Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 25 oktober 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Ingemar Swalander (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Robert Olesen (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Andreas Eidevåg (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Eva Ballovarre (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10:20

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ulf Engqvist, ordförande revisionen

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 11:25

Talare

Mötet återupptas strax

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Marie Hammarström-Linnér (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Gymmix i Växjö

Talare

Birgit Kolskog, Gymmix i Växjö

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Korpföreningen i Åseda

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Skatelövs Gymnastikförening

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:30

Talare

Mötet återupptas ca kl. 13:20

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ulf Engqvist, ordförande revisionen

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Christer Persson (V)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Golnoush Lundén Faez (C)

Talare

Frida Christensen (S)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 14:40

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Mikael Johansson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Simon Bring (SD)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Mötets öppnande

1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser Gunnar Nordmark (L) och Michael Sjöö (S) att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 1 november 2023

3. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

4. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

5. Inkomna interpellationer

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts. Inför dagens sammanträde har följande interpellationer inkommit:

- Interpellation om förbättrad upptäckt av förmaksflimmer från Christer Persson (V) till ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden

- Interpellation om hur ser stödet ut för efterlevande vid suicid från Henrietta Modig Serrate (S) till ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden

- Interpellation om att Kronoberg har lägst vaccinationstäckning av HPV-vaccin i hela Sverige från Magnus Carlberg (S) till ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden

- Interpellation om hur Region Kronoberg arbetar för att säkerställa att verksamhet finansierade med skattepengar inte bedrivs av kriminella gäng från Henrietta Modig Serrate (S) till regionstyrelsens ordförande

6. Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2023

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

1. Godkänna delårsrapport augusti 2023 för Region Kronoberg.

2. Notera att hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, nämnden för folkhälsa och vårdval samt regionstyrelsen prognostiserar att under 2023 inte klara sina budgetramar. Alla styrelser och nämnder arbetar aktivt för att under 2023 minska underskotten.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt den 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv. I rapporten redovisas måluppfyllelse för de resultatmål som regionfullmäktige har beslutat om för 2022. I rapporten redovisas även status på de av regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

Helårsprognosen i samband med delårsbokslutet är ett resultat efter balanskravsjusteringar på -190 miljoner kronor. Under 2023 har inflationen en kraftig påverkan på Region Kronobergs pensionsavsättning. Värdesäkringen av pensionsförpliktelser inom avsättningarna i balansräkningen innebär en stor tillfällig belastning på regionens resultat. Belastningen bedöms leda till underskott som inte kan hanteras med tillfälliga åtgärder eller med kostnadsreduktioner i verksamheten.

Mot bakgrund av detta har regionfullmäktige, med åberopande av synnerliga skäl i enlighet med kommunallagen, kapitel 11, § 5, beslutat om ett negativt resultatmål för 2023.

Paus

6. Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2023

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

1. Godkänna delårsrapport augusti 2023 för Region Kronoberg.

2. Notera att hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, nämnden för folkhälsa och vårdval samt regionstyrelsen prognostiserar att under 2023 inte klara sina budgetramar. Alla styrelser och nämnder arbetar aktivt för att under 2023 minska underskotten.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt den 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv. I rapporten redovisas måluppfyllelse för de resultatmål som regionfullmäktige har beslutat om för 2022. I rapporten redovisas även status på de av regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.

Helårsprognosen i samband med delårsbokslutet är ett resultat efter balanskravsjusteringar på -190 miljoner kronor. Under 2023 har inflationen en kraftig påverkan på Region Kronobergs pensionsavsättning. Värdesäkringen av pensionsförpliktelser inom avsättningarna i balansräkningen innebär en stor tillfällig belastning på regionens resultat. Belastningen bedöms leda till underskott som inte kan hanteras med tillfälliga åtgärder eller med kostnadsreduktioner i verksamheten.

Mot bakgrund av detta har regionfullmäktige, med åberopande av synnerliga skäl i enlighet med kommunallagen, kapitel 11, § 5, beslutat om ett negativt resultatmål för 2023.

7. Region Kronobergs planerade investeringar och driftkostnader – uppdrag att ta fram handlingsplaner för att sänka kostnader

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta att:

1. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda de ekonomiska förutsättningarna för Region Kronoberg. Uppdraget återrapporteras senast december 2023.

2. Uppdra till styrelser och nämnder att utifrån de ekonomiska förutsättningarna föreslå om åtgärder för perioden 2024–2026 för att genom utveckling, omställning och prioriteringar på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt sänka kostnaderna för att möta regionens framtida utmaningar.

3. Föreslagna åtgärder ska presenteras inför kommande budgetprocess för respektive styrelse och nämnd för fastställande.

4. Vid framtagande av förslag till åtgärder ska medarbetare involveras för att både ta fram rätt insatser och skapa medvetandehet i situationen och delaktighet i arbetet i regionens organisation.

Sammanfattning

Regiondirektören fick under våren 2023 i uppdrag att utifrån ett helhetsperspektiv se över regionens planerade investeringar och driftskostnader. Översynen skulle presentera förslag på tänkbara åtgärder och handlingsalternativ för att sänka kostnader, för att klara Region Kronbergs beslutade resultatmål. Översynen presenterades vid regionstyrelsens sammanträde den 8 juni och lade grund för regionfullmäktiges senare beslut att avbryta byggnation av nytt akutsjukhus i Räppe.

Översynen innehöll flera andra övergripande exempel på åtgärder som regionstyrelsen noterade till protokollet och överlämnade till nämnderna för information som ett första steg i uppdraget. Åtgärdsförslagen räcker dock inte till för en ekonomi i balans.

I det fortsatta arbetet föreslås att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att bereda de ekonomiska förutsättningarna för Region Kronoberg. Uppdraget återrapporteras senast december 2023. Vidare föreslås regionfullmäktige uppdra till styrelser och nämnder att utifrån de ekonomiska förutsättningarna föreslå om åtgärder för perioden 2024– 2026 för att genom utveckling, omställning och prioriteringar på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt sänka kostnaderna för att möta regionens framtida utmaningar. Föreslagna åtgärder ska presenteras inför kommande budgetprocess för respektive styrelse och nämnd för fastställande. Vid framtagande av förslag till åtgärder ska medarbetare involveras för att både ta fram rätt insatser och skapa medvetandehet i situationen och delaktighet i arbetet i regionens organisation.

8. Svar på motion om att ingen vårdcentral ska vara semesterstängd

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige bifalla motionen.

Sammanfattning

Mats Johnsson (SD) har i en motion föreslagit att ingen vårdcentral ska vara semesterstängd – vilket ska uppnås under mandatperioden. Region Kronobergs målsättning är att så många vårdcentraler som möjligt ska hålla öppet året runt utifrån rådande förutsättningar.

Kompetensförsörjningsbrist är dock en verklighet med resultatet att det inte går att bemanna vårdcentralerna fullt ut i den omfattning som skulle behövas. Region Kronoberg arbetar för att delar av vårdcentraler kan vara öppna sommartid, exempelvis med distriktssköterskemottagning. Under mandatperioden verkar Region Kronoberg för att i möjligaste mån erbjuda invånarna första linjens vård i hela länet under hela året.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att följa läget inför sommaren nogsamt varje år.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 111/2023 att föreslå regionfullmäktige bifalla motionen.

Paus

8. Svar på motion om att ingen vårdcentral ska vara semesterstängd

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige bifalla motionen.

Sammanfattning

Mats Johnsson (SD) har i en motion föreslagit att ingen vårdcentral ska vara semesterstängd – vilket ska uppnås under mandatperioden. Region Kronobergs målsättning är att så många vårdcentraler som möjligt ska hålla öppet året runt utifrån rådande förutsättningar.

Kompetensförsörjningsbrist är dock en verklighet med resultatet att det inte går att bemanna vårdcentralerna fullt ut i den omfattning som skulle behövas. Region Kronoberg arbetar för att delar av vårdcentraler kan vara öppna sommartid, exempelvis med distriktssköterskemottagning. Under mandatperioden verkar Region Kronoberg för att i möjligaste mån erbjuda invånarna första linjens vård i hela länet under hela året.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att följa läget inför sommaren nogsamt varje år.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 111/2023 att föreslå regionfullmäktige bifalla motionen.

9. Svar på motion – Avgiftsbefria fästingvaccination för barn

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg följer det allmänna vaccinationsprogrammet där TBEvaccination inte ingår.

Sammanfattning

Henrietta Modig Serrate (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg avgiftsbefriar TBE-vaccination för barn upp till 18 år, att kostnaden för det arbetas in i Region Kronobergs budget från 2025 och framåt samt att det utreds vad det skulle kosta att införa avgiftsfri vaccinering för alla som bor i utpekade riskområden.

Folkhälsomyndigheten genomför en utredning om vissa grupper ska rekommenderas vaccination. Region Kronoberg följer det allmänna vaccinationsprogrammet där TBE-vaccination inte ingår.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 96/2023 att föreslå regionfullmäktige avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg följer det allmänna vaccinationsprogrammet där TBEvaccination inte ingår.

Utdelning av Folkhälsostipendium 2023

Sammanfattning

Region Kronoberg delar ut pris till de som får dela på årets folkhälsostipendium. Prisutdelare kommer att vara Andreas Håkansson, Ordförande i Nämnden för folkhälsa och vårdval.

I år 2023 går priset till Gymmix i Växjö, Korpföreningen i Åseda, samt Skatelövs Gymnastikförening.

10. Redovisning av partistöd 2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av partistöd 2022.

Sammanfattning

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap 29 § andra stycket kommunallagen (KL). Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 4 kap 29 § första stycket.

Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från föregående år, hur stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.

Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med redovisningar av partistöd 2022 i enlighet med kraven i kommunallagen. Redovisningarna har inkommit i föreskriven tid och uppfyller formkraven.

Paus

11. Svar på revisionsrapport – Granskning av Region Kronobergs remisshantering (tidssatt kl. 13.30)

Sammanfattning

Revisionen avlämnar en revisionsrapport. Regionfullmäktige noterar därefter revisionssvaret till protokollet.

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av Region Kronobergs remisshantering till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Region Kronobergs revisorer har genomfört en granskning av Region Kronobergs remisshantering inom hälso- och sjukvården. Syftet var att undersöka och bedöma huruvida regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg säkerställer en ändamålsenlig remisshantering med en tillräcklig intern kontroll. Revisionen bedömer att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ”inte helt säkerställt en ändamålsenlig remisshantering” samt att den interna kontrollen inte anses tillräcklig.

Efter årsskiftet 2022/2023 ligger ansvaret för vårdval primärvård på nämnden för folkhälsa och vårdval. Eftersom revisionen genomfördes under den period då ansvaret låg på regionstyrelsen är revisionsrapporten är ställd till regionstyrelsen. Det blir således även regionstyrelsen som besvarar revisionsrapporten tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Kronoberg konstaterar att en stor del av arbetet med remisshantering idag fungerar bra, men att revisionen pekar på några delar som kan behöva utvecklas ytterligare. Svar på revisionsrapporten hanterades av hälso- och sjukvårdsnämnden § 95/2023 och regionstyrelsen § 204/2023.

12. Avsteg från fastställt takbelopp vårdval BUP 2023

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna ytterligare avsteg från fastställt takbelopp med 9 miljoner kronor under perioden oktober - december 2023 för vårdval för specialiserad barn- och ungdomspsykiatri.

2. Uppdra åt nämnden för folkhälsa och vårdval att kvartalsvis fortsätta följa upp kostnadsutvecklingen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 75/2023 (22RGK707) om avsteg från budgeterat takbelopp 2023 för vårdval BUP. Om takresultatet efter augusti 2023 avvek med minus 12 miljoner kronor eller mer krävdes en omprövning av beslutet i regionfullmäktige. Nämnden för folkhälsa och vårdval fick uppdraget att regelbundet följa upp kostnadsutvecklingen. Uppföljningen efter årets nio månader (januari-september) visar en negativ avvikelse mot budgeterat takbelopp på minus 12 miljoner kronor. Årsprognosen visar på ett underskott motsvarande minus 20 miljoner kronor. I samband med lämnad årsprognos efter september månad gav regionstyrelsens arbetsutskott regiondirektören i uppdrag att ta fram en modell för hur regionen ska hantera underskottet inom vårdval BUP under resterade 2023, § 199/2023 (23RGK74-14).

För att minska vårdkön och förbättra tillgängligheten till vårdval BUP föreslås avsteg mot budgeterat takbelopp med ytterligare 9 miljoner kronor för perioden oktober-december 2023. Nämnden för folkhälsa och vårdval föreslås få fortsatt uppdrag att regelbundet följa upp kostnadsutvecklingen.

13. Vårdval Kronoberg, BUP – Regelbok 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer Regelbok Vårdval Kronoberg specialiserad barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i öppenvård 2024.

Sammanfattning

Region Kronoberg införde 2020 vårdval inom lag om valfrihetssystem för specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård, vårdval BUP.

Regionfullmäktige fastställer årligen regelbok för vårdval BUP som anger förutsättningar och ekonomiska regleringar. Inom vårdval BUP väljer patienten vårdgivare först efter att haft kontakt med ”En väg in” vilka beslutar om patientens fortsatta vård och om hen ska till specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård eller annan instans.

Varje år fastställer regionfullmäktige en ekonomisk ram för Vårdval BUP. Ramen för vårdvalet har räknats upp med 3,5 procent enligt landstingsprisindex inklusive läkemedel. Ramen för helåret 2024 uppgår till 45,4 miljoner kronor. Denna ram, exklusive budget för klinikläkemedel, hyreskostnad för hjälpmedel och kostnader för labprover utgör ett kostnadstak. Kostnadstaket för vårdval BUP för helåret 2024 uppgår till 41,9 miljoner kronor. Kostnadstaket utgör den maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom vårdval BUP.

Utöver ovan budgetuppräkning har följande införts i regelboken BUP för 2024:

- Gruppaktivitet kan vara en del i behandlingsmetoder utifrån nationella riktlinjer, dock ska vårdenheterna kunna erbjuda alternativ till gruppbehandling.

Nämnden för folkhälsa och vårdval beslutade § 27/2023 att föreslå regionfullmäktige fastställa Regelbok Vårdval Kronoberg specialiserad barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i öppenvård 2024.

14. Vårdval Kronoberg, primärvård – Regelbok 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer Regelbok Vårdval Kronoberg primärvård 2024 med ekonomisk reglering.

Sammanfattning

Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt val, vilket även ska bidra till att det bli lättare att komma i kontakt med vården och därmed ökas tillgängligheten.

Valet av vårdcentral ska ses som en överenskommelse mellan invånaren och vårdcentralen. För att bli del av Vårdval Kronoberg primärvård måste aktören uppfylla Region Kronobergs krav enligt uppdragsspecifikationen. Därefter ingår aktören ett avtal med Region Kronoberg, vilket ska godkännas av nämnden för folkhälsa och vårdval.

Vårdersättningen inom vårdvalet fastställdes av regionfullmäktige i juni 2023 till 5 308 kronor, i samband med beslut om budget för 2024. Uppräkning av 2024 års vårdersättning har gjorts med 3,5 procent för år 2024 enligt LPIK, inklusive läkemedel.

I den vårdersättningen ingår ett resurstillskott på 3 kronor för pneumokockvaccinering. När vårdersättningen inkluderas med momskompensation på 2 procent uppgår den till 5 414 kronor.

Från och med den 1 januari 2024 införs ersättning Fast läkarkontakt för personer listade på vårdcentralen. Ersättningen finansieras genom omfördelning av Vårdval Primärvårds befintliga budget.

Bland annat har följande förändringar gjorts:

- Vårdcentral ska ha tillgång till fysioterapeut och psykosocial resurs.

- Två nya kvalitetsparametrar (Andel remissvar som vidimerats inom 14 dagar och Andel remisser som bedöms inom fem dagar)

- Vårdcentralerna ska även bemanna jourläkarcentral (JLC) med sjuksköterskor enligt centralt upprättad plan i proportion till antal invånare som valt att lista sig på vårdcentralen.

- Vid tjänstgöring på JLC ingår handledning i distriktsläkares uppdrag. I jourschema anges vilken kompetensnivå de olika passen ska bemannas av. Verksamhetschefen på varje vårdcentral är skyldig att tillse att pass tillsätts med rätt profession och kompetens och att det säkerställs.

- Samtliga vårdvalsenheter har möjlighet att ansluta sig till en central digital kontaktingång (CDKI). Enheter som ingår i central digital kontaktingång ska solidariskt bemanna enheten med sjuksköterskor, läkare, fysioterapeut samt psykosocial resurs i proportion till antal invånare som valt att lista sig på vårdcentralen.

- På varje vårdcentral ska det finnas en utsedd vårdkoordinator, hälsosamordnare och familjeombud.

Nämnden för folkhälsa och vårdval beslutade § 26/2023 att föreslå regionfullmäktige fastställa Regelbok Vårdval Kronoberg primärvård 2024 med ekonomisk reglering.

Inför regionstyrelsens arbetsutskotts beredning av ärendet har avsnittet under rubriken Central digital kontaktingång förtydligats enligt följande: ”Kostnaderna vid anslutning till central digital ingång fördelas solidariskt mellan vårdcentralerna som deltar. Kostnaderna för IT-systemet är budgeterat för inom Region Kronobergs centrala IT-budget och belastar inte vårdaktörerna i vårdval primärvård.”

Regionstyrelsen beslutade § 195/2023 att i Förslag till uppdragsspecifikation Vårdval Kronoberg Primärvård 2024, avsnitt Central digital kontaktingång, ändra ordet ”vårdcentralerna” till ”vårdaktörer”.

15. Tandvårdstaxa 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa allmäntandvårdstaxa och specialisttandvårdstaxa. Taxorna gäller från och med 15 januari 2024.

2. Fastställa frisktandvårdstaxa. Taxan gäller från och med 1 mars 2024.

Sammanfattning

Allmäntandvårdstaxan föreslås höjas med 3,5 procent och är en följsamhet till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) höjning av referenspriserna.

Tandvårdstaxan för specialisttandvården föreslås höjas med 5,2 procent. Specialisttaxan ligger lågt och inom flera områden har materialkostnaderna ökat kraftigt. Vid åtgärder som omfattar protetik ska priset för åtgärden täcka även de tandtekniska kostnaderna som ökat kraftigt det senaste året.

Frisktandvårdspriserna höjs med samma procentsats som styckpristaxan för allmäntandvården, det vill säga 3,5 procent. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 108/2023 att föreslå regionfullmäktige:

1. Fastställa allmäntandvårdstaxa och specialisttandvårdstaxa. Taxorna gäller från och med 15 januari 2024.

2. Fastställa frisktandvårdstaxa. Taxan gäller från och med 1 mars 2024.

16. Budgettillskott till hälso- och sjukvårdsnämnden med anledning av förändrade allmänna bestämmelser om dygnsvila från och med 2023-10-01

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige inväntar riksdagens budgetbeslut i november 2023 med inriktningen att besluta om ett budgettillskott till hälso- och sjukvårdsnämnden i samband med beslut om tilläggsbudget i februari 2024.

Sammanfattning

De förändrade allmänna bestämmelserna börjar gälla den 1 oktober 2023 och innebär i korthet att medarbetarnas rätt till 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod förstärks och att möjligheterna att göra undantag begränsas. Förändringen görs efter att EU-kommissionen uppmärksammat brister i avtalet avseende reglering om dygnsvila. Bestämmelserna är tvingande.

För Region Kronobergs del är det två verksamheter i hälso- och sjukvården där konsekvenserna av förändrade allmänna bestämmelser inte bedöms kunna hanteras inom ordinarie budget i nuläget. Det handlar om ambulansverksamheten och anestesikliniken i Ljungby.

Ambulansverksamheten kommer behöva justera sitt schema för ett arbete utan jour, vilket skulle kräva ett budgettillskott om 11,5 miljoner kronor per år motsvarande 12 tjänster.

Om ambulansverksamheten skulle vara oförändrad i antal ambulanser efter anpassningen till nya bestämmelserna beräknas det kräva motsvarande 26 tjänster till en kostnad av 26 miljoner kronor.

Även anestesikliniken i Ljungby behöver genomföra schemaförändringar. För att kunna bibehålla samma produktion med ett schema utan undantag i de allmänna bestämmelserna kommer ett behov av ytterligare resurser uppstå. Det skulle innebära att kliniken behöver resurser för 5,5 extra tjänster (fördelat på 1,4 operationssjuksköterskor, 1,3 anestesisjuksköterska och 2,8 undersköterska).

Mot bakgrund av anestesiklinikens svårigheter med att rekrytera personal kommer förändringarna oundvikligen på kort sikt medföra ett ökat behov av hyrpersonal, vilket behöver tas i beaktande. Förslaget innebär således ett extra budgettillskott om sammantaget 8,3 mnkr/år för att kunna bemanna tjänsterna. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 87/2023 att:

1. Hemställa till regionfullmäktige om ett extra budgettillskott om 19,8 miljoner kronor under år 2024 respektive år 2025 för hantering av behovet i verksamheterna med anledning av förändrade allmänna bestämmelser om dygnsvila från och med 2023-10-01.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till förändrad bemanningsstruktur i ambulansverksamheten och framtagande av plan för att tillvarata arbetstiden som växlas från att vara jour till att bli aktiv arbetstid för redovisning i hälso- och sjukvårdsnämnden under våren 2024.

3. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att tillvarata arbetstiden som växlas från att vara jour till att bli aktiv arbetstid på anestesikliniken i Ljungby för redovisning i hälso- och sjukvårdsnämnden under våren 2024.

4. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för Region Kronoberg att tillskapa en yrkeshögskoleutbildning till ambulanssjukvårdare för redovisning i hälso- och sjukvårdsnämnden under våren 2024.

17. Reglemente för intern styrning och kontroll inom Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige godkänner Reglemente för intern styrning och kontroll inom Region Kronoberg.

Sammanfattning

Kommunallagen anger att nämnder/styrelser ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna/styrelserna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. De ska också förvissa sig om uppdrag genomförs och återrapporteras.

Reglemente för intern kontroll och styrning syftar till att säkerställa att Region Kronoberg upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll och styrning. Det vill säga att med rimlig grad av insats säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Reglementet tydliggör ansvar och roller för arbetet med intern styrning och kontroll.

18. Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige entledigar Jerker Nilsson (V) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning

19. Entledigande samt val av ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Entlediga Åsa Hellkvist (KD) från uppdraget som ledamot i hälsooch sjukvårdsnämnden.

2. Utse NN (KD) till ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

20. Entledigande samt val av ledamot i nämnden för folkhälsa och vårdval för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Entlediga Elias Axmarker (KD) från uppdraget som ledamot i nämnden för folkhälsa och vårdval.

2. Utse NN (KD) till ledamot i nämnden för folkhälsa och vårdval.

21. Entledigande samt val av ledamot i kulturnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Entlediga Simon Bring (SD) från uppdraget som ledamot i kulturnämnden.

2. Utse NN (SD) till ledamot i kulturnämnden.

22. Interpellation om förbättrad upptäckt av förmaksflimmer från Christer Persson (V) till ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanfattning

Christer Persson (V) har ställt följande interpellation till Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:

"Riksförbundet HjärtLung har i Flimmerrapporten 2023 beskrivit riskerna för det stora antalet personer som har oupptäckt Förmaksflimmer, bland annat risker för att drabbas av Stroke. Vi har uppskattningsvis 127 000 personer i Sverige som i dag lever med oupptäckt Förmaksflimmer. För att rädda liv och erbjuda bättre hälsa, bl.a. genom undersökning av hjärtat under en längre tid, kan man med enkla medel minska risken för allvarliga hälsoproblem. Om flera fall upptäcks kan utöver liv och hälsa även kostnader besparas. Enligt bedömning från Socialstyrelsen är Region Kronoberg näst sämst i landet vad gäller antal oupptäckta fall, 41 procent.

Med anledning detta vill jag ställa två viktiga frågor till hälso-och sjukvårdsnämndens ordförande Ida Eriksson (M):

- Vet vi varför Region Kronoberg bedöms ha så stort antal fall av oupptäckt Förmaksflimmer?

- Har vi något att lära, och i så fall vad, av exempelvis Region Värmland som framhålls som ett föredöme i rapporten och som med enkla medel gjort det lätt för personer med symptom att genomföra en utredning?"

23. Interpellation om hur ser stödet ut för efterlevande vid suicid från Henrietta Modig Serrate (S) till ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanfattning

Henrietta Modig Serrate (S) har ställt följande interpellation till Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:

"Varje år dör omkring 1 200 personer av suicid i Sverige. Ett suicid är inte bara en förlust av ett människoliv, utan också ett trauma för de som lämnas kvar. Det är en komplex sorg som tar lång tid att bearbeta och förekomsten av egen psykisk ohälsa och suicidala reaktioner är markant högre jämfört med annan typ av förlust. I krisen efter ett självmord kan den egna förmågan att söka hjälp kan vara starkt begränsad, samtidigt som omgivningens rädsla och osäkerhet att närma sig gör att många blir väldigt ensamma i sin sorg och lämnade utan hjälp och stöd. Därför är det oerhört viktigt att samhället tar sig an ansvaret att kontakta anhöriga och säkerställa att de får den hjälp och det stöd de behöver. Världshälsoorganisationen bedömer att ungefär 5-10 personer är närmst drabbade när en person dör av suicid.

Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden Ida Eriksson (M):

- Hur ser Region Kronobergs stöd ut till anhöriga vid suicid?"

Paus

24. Interpellation om att Kronoberg har lägst vaccinationstäckning av HPV-vaccin i hela Sverige från Magnus Carlberg (S) till ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanfattning

Magnus Carlberg (S) har ställt följande interpellation till Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande: "Enligt folkhälsomyndigheten drabbas varje år omkring 800 kvinnor och 300 män i Sverige av någon form av cancer som orsakas av HPV, humant papillomvirus. Cirka 550 kvinnor utvecklar livmoderhalscancer och omkring 150 dör i sjukdomen varje år. Idag erbjuds HPV-vaccinet till alla barn i årskurs 5 och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Flickor har erbjudits vaccinet från år 2010 och pojkar från år 2020. År 2020 utlyste Världshälsoorganisationen ett globalt mål om att utrota livmoderhalscancer. För att utrota livmoderhalscancer behövs vaccinering mot HPV samt screening för HPV eller cellförändringar. Inom några år förväntas Sverige nå målet om att ha eliminerat livmoderhalscancer. År 2021 beslutade Sveriges riksdag att påskynda utrotningen av livmoderhalscancer och därmed ska alla kvinnor födda 1994-1999 erbjudas HPV-vaccinering. Erbjudandet syftar till att erbjuda ett nytt HPV-vaccin som ger bättre skydd än det tidigare vaccinet.

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten har Kronoberg lägst vaccinationstäckning av HPV-vaccin i hela Sverige. Detta både sett till vaccinationen av flickor och pojkar. Statistik från år 2022 visar att vaccinationstäckningen för flickor som fått två doser är 84,8 procent i Kronoberg samtidigt som snittet i riket är 87,6. För pojkar som har tagit två doser år 2022 är vaccinationstäckningen för Kronoberg 79,1 jämfört med rikssnittet på 82,7.

För att lyckas utrota livmoderhalscancer och därmed rädd liv behöver alla regioner bidra till vaccinering och screening. Region Kronoberg har lägst vaccinationstäckning i hela Sverige, vilket gör att vi som region hamnar efter i detta livsviktiga arbete.

Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden Ida Eriksson (M):

1. Finns det någon förklaring till varför vaccinationstäckningen av HPVvaccin i Kronoberg är lägst i hela Sverige?

2. Hur ser vaccinationstäckningen ut för kvinnor i Kronoberg födda 1994-1999 jämfört med i andra regioner?

3. Finns anledning att föreslå förbättringsåtgärder med anledning av statistiken?"

25. Interpellation om hur Region Kronoberg arbetar för att säkerställa att verksamhet finansierade med skattepengar inte bedrivs av kriminella gäng från Henrietta Modig Serrate (S) till regionstyrelsens ordförande

Sammanfattning

Henrietta Modig Serrate (S) har ställt följande interpellation till Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande:

"September år 2023 går till historien som den dödligaste månaden i Sverige sedan man börjar räkna skjutningar år 2016. Totalt har 11 personer skjutits till döds under den senaste månaden. I helgen rapporterade SVT nyheter att Ekobrottsmyndigheten varnar för att kriminella gäng har börjat etablera sig inom välfärdssektorn, genom att starta upp vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. Att bedriva företag klassas som en allt viktigare inkomstkälla för de kriminella gängen. Det blir allt vanligare att gängkriminella som döms för narkotikahandel även döms för skattebrott inom företagen. Sveriges radio rapporterar att gängkriminella idag tjänar mer pengar på ekonomisk brottslighet än narkotikahandel. Personer inom Foxtrot-nätverket, ett nätverk som har en central roll i den pågående våldsvågen, är både åtalade för narkotikabrott samt skattebrott inom företag. De har bland annat bedrivit företag inom familjehemsverksamhet och mottagit pengar från kommunerna för att ta hand om ensamkommande barn.

Ekobrottsmyndigheten menar att det är av största viktigt att dessa personer inte får inflytande i hälso- och sjukvården. Det rådande marknadssystemet i välfärden med möjligheten att ta ut skattpengar i form av vinst i exempelvis vårdcentraler i privat regi underlättar för gängen att finansiera sin kriminella verksamhet. Socialdemokraterna har länge drivit frågan om att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och stoppa vinstjakten inom välfärden. För Region Kronoberg blir frågan dels aktuell gällande att kriminella gäng kan bedriva verksamhet inom hälso- och sjukvården men också inom upphandlad verksamhet som exempelvis serviceresor med taxibolag eller kollektivtrafiken med privata bussföretag.

Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M):

- Hur arbetar Region Kronoberg för att säkerställa att verksamhet som finansieras med skattepengar inte bedrivs av kriminella gäng?"

26. Anmälningsärenden

Sammanfattning

Regionfullmäktige noterar redovisade anmälningsärenden till protokollet.

 • 23RGK1586-4 §11 SNBK Delårsrapport per augusti 2023
 • 23RGK1586-2 Delårsrapport per augusti 2023 för samverkansnämnden
 • 23GF2-5 §24 Delårsrapport per augusti 2023
 • 23GF2-6 Delårsrapport per augusti 2023 för Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
 • 23RGK1820-2 Skrivelse om konsekvenser till beslut om jourverksamhet i Kronoberg
 • 23PN7-6 §28 PAN Delårsrapport per augusti 2023
 • 23PN7-5 Delårsrapport patientnämnden augusti 2023
 • 23RGK59-8 §103 HSN Delårsrapport per augusti 2023 för hälsooch sjukvårdsnämnden
 • 23RGK59-6 Delårsrapport per augusti 2023 för hälso- och sjukvårdsnämnden
 • 23RGK1171-6 §104 HSN Åtgärdsprogram Balans 2026
 • 23RGK1171-7 Åtgärdsplan - balans 2026 - hantering av underskott hälso- och sjukvården 2023-09-28
 • 23RGK375-6 §35 NFV Delårsrapport per augusti 2023 för nämnden för folkhälsa och vårdval 
 • 23RGK375-5 Delårsrapport per augusti 2023 för nämnden för folkhälsa och vårdval
 • 23RGK1032-10 Bilaga 1 Delårsrapport regionservice augusti 2023

Mötets avslutning

Fullmäktigemöte med Region Kronoberg

Mötesstart: 25 oktober kl. 09.00
Mötesplats: Utvandrarnas Hus, Växjö

Mötets handlingar.

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas runt åtta gånger per år och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.