Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 5 april 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Burde

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Lennart Burde

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Marcus Turesson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Turesson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Marcus Turesson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Burde

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Lennart Burde

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Lennart Burde

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Lennart Burde

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Emelie Öberg (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Andreas Eidevåg (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Andreas Eidevåg (S)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Gunne Arnesson Lövgren. Regionsamverkan Sydsverige

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl 10:42

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11.50

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:30

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Lavinia Strömberg (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Lavinia Strömberg (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Emelie Berg (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Emelie Berg (V)

Talare

Golnoush Lundén (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Charlotta Svanberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14.45

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15:45

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Mötets öppnande

1. Godkännande av föredragningslista

Regionfullmäktige föreslås godkänna föredragningslistan.

2. Val av justerare

Regionfullmäktige föreslås besluta att:

1. Utse Gunnar Nordmark (L) och Michael Sjöö (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Utse Simon Borup Swalander (M) att justera ärendet där ordföranden är jävig.

3. Utse Bo Bergsjö (L) att justera ärendet där Gunnar Nordmark (L) är jävig.

4. Utse Peter Freij (S) att justera ärendet där Michael Sjöö (S) är jävig.

Justering sker digitalt senast den 12 april 2023.

3. Allmänhetens frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

4. Ledamöternas frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås medge att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Inför mötet har följande interpellationer inkommit:

 • Ärende 19, Interpellation om Region Kronobergs arbete i relation till könsdysfori från Matthias Sjöberg (V) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.
 • Ärende 20, Interpellation om lång väntetid på mammografi och cellprov från Emelie Öberg (S) till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
 • Ärende 21, Interpellation om svårigheter att få dyslexidiagnos i Kronoberg från Eva Ballovarre (S) till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Från föregående möte flyttades även följande interpellationer till idag (pga. frånvaro):

 • Ärende 17, Interpellation om det allvarliga läget i vården i Kronoberg från Henrietta Serrate (S) till regionstyrelsens ordförande
 • Ärende 18, Interpellation om semester och bemanning av semesterperioder 2023 från Magnus Carlberg (S) till ordförande för regionstyrelsens personalutskott

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

6. Lägesrapport - Nya akutsjukhuset i Växjö samt nya vårdbyggnaden inom sjukhusområdet i Ljungby

RSO i Kronoberg rapporterar om nya akutsjukhuset i Växjö samt nya vårdbyggnaden i Ljungby.

Regionfullmäktige noterar därefter informationen till protokollet.

Paus

7. Information - Regionsamverkan Sydsverige, tidssatt 10.20

Gunne Arnesson-Löfgren informerar om Regionsamverkan Sydsverige via länk.

Regionfullmäktige noterar därefter informationen till protokollet.

Paus

8. Årsredovisning Region Kronoberg 2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2022.
 2. I enlighet med riktlinjer för God ekonomisk hushållning, besluta om att avsätta 46 miljoner kronor av resultatet till resultatutjämningsreserven.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2022.

Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Region Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.

Region Kronobergs redovisar för sjunde året i rad ett positivt ekonomiskt resultat, resultat efter balanskravsjusteringar för 2021 uppgår till 541 miljoner kronor. Året och verksamheten har likt 2020 och 2021 präglats av coronapandemin och den har bidragit till såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser.

I enlighet med gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreslås en avsättning på 46 miljoner kronor av årets resultat till den så kallade resultatutjämningsreserven (RUR), som därefter totalt uppgår till 635 miljoner kronor.

Paus

8. Årsredovisning Region Kronoberg 2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2022.
 2. I enlighet med riktlinjer för God ekonomisk hushållning, besluta om att avsätta 46 miljoner kronor av resultatet till resultatutjämningsreserven.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2022.

Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Region Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.

Region Kronobergs redovisar för sjunde året i rad ett positivt ekonomiskt resultat, resultat efter balanskravsjusteringar för 2021 uppgår till 541 miljoner kronor. Året och verksamheten har likt 2020 och 2021 präglats av coronapandemin och den har bidragit till såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser.

I enlighet med gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreslås en avsättning på 46 miljoner kronor av årets resultat till den så kallade resultatutjämningsreserven (RUR), som därefter totalt uppgår till 635 miljoner kronor.

Paus

8. Årsredovisning Region Kronoberg 2022

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2022.
 2. I enlighet med riktlinjer för God ekonomisk hushållning, besluta om att avsätta 46 miljoner kronor av resultatet till resultatutjämningsreserven.

Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2022.

Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Region Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.

Region Kronobergs redovisar för sjunde året i rad ett positivt ekonomiskt resultat, resultat efter balanskravsjusteringar för 2021 uppgår till 541 miljoner kronor. Året och verksamheten har likt 2020 och 2021 präglats av coronapandemin och den har bidragit till såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser.

I enlighet med gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreslås en avsättning på 46 miljoner kronor av årets resultat till den så kallade resultatutjämningsreserven (RUR), som därefter totalt uppgår till 635 miljoner kronor.

9. Revisionsberättelse Region Kronoberg 2022

Revisorernas handlingar utdelas senare. Revisorerna sammanträder den 29 mars.

10. Ansvarsfrihet för Region Kronobergs styrelser och nämnder 2022

Revisorernas handlingar utdelas senare. Revisorerna sammanträder den 29 mars.

11. Fördelning av medborgarförslag om att Region Kronoberg ska ansluta sig till det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt

Förslag till beslut

Regionfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

Sammanfattning

I ett inkommet medborgarförslag föreslås att Region Kronoberg ska gå med i det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt.

12. Ägardirektiv för AB Destination Småland

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föreslaget ägardirektiv för AB Destination Småland.

Sammanfattning

AB Destination Småland är ett av Region Kronoberg helägt bolag som arbetar med utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Kronoberg. Region Kronoberg tillsätter bolagsstyrelsens ledamöter och styr bolaget genom ägardirektiv som anger inriktningen för bolagets verksamhet.

Nu gällande ägardirektiv gäller från och med 2016 och knyter an till den regionala besöksnäringsstrategi som gällde för perioden 2013 – 2020. Regionfullmäktige fastställde den 25 november 2020, § 154, en ny strategi för besöksnäringen för perioden 2021 – 2026. Detta har aktualiserat frågan om att anta ett nytt ägardirektiv för AB Destination Småland.

Med utgångspunkt i nuvarande regional besöksnäringsstrategi och med hänsyn till de förändringar som skett i omvärlden och regionalt har anpassningar och ändringar gjorts i ett förslag till nytt ägardirektiv. Ändringarna innebär bland annat uppdatering av de allmänna direktiven för verksamheten samt vissa anpassningar av de krav som ställs på bolaget gentemot ägaren. Dessa förändringar påverkar dock inte bolagets grunduppdrag och huvudsakliga verksamhetsinriktning i någon högre grad.

I det ändringsmarkerade förslaget är borttagen text överstruken och ny tillförd text markerat i rött.

13. Palliativa vårdplatser

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås besluta att:

 1. Upphäva regionfullmäktige beslut avseende palliativa vårdplatser i samband med beslut om budget 2021, § 121/2020.
 2. Uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att fortsätta utvecklingsarbetet med den palliativa vården enligt utredningen Fördjupat samarbete inom den palliativa vården i Kronobergs län.
 3. Uppdraget återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning

I budget 2021 med flerårsplan 2022–2023 gavs däremot ett uppdrag om att inom sjukhusvården ”omvandla sex vårdplatser till palliativa vårdplatser, dessa ska samlokaliseras på en plats i sjukhusvården” samt att detta skulle ske inom ramen för befintlig budget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslog Regionstyrelsen föreslå att § 16/2023 att:

 1. Regionfullmäktige avvecklar de palliativa vårdplatserna i enlighet med beslut om budget 2021.
 2. Regionfullmäktige uppdrar till hälso- och sjukvårdsdirektören att fortsätta utvecklingsarbetet med den palliativa vården i linje med förslagen i utredningen från 2022 ”Fördjupat samarbete inom den palliativa vården i Kronobergs län”. Arbetet ska ske i samverkan med omställningskontoret för Närmare Kronobergaren.
 3. Regionfullmäktige beslutar att i arbetet med våra nya sjukhusbyggen eller omställningsarbete skapa förutsättningar för specialiserade palliativa vårdplatser.
 4. Regionfullmäktige fastställer en ambition om att långsiktigt frigöra budgetmedel och tillskapa specialiserade palliativa vårdplatser.

14. Avsteg från fastställt takbelopp vårdval BUP 2023

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås besluta att:

 1. Godkänna avsteg från fastställt takbeloppet för vårdval för specialiserad barn- och ungdomspsykiatri under 2023.
 2. Om takresultatet efter augusti 2023 avviker med minus 12 miljoner kronor eller mer ska beslutet omprövas.
 3. Uppdra åt nämnden för folkhälsa och vårdval kvartalsvis följa upp kostnadsutvecklingen.

Sammanfattning

Det finns tre aktörer inom vårdval specialiserad barn- och ungdomspsykiatri. Alla tre aktörerna har under 2022 utökat sin verksamhet då efterfrågan på utredning och behandling alltjämt har varit stor. Kapaciteten inom vårdval BUP har ökat i och med tillkomst av fler aktörer, men vårdbehoven ökar i ännu snabbare takt. I december 2022 väntade 374 barn och ungdomar på utredning, 84 stycken på behandling och 127 stycken på ett första besök.

Med hänsyn till kösituationen och för att öka tillgängligheten har aktörerna aviserat produktionsökning under 2023 som kommer påverka det ekonomiska resultatet negativt. Prognostiserad produktion beräknas till 70,4 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse mot budgeterat takbelopp motsvarande 29,9 miljoner kronor. Till resultatet tillförs statsbidrag som enligt prognos uppgår till 4,6 miljoner kronor och som förbättrar det negativa resultatet till 25,3 miljoner kronor.

För att minska vårdkön och förbättra tillgängligheten till vårdval BUP föreslås avsteg från budgeterat takbelopp för 2023. För att samtidigt minimera Region Kronobergs ekonomiska risk kommer Kundvalsenheten löpande följa upp det månatliga ekonomiska resultatet samt göra prognoser för att ge en samlad bild av förväntat resultat för året och avvikelser som helhet. Uppföljningen ska ligga till grund för dialog om eventuella åtgärder i verksamheten. Om takresultatet efter augusti 2023 avviker med minus 12 miljoner kronor ska detta beslut omprövas.

Nämnden för folkhälsa och vårdval beslutade i § 8/2023 att föreslå regionfullmäktige:

 1. Godkänna avsteg från fastställt takbeloppet för vårdval för specialiserad barn- och ungdomspsykiatri under 2023.
 2. Om takresultatet efter augusti 2023 avviker med minus 12 miljoner kronor ska beslutet omprövas.
 3. Uppdra åt nämnden för folkhälsa och vårdval kvartalsvis följa upp kostnadsutvecklingen.

Paus

14. Avsteg från fastställt takbelopp vårdval BUP 2023

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås besluta att:

 1. Godkänna avsteg från fastställt takbeloppet för vårdval för specialiserad barn- och ungdomspsykiatri under 2023.
 2. Om takresultatet efter augusti 2023 avviker med minus 12 miljoner kronor eller mer ska beslutet omprövas.
 3. Uppdra åt nämnden för folkhälsa och vårdval kvartalsvis följa upp kostnadsutvecklingen.

Sammanfattning

Det finns tre aktörer inom vårdval specialiserad barn- och ungdomspsykiatri. Alla tre aktörerna har under 2022 utökat sin verksamhet då efterfrågan på utredning och behandling alltjämt har varit stor. Kapaciteten inom vårdval BUP har ökat i och med tillkomst av fler aktörer, men vårdbehoven ökar i ännu snabbare takt. I december 2022 väntade 374 barn och ungdomar på utredning, 84 stycken på behandling och 127 stycken på ett första besök.

Med hänsyn till kösituationen och för att öka tillgängligheten har aktörerna aviserat produktionsökning under 2023 som kommer påverka det ekonomiska resultatet negativt. Prognostiserad produktion beräknas till 70,4 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse mot budgeterat takbelopp motsvarande 29,9 miljoner kronor. Till resultatet tillförs statsbidrag som enligt prognos uppgår till 4,6 miljoner kronor och som förbättrar det negativa resultatet till 25,3 miljoner kronor.

För att minska vårdkön och förbättra tillgängligheten till vårdval BUP föreslås avsteg från budgeterat takbelopp för 2023. För att samtidigt minimera Region Kronobergs ekonomiska risk kommer Kundvalsenheten löpande följa upp det månatliga ekonomiska resultatet samt göra prognoser för att ge en samlad bild av förväntat resultat för året och avvikelser som helhet. Uppföljningen ska ligga till grund för dialog om eventuella åtgärder i verksamheten. Om takresultatet efter augusti 2023 avviker med minus 12 miljoner kronor ska detta beslut omprövas.

Nämnden för folkhälsa och vårdval beslutade i § 8/2023 att föreslå regionfullmäktige:

 1. Godkänna avsteg från fastställt takbeloppet för vårdval för specialiserad barn- och ungdomspsykiatri under 2023.
 2. Om takresultatet efter augusti 2023 avviker med minus 12 miljoner kronor ska beslutet omprövas.
 3. Uppdra åt nämnden för folkhälsa och vårdval kvartalsvis följa upp kostnadsutvecklingen.

Ordningsfråga

15. Strategi för Region Kronobergs arbete med jämställdhetsintegrering 2023–2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås besluta att:

 1. Anta Strategi för Region Kronobergs arbete med jämställdhetsintegrering 2023–2026.
 2. Ge samtliga nämnder i uppdrag att inom sina respektive ansvarsområden genomföra en jämställdhetsanalys under 2023, samt ytterligare en jämställdhetsanalys under 2024.

Sammanfattning

År 2011 antog dåvarande Landstinget Kronoberg den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMRdeklarationen). Som ett stöd inom regionernas arbete med jämställdhetsintegrering erbjuder SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ett Modellkoncept – utvecklingsarbete för jämställda välfärdstjänster. Region Kronoberg deltog under konceptperioden 2021– 2023.

Region Kronoberg har under konceptperioden arbetat koncernövergripande med hela styrkedjan. Under deltagandet har regionens styrning- och ledningsprocess kartlagts och ingångar för jämställdhetsperspektivet har identifierats.

Under konceptperioden lyftes behov av ökad efterfrågan av jämställdhetsarbetet från ledningen. I jämförelsen med andra deltagande regioner identifierades utvecklingspotential gällande gemensamma rutiner för könsuppdelad statistik, systematiskt genomförande och återrapportering av jämställdhetsanalyser, samt rutiner för att inkludera jämställdhetsperspektivet inom regionens beslutsunderlag.

Strategin blir en gemensam kunskapsbas för arbetet med jämställdhetsintegrering. Inom strategin förmedlas ett uppdrag till samtliga nämnder och regionstyrelsen att inom sina respektive ansvarsområden genomföra en jämställdhetsanalys under 2023, samt ytterligare en jämställdhetsanalys under 2024. Analyserna ska baseras på resursfördelning (till exempel kostnad per patient fördelat på kön eller annan fördelning av medel) samt bemötande och behandling. Underlaget blir en kunskapsbas för hur Region Kronobergs resurser fördelas och hur kvinnor och män, flickor och pojkar bemöts och behandlas. Analysen ska följas upp i delårsrapporter och årsredovisning.

16. Godkännande av reviderade ägardokument för Öresundståg AB

Detta ärende kommer att beredas av regionstyrelsen den 5 april.

17. Interpellation om det allvarliga läget i vården i Kronoberg från Henrietta Serrate (S) till regionstyrelsens ordförande

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande:

"Läget i hälso- och sjukvården i Kronoberg är allvarligt. Dagligen nås vi i media och meddelanden av medarbetare och invånare som uttrycker stor oro över situationen. I hälso- och sjukvårdens årsrapport 2022 framgår bland annat att:

Region Kronoberg anställer färre sjuksköterskor än som slutar. Anställningsnettot för sjuksköterskor har varit negativt flera gånger de senaste åren; Antalet disponibla vårdplatser har minskat de senaste åren. 2019 fanns 309 disponibla vårdplatser. 2022 var antalet 285; samt Kostnaderna för hyrpersonal ökar. 2022 landade kostnaden för hyrpersonal på nästan 250 miljoner kr. En ökning med cirka 100 miljoner sedan 2018.

Bristen på vårdpersonal har bland annat lett till tillfälligt hopslagna och nedstängda avdelningar. Kirurgavdelning 33 och 34 i Växjö har precis avslutat sin ihopslagning och inför sommaren 2023 finns förslag om att stänga intensivvårdsavdelningen i Ljungby i några veckor.

I höstas släpptes också två IVO-rapporter som pekade på allvarliga brister i vården i Kronoberg. I en artikel i Dagens samhälle menade du Mikael Johansson (M) att ′Tillsynen är av begränsat värde och slutsatserna lite väl långtgående′. 

Uttalandena i artikeln har skapat stor frustration hos såväl medarbetare som invånare och oss i oppositionen. För oss socialdemokrater är det självklart att IVO:s rapporter och det som framkommer i dessa ska tas på största allvar. Rapporternas beskrivning av arbetsmiljön överensstämmer också väl med den bild medarbetare och fackförbund slått larm om en längre tid, vilket för oss är ytterligare anledning att ta rapporterna på allvar."

Mikael Johansson varit (M) varit regionstyrelsens ordförande i över fyra år. Henrietta Serrate (S) ställer följande frågor till honom:

1. Vilket ansvar anser du att du som regionstyrelsens ordförande har för läget som råder i hälso- och sjukvården i Kronoberg?

2. Tycker du att du de senaste fyra åren har gjort tillräckligt för att förbättra personalens arbetsmiljö och regionens rekryteringsmöjligheter?

3. Hur resonerar du kring den kritik och de brister som IVO pekar ut i sina rapporter?

4. Vilka konkreta åtgärder tänker du vidta i närtid för att förbättra läget?

5. Vad är ditt budskap till alla som är oroliga över läget?

Paus

18. Interpellation om semester och bemanning av semesterperioder 2023 från Magnus Carlberg (S) till ordförande för regionstyrelsens personalutskott

Sammanfattning

Magnus Carlberg (S) har ställt följande interpellation till Anna Zelvin (KD), personalutskottets ordförande:

"Varje år blir det sommar och varje år blir det tufft att bemanna vården under densamma. För att alla ska kunna ta ut sin lagstadgade semester krävs att planering och rekrytering börjar i tid. Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till ordförande för regionstyrelsens personalutskott Anna Zelvin (KD):

 1. Kommer all personal som vill att kunna ta ut sin lagstadgade 4-veckors sammanhängande semester i juni-augusti?
 2. I mitten av februari kunde vi läsa i Smålandsposten att nyutexaminerade sjuksköterskor som skrev på anställningskontrakt för Region Kronoberg senast 1 mars skulle få 5000 kr ”som premie”. Hur har det mottagits och fallit ut?"

19. Interpellation om Region Kronobergs arbete i relation till könsdysfori från Matthias Sjöberg (V) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Sammanfattning

Matthias Sjöberg (V) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ida Eriksson (M):

"Könsdysfori definieras som uttalad inkongruens mellan personens upplevda/uttryckta könstillhörighet och den tilldelade könstillhörigheten och en stark önskan att leva och bli accepterad som det motsatta könet. Enligt gällande diagnossystem är detta en psykiatrisk diagnos, men det finns ett växande motstånd mot att patologisera tankar och frågeställningar kring könsidentitet.

Utredningen sker inom psykiatrisk verksamhet, där vi i Sverige utgår från diagnostik enligt den amerikanska diagnosmanualen DSM. I den senaste versionen (DSM-5) används beteckningen könsdysfori. I DSM-5 finns en diagnos för vuxna och en för barn.

Könsatypiskt beteende är vanligt hos yngre barn, och ungefär 7 procent av pojkar uppfattas som extremt flickaktiga och något färre flickor som extremt pojkaktiga. Det är inte heller ovanligt att barn uttrycker att de vill vara, eller att de tillhör, det motsatta könet. Uppföljningsstudier visar att mer än ca 20 procent av förpubertala barn som uppfyller diagnoskriterier för könsdysfori kommer att ha en kvarstående önskan om könsbekräftande åtgärder. För majoriteten är det sannolikt att det handlar om sexuell läggning (homosexualitet).

Men för dem vars könsdysfori förvärras i samband med puberteten kommer de flesta att senare uppfylla diagnoskriterierna för könsdysfori och ha önskan om könsbekräftande åtgärder.

Könsdysfori är mycket ovanligt men ökar över hela världen bland såväl vuxna som yngre. Det har blivit allt vanligare att identifiera sig som ickebinär, eller könsneutral, och att föredra ett könsneutralt pronomen (hen).

De senaste åren har vi haft ett kraftigt ökat antal remisser till Astrid Lindgrens barnsjukhus, från enstaka sökande årligen till 197 inkommande remisser år 2016. Vid Astrid Lindgrens barnsjukhus visas att cirka 25 procent tilldelats könstillhörigheten pojke och 75 procent tilldelats flickkön, det vill säga en omvänd könsfördelning jämfört med vuxna.

En majoritet ungdomar med könsdysfori utvecklar med tiden allt mer psykiatrisk problematik. Enligt en studie uppfyllde mer än hälften av unga med könsdysfori minst en psykiatrisk diagnos. Vanligast är ångest, depression och självskadebeteende, vilket antas bero på den utsatthet i samhället och de påfrestningar denna patientgrupp upplever.

Min fråga är hur arbetar region Kronoberg för att tillgodose att dessa personer får rätt hjälp och stöttning för att kunna få leva sina liv?"

20. Interpellation om lång väntetid på mammografi och cellprov från Emelie Öberg (S) till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanfattning

Emelie Öberg (S) har ställt följande interpellation till Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:

"I höstas nåddes vi av besked om att väntetiderna för mammografi i Kronoberg var uppe i 34 månader.1 Rekommenderad tidsintervall mellan mammografier är 20 månader. Frågan debatterades bland annat i regionfullmäktige och besked gavs att man inlett ett arbete med att korta köerna.

Långa köer har tidigare också rapporterats kring cellprovtagning och besked efter cellprovtagning. Även denna fråga har flera gånger debatterats i regionfullmäktige. Region Kronoberg har tidigare fattat beslut om att införa möjlighet till självtestning för cellprov. Detta är redan infört i flera regioner. I april 2021 uppgav dåvarande ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Roland Gustbée (M) i en fullmäktigedebatt med mig att detta snart skulle vara infört.

Med anledning av ovan vill jag ställa följande, mycket angelägna frågor om kvinnovården i Kronoberg, till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ida Eriksson (M):

 1. Hur ser väntetiderna för mammografi ut idag – har man lyckats korta väntetiden?
 2. Hur ser väntetiden för cellprovtagning respektive svarstiden för besked efter cellprovtagning ut? 3. När kommer möjlighet till självprovtagning för cellprov att vara infört?"

21. Interpellation om svårigheter att få dyslexidiagnos i Kronoberg från Eva Ballovarre (S) till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

23. Entledigande samt val av ledamot i trafiknämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att entlediga Stefan Jönsson (S) från uppdraget som ledamot i trafiknämnden och utse NN (S) att ta hans plats.

22. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att entlediga Ingegerd Malmkvist Alfrid (V), Stefan Jönsson (S) och Linda Fager (V) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

24. Entledigande samt val av ledamot i styrelsen för ALMI Företagspartner Kronobergs län AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2027

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att entlediga Stefan Jönsson (S) från uppdraget som ledamot i styrelsen för ALMI Företagspartner Kronobergs län AB och utse NN (S) till att ta hans plats.

25. Entledigande samt val av ersättare i regionala utvecklingsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att entlediga Linda Fager (V) från uppdraget som ersättare i regionala utvecklingsnämnden och utse NN (V) till ny ersättare i regionala utvecklingsnämnden.

26. Entledigande samt val av ersättare i patientnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att entlediga Tilda Ragnarsson (M) från uppdraget som ersättare i patientnämnden och utse NN (M) till ersättare i patientnämnden.

27. Anmälningsärenden

Sammanfattning

Regionfullmäktige noterar följande anmälningsärenden till protokollet.

 • 23RGK366-2 Årsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022
 • 23RGK366-4§15 HSN, Årsrapport 2022 för hälso- och sjukvårdsnämnden
 • 23PN3-2 Årsrapport 2022
 • 23PN3-3§3 PAN Årsrapport 2022
 • 23RGK685-1 Revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs remisshantering

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Mötesstart: 5 april kl. 09.00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus, Växjö

Mötets kallelse kan ses här.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas runt åtta gånger per år och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.