligheter, att ha de apparater som behövs för att kunna följa med i digitaliseringen. Region Kronoberg anser att motionärens förslag är en svår målsättning att tillämpa. Istället anser Region Kronoberg att det inför varje tjänst eller process måste prövas där det är möjligt. Region Kronoberg har huvudsakligen kontakt med patienter och resenärer i sin verksamhet. I båda dessa verksamheter erbjuds alternativa tjänster till digitala tjänster för den som önskar. För hälso- och sjukvården är det snarare ett faktum att patienter önskar att digitaliseringen hade gått längre i utvecklingen och välkomnar en digital kontakt med Region Kronoberg.

Paus

15. Svar på motion – Folkhälsoverksamhet för äldre i Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Melena Jönsson (SD) har i en motion föreslagit att införa en folkhälsoverksamhet för äldre i Kronoberg motsvarande Senior Sport School i Skåne. Senior Sport School är en satsning som har utvecklats i samverkan mellan Region Skåne och RF SISU Skåne som syftar till att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande, inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt visa på en möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten hela livet. Kursen innehåller tolv veckor schemalagda aktiviteter, såväl teoretiska som praktiska, och kostnaden för deltagaren är 300 kronor. Deltagarna är från 60 år och uppåt. Mellan 2009 och 2016 bedrevs arbetet igenom en IOP (Ideburet Offentligt Partnerskap) och efter 2016 genom samverkansavtal mellan parterna motsvarande 900 000 kr per år, under tre år. Utmaningar finns i att nå de som mest behöver insatsen samt att nå andra nationaliteter än svenskar. Erfarenheten av projekt motsvarande Senior Sport School är att de ofta fångar de redan aktiva och ”frälsta” men missar de som har störst behov av fysisk aktivitet vilket är en utmaning. Detta har vi även sett i de befolkningsinriktade åtgärder som har genomförts i Kronoberg via Håll dig på benen och Sund Smart Stark Senior. Det pågår mycket arbete kring målgruppen äldre i Kronoberg. Förutom Håll dig på Benen och Sund Smart Stark Senior, Fysisk Aktivitet på Recept (FaR), förstärkt arbete kring levnadsvanor så finns det en Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg och Äldrehälsa Kronoberg. Intentionen i Folkhälsoverksamhet för äldre i Kronoberg bör samlas under paraplyet Äldrehälsa Kronoberg. Där skulle förslag på främjande och förebyggande insatser kunna tas fram. Folkhälsoberedningen beslutade § 44/21 att föreslå regionfullmäktige att anse motionen besvarad.

16. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Screening för tarmcancer

Sammanfattning

Robert Fredriksson (SD) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M): "Varje år drabbas 6 000 svenskar av tarmcancer och hälften av dessa dör till följd av sin diagnos. Socialstyrelsen har sedan 2014 rekommenderat Sveriges regioner att införa tarmcancerscreening för alla mellan 60 och 74 år, men Kronoberg erbjuder fortfarande inte sina invånare detta, trotts att det finns en politisk enighet om att införa detta. I Stockholm och på Gotland pågår sedan flera år tillbaka screening där alla mellan 60 och 69 år vartannat år får hem ett test med posten där de själva enkelt kan ta ett avföringsprov som sedan skickas till laboratorier som analyserar det. Om blod upptäcks i provet kallas patienten till en undersökning. Av de som undersöks i detta steg har det visat sig att 10– 15 procent har cancer. Beräkningar visar att fler liv kan räddas med screening för tarmcancer än vid mammografi för bröstcancer. I detta sammanhang bör nämnas alla tusentals liv som kunnat räddats sedan mammografin infördes. I regionens parlamentariska organisation har det rått konsensus kring angelägenheten samt värdet i att starta screeningen gällande tarmcancer över alla partigränser. Det är ett faktum att tidig upptäckt räddar liv och skonar människor från onödigt lidande och med anledning av detta ställer jag följande frågor. Var i processen att starta upp tarmcancerscreening står vi idag? Det har tidigare hänvisats till brist på skopister, om den fortfarande kvarstår, hur ser planen ut för att lösa denna brist?"

17. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Tandvården i Region Kronoberg

Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"I Kolada kan vi läsa att tandvården i Region Kronoberg är bland de dyraste i landet. Det gäller både tandvård för vuxna, barn och ungdomar men också tandvårdsstödet. Vi undrar självklart varför?"

18. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Bröstrekonstruktion i Region Kronoberg

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M): "Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Varje år drabbas omkring 8 000 kvinnor, vilket motsvarar nästan en kvinna i timmen. Varje år redogör Bröstcancerförbundet för aktuell forskning och statistik i Bröstcancerrapporten. I år lyfter rapporten särskilt frågan om bröstrekonstruktion, dvs. att bröst som tagits bort på grund av cancer återskapas. Att kirurgiskt avlägsna bröstvävnad vid till exempel bröstcancer kallas masektomi. Rapporten konstaterar att det finns stora regionala skillnader i vilken information patienten får om möjligheten till bröstrekonstruktion efter masektomi och vilken typ av rekonstruktion som genomförs. Det finns också regionala skillnader när det gäller i vilken mån bröstcancerpatienter kan få ett nytt bröst direkt eller får vänta på ett nytt bröst. Att genomföra en bröstrekonstruktion är givetvis frivilligt och många avstår. Bröstcancerförbundets rapport 2021 visar att en tredjedel av dem som valt att inte göra en rekonstruktion skulle vilja operera bort även det andra bröstet. Vanligast är det bland dem som opererade sig för 5-10 år sedan - en av tre svarar ja på frågan om de skulle vilja ta bort även det andra bröstet. Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor:

 1. Hur säkerställer Region Kronoberg att alla patienter som ska mastektomeras får information om möjligheter till rekonstruktion, liksom för- och nackdelar med olika metoder, så att patienten kan vara delaktig och fatta ett välgrundat beslut?
 2. Vilken möjlighet har bröstcancerpatienter i Region Kronoberg att själva välja hur mycket eller hur lite av brösten som ska avlägsnas?
 3. Hur lång är väntetiden för bröstrekonstruktion för patienter från Region Kronoberg?"

19. Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Ökar antalet återinläggningar i Region Kronoberg?

Sammanfattning

Robert Olesen (S) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"I en artikel i Läkartidningen tidigare i år kunde vi läsa att ′Multisjuka och sköra äldre återinskrivs på sjukhus lika ofta nu som för tio år sedan′. Artikeln hänvisar till en rapport från Socialstyrelsen. Region Kronoberg har som mål att minska antalet återinläggningar i sjukvården, med andra ord: att minska antalet gånger en patient på kort tid behöver läggas in oplanerat för samma åkomma. I det moderatledda styrets budget för Region Kronoberg 2022 är målet beskrivet som en minskning av ′Andel vårdtillfällen för patienter 65 år eller äldre där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar′. I bokslutet 2020 var andelen 16 %. Målet för 2022 är 10 %. I Socialdemokraternas budgetförslag fanns utöver ovan nämnda även följande mål om att minska ′Återinläggning inom 7 dagar med samma diagnos (sjukhusvård)′. I bokslutet 2020 stod dessa återinläggningar för 1,6 %. Från flera håll får vi nu signaler om att upplevelsen är att antalet återinläggningar i Region Kronoberg ökar. Med anledning av det undrar jag:

 1. Hur ser Region Kronobergs aktuella statistik ut för: a. Andel vårdtillfällen för patienter 65 år eller äldre där oplanerad återinskrivning skett inom 30 dagar b. Återinläggning inom 7 dagar med samma diagnos (sjukhusvård)
 2. Har återinläggningarna ökat? Om ja – vilka orsaker finns till det?
 3. Vad, konkret, behöver vi i Region Kronoberg göra för att nå målet om att minska antalet återinläggningar? Vilka politiska beslut krävs?

20. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Varför ökar administrationen i Region Kronoberg?

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"Debatten om ökad administration inom vård- och omsorg har pågått länge och Region Kronoberg har i flera mätningar de senaste åren placerat sig i toppskiktet i fråga om ökning av administrativ personal. I en nyligen publicerad artikel i SvD konstateras att ”Mest har byråkratin svällt i Region Stockholm där nästan två av tre nyanställningar sedan 2008 varit en administratör, handläggare eller chef”. En orsak som ofta framhålls i debatten angående Region Stockholms stora ökning av administration är det stora antal vårdval som finns i regionen, över 40 stycken. I Region Kronoberg finns bara två vårdval, så att ökningen till stor del skulle beror på det här hos oss känns inte trolig. Däremot pekar mycket på att vårdval i sig är kostnadsdrivande. Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

 1. Varför ökar administrationen och den administrativa personalen i Region Kronoberg?
 2. Vilka för- och nackdelar anser du finns med ökad administration?
 3. Hur stor del av den ökade administrationen i Region Kronoberg kan kopplas till vårdval och vad tänker du om det?

Paus

Upprop

22. Information - Medborgarna och digitaliseringen

Dino Viscovi, Universitetslektor på Linnéuniversitetet, informerar om Medborgarna och Digitaliseringen.

Regionfullmäktige noterar därefter informationen till protokollet.

Paus

20. Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Varför ökar administrationen i Region Kronoberg?

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

"Debatten om ökad administration inom vård- och omsorg har pågått länge och Region Kronoberg har i flera mätningar de senaste åren placerat sig i toppskiktet i fråga om ökning av administrativ personal. I en nyligen publicerad artikel i SvD konstateras att ”Mest har byråkratin svällt i Region Stockholm där nästan två av tre nyanställningar sedan 2008 varit en administratör, handläggare eller chef”. En orsak som ofta framhålls i debatten angående Region Stockholms stora ökning av administration är det stora antal vårdval som finns i regionen, över 40 stycken. I Region Kronoberg finns bara två vårdval, så att ökningen till stor del skulle beror på det här hos oss känns inte trolig. Däremot pekar mycket på att vårdval i sig är kostnadsdrivande. Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

 1. Varför ökar administrationen och den administrativa personalen i Region Kronoberg?
 2. Vilka för- och nackdelar anser du finns med ökad administration?
 3. Hur stor del av den ökade administrationen i Region Kronoberg kan kopplas till vårdval och vad tänker du om det?

21. Fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Sjukdomsfall som missats på grund av fördröjningar som orsakats av pandemin

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

"I Smålandsposten 20 januari 2022 rapporteras om en patient som avlidit i cancer efter att undersökning dröjt. En del av fördröjningen uppges av Region Kronoberg orsakats av den rådande coronapandemin. Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

 1. Vilka åtgärder har Region Kronoberg vidtagit för att undvika fler liknande fall framåt?
 2. Finns det fler kända fall där fördröjningar som orsakats av pandemiläget lett till att allvarlig sjukdom missats?

23. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Göran Giselsson (M) och Martina Gustafsson (S) från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

24. Entledigande samt val av ny ersättare i regionstyrelsen för tiden till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Göran Giselsson (M) och Martina Gustafsson (S) från uppdrag som ersättare i regionstyrelsen.
 2. Utse XX (M) till ny ersättare i regionstyrelsen efter Göran Giselsson (M) för tiden till och med 2022-12-31.
 3. Utse XX (S) till ny ersättare i regionstyrelsen efter Martina Gustafsson (S) för tiden till och med 2022-12-31.

25. Entledigande samt val av ny ledamot och ersättare i regionala utvecklingsnämnden för tiden till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Martina Gustafsson (S) från uppdrag som ledamot i regionala utvecklingsnämnden.
 2. Utse XX (S) till ny ledamot i regionala utvecklingsnämnden för tiden till och med 2022-12-31.
 3. Utse xx (S) till ny ersättare i regionala utvecklingsnämnden efter xx (S) för tiden till och med 2022-12-31.

26. Entledigande samt val av ny ersättare i styrelsen för Grimslövs folkhögskola för tiden till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Martina Gustafsson (S) från uppdrag som ersättare i styrelsen för Grimslövs folkhögskola.
 2. Utse XX (S) till ny ersättare i styrelsen för Grimslövs folkhögskola för tiden till och med 2022-12-31.

27. Entledigande samt val av ny ersättare i regionfullmäktiges valberedning för tiden till och med 2022-10-14

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Martina Gustafsson (S) från uppdrag som ersättare i regionfullmäktiges valberedning.
 2. Utse XX (S) till ny ersättare i regionfullmäktiges valberedning för tiden till och med 2022-10-14.

28. Entledigande samt val av ny juryman i tryckfrihetsmål grupp 1 för tiden till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Martina Gustafsson (S) från uppdrag som juryman i tryckfrihetsmål grupp 1.
 2. Utse XX (S) till ny juryman i tryckfrihetsmål grupp 1 för tiden till och med 2022-12-31.

29. Val av ny revisor för granskning av Region Kronobergs räkenskaper och förvaltning avseende 2021-2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktige valberedning har lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige utser XX (SD) till ny revisor efter Romeo Pettersson (SD).

30. Val av ny revisorssuppleant för granskning av Filmregion Sydosts räkenskaper och förvaltning avseende 2021-2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige utser XX (SD) till ny revisorssuppleant för granskning av av Filmregion Sydosts räkenskaper och förvaltning efter Romeo Pettersson (SD).

31. Ansökan om föräldraledighet samt val till regionstyrelsen under perioden 2022-03-01 - 2022-05-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Godkänna Henrietta Serrates (S) ansökan om föräldraledighet från uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen under perioden 2022-03-01 - 2022-05-31.
 2. Utse xx (S) till ledamot i regionstyrelsen under perioden 2022-03-01 - 2022-05-31.
 3. Utse xx (S) till 2:e vice ordförande i regionstyrelsen under perioden 2022-03-01 - 2022-05-31.

32. Ansökan om föräldraledighet samt val till regionstyrelsens arbetsutskott under perioden 2022-03-01 - 2022-05-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Godkänna Henrietta Serrates (S) ansökan om föräldraledighet från uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott under perioden 2022-03-01 - 2022-05-31.
 2. Utse xx (S) till ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott under perioden 2022-03-01 - 2022-05-31.
 3. Utse xx (S) till ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott efter xx (S) under perioden 2022-03-01 - 2022-05-31.
 4. Utse xx (S) till 2:e vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott under perioden 2022-03-01 - 2022-05-31.

33. Ansökan om föräldraledighet samt val till regionstyrelsens personalutskott under perioden 2022-03-01 - 2022-05-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Godkänna Henrietta Serrates (S) ansökan om föräldraledighet från uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskott under perioden 2022-03-01 - 2022-05-31.
 2. Utse xx (S) till ledamot och 2:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskott under perioden 2022-03-01 - 2022-05-31.
 3. Utse xx (S) till ersättare regionstyrelsens personalutskott efter xx (S) under perioden 2022-03-01 - 2022-05-31.

34. Entledigande samt val av ledamot och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Robert Olesen (S) från uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
 2. Utse xx (S) till ledamot och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

35. Entledigande samt val av ny ledamot och 1:e vice ordförande i regionstyrelsen för tiden 2022-03-01 - 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Sven Sunesson (C) från uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i regionstyrelsen från och med 2022-03-01.
 2. Utse xx (C) till ledamot och 1:e vice ordförande i regionstyrelsen för tiden 2022-03-01 - 2022-12-31.

36. Entledigande samt val av ny ledamot i regionfullmäktiges organisationsutskott för tiden 2022-03-01 - 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Sven Sunesson (C) från uppdraget som ledamot i regionfullmäktiges organisationsutskott från och med 2022-03-01.
 2. Utse xx (C) till ny ledamot i regionfullmäktiges organisationsutskott för tiden 2022-03-01 - 2022-12-31.

37. Entledigande samt val av ny ledamot och ersättare i krisledningsnämnden för tiden till och med 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Sven Sunesson (C) från uppdrag som ledamot i krisledningsnämnden från och med 2022-03-01.
 2. Utse xx (C) till ny ledamot i krisledningsnämnden för tiden 2022-03-01 - 2022-12-31.
 3. Entlediga Martina Gustafsson (S) från uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden.
 4. Utse Helen Bengtsson (S) till ny ersättare i krisledningsnämnden för tiden till och med 2022-12-31

38. Entledigande samt val av ny ersättare i Samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Sven Sunesson (C) från uppdrag som ersättare i Samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg från och med 2022-03-01.
 2. Utse XX (C) till ny ersättare i Samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg för tiden 2022-03-01 - 2022-12-31.

39. Entledigande samt nominering av ny ersättare i styrelsen för Regionfastigheter Småland AB

Förslag till beslut

Regionfullmäktige valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Föreslå att Sven Sunesson (C) entledigas från uppdrag som ersättare i styrelsen för Regionfastigheter Småland AB från och med 2022-03-01.
 2. Nominera XX (C) till ny ersättare i styrelsen för Regionfastigheter Småland AB för tiden till och med 2022-12-31.

40. Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Regionfullmäktige redovisar anmälningsärenden samt noterar dessa till protokollet.

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Sändningsstart: 2 februari kl. 09.00

Klicka här för att ladda ner mötets föredragningslista.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas åtta gånger under året och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Vilka dagar som Regionfullmäktige sammanträder under 2022 kan snart hittas här.

Detta mötet kommer att kunna ses textat några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.