Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 21 september 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Elin Lindskog

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christel Gustafsson - Regional utvecklingsdirektör

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Thomas Ragnarsson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

mötet återupptas ca kl 10:20

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Mötets öppnande samt upprop

1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och RosMarie Jönsson Neckö (S) att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 29 september 2022.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma. Till regionfullmäktiges sammanträde finns även möjligheten att i förväg ställa en fråga till allmänhetens frågestund via Region Kronobergs hemsida.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Lägesrapport - Covid-19 i Kronobergs län

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet

6. Lägesrapport - Nya akutsjukhuset i Växjö samt nya vårdbyggnaden inom sjukhusområdet i Ljungby

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

7. Information - Insatsrapport 2021 Gröna Kronoberg

Sammanfattning

Regional utveckling tar årligen fram en insatsrapport som en del i arbetet med att följa upp verksamheten. Den beskriver hur det går med den regionala utvecklingsstrategins, Gröna Kronoberg 2025, mål. Insatser som har bedrivits under 2021 inom de fyra prioriteringarna samt planeringsförutsättningar för länet 2023–2025 ingår också. Nytt för i år är en bilaga, en fördjupning av målen, som visar indikatorer vilka påverkar hur det går med målen i strategin. Rapportens insatsdel bygger bland annat på den årliga återrapporteringen på det regionala tillväxtuppdraget till Näringsdepartementet.

8. Fördelning av medborgarförslag gällande hantering av sjukvårdsremiss

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Sammanfattning

I ett inkommet medborgarförslag föreslås att patienter ska få ett informationsbrev när en remiss har skickats inom vården.

Paus

9. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Sunnerbo 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Sunnerbo ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i Sunnerbo samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 som Markaryds samordningsförbund. Under 2017 tillkom Ljungby och Älmhults kommun i förbundet och det ombildades till Sunnerbo samordningsförbund. Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse 2021. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas". Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna bedömer att årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger i en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisningen. Förvaltningsberättelsen bedöms vara förenlig med årsredovisningens övriga delar.

10. Hälso- och sjukvårdstaxa 2023 - Rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att godkänna rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid19 daterad 2020-12-18, innebärande att Region Kronoberg erbjuder alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfritt vaccin mot covid19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. 

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 165/20 att: 1. Vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfri för invånarna i Kronoberg för de målgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar under pågående pandemivaccinationsinsats 2021. 2. Beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer bosatta i andra regioner, men som tillfälligt arbetar eller studerar inom Kronoberg, eller personer från andra länder som av liknande skäl eller asylskäl uppehåller sig i Kronoberg. Därefter överlämnade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en rekommendation till regionerna att besluta enligt följande: 1. Att rekommendera regioner att erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfritt vaccin mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation mot bakgrund av de skäl som redovisas i denna skrivelse, 2. att i skrivelse till regionerna och kommunerna rekommendera dem att godkänna och omgående tillämpa denna rekommendation. Regionfullmäktige föreslås besluta i enlighet med SKRs rekommendation i syfte att tydliggöra att Region Kronoberg inte ansvarar för vaccination för dem som inte bor eller vistas stadigvarande i Sverige.

11. Borgensbeslut om refinansiering av OTU Contessa högvärdeskomponenter

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att Region Kronoberg, organisationsnummer 232100-0065, går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 3 528 000 kronor avseende refinansiering av OTU Contessa högvärdeskomponenter vilka hyrs från AB Transitio.

Sammanfattning

Hösten 2017 refinansierades tidigare inköpta OTU Contessa högvärdeskomponenter med AB Svensk Exportkredit där Region Kronoberg borgade för sin relativa andel då uppgående till 6,7 miljoner kronor. Kommande höst löper denna femåriga finansiering ut varför det är dags att refinansiera aktuella högvärdeskomponenter på nytt utifrån kvarvarande restskuld där Kronobergs andel nu är drygt 3,5 miljoner kronor. Kostnader och finansiering Finansiär för upplåning bestäms efter upphandling av finansiering av AB Transitio. Lån beräknas lyftas under hösten 2022 så snart berörda regioner fattat borgensbeslut. Justeringar av nuvarande fordonshyra kan bli aktuell i samband med upptagande av nya lån.

12. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB.

Sammanfattning

ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) har vid ägarsamråd med Region Kronoberg presenterat förslag till ny ägaranvisning (ägardirektiv), med utgångspunkt i nu gällande ägaranvisning till det regionala bolaget och regeringens nya anvisning som gäller för Almi Företagspartner AB. Almis uppdrag är i allt väsentligt är oförändrat, men med förändrade uppdragsmål, vilka kommer att implementeras genom Almi målstruktur och tas i särskild ordning. Förslaget innebär att ägaranvisningen är tänkt att fungera under flera år och inte ändras årligen. Förslaget till ägaranvisning innebär inte några stora förändringar som på något avgörande sätt påverkar eller förändrar förutsättningarna för det regionala bolagets verksamhet. I vissa avsnitt har vissa omarbetningar gjorts och några textavsnitt har flyttats. De mest väsentliga förändringarna i denna nya anvisning redovisas och kommenteras i bilagt beslutsunderlag och förslag till ägaranvisning. Förslaget får inga ekonomiska konsekvenser för Region Kronoberg som delägare, utöver nuvarande ekonomiska åtagande. Överenskommelse om finansiering av verksamheten görs separat och innebär, enligt förslag från moderbolaget, oförändrat bidrag till verksamheten jämfört med 2022.

13. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Sara Rosén Andersson (S) från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

14. Entledigande samt val av ny ledamot och ordförande i regionala utvecklingsnämnden för tiden 2022-09- 26 - 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Thomas Ragnarsson (M) från uppdraget som ledamot och ordföranden i regionala utvecklingsnämnden från och med 2022-09-26.
 2. Utse xx (M) till ny ledamot i regionala utvecklingsnämnden för tiden 2022-09-26 - 2022-12-31.
 3. Utse xx (M) till ny ordförande i regionala utvecklingsnämnden för tiden 2022-09-26 - 2022-12-31.

15. Entledigande samt val av ny ledamot och ordföranden i styrelsen för Grimslövs folkhögskola för tiden 2022- 09-26 -2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Thomas Ragnarsson från uppdraget som ledamot och ordförande i styrelsen för Grimslövs folkhögskola från och med 2022-09-26.
 2. Utse xx (M) till ny ledamot i styrelsen för Grimslövs folkhögskola för tiden 2022-09-26 - 2022-12-31.
 3. Utse xx (M) till ny ordförande i styrelsen för Grimslövs folkhögskola för tiden 2022-09-26 - 2022-12-31.

16. Entledigande samt val av ny ledamot i regionstyrelsen för tiden 2022-09-26 - 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Thomas Ragnarsson (M) från uppdraget som ledamot i regionstyrelsen från och med 2022-09-26.
 2. Utse xx (M) till nu ledamot i regionstyrelsen för tiden 2022-09-26 - 2022-12-31.

17. Entledigande samt val av ny ersättare i krisledningsnämnden för tiden 2022-09- 26 - 2022-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Entlediga Thomas Ragnarsson (M) från uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden från och med 2022-09-26.
 2. Utse xx (M) till ny ersättare i krisledningsnämnden för tiden 2022-09-26 - 2022-12-31.

18. Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar redovisade anmälningsärenden till protokollet.

 • Föreläggande i mål 995-22
 • Föreläggande i mål 995-22, begäran om skriftligt svar
 • Medborgarförslag (Korrigerad version) - Att möta psykisk ohälsa med ökad kvalitet och tillgänglighet
 • HSN Åtgärder för en mer jämlik barnhälsovård
 • Slutgiltigt beslut

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Mötesstart: 21 september kl. 09.00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus, Växjö

Klicka här för mötets kallelse.

Regionfullmäktige är regionen kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas åtta gånger under 2022 och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.