Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 13 september 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Alf Skogmalm (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Annette Åstrand (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Annette Åstrand (S)

Talare

Lavinia Strömberg (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Lavinia Strömberg (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Magnus Frithiof, programchef Nära vård

Talare

Therese Lindberg. närmare kronobergaren

Talare

Magnus Frithiof

Talare

Therese Lindberg

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Magnus Frithiof

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Magnus Frithiof

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Magnus Frithiof

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Magnus Frithiof

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Therese Lindberg

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Magnus Frithiof

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Magnus Frithiof

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Magnus Frithiof

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl 10:30

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Pär Welander | Trafikdirektör Länstrafiken Kronoberg

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Pär Welander, Trafikdirektör Länstrafiken Kronoberg

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Pär Welander, Trafikdirektör Länstrafiken Kronoberg

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Pär Welander, Trafikdirektör Länstrafiken Kronoberg

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Pär Welander, Trafikdirektör Länstrafiken Kronoberg

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Matthias Sjöberg (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11:45

Talare

Mötet återupptas snart

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Tilda Ragnarsson (M)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Ellinor Jönsson (SD)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:30

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ingrid Hugosson (C). revisionens vice ordförande

Talare

Emil Andersson, auktoriserad revisor KPMG

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14:35

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 15:45

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Mötets öppnande

1. Godkännande av föredragningslista

Regionfullmäktige godkänner mötets föredragningslista.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Regionfullmäktige utser Maria Grans (L) och Michael Sjöö (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

Justering sker digitalt senast den 20 september 2023.

3. Allmänhetens frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

4. Ledamöternas frågestund

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

1. Godkännande av föredragningslista

Regionfullmäktige godkänner mötets föredragningslista.

5. Inkomna interpellationer

Inför detta möte har inga nya interpellationer inkommit.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts.

6. Information - En väg in till vården

Information om En väg in till vården presenteras.

Regionfullmäktige noterar därefter informationen till protokollet.

Paus

7. Lägesrapport - Länstrafiken Kronoberg, tidssatt kl. 10.20

En lägesrapport från Länstrafiken Kronoberg.

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

36. Interpellation om Region Kronobergs arbete i relation till könsdysfori från Matthias Sjöberg (V) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Sammanfattning

Matthias Sjöberg (V) har ställt följande interpellation till Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:

"Könsdysfori definieras som uttalad inkongruens mellan personens upplevda/uttryckta könstillhörighet och den tilldelade könstillhörigheten och en stark önskan att leva och bli accepterad som det motsatta könet. Enligt gällande diagnossystem är detta en psykiatrisk diagnos, men det finns ett växande motstånd mot att patologisera tankar och frågeställningar kring könsidentitet. Utredningen sker inom psykiatrisk verksamhet, där vi i Sverige utgår från diagnostik enligt den amerikanska diagnosmanualen DSM. I den senaste versionen (DSM-5) används beteckningen könsdysfori. I DSM-5 finns en diagnos för vuxna och en för barn. Könsatypiskt beteende är vanligt hos yngre barn, och ungefär 7 procent av pojkar uppfattas som extremt flickaktiga och något färre flickor som extremt pojkaktiga. Det är inte heller ovanligt att barn uttrycker att de vill vara, eller att de tillhör, det motsatta könet. Uppföljningsstudier visar att mer än ca 20 procent av förpubertala barn som uppfyller diagnoskriterier för könsdysfori kommer att ha en kvarstående önskan om könsbekräftande åtgärder. För majoriteten är det sannolikt att det handlar om sexuell läggning (homosexualitet). Men för dem vars könsdysfori förvärras i samband med puberteten kommer de flesta att senare uppfylla diagnoskriterierna för könsdysfori och ha önskan om könsbekräftande åtgärder. Könsdysfori är mycket ovanligt men ökar över hela världen bland såväl vuxna som yngre. Det har blivit allt vanligare att identifiera sig som icke-binär, eller könsneutral, och att föredra ett könsneutralt pronomen (hen). De senaste åren har vi haft ett kraftigt ökat antal remisser till Astrid Lindgrens barnsjukhus, från enstaka sökande årligen till 197 inkommande remisser år 2016. Vid Astrid Lindgrens barnsjukhus visas att ca 25 procent tilldelats könstillhörigheten pojke och 75 procent tilldelats flickkön, dvs en omvänd könsfördelning jämfört med vuxna. En majoritet ungdomar med könsdysfori utvecklar med tiden allt mer psykiatrisk problematik. Enligt en studie uppfyllde mer än hälften av unga med könsdysfori minst en psykiatrisk diagnos. Vanligast är ångest, depression och självskadebeteende, vilket antas bero på den utsatthet i samhället och de påfrestningar denna patientgrupp upplever. 

 • Hur arbetar Region Kronoberg för att tillgodose att dessa personer får rätt hjälp och stöttning för att kunna få leva sina liv?"

---

Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande besvarar interpellationen enligt följande:

"Det finns flera olika enheter och mottagningar som arbetar med detta område inom regionen, vissa mottagningar riktar sig till barn och unga, som exempelvis ungdomsmottagningen, medan andra riktar sig till vuxna som SESAM-mottagningen. Sedan finns även specialistpsykiatrin som behandlar och remitterar samtliga åldersgrupper. På En väg in bedöms remisser för barn- och ungdomar och de triageras sedan till Familjehälsan och barn- och ungdomshälsan, samt till vårdval BUP. Om en ungdom har psykisk ohälsa kopplat till könsidentitet hänvisas vissa fall till ungdomsmottagningen och i andra fall ställs remiss till barn- och ungdomshälsan (första linjen) eller till psykiatri. Det beror av grad av psykisk ohälsa och hur tydlig frågeställningen är. Om det är tydligt att det är könsdysfori så ställs remiss till vårdval BUP. I Region Kronoberg kan du få en första bedömning inom vuxenpsykiatrin, om du är över 23 år och på ungdomsmottagningen, om du är under 23 år. Om en person vill ändra på sin kropp krävs en utredning. Då får personen träffa flera experter inom sjukvården. De ska stötta och se vad personen behöver, och vilka lösningar som är möjliga. Experterna ingår i ett så kallat utredningsteam. För att påbörja en utredning behöver du en remiss. Den kan skrivas av en person som arbetar inom vården, till exempel på en vårdcentral, psykiatrimottagning, elevhälsa eller ungdomsmottagning. Remissen kan även skrivas av en psykoterapeut, präst eller motsvarande. Ibland går det att skicka in en egenremiss. Ungdomsmottagningen På ungdomsmottagningen tas en hel del unga (åldrarna 13–23) emot som har könsidentitetsfunderingar eller identifierar sig som trans, oavsett om de är icke-binära eller binära. Som transkille eller icke-binär kan man få hjälp med preventivmedel för att minska menstruation/blödningar. Man kan också få hjälp med gynekologisk undersökning och problem med underlivet som kan uppstå eller vara påverkade av den könsbekräftande vården. Ungdomsmottagningen erbjuder också gruppverksamhet för unga med könsidentitetsfunderingar eller könsdysfori. Gruppen hålls av kurator och sexolog. Kuratorerna på ungdomsmottagningen har särskild kompetens om transområdet och erbjuder unga samtal både i tankestadiet, i väntan på utredning och könsbekräftande behandling, under den könsbekräftande processen samt efter om behov finns. Mottagningen kan också hjälpa till med remiss vidare till basutredning inom barn- och ungdomspsykiatrin (via En väg in) och vuxenpsykiatrin (som sedan skickar remiss vidare till könsidentitetsmottagning). Det finns också möjlighet att prata om sin sexualitet och sitt samliv som kan vara påverkat både före, under och efter en process med könsbekräftande vård. Ungdomsmottagningen har också börjat driva frågor som rör gruppen och har påbörjat en tydligare samverkan med vuxenpsykiatrin i frågorna. Ungdomsmottagningen har även lyft frågor kring könsdysfori på högre nivå vilket mynnat ut i ett samarbete med Susann Swärd, som är människorätts- och barnrättsstrateg inom regionen. Ungdomsmottagningen sitter med i ett nätverk i södra Sverige för verksamheter som arbetar med könsdysfori. Mottagningen är HBTQdiplomerad (även om diplomerad) och informerar om till exempel Transammans och andra föreningar där patienter kan möta andra i liknande situation. SESAM-mottagningen På SESAM-mottagningen erbjuds preventivmedel och cellprovtagning på transmän med vagina och livmoder. Även gynekologisk undersökning samt stöd kring underlivsproblem samt STI erbjuds. Kuratorn på SESAM-mottagningen erbjuder samtal för denna målgruppen, både i tankestadiet, i väntan på utredning och könsbekräftande behandling, under den könsbekräftande processen samt efter om behov finns. Mottagningen kan också hjälpa till med remiss vidare till basutredning inom vuxenpsykiatrin (som sedan skickar remiss vidare till könsidentitetsmottagning). Det finns också möjlighet att prata om sin sexualitet och sitt samliv som kan vara påverkat både före, under och efter en process med könsbekräftande vård. SESAM-mottagningen är HBTQ-diplomerad och informerar om till exempel Transammans och andra föreningar där patienter kan möta andra i liknande situation. Specialistpsykiatrin När det kommer till den specialiserade psykiatrin möter de patienter som vill gå vidare i att utreda sin könstillhörighet och eventuella könsbekräftande åtgärder. Dessa patienter bedöms av ett team där man även kan få samtalsbehandling. Bedömningen är differentialdiagnostisk för att se om det finns annan psykiatrisk sjuklighet. Nästan alla dessa patienter remitteras sedan vidare till specialiserade enheter för vidare bedömning och behandling (könsidentitetsmottagning). Det är viktigt att skilja på psykisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom i detta sammanhang. Gruppen rapportera symtom på psykisk ohälsa men inte nödvändigtvis psykiatrisk sjukdom. De flesta av dessa patienter behöver inte annan psykiatriskbehandling. Vi klarar dessa besök inom vårdgarantin. Däremot finns långa väntetider på de specialiserade enheterna i Sverige. Sedan finns det förstås patienter som har kontakt med oss av annan anledning där det finns frågor kring könsidentitet/tillhörighet. Dessa patienter uppfyller oftast inte kriterierna för könsidentitetsstörning och stöttas utifrån detta inom ordinarie behandling. Nationellt Könsdysfori är en av tre områden där man fattat beslut om att starta högspecialiserade enheter i Sverige och denna process pågår. Detta är viktigt framförallt ur ett forskningssyfte då det finns stora kunskapsluckor i vad som har effekt och vilka eventuella risker det finns i vården. Under mars månad i år fattades ett beslut av nämnden för nationell högspecialiserad vård att vård för könsdysfori ska bedrivas vid tre nationella enheter, men där samverkan kommer ske med ytterligare tre andra enheter. Målet med beslutet är an mer likvärdig vård, större patientnytta och en säkrad tillgänglighet. De tre enheterna som får bedriva nationell högspecialiserad vård inom könsdysfori, inklusive könsbekräftande kirurgi, är Region Stockholm, Region Östergötland och Västra götalandsregionen. De som i sin tur samverkar parvis med dessa tre regioner är Region Uppsala, Region Skåne och Region Västerbotten. Samverkan sker mellan Region Stockholm ska samverka med Region Uppsala, Region Östergötland ska samverka med Region Skåne och Västra götalandsregionen ska samverka med Region Västerbotten. Ålderns påverkan För ett barn- eller ungdom som är under 18 år behövs samtycke från vårdnadshavare för att genomgå en utredning och en vårdnadshavare ska också delta i utredningen. I dag kan inte personer under 18 års ålder få könsbekräftande vård i form av vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen. Dessutom krävs särskilda skäl om personen är under 23 år. Det handlar om ingrepp som – enligt den nuvarande lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, könstillhörighetslagen – ′syftar till att göra könsorganen mer lika det andra könets′ och om avlägsnande av könskörtlar. Personer under 18 år har heller inte möjlighet att ändra det juridiska kön som är registrerat i folkbokföringen."

37. Interpellation om att säkra familjecentralen i Ljungby från Henrietta Serrate (S) till ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanfattning

Henrietta Modig Serrate (S) har ställt följande interpellation till Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:

"Utbildningsnämnden i moderatledda Ljungby kommun ska spara. Det rapporterade Smålänningen om i en artikel 25 maj. Detta får inte bara stora konsekvenser för invånarna i Ljungby kommun, utan också för de samarbeten Region Kronoberg har med kommunen. Ett av sparförslagen som lyfts är nämligen att ′Pausa eller avveckla öppen förskola.′ Den öppna förskolan är en stor och viktig del av familjecentralen som drivs gemensamt av regionen och Ljungby kommun. På Ljungby kommuns hemsida beskrivs verksamheten såhär: ′På en familjecentral finns och samarbetar öppen förskola, barnavårdscentral (bhv) och Råd & service som är en förebyggande individ- och familjeomsorg (socialtjänst). En av de centrala idéerna med familjecentralen är att vara en mötesplats för familjer och stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar.′ Utan öppen förskola finns alltså ingen familjecentral. Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden Ida Eriksson (M):

 1. Vilka konsekvenser ser du som ordförande att en paus eller avveckling av öppna förskolan kan få för familjecentralen och i förlängningen barnen i Ljungby kommun?
 2. Vad gör du för att säkra att familjecentralen i Ljungby kommun ska få fortsätta finnas?"

38. Interpellation om svårigheter att få dyslexidiagnos i Kronoberg från Eva Ballovarre (S) till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanfattning

Eva Ballovarre (S) har ställt följande interpellation till Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:

"5-8 % av Sveriges befolkning antas ha dyslexi. Statistiskt skulle det kunna innebära att mellan 10 200 och 16 300 personer i Kronoberg har dyslexi. På Dyslexiförbundets hemsida kan man läsa att alla regioner gör olika när det kommer till ansvar och vägar för utredning. Vi har varit i kontakt med flera invånare som lyft frågan om dyslexiutredning från olika patientperspektiv. Bilden som framstår är att det inte är tydligt vem som ansvarar för dyslexiutredning i vår region och att det är svårt att hitta information om var man ska vända sig om man är i behov av utredning.

I början av maj 2022 kunde man på Logopedmottagningens sida på 1177.se läsa att ′Vi genomför även dyslexiutredningar man har tyvärr just nu långa väntetider.′ I januari 2023 stod det istället ′Dyskalkyli- /dyslexiutredningar görs inte inom Region Kronoberg.′

Med anledning av ovan vill jag ställa ett antal frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ida Eriksson (M).

 

Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, besvarar interpellationen enligt följande:

"1. Stämmer det att Region Kronoberg inte längre gör dyslexiutredningar?

Lasaretts rehab: Ja det stämmer när det gäller logopedmottagningarna i Sjukhusvården för vuxna med huvuduppdrag mot sjukhusens avdelningar och mottagningar så har det gjorts tidigare i liten omfattning men inte längre. Rehabilitering och habiliteringsverksamheterna har inte det uppdraget och utför inte dyslexiutredningar. Barn: Logopedmottagningen på Familjehälsan gör inte dyslexiutredningar för barn 0-18 år och vad verksamheten känner till har det inte tidigare gjorts.

2. Om ja på fråga 1: När och var togs beslutet?

Lasaretts rehab: juni 2022 av Sjukhuschef.

3. Gäller detta både barn och vuxna?

Gäller enbart vuxna.

3B. Om det inte gäller barn: Hur hanteras misstanke och diagnossättning där?

Vid misstanke om dyslexi hos skolbarn hänvisas till elevhälsa eller annan region (som utreder detta) eller till privat aktör. Skola med hjälp av elevhälsan har ansvar för elever med läs- och skrivsvårigheter och att göra anpassningar för att klara målen.

4. Vad är orsaken/orsakerna till att Region Kronoberg inte längre gör dyslexiutredningar?

Lasaretts rehab gör inte längre dessa utredningar. Orsaken till det är resursbrist och behov av att prioritera i uppdraget. Då det rör sig om få patienter var det en liten del av uppdraget och det var svårt att upprätthålla kompetensen. Dyslexiutredningar är tidskrävande och bör ses som en pedagogisk insats snarare än en hälso- och sjukvårdsinsats på ett akutsjukhus. Dyslexi kan utredas av speciallärare, specialpedagog, logoped eller psykolog. Lasaretts rehab har idag totalt sett för vuxna 3,85 logopedresurs. Svårt sjuka patienter prioriteras som tex. multisjuka äldre och stroke. Verksamheten anser inte att utredande diagnos är deras område.

5. Vem/var görs utredningarna istället?

Vuxen: Det är en fråga som är sällan förekommande och där lösning får utformas individuellt beroende på sammanhang. Uppdraget att utreda kan även ligga på en annan aktör eller myndighet. Om exempelvis individen behöver en utredning i sammanhang med att söka jobb kan det vara Arbetsförmedlingens uppgift att tillse att en utredning görs och då finns till exempel privata aktörer. (Se information längst ner i dokumentet kring fler tillfällen personer kan behöva intyg/utredning).

Barn: Skolan kan utföra läs- och skrivutredningar på barn och ungdomar i skolålder.

6. Finns det anledning att ompröva beslutet och vad krävs för att återstarta dyslexiutredningar i Region Kronoberg?

Lasaretts rehab: Det är en sällanförekommande fråga där ansvaret i samhället inte är tydligt, lösningar bör utformas individuellt utifrån sammanhang. De ser att uppdraget möjligtvis skulle kunna finnas på annan plats i regionen, exempelvis habiliteringen, men habiliteringen gör inte detta idag. Habiliteringen svarar att de inte har det inom sitt uppdrag och gör därmed inte dessa utredningar samt hänvisar till att bemanningen inte tillåter det.

7. Regionens 1177-sidor informerar i dagsläget inte om var den som är i behov av en dyslexiutredning ska vända sig, utan konstaterar bara att utredningar inte görs i Region Kronoberg. När kommer informationen förbättras?

Informationen gäller enbart SHVs logopedmottagningar där utredningar ej görs. Detta kan tydliggöras på 1177.

8. Hur såg väntetiderna för dyslexiutredning ut när Region Kronoberg själva genomförde utredningarna och hur ser väntetiderna ut nu?

Lasaretts rehab: Innan beslutet var väntetiden upp till 2 år och det kom ca 5–7 remisser per år. Tillfällen då personer kan behöva en utredning/diagnos/intyg Högskoleprovet: Den som har dyslexi behöver ett intyg för att få längre tid på sig att göra högskoleprovet. Intyget kan fås antingen genom att göra en utredning hos en legitimerad logoped eller hos en intygsgivare som Universitets- och högskolerådet har godkänt. Arbetsförmedlingen: Den som söker jobb, kan ha rätt till stöd från Arbetsförmedlingen. Personen måste vara arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen för att kunna ta del av fördjupade insatser om de bedöms aktuella. Det finns möjlighet att träffa en specialist på Arbetsförmedlingen för att få hjälp och stöd om personen har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Utredningen görs utifrån personens behov för att utreda personens förutsättningar för att komma ut i arbete/utbildning. Efter genomförd utredning dokumenteras utredningens resultat och det kan personen ta det av eller få kopia på vid behov. Körkort: Den som har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och ska ta körkort och göra teoriprov hos Trafikverket behöver ett intyg. Detta för att få göra ett anpassat teoriprov som exempelvis kan innebära muntligt prov eller förlängd provtid och ljudstöd. Trafikverket anger att exempel på personer som kan vara intygsgivare är speciallärare, specialpedagoger, personal på vissa trafikskolor eller andra specialister inom området."

Paus

8. Länstrafiktaxa 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2024.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fattar årligen beslut om länstrafiktaxa. Taxeförändringarna 2024 träder i kraft tisdagen den 2 januari 2024. Nedan sammanfattas de förändringar som föreslås införas i samband med kommande taxeskifte:

 • Enkelbiljetter höjs med 3–24 kronor (beroende på reslängd och inköpssätt).
 • Periodbiljett 30 dagar höjs med 70–159 kronor (beroende på reslängd och inköpssätt).
 • Skolbiljetter höjs med 405–1 040 kr (exklusive moms) per elev och läsår (beroende på giltighetsområde och resbehov).
 • Biljetter för Färdtjänst höjs i motsvarande grad som för den allmänna kollektivtrafiken, med 5–30 kronor för enkelbiljett och 80–160 kr för periodbiljett. •
 • Period Flex 10/30 får en lägre prissättning med 30 procent rabatt jämfört med 30-dagarsbiljett.
 • 72-timmarsbiljetter utgår ur sortimentet.
 • Biljetten Grundskola Grupp som använts av skolor för gruppresor i linjetrafik utgår, målgruppen hänvisas istället till att resa med biljetter som köps via Länstrafikens Företagsportal.
 • Tilläggsavgift i biljettkontrollsverksamheten höjs till 1 500 kronor.

Trafiknämnden beslutade § 49/2023 att föreslå regionfullmäktige fastställa Länstrafiktaxa 2024.

Paus

12. Svar på revisionsrapport – Granskning av personalkostnader 2022, tidssatt kl.13.30

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar revisionssvaret till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av personalkostnader 2022 till regionstyrelsens personalutskott. Region Kronobergs revisorer har låtit genomföra en granskning av personalkostnaderna 2022 – utbetalning och stickprov. Granskningen har utförts av konsulter från KPMG.

Det övergripande syftet har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillfredsställande avseende lönerutinen med fokus på utbetalningar. I granskningen ingår även uppföljning av anmärkningar i revisionsrapport ”Granskning av löne- och arvodeshanteringen” från 2019.

Regionstyrelsen beslutade § 183/2023 att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av personalkostnader 2022 samt överlämna svaret till regionfullmäktige.

8. Länstrafiktaxa 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2024.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fattar årligen beslut om länstrafiktaxa. Taxeförändringarna 2024 träder i kraft tisdagen den 2 januari 2024. Nedan sammanfattas de förändringar som föreslås införas i samband med kommande taxeskifte:

 • Enkelbiljetter höjs med 3–24 kronor (beroende på reslängd och inköpssätt).
 • Periodbiljett 30 dagar höjs med 70–159 kronor (beroende på reslängd och inköpssätt).
 • Skolbiljetter höjs med 405–1 040 kr (exklusive moms) per elev och läsår (beroende på giltighetsområde och resbehov).
 • Biljetter för Färdtjänst höjs i motsvarande grad som för den allmänna kollektivtrafiken, med 5–30 kronor för enkelbiljett och 80–160 kr för periodbiljett. •
 • Period Flex 10/30 får en lägre prissättning med 30 procent rabatt jämfört med 30-dagarsbiljett.
 • 72-timmarsbiljetter utgår ur sortimentet.
 • Biljetten Grundskola Grupp som använts av skolor för gruppresor i linjetrafik utgår, målgruppen hänvisas istället till att resa med biljetter som köps via Länstrafikens Företagsportal.
 • Tilläggsavgift i biljettkontrollsverksamheten höjs till 1 500 kronor.

Trafiknämnden beslutade § 49/2023 att föreslå regionfullmäktige fastställa Länstrafiktaxa 2024.

Paus

8. Länstrafiktaxa 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2024.

Sammanfattning

Regionfullmäktige fattar årligen beslut om länstrafiktaxa. Taxeförändringarna 2024 träder i kraft tisdagen den 2 januari 2024. Nedan sammanfattas de förändringar som föreslås införas i samband med kommande taxeskifte:

 • Enkelbiljetter höjs med 3–24 kronor (beroende på reslängd och inköpssätt).
 • Periodbiljett 30 dagar höjs med 70–159 kronor (beroende på reslängd och inköpssätt).
 • Skolbiljetter höjs med 405–1 040 kr (exklusive moms) per elev och läsår (beroende på giltighetsområde och resbehov).
 • Biljetter för Färdtjänst höjs i motsvarande grad som för den allmänna kollektivtrafiken, med 5–30 kronor för enkelbiljett och 80–160 kr för periodbiljett. •
 • Period Flex 10/30 får en lägre prissättning med 30 procent rabatt jämfört med 30-dagarsbiljett.
 • 72-timmarsbiljetter utgår ur sortimentet.
 • Biljetten Grundskola Grupp som använts av skolor för gruppresor i linjetrafik utgår, målgruppen hänvisas istället till att resa med biljetter som köps via Länstrafikens Företagsportal.
 • Tilläggsavgift i biljettkontrollsverksamheten höjs till 1 500 kronor.

Trafiknämnden beslutade § 49/2023 att föreslå regionfullmäktige fastställa Länstrafiktaxa 2024.

9. Insatsrapport 2022 Gröna Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar rapporten till protokollet.

Sammanfattning

Regional utveckling tar årligen fram en insatsrapport. Den beskriver hur det går med den regionala utvecklingsstrategins, Gröna Kronoberg 2025, mål. Insatser som har bedrivits under 2022 inom de fyra prioriteringarna i strategin samt planeringsförutsättningar för länet 2024–2026 ingår också.

Rapportens insatsdel bygger bland annat på den årliga återrapporteringen på det regionala tillväxtuppdraget till Näringsdepartementet.

Rapporten ligger till grund för regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplanering inför nästkommande år och sprids till nätverk i länet.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 30/2023 att notera informationen till protokollet samt anmäla rapporten till regionfullmäktige.

10. Uppföljning av Kulturplan Kronoberg 2022–2024 och regional kulturverksamhet 2022

Efter rapporten noterar Regionfullmäktige den till protokollet.

Paus

11. Svar på motion om att förhindra digitalt utanförskap

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att synhabiliteringen ges som ett nytt uppdrag att ge support och utbildning för att använda regionens och andra offentliga myndigheters digitala tjänster.

I dagsläget hjälper habiliteringen till med patienters egna produkter, så kallade konsumentprodukter, i viss utsträckning. Exempelvis kan habiliteringen hjälpa till att få en patients telefon tillgänglig så att patienten får tillgång till sina hjälpmedel som finns i form av bland annat appar.

Frågan berör även andra aktörer. Kommunerna ansvarar för individens vardagsfungerande och är därmed viktiga aktörer när det gäller bland annat individens egna produkter och digitala utrusning som finns i hemmet. Kommunerna gör även hembesök i större utsträckning än vad habiliteringen gör.

Region Kronoberg välkomnar initiativ från civilsamhället tillsammans med länets kommuner för att framöver ännu bättre tillgodose synskadades behov inom det digitala området.

13. Ramförändringar budget 2023

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar om följande ramförändringar i budget 2023:

 1. Flytta driftram på 2 256 000 kronor från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen.
 2. Flytta driftram på 1 669 000 kronor från nämnden för folkhälsa och vårdval till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i november 2022 om preliminära driftsramar per nämnd i samband med att budgeten antogs för 2023 med flerårsplan 2024 - 2025.

Till följd av genomförda verksamhetsanpassningar har ytterligare behov av förändringar i driftsramar mellan nämnder uppkommit.

14. Kostnadsfrihet för vaccinering mot covid-19 under andra halvåret av 2023

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att under perioden juli-december 2023 erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 till de som av Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccination samt de grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna ska tillgängliggöra vaccin för. Beslutet gäller alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige.

Sammanfattning

För att upprätthålla ett gott vaccinationsskydd mot svår sjukdom och död är det viktigt att alla tar de vaccindoser mot covid-19 som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Regionfullmäktige har tidigare beslutat att erbjuda att erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid19 till alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten. Finansiering av uppdraget har skett genom en överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19 mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Denna överenskommelsen förlängs nu och omfattar därmed även andra halvåret av 2023. SKR rekommenderar därför regionerna att även under andra halvåret 2023 erbjuda avgiftsfri vaccinering av alla som av Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccination under andra halvåret 2023 och som bor eller stadigvarande vistas i Sverige.

Utförare av vaccinationerna i Region Kronoberg är primärvården.

Regionstyrelsen beslutade § 186/2023 att ersätta utförare av vaccinationen med 200 kronor per given dos, med möjlighet till maximal ersättning om totalt 275 kronor per given dos under perioden julidecember 2023. Vidare beslutade regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att under perioden juli-december 2023 erbjuda avgiftsfri vaccination mot covid-19 till de som av Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccination samt de grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna ska tillgängliggöra vaccin för. Beslutet gäller alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige.

15. Riktlinje för god ekonomisk hushållning 2023-2026

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa reviderad Riktlinje för god ekonomisk hushållning 2023-2026.

Sammanfattning

I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns regler för hur kommuner och regioner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. Regionfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Enligt kommunallag 2017:725 kapitel 11 ska regionfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och kommuner och regioner får i balanskravsutredningen reservera och disponera medel till/från en resultatutjämningsreserv (RUR) om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda. Riktlinjerna ska aktualiseras minst en gång per mandatperiod.

16. Val av nämndemän till Förvaltningsrätten i Växjö för tiden 2024-01-01 - 2027-12-31

17. Val av nämndemän till Göta hovrätt för tiden 2024-01-01 - 2027-12-31

18. Nominering av revisorssuppleant för granskning av Filmregion Sydost 2023-2026

19. Entledigande från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Emelie Öberg (S), Emelie Berg (V) och RosMarie Jönsson Neckö (S) från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

20. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Gunilla Nikolausson (V), Otto Berglund (S) och Martina Forsberg (S) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

21. Entledigande samt val av ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige besluta att: Entlediga Emelie Öberg (S) från uppdraget som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, samt utse xx (S) till ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

22. Entledigande samt val av ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige besluta att: Entlediga Otto Berglund (S) och Emelie Berg (V) från uppdraget som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden. Utse xx (S) och xx (V) till ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

23. Entledigande samt val av ersättare i regionstyrelsen för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige besluta att Entlediga Emelie Öberg (S) från uppdraget som ersättare i regionstyrelsen. Utse xx (S) till ersättare i regionstyrelsen.

24. Entledigande samt val av ersättare i nämnden för folkhälsa och vårdval för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige besluta att entlediga Martina Forsberg (S) från uppdraget som ersättare i nämnden för folkhälsa och vårdval. Utse xx (S) till ersättare i nämnden för folkhälsa och vårdval.

25. Entledigande samt val av ersättare i styrelsen för Södra Regionvårdsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige besluta att entlediga Mikael Johansson (M) från uppdraget som ersättare i styrelsen för Södra Regionvårdsnämnden och utse NN (x) till ersättare i styrelsen för Södra Regionvårdsnämnden.

26. Entledigande samt val av ledamot i styrgruppen för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning föreslår regionfullmäktige besluta att entlediga RosMarie Jönsson Neckö (S) från uppdraget som ledamot i styrgruppen för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och utse NN (x) till ledamot i styrgruppen för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

27. Entledigande samt val av ledamot i kulturnämnden för tiden till och med 2026-12-31

28. Entledigande samt val av ledamot i styrelsen för Kulturparken Småland AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2027

29. Entledigande samt val av ledamot och vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Musik i Kronoberg för tiden till och med 2026-12-31

30. Entledigande samt val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Smålands Konstarkiv för tiden till och med 2026-12-31

31. Entledigande samt val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Smålands Museum för tiden till och med 2026-12-31

32. Entledigande samt val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet för tiden till och med 2026-12-31

33. Entledigande samt val av juryman i tryckfrihetsmål grupp 1 för tiden till och med 2026-12-31

34. Entledigande samt val av ledamot i regionfullmäktiges valberedning för tiden till och med 2026-10-14

35. Entledigande samt val av ersättare i patientnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Efter Valärendena

39. Anmälningsärenden

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Mötesstart: 13 september kl. 09.00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus, Växjö

Mötets kallelse och handlingar

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas runt åtta gånger per år och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.