Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 8 mars 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Tyst minut

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Burde

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Lennart Burde

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Lennart Burde

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Lennart Burde

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Lennart Burde

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Lennart Burde

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Burde

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Lennart Burde

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Lavinia Strömberg (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Lavinia Strömberg (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10:20

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christel Liljegren, Vd/projektledare Energikontor Syd

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Christel Liljegren, Energikontor Syd

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Christel Liljegren, Energikontor Syd

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Christel Liljegren, Energikontor Syd

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Christel Liljegren, Energikontor Syd

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Lavinia Strömberg (S)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Andreas Eidevåg (S)

Talare

Magnus Carlsson (S)

Talare

Rut Björkström (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl 12.30

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kjell Gustafsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Mötets öppnande

1. Godkännande av föredragningslista

Regionfullmäktige godkänner sammanträdets föredragningslista.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser Gunnar Nordmark (L) och Michael Sjöö (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

Justering sker digitalt senast den 15 mars 2023.

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Här har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut.

Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Här har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde.

Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Frågeställaren har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som ska kunna besvaras på högst en minut.

Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

Paus

7. Information - Energikontor sydost

Ett föredrag om Energikontor sydost.

Efter föredraget noterar Regionfullmäktige informationen till protokollet.

5. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 1. Interpellation om IVO-rapporter och besparingskrav från Kerstin Wiréhn (V) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.
 2. Interpellation om hur läkemedelsbristen påverkar Region Kronoberg från Emelie Öberg (S) till hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande.
 3. Interpellation om tillgänglighet i vården sommaren 2023 från Magnus Carlberg (S) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.
 4. Interpellation om det allvarliga läget i vården i Kronoberg från Henrietta Serrate (S) till regionstyrelsens ordförande.
 5. Interpellation om semester och bemanning av semesterperioder 2023 från Magnus Carlberg (S) till ordförande för regionstyrelsens personalutskott.

Interpellationerna kommer att behandlas som punkt 14-18 under sammanträdet.

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

8. Svar på skrivelse angående finansiering av lekmannarevisorer i bolag

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige godkänna svaret på skrivelsen.

Sammanfattning

Ordförande och vice ordförande i revisionen har tillskrivit regionfullmäktige angående finansiering av lekmannarevisorer i bolag. Av skrivelsen framgår att revisorerna önskar få ett tydliggörande hur finansiering ska ske av kostnaderna för lekmannarevision i bolagen.

Eftersom bolaget är en egen juridisk person är det regionfullmäktiges uppfattning att bolaget ansvarar för kostnaderna som uppstår vid den granskning som lekmannarevisorerna utför. Finansieringen av arvode för dessa ingår i det ägarbidrag som lämnas från ägaren/ägarna årligen. Eventuellt behov av sakkunnigt stöd till lekmannarevisorerna ingår också i ägarbidraget.

Regionfullmäktige delar revisionens synpunkt att det tydligt bör framgå av ägardirektivet, men menar samtidigt att varje organisation var och en för sig ska bära sina egna kostnader för styrelse och den granskning som är lagstadgad ska utföras.

9. Översyn och avveckling av verksamheten i IT-Plattform Småland och Öland AB – redovisning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Region Kronobergs delägda bolag IT-plattform Småland & Öland AB, som arbetat med digital utveckling inom besöksnäringen, har på uppdrag av regionalt utvecklingsansvariga i Småland bedrivit verksamhet sedan 2014. Efter beslut av de två ägarna – Region Kronoberg och Region Kalmar län – har bolaget efter en genomgående översyn avvecklats. Avvecklingen slutfördes under 2022 och relevanta delar av verksamheten drivs framöver av besöksnäringsansvariga aktörer i de tre Smålandslänen.

10. Svar på motion om arbetsskor till personalen i vården

Förslag till beslut

Regionstyrelsens personalutskott föreslår Regionstyrelsen att föreslå Regionfullmäktige att besluta att:

 1. Bifalla motionärens förslag punkt 1 genom att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur arbetsskor helt eller delvis kan bekostas av Region Kronoberg samt vilka medarbetare som bör omfattas av förmånen.
 2. Utredningen ska redovisas till regionstyrelsen den 30 maj 2023.
 3. Motionärens förslag punkt 2 anses besvarad.

Sammanfattning

Robert Fredriksson (SD), Pernilla Wikelund (SD) och Mats Johnsson (SD) har i en motion föreslagit att Regionstyrelsen ges i uppdrag att utreda fria arbetsskor till vårdpersonalen, och utreda hur detta ska utformas samt att fria arbetsskor inarbetas i budget för 2024. För att minska smittspridning och förebygga halkrisk borde fria arbetsskor ges till de som vistas bland patienter. Vid långvarig användning av fel skor skapar felbelastning i knä och höft, som i sin tur ger ryggvärk genom kroppens försök att kompensera. Vårdpersonalen ska få ha förmånen att minska smittspridning och skador genom att förse de med arbetsskor.

Enligt arbetsmiljöverket är arbetsskor inom vården inte att likställas med skyddsskor. Detta innebär att arbetsskor inom vården anses vara en förmån enligt Skatteverkets regler om förmånsbeskattning. Regionfullmäktige kan besluta att en förmån i form av arbetsskor till medarbetare inom vården ska bekostas av verksamheten. Förmånen ska då förmånsbeskattas av medarbetaren som tillhandahåller förmånen.

Om Regionfullmäktige beslutar att arbetsskor i vården delvis ska bekostas av Regionen behöver det göras en djupare utredning hur detta bäst kan hanteras.

11. Reviderat reglemente för regionfullmäktiges revisorer

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige fastställa reviderat reglemente för regionfullmäktiges revisorer.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 111/2022 Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg 2023- 2026.

Föreslagen ändring avser möjligheten för regionfullmäktiges revisorer att utse tillfällig ordförande om ordförande och vice ordförande har förhinder.

12. Reviderat reglemente för nämnden för folkhälsa och vårdval

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige fastställa reglemente för nämnden för folkhälsa och vårdval.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 111/2022 Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg.

Föreslagen ändring avser beslutanderätt vid fördelning av tilldelade specialdestinerade statsbidrag inom nämndens ansvarsområde.

13. Reviderat attestreglemente med Tillämpningsanvisningar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige fastställa reviderat attestreglemente med tillämpningsanvisningar.

Sammanfattning

Grundprinciperna i nuvarande attestreglemente såsom omfattning, syfte, ansvar och kontroller är oförändrade, och endast mindre justeringar har gjorts i dokumentets struktur i syfte att förenkla.

Reglementet har kompletterats med rekommenderade beloppsgränser (maxbelopp) utifrån befattning/chefsnivå som ska tillämpas som övre gräns, om avsteg inte kan motiveras utifrån verksamhetens omfattning och art. Beslut om avsteg fattas i linjen av överordnad chef och ska dokumenteras och ingå vid beställning av beslutsattestbehörigheten.

14. Interpellation om IVO-rapporter och besparingskrav, från Kerstin Wiréhn (V) till HSNs ordförande (M)

Sammanfattning

Kerstin Wiréhn (V) har ställt följande interpellation till Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:

"Inför valet i regionen kunde vi höra att Moderaterna skulle få ordning på Kronoberg, och det var säkert målet även för förra mandatperioden. Men Alliansen i Hälso- och Sjukvårdsnämnden verkar ha en rejäl uppförsbacke med två starkt kritiska IVO-rapporter till hur sjukvården till kronobergarna bedrivs. Dessutom har nämnden ett besparingskrav på 67 miljoner! Vi har fått signaler om att personalen är förtvivlad och har mycket svårt för att förstå hur verksamheterna ska kunna spara utan att vården försämras.

Regioner och kommuner behöver förstärkta statsbidrag med tanke på inflation och stigande energipriser, men regeringen och SD prioriterar sänkta skatter för höginkomsttagarna. Vår fråga är:

 • Hur ser din och Alliansens strategi ut med hänsyn till IVO-rapporter och besparingskrav?"

15. Interpellation om hur läkemedelsbristen påverkar Region Kronoberg, från Emelie Öberg (S) till HSNs 1:e vice ordförande (KD)

Sammanfattning

Emelie Öberg (S) har ställt följande interpellation till Emil Torstensson (KD), hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande:

"Det råder läkemedelsbrist i Sverige och omvärlden. Flytande paracetamol för barn, medicin för epileptiker och glaukompatienter samt östrogenplåster är bara några av de läkemedel som rapporterats om den senaste tiden. I skrivande stund är över 770 läkemedel restade enligt Läkemedelsverket. 

Bland de som oroas över läget finns, utöver patienter, patientföreningar. Också SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, har slagit larm om att läkemedelsbristen orsakar besvär. Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande Emil Torstensson (KD):

 1. Hur påverkar läkemedelsbristen Region Kronobergs patienter och verksamheter?
 2. Vilken beredskap har Region Kronoberg för läkemedelsbrist?
 3. Vad kan Region Kronoberg göra för att underlätta för de patienter som drabbas av läkemedelsbristen?"

16. Interpellation om tillgänglighet i vården sommaren 2023, från Magnus Carlberg (S) till HSNs ordförande (M)

Sammanfattning

Magnus Carlberg (S) har ställt följande interpellation till Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:

"Under sommaren påverkas tillgängligheten och öppethållande av verksamheter inom hälso- och sjukvården generellt. Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ida Eriksson (M):

 • Hur går det med planeringen av och bemanningen inför sommaren i
  • Sjukhuset i Ljungby 
  • Sjukhuset i Växjö
  • Primärvården
  • Psykiatrin
  • Övriga vårdverksamheter"

Paus

Bokgåva

Kjell Gustavsson och Hembygdsförbundet delar ut boken KRISTIDER av Samuel Palmblad, Andreas Håkansson och Kjell Gustavsson

19. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige, Marcus Clarin (M)

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Marcus Clarin (M) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige från och med den 31 mars 2023 samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

20. Entledigande samt val av ledamot och 1:e vice ordförande i trafiknämnden för tiden 2023-03-31 - 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Entlediga Marcus Clarin (M) från uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i trafiknämnden från och med 2023-03-31.
 2. Utse NN (M) till ledamot i trafiknämnden.
 3. Utse NN (M) till 1:e vice ordförande för trafiknämnden.

21. Entledigande samt val av ledamot i regionala utvecklingsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning föreslår Regionfullmäktige besluta att:

 1. Entlediga Matthias Sjöberg (V) från uppdraget som ledamot i regionala utvecklingsnämnden.
 2. Utse NN (V) till ledamot i regional utvecklingsnämnden.

Extra ärende - Entledigande samt val av ersättare i trafiknämnden

Sammanfattning

Entledigande samt val av ersättare i trafiknämnden för tiden till och med 2026-12-31

22. Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar följande anmälningsärenden till protokollet:

 • 23RGK415-2 §22 REV Fördjupad granskning - Uppföljande granskning Barn- och ungdomspsykiatrin
 • 23RGK415-1 Revisionsrapport - Uppföljande granskning av Barnoch ungdomspsykiatrin
 • 23RGK414-1 Revisionsrapport - Granskning av avvikelsehanteringen - analys och utveckling av verksamheten
 • 23RGK568-1 Fördjupad granskning av personalkostnader 2022

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Mötesstart: 8 mars kl. 09.00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus, Växjö

Mötets handlingar.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas runt åtta gånger per år och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.