Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 8 feburari 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Olof Thelin

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Olof Thelin

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10:15

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Sven-Åke Gustafsson

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Mötets öppnande

1. Godkännande av föredragningslista

Regionfullmäktige godkänner sammanträdets föredragningslista.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser Gunnar Nordmark (L) och Michael Sjöö (S) att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt den 15 februari 2023.

3. Allmänhetens frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

4. Ledamöternas frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts. Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

  • Interpellation om IVO-rapporter och besparingskrav från Kerstin Wiréhn (V) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.
  • Interpellation från Henrietta Serrate (S) till Mikael Johansson (M), om vilka konsekvenser förseningen av avtal om minskat användande och kostnader för hyrpersonal får för Region Kronoberg.
  • Interpellation från Helen Bengtsson (S) till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M), om Region Kronobergs kostnader för försenade fakturabetalningar.
  • Interpellation om driftstörningar i kollektivtrafikens betal- och biljettsystem från Joakim Pohlman (S) till trafiknämndens ordförande

Interpellationerna behandlas som ärende 38-41 på dagens sammanträde.

6. Lägesrapport - Nya akutsjukhuset i Växjö samt nya vårdbyggnaden inom sjukhusområdet i Ljungby

RSO Mikael Johansson (M) rapporterar om nuläget kring nya akutsjukhuset i Växjö samt nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Ljungby. Regionfullmäktige noterar därefter informationen till protokollet.

8. Rekommendation om avgiftsfrihet mot covid-19 första halvåret 2023

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid19 från och 1 januari 2023 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten, samt till grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för.

Sammanfattning

I överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19, första halvåret 2023 mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) framgår att SKR kommer att rekommendera regionerna att besluta om avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19 för alla grupper som av Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccin. Eftersom Folkhälsomyndigheten fortfarande rekommenderar regionerna att tillgängliggöra vaccinet för fler än de grupper som rekommenderas vaccination finns det risk att regionerna hanterar beslut om kostnadsfrihet olika. SKR rekommenderar därför regionerna att även under första halvåret 2023 fortsätta erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri vaccinering mot covid-19 utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccinering eller tillgängliggörande av vaccin.

Paus

7. Svar på medborgarförslag – Att möta psykisk ohälsa med ökad kvalitet och tillgänglighet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag angående att Region Kronoberg ska sluta samverkansavtal med privata aktörer för psykologiska behandlingar i syfte att ge medborgarnas möjlighet att välja vårdgivare och behandlingsform. Region Kronberg bedömer sammanfattningsvis att tillgången till psykoterapi är tillräcklig för patienternas behov. Det finns nationella riktlinjer och/eller rekommendationer för psykoterapi som ligger till grund för utbudet av psykoterapi inom specialistpsykiatrin idag. Det fria vårdvalet ger även patienten rätt att själv söka annan psykiatrisk mottagning om den önskar.

9. Återrapportering av utredningsuppdrag gällande etablering av koronarangiografi och PCI i Växjö

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige, (att):

1. Notera utredning Koronarangiografi och PCI - kompletterande utredning till protokollet.

2. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda investeringsbeslut avseende inrättande av PCI-verksamhet på Centrallasarettet i Växjö i enlighet med vad som anges i utredning Koronarangiografi och PCI- kompletterande utredning för senare investeringsbeslut i regionfullmäktige den 13 september 2023.

3. Uppdra åt den politiska styrgruppen för byggnation av nytt sjukhus i Räppe att bereda etablering av PCI-verksamhet på det nya akutsjukhuset i Räppe, i enlighet med vad som anges i utredning Koronarangiografi och PCI- kompletterande utredning.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade §221/2022 att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur en etablering av koronarangiografi och PCI på det nya akutsjukhuset i Räppe påverkar planeringen av det nya sjukhuset i form av volym och kostnad för ställningstagande om verksamheten ska inkluderas i planeringen för det nya sjukhuset. Utredningsuppdraget innefattar även att utreda lokalförutsättningar för etablering av koronarangiografi och PCI på Centrallasarettet i Växjö (CLV) för senare investeringsbeslut i regionfullmäktige. Utredningsuppdraget ska redovisas vid regionfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2023. Sammanfattningsvis ger den kompletterande utredningen angående PCI och kornarangiografi samma bild som tidigare i det statistiska underlaget patientvolym, kvalitetsindikatorer och ambulanssjukvård. Kortfattat innebär det att Region Kronoberg innehar bottenplacering eller ligger lågt i jämförelse med riket på flera kvalitetsindikatorer. Vidare har alla andra regioner i landet PCI-verksamhet eller är i uppstart av sådan verksamhet. På CLV är dialysens tidigare lokaler främsta alternativet för PCIverksamhet och för det nya akutsjukhuset i Räppe saknas beslut som inkluderar PCI-verksamhet i planeringen. Samarbetet med Region Blekinge har intensifierats och befästs genom ett samverkansuppdrag gällande en gemensam verksamhet för hjärtsjukvård. De ekonomiska kalkylerna är osäkra men preliminärt blir kostnaderna något lägre jämfört med nuläget genom att etablera PCI-verksamhet på CLV dagtid. Vid dygnet-runt-verksamhet gör de utökade kostnaderna för jour och personal att den totala kostnaden blir högre än idag. Detta kommer utredas vidare inför ett investeringsbeslut. Efter den kompletterande utredningens redovisning i regionfullmäktige kommer ordinarie investeringsprocess att ta vid. Enligt plan kan ett komplett underlag för ett inriktningsbeslut levereras till regionfullmäktiges sammanträde den 14–15 juni 2023 och ett fullgott investeringsunderlag vara regionfullmäktige till handa till sammanträdet den 13 september 2023. Utredningen rekommenderar, så som i grundutredningen, att starta upp PCI-verksamhet dagtid vardagar på CLV. På sikt finns möjligheten att ha dygnet-runt-verksamhet.

10. Revidering av reglemente för regionstyrelsen, nämnden för folkhälsa och vårdval samt hälso- och sjukvårdsnämnden

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige fastställer reglemente för regionstyrelsen, nämnden för folkhälsa och vårdval samt hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 111/2022 Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg 2023- 2026. Föreslagna ändringar avser samverkansavtal med privata aktörer enligt lagen om ersättning för fysioterapi och lagen om läkarvårdsersättning samt tilldelningsbeslut vid överlåtelse av ersättningsetablering. Därutöver har reglementena för hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för folkhälsa och vårdval kompletterats med ansvar för medborgardialog

11. Val av ledamöter och ersättare samt presidium i krisledningsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Utse ledamöter i krisledningsnämnden enligt följande: Henrietta Serrate (S) Magnus Carlberg (S) Robert Olesen (S) Mikael Johansson (M) Anna Zelvin (KD) Bo Bergsjö (L) Robert Fredriksson (SD)

2. Utse ersättare i krisledningsnämnden enligt följande: Helen Bengtsson (S) René Jaramillo (M) Elizabeth Peltola (C) Eva-Britt Svensson (V)

3. Utse Mikael Johansson (M) till ordförande, Anna Zelvin (KD) till 1:e vice ordförande och Henrietta Serrate (S) till 2:e vice ordförande för krisledningsnämnden.

12. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Claudia Crowley Sörensson (M) och Erika Fernestam från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning

13. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att entlediga Thomas Löfgren (SD) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

14. Entledigande samt val av nämndemän i Förvaltningsrätten i Växjö för tiden till och med 2023-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige föreslås besluta att:

1. Entlediga Erika Lagergren (S) och Anders Karlsson (S) från uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö.

2. Utse xx (S) och xx (S) till nämndemän i Förvaltningsrätten i Växjö.

15. Entledigande samt val av revisor för granskning av Region Kronobergs räkenskaper och förvaltning avseende 2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige föreslås besluta att:

1. Entlediga Daniel Akilisson (SD) från uppdraget som revisor.

2. Utse xx (SD) till revisor.

16. Entledigande samt val av ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige föreslås besluta att:

1. Entlediga Malin Stadig Lundgren (KD) från uppdraget som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

2. Utse xx (KD) till ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

17. Entledigande samt val av ledamot i styrgruppen för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige föreslås besluta att:

1. Entlediga Malin Stadig Lundgren (KD) från uppdrag som ledamot i styrgruppen för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

2. Utse NN (KD) ledamot i styrgruppen för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

18. Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant för granskning av RyssbyGymnasiet AB 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige föreslås besluta att:

1. Utse xx (X) till lekmannarevisor för granskning av RyssbyGymnasiet AB.

2. Utse xx (X) till lekmannarevisorssuppleant för granskning av RyssbyGymnasiet AB.

19. Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant för granskning av Småland Airport AB 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige föreslås besluta att:

1. Utse xx (x) till lekmannarevisor för granskning av Växjö Småland Airport AB.

2. Utse xx (x) till lekmannarevisorssuppleant för granskning av Växjö Småland Airport AB.

20. Val av lekmannarevisor för granskning av Institutet för lokal och regional demokrati 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige föreslås besluta att utse xx (X) till lekmannarevisor för granskning av Institutet för lokal och regional demokrati.

21. Nominering av revisor för granskning av Regionsamverkan Sydsverige 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att nominera xx (X) till revisor för granskning av Regionsamverkan Sydsverige.

22. Val av lekmannarevisor för granskning av AB Regionteatern Kronoberg-Blekinge 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att utse xx (X) till lekmannarevisor för granskning av AB Regionteatern Kronoberg-Blekinge.

23. Val av lekmannarevisor samt lekmannarevisorssuppleant för granskning av Kulturparken Småland 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Utse xx (X) till lekmannarevisor för granskning av Kulturparken Småland.

2. Utse xx (X) till lekmannarevisorssuppleant för granskning av Kulturparken Småland.

24. Val av revisorer och revisorssuppleanter för granskning av Stiftelsen Musik i Kronoberg 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Utse xx (X) och xx (X) till revisorer för granskning av Stiftelsen Musik i Kronoberg.

2. Utse xx (X) och xx (x) till revisorssuppleanter för granskning av Stiftelsen Musik i Kronoberg

25. Val av revisor och revisorssuppleant för granskning av Stiftelsen Smålands Museum 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Utse xx (X) till revisor för granskning av Stiftelsen Smålands Museum.

2. Utse xx (X) till revisorssuppleant för granskning av Stiftelsen Smålands Museum.

26. Val av revisor och revisorssuppleant för granskning av Kronobergsarkivet 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Utse xx (X) till revisor för granskning av Kronobergsarkivet.

2. Utse xx (X) till revisorssuppleant för granskning av Kronobergsarkivet.

27. Val av revisor och revisorssuppleant för granskning av Samordningsförbundet Sunnerbo 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Utse xx (X) till revisor för granskning av Samordningsförbundet Sunnerbo.

2. Utse xx (X) till revisorssuppleant för granskning av Samordningsförbundet Sunnerbo.

28. Val av revisor och revisorssuppleant för granskning av Samordningsförbundet Värend 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Utse xx (X) till revisor för granskning av Samordningsförbundet Värend.

2. Utse xx (X) till revisorssuppleant för granskning av Samordningsförbundet Värend.

29. Val av revisor och revisorssuppleant för granskning av Arvid och Anna Ahls stiftelse för MS-sjuka och polioskadade i Kronobergs län 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Utse xx (X) till revisor för granskning av Arvid och Anna Ahls stiftelse för MS-sjuka och polioskadade i Kronobergs län.

2. Utse xx (X) till revisorssuppleant för granskning av Arvid och Anna Ahls stiftelse för MS-sjuka och polioskadade i Kronobergs län.

30. Val av revisor och revisorssuppleant för granskning av Arvid och Anna Ahls stiftelse för reumatikervård inom Kronobergs län 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Utse xx (X) till revisor för granskning av Arvid och Anna Ahls stiftelse för reumatikervård inom Kronobergs län.

2. Utse xx (X) till revisorssuppleant för granskning av Arvid och Anna Ahls stiftelse för reumatikervård inom Kronobergs län.

31. Val av revisor och revisorssuppleant för granskning av Arvid och Anna Ahls stiftelse för blinda och synskadade inom Kronobergs län 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Utse xx (X) till revisor för granskning av Arvid och Anna Ahls stiftelse för blinda och synskadade inom Kronobergs län.

2. Utse xx (X) till revisorssuppleant för granskning av Arvid och Anna Ahls stiftelse för blinda och synskadade inom Kronobergs län.

32. Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant för granskning av AB Destination Småland 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Utse xx (X) till lekmannarevisor för granskning av AB Destination Småland.

2. Utse xx (X) till lekmannarevisorssuppleant för granskning av AB Destination Småland.

33. Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant för granskning av ALMI Företagspartner Kronobergs län AB 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Utse xx (X) till lekmannarevisor för granskning av ALMI Företagspartner Kronobergs län AB.

2. Utse xx (X) till lekmannarevisorssuppleant för granskning av ALMI Företagspartner Kronobergs län AB.

34. Nominering av revisor och revisorssuppleant för granskning av Musik i Syd 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Nominera xx (X) till lekmannarevisor för granskning av Musik i Syd.

2. Nominera xx (X) till lekmannarevisorssuppleant för granskning av Musik i Syd.

35. Nominering av lekmannarevisorer för granskning av Filmregion Sydost 2023-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige beslutar att nominera xx (X) till lekmannarevisor för granskning av Filmregion Sydost.

36. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Regionfastigheter Småland AB för tiden till och med 2023-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Utse NN (x) och NN (x) till ledamöter i styrelsen för Regionfastigheter Småland AB.

2. Utse NN (x) till ersättare i styrelsen för Regionfastigheter Småland AB.

37. Val av lekmannarevisor för granskning av Regionfastigheter Småland AB 2023

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige utser NN (x) till lekmannarevisor för granskning av Regionfastigheter Småland AB.

Entledigande samt val av ersättare i kulturnämnden för tiden till och med 2026-12-31

38. Interpellation från Kerstin Wiréhn (V) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande om IVO-rapporter och besparingskrav

Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har ställt följande interpellation till Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:

"Inför valet i regionen kunde vi höra att Moderaterna skulle få ordning på Kronoberg, och det var säkert målet även för förra mandatperioden. Men Alliansen i Hälso- och Sjukvårdsnämnden verkar ha en rejäl uppförsbacke med två starkt kritiska IVO-rapporter till hur sjukvården till kronobergarna bedrivs. Dessutom har nämnden ett besparingskrav på 67 miljoner! Vi har fått signaler om att personalen är förtvivlad och har mycket svårt för att förstå hur verksamheterna ska kunna spara utan att vården försämras.

Regioner och kommuner behöver förstärkta statsbidrag med tanke på inflation och stigande energipriser, men regeringen och sd prioriterar sänkta skatter för höginkomsttagarna.

Vår fråga är hur din och Alliansens strategi ser ut med hänsyn till IVO-rapporter och besparingskrav?"

39. Interpellation från Henrietta Serrate (S) till regionstyrelsens ordförande om vilka konsekvenser förseningen av avtal om minskat användande och kostnader för hyrpersonal får för Region Kronoberg

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande: Region Kronobergs kostnader för hyrpersonal har de senaste åren stigit från 159 miljoner kr 2018 till 225 miljoner kr 2021. Kostnaden för 2022 verkar landa på 249 miljoner kr, vilken kan jämföras med den budgeterade kostnaden på 140 miljoner kronor för samma år. Utvecklingen ser liknande ut i alla landets regioner. Sveriges regioner har därför under flera år arbetat med att ta fram ett gemensamt avtal för att minska användandet av och kostnaderna för hyrpersonal. Ett första avtal blev klart våren 2022 och var tänkt att träda ikraft i höstas men överklagades. Regionerna tog då fram ett nytt avtal som skulle börja gälla i mars 2023. Nu rapporterar SVT att Förvaltningsrätten stoppat även den processen och fastslagit att "regionerna tills vidare inte får ingå några nya avtal utifrån upphandlingen, förrän avtalets giltighet har prövats av domstolen." Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

Vilka konsekvenser får försenandet av avtalets ikraftträdande för Region Kronobergs arbete med att minska hyrpersonal och kostnader för densamma?

40. Interpellation från Helen Bengtsson (S) till regionstyrelsens ordförande om Region Kronobergs kostnader för försenade fakturabetalningar

Sammanfattning

Helen Bengtsson (S) har ställt följande interpellation till Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande: "I början av januari 2023 rapporterade Sveriges radio Ekot att landets regioner tillsammans betalar över en miljon kronor varje månad i avgifter för fakturor som inte betalats i tid. Totalt rör det sig om cirka 60 miljoner kronor som regionerna de senaste 5 åren betalat i förseningsavgifter, dröjsmålsräntor och inkassoavgifter.

Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

1. Hur mycket har Region Kronoberg betalat i förseningsavgifter årligen mellan 2018 och 2022?

2. Är det någon typ av vara/inköp som är mer förekommande än andra vad gäller förseningsavgifter?

3. Har regionen någon rutin för att följa upp betalda förseningsavgifter och minska förekomsten av dessa?

41. Interpellation från Joakim Pohlman (S) till trafiknämndens ordförande om driftstörningar i kollektivtrafikens betal- och biljettsystem

Sammanfattning

Joakim Pohlman (S) har ställt följande interpellation till Carina Bengtsson (C), trafiknämndens ordförande: 2020 införde Länstrafiken Kronoberg ett nytt betal- och biljettsystem. Vid införandet sa trafiknämndens ordförande att målet var "att det ska bli enklare att resa med Länstrafiken Kronoberg, inte minst med den nya reseappen som innehåller alla typer av biljetter." 

Några år in med det nya systemet kan vi konstatera att resenärer ofta hör av sig med synpunkter på användarvänligheten i appen. Vi kan också konstatera att hela eller delar systemet ′legat nere′ vid flertalet tillfällen. Bara det senaste halvåret rör det sig om minst tre gånger. Driftsstörningarna har orsakat problem för resenärer och har lett till förlorade biljettintäkter för Länstrafiken Kronoberg. Det nya systemet infördes 2020 tillsammans med Kalmar länstrafik, Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik. Redan i september 2021 beslutade Kalmar Länstrafik att under 2022 lämna och istället övergå till det resesystem som utvecklats i samverkan mellan Skånetrafiken, Blekinge länstrafik och Östgötatrafiken. I den utvärdering som gjorts konstaterade Kalmar länstrafik bland annat att funktionalitet och kundvänligheten i förhållande till kostnaden skulle öka vid systembyte.3 I utvärderingen framhölls också att det systemet Skånetrafiken tillhandahåller varit i drift sen 2017 utan driftsstörningar.4 Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C):

1. Hur ofta råkar kollektivtrafiken i Kronoberg ut för driftsstörningar kopplade till betal- och biljettsystemet?

2. Vad kostar dessa driftsstörningar Region Kronoberg?

3. Har trafiknämnden och Länstrafiken Kronoberg gjort någon utvärdering av systemet nu när det är infört sedan en tid tillbaka?

4. Är du som trafiknämndens ordförande villig att se över vilka alternativ som finns framåt?

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Mötesstart: 8 februari kl. 09.00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus, Växjö

Tryck här för mötets (öppnas i ny flik).

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas runt åtta gånger per år och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.