Primära flikar

Kronobergs regionfullmäktige 11 juni 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Torbjörn Sjölander, extern konsult

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Torbjörn Sjölander, extern konsult

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Torbjörn Sjölander

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Torbjörn Sjölander

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Torbjörn Sjölander

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Torbjörn Sjölander

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Torbjörn Sjölander

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Torbjörn Sjölander

Talare

Bo Frank (M)

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Torbjörn Sjölander

Talare

Eva Johnsson (KD)

Talare

Torbjörn Sjölander

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Torbjörn Sjölander

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Torbjörn Sjölander

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Torbjörn Sjölander

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Mötet återupptas ca kl. 10:20

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Nils-Erik Nilsson

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Emelie Oskarsson

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Emelie Oskarsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Emelie Oskarsson

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Emelie Oskarsson

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Josefin

Talare

Mari-Kristin

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Pernilla Wikelund (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Bo Bergsjö (L)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Helen Bengtsson (S)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Christer Svensson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Marcus Walldén (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Malin Stadig Lundgren (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Andreas Håkansson (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Johan Lindberg, regional utvecklingsdirektör

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Johan Lindberg, regional utvecklingsdirektör

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Johan Lindberg, regional utvecklingsdirektör

Talare

Eva-Britt Svensson (V)

Talare

Johan Lindberg, regional utvecklingsdirektör

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Yngve Filipsson (L)

Talare

Ulrike Deppert, Helseplan

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Kerstin Wiréhn (V)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Maria Grans (L)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Helena Lagstrand (V)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Patrik Åkesson (KD)

Talare

René Jaramillo (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Emil Torstensson (KD)

Talare

Mats Johnsson (SD)

Talare

Elizabeth Peltola (C)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Henrietta Serrate (S)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Anna Zelvin (KD)

Talare

Ida Eriksson (M)

Talare

Roland Gustbée (M)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Kaj-Mikael Petersson (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Kaj-Mikael Petersson (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Kaj-Mikael Petersson (KD)

Talare

Rut Björkström (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Rut Björkström (KD)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Robert Fredriksson (SD)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Carl-Olof Bengtsson (S)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Gunnar Nordmark (L)

Talare

Tilda Ragnarsson (M)

Talare

Carina Bengtsson (C)

Talare

Joakim Pohlman (S)

Talare

Roland Gustbée (M)

Mötets öppnande

1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan.

2. Val av justerare och justeringsdatum

Förslag till beslut

Regionfullmäktige utser Gunnar Nordmark (L) och Michael Sjöö (S) att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 19 juni 2024.

3. Information - Utvärdering av projektet nytt akutsjukhus i Räppe

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar utvärderingen till protokollet.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 276/2023 att uppdra åt regiondirektören att utvärdera projektet nytt akutsjukhus i Räppe samt att uppdraget skulle återrapporteras till regionstyrelsen under våren 2024. Utvärdering av projektet nytt akutsjukhus i Växjö har genomförts i syfte att identifiera förbättringsmöjligheter inför kommande projekt. Utvärderingen är utförd av Maurbacken AB som oberoende tredje part.

Paus

4. Allmänhetens frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30 minuter.

Den som vill ställa en fråga ska mejla den till [email protected] eller lämna in den skriftligt senast en dag före sammanträdet. Endast en fråga per frågeställare får lämnas vid varje frågestund. Frågor besvaras i den ordning de inlämnats. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

6. Svar på medborgarförslag om ökad robusthet och lägre klimatpåverkan genom minskning av förbrukningsprodukter inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget i enlighet med redovisat yttrande och uppdrar åt regionstyrelsen att intensifiera arbete i enlighet med medborgarförslagets intentioner, samt att inarbeta de föreslagna intentionerna i Region Kronobergs årliga handlingsplan för hållbarhetsprogrammet.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag angående ökad robusthet och lägre klimatpåverkan genom att minska användningen av förbrukningsprodukter inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. Förslaget understryker behovet av att agera mot klimatförändringar och minska användningen av engångsprodukter inom hälso- och sjukvården för att både motverka klimatkrisen och stärka beredskapen för hälsorelaterade kriser såsom pandemier och krig, samtidigt som förslagsställarna betonar att övergången till flergångsprodukter inte nödvändigtvis försämrar vårdkvaliteten. Det förespråkas att hälso- och sjukvården minskar sitt koldioxidutsläpp och tar täten i klimatomställningen samt att regionen implementerar strategier för att främja hållbar vårdpraxis och säkra tillgången till nödvändiga medicinska produkter. Region Kronoberg ställer sig positiv till medborgarförslaget. Medborgarförslaget föreslås besvaras i enlighet med tjänsteskrivelsen. Vidare föreslås att regionfullmäktige därutöver beslutar att uppdra åt regionstyrelsen att intensifiera arbetet för minskad klimatpåverkan i enlighet med medborgarförslagets intentioner, samt att inarbeta de föreslagna intentionerna i Region Kronobergs årliga handlingsplan för hållbarhetsprogrammet.

3. Information - Utvärdering av projektet nytt akutsjukhus i Räppe

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar utvärderingen till protokollet.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 276/2023 att uppdra åt regiondirektören att utvärdera projektet nytt akutsjukhus i Räppe samt att uppdraget skulle återrapporteras till regionstyrelsen under våren 2024. Utvärdering av projektet nytt akutsjukhus i Växjö har genomförts i syfte att identifiera förbättringsmöjligheter inför kommande projekt. Utvärderingen är utförd av Maurbacken AB som oberoende tredje part.

Paus

5. Ledamöternas frågestund

Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

7. Svar på medborgarförslag om att skapa ett hälsocenter och hälsans hus

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget i enlighet med redovisat yttrande.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag angående att skapa ett Hälsans hus och hälsocenter i gamla rygginstitutets lokaler. Förslagslämnaren föreslår att Växjö kommun tillsammans med Region Kronoberg skapar ett hälsans hus där friskvård och hälsa samlas i lokalerna. Sammanfattningsvis har Region Kronoberg insatser, både under uppbyggnad, och redan etablerade i linje med medborgarförslagets intention. Ett hälsans hus i regional regi skulle sannolikt innebära att regionen dels går utanför det regionala uppdraget, men även snedvrida konkurrensen. Fortsättningsvis har Region Kronoberg ett ansträngt ekonomiskt läge. Med hänvisning till ovan föreslås regionfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget i enlighet med redovisat yttrande.

8. Inkomna interpellationer

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.

Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges, regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts. Inför dagens sammanträde har följande interpellationer inkommit:

- Interpellation om användning av sektorsbidraget för att stärka primärvården från Anna Zelvin (KD) till regionstyrelsens vice ordförande.
- Interpellation om avveckling av närtrafiken för landsbygden från Carina Bengtsson (C) till ordförande i trafiknämnden.

1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan.

9. Entledigande samt val av observatör i styrelsen för Sven och Ann Margret Ljungbergs Stiftelse för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Entlediga Rut Björkström (KD) från uppdraget som observatör för Sven och Ann Margret Ljungbergs Stiftelse.
2. Utse NN (M) till observatör för Sven och Ann Margret Ljungbergs Stiftelse.

10. Val av ordförande och ledamot i styrelsen för AB Destination Småland för tiden till och med till ordinarie bolagsstämma 2027

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Utse NN till ledamot i styrelsen för AB Destination Småland.
2. Utse NN till ordförande för i styrelsen för AB Destination Småland.

11. Val av ersättare i Forum för hållbar regional utveckling (politikerforum) för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige user NN till ersättare i Forum för hållbar regional utveckling.

12. Val av ledamot till svenska subkommittén för INTERREG Nordsjöprogrammet för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Regionfullmäktige utser NN till ledamot i svenska subkommittén för INTERREG Nordsjöprogrammet.

13. Entledigande samt val av ledamot i patientnämnden för tiden till och med 2026-12-31

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Entlediga Irene Bladh (M) från uppdraget som ledamot i patientnämnden.
2. Utse NN (M) till ledamot i patientnämnden.

14. Entledigande samt val av lekmannarevisor för granskning av AB Regionteatern Kronoberg-Blekinge 2024-2026

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

1. Entlediga Charlotta Svanberg (S) från uppdraget som lekmannarevisor för granskning av AB Regionteatern Kronoberg-Blekinge.
2. Utse NN till lekmannarevisor för granskning av AB Regionteatern Kronoberg-Blekinge.

Extra Entlediganden och val

15. Region Kronobergs delårsrapport mars 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna delårsrapport mars 2024 för Region Kronoberg.
2. Notera att hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för folkhälsa och vårdval enligt lämnad prognos inte kommer att klara verksamheten inom de av regionfullmäktige satta budgetramarna för 2024.

Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt den 31 augusti varje år. I rapporten redovisas måluppfyllelse för de resultatmål som regionfullmäktige har beslutat om för 2024. I rapporten redovisas även status på de av i budget beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter. För åtets tre första månader redovisar Region Kronoberg ett balanskravsresultat på -491 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett balanskravsresultat på -150 miljoner kronor för 2024 vilket är i stort sett i nivå med budgeterat resultat.

Utifrån sin uppsiktsplikt anmäler regionstyrelsen till regionfullmäktige att hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för folkhälsa och vårdval enligt lämnad prognos inte kommer att klara verksamheten inom de av regionfullmäktige satta budgetramarna för 2024. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om ett åtgärdspaket för ekonomisk balans 2026. Regionfullmäktige föreslås uppmana hälso-och sjukvårdsnämnden och nämnden för folkhälsa och vårdval att följa beslutade åtgärdsprogram och vid behov vidta ytterligare åtgärder för att uppnå regionfullmäktiges beslut.

Paus

Utdelning av hembygdsföreningens bok

21.5 Information – Insatsrapport Gröna Kronoberg 2023

Sammanfattning

Johan Lindberg, regional utvecklingsdirektör, Informerar om Insatsrapport Gröna Kronoberg 2023.

Informationen läggs till handlingarna.

21. Svar på revisionsrapport – Granskning av strokesjukvården i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar svaret på revisionsrapporten till protokollet.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av strokesjukvården i Region Kronoberg till hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionstyrelsen. Den samlade bedömningen från revisionen är att hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån sitt uppdrag och ansvarsområden delvis har säkerställt en ändamålsenlig strokesjukvård i Region Kronoberg.

Hälsooch sjukvårdsnämnden redovisar sina synpunkter i svaret på revisionsrapporten. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 67/2024 att godkänna svar på revisionsrapport om strokesjukvården i Region Kronoberg samt överlämna svaret till regionfullmäktige.

16. Ramförändringar budget 2024

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Öka budgeten för finansiella kostnader med 17 191 000 kronor för räntekostnad finansiell leasing och minska regionstyrelsens driftram med motsvarande belopp.
2. Flytta driftram på 2 173 000 kronor från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen.
3. Flytta driftram på 274 000 kronor från kulturnämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden.
4. Fastställa definitiva driftramar per nämnd enligt tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni 2023 (RF §120/2023) om Budget 2024 med flerårsplan 2025-2026 enligt ordinarie budgetprocess. Till följd av en förbättrad prognos för finansieringen beslutade regionfullmäktige i februari 2024 (RF §16/2024) om Tilläggsbudget 2024.

På grund av övergång till finansiell lease på fastighets-, tåg- och fordonsavtal samt genomförda verksamhetsanpassningar har ytterligare behov av förändringar i driftsramar uppkommit enligt tjänsteskrivelsen. 

17. Tilläggsbudget med anledning av sektorsbidrag till hälso- och sjukvården 2024

Sammanfattning

Handlingar utdelas senare. Ärendet bereds av regionstyrelsen den 11 juni.

Paus

17. Tilläggsbudget med anledning av sektorsbidrag till hälso- och sjukvården 2024

Sammanfattning

Handlingar utdelas senare. Ärendet bereds av regionstyrelsen den 11 juni.

Paus

18. Borgensförbindelse till RyssbyGymnasiet AB

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att utöka borgensramen avseende RyssbyGymnasiet AB med 10 miljoner kronor, vilket innebär att Region Kronoberg såsom för egen skuld ingår borgen för RyssbyGymnasiet AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 138 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning

I grundbeslutet om borgensram (§ 142/21 samt § 13/22) beslutade regionfullmäktige att ge borgen om 67 miljoner kronor för internatet och totalt 128,5 miljoner kronor för alla byggnader inklusive lösen av nuvarande lån till Region Kronoberg. Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Ryssbygymnasiet AB angående utökad borgensram. Grunden för begäran är att byggnationen av internatet har blivit dyrare än planerat. Byggnationen av internatet är snart slutförd och beräknas kosta 114 miljoner kronor.

Avvikelsen från tidigare beräkningar på 81 miljoner kronor är främst uteblivet investeringsstöd från staten om 27,9 miljoner kronor, rivning av befintliga byggnader, dyrare värmepannor samt räntekostnader. Då nuvarande borgensram på 128,5 miljoner kronor inkluderar att Ryssbygymnasiet ska lösa lånen till Region Kronoberg på vid beslutstillfället sammanlagt 24,5 miljoner kronor samt byggnation av multihall och renovering av Nygård räcker inte borgensramen.

Totalt behöver den höjas med 10 miljoner kronor till 138,5 miljoner kronor för att kunna färdigställa byggnationen av internatet. Region Kronoberg kommer ta ut en borgensavgift från RyssbyGymnasiet AB på de lån som upptas med hjälp av borgensramen. Då hela borgensramen kommer bli utnyttjad till internatet och lösa nuvarande lån till Region Kronoberg kommer Region Kronoberg inte gå i borgen för byggnation av multihall och ombyggnation av Nygård. 

19. Svar på motion om att antal kronobergare i donationsregistret behöver öka

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige besvarar motionen.

Sammanfattning

Socialdemokraterna (S) har i en motion föreslagit att - Region Kronoberg verkar för att öka andel kronobergare i donationsregistret. - Region Kronoberg vidtar åtgärder för att öka spridandet av information om organdonation och i synnerhet under Donationsveckan. - Region Kronoberg har tydlig och bra information om organdonation och donationsregistret året om på Region Kronobergs webbplats. Det finns ingen information på regionkronoberg.se, men nationell information finns på 1177.se och det är där informationen bedöms ha sin hemvist.

Regionens donationsansvariga arbetar aktivt med frågan genom bl.a. sociala medier och kampanjer på sjukhusen. För att få fler donatorer i Kronoberg behövs medvetenhet om vilka patienter det handlar om då det är få som kommer genom ”nålsögat”. Eftersom patienterna behöver vara på intensivvårdsavdelningen för att det ska bli möjligt med donation är det viktigt att de också identifieras på andra avdelningar.

Det kan göras genom utbildning med temat donation för medicinkliniken, akutkliniken och kirurgkliniken där man bl.a. går igenom den nya lagstiftningen. Vidare kan man förslagsvis kontakta olika religiösa ledare för att nå ut med information till människor från andra kulturer. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 59/2024 att föreslå regionfullmäktige besvara motionen. 

20. Årsredovisning och revisionsberättelse 2023 för Samordningsförbundet Värend

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige Regionfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet Värend 2023.
2. Bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö, Alvesta, Tingsryds, Lessebo, Uppvidinge kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av åtta huvudmän i Samordningsförbundet Värend. Målgruppen för samordningsförbundets insatser är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och revisionsberättelse för år 2023.

Enligt § 26 lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräckligt.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. Sammantaget bedöms resultatet enligt årsredovisningen vara förenlig med de finansiella mål och verksamhetsmål som satts upp. Revisionen tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

22. Sammanträdesplan för Region Kronoberg 2025

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2025 för Region Kronobergs politiska organisation.

Sammanfattning

Enligt Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region Kronoberg ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region Kronoberg

23. Investeringsbeslut gällande etablering av koronarangiografi och PCI vid Centrallasarettet i Växjö (CLV)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Etablera koronarangiografi och PCI vid Centrallasarettet i Växjö enligt alternativ 1 i bilagan kostnadskalkyl.
2. Anslå 36 miljoner kronor för fastighets- och byggkostnader avseende lokaler för koronarangiografi och PCI vid Centrallasarettet i Växjö ur regionstyrelsens investeringsram 2024–2026.
3. Anslå 20 miljoner kronor för medicinteknisk utrustning och inventarier ur regionstyrelsens investeringsram 2024–2026. 
4. Anslå 360 000 kr för konstnärlig gestaltning ur regionstyrelsens investeringsram 2024–2026.
5. Uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att föra fortsatt god dialog med Region Blekinge på området. 

Sammanfattning

Region Kronoberg når inte upp till de nationella ledtiderna från konstaterad hjärtinfarkt till dess att behandling med akut PCI sker och är i dagsläget den enda regionen i Sverige som inte infört, eller beslutat om att införa koronarangiografi och PCI. En etablering av koronarangiografi och PCI vid Centrallasarettet i Växjö skulle sannolikt öka förutsättningarna för kronobergare med hjärtinfarkt att få rätt behandling i rätt tid.

För sjukhusvården skulle detta även innebära en besparing på cirka 23 miljoner kronor under en 7-årsperiod eftersom behovet av köpt vård för denna patientgrupp minskar avsevärt.

24. Tilläggsbeslut gällande om- och tillbyggnad av hus E 56 på Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige anslår 7 miljoner kronor för byggnadsinvestering ur regionens investeringsram 2024 med flerårsplan 2025-2026.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni 2020 att anslå 62 miljoner kronor till mark- och byggnadsinvestering med ändamålet att bygga om och till hus E 56 för hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum. I april 2021 beslutade regionfullmäktige om att anslå ytterligare 10 miljoner kronor. Om- och tillbyggnaden blev färdigställd under 2023. Under byggtiden och vid avslutandet visar sammanställningarna att indexhöjning har påverkat projektet med ca 2 miljoner kronor, och oförutsedda kostnader under projektets gång har inkommit motsvarande 5 miljoner kronor.

De ökade kostnaderna kan härledas till bland annat intern projektledning, då entreprenören har haft problem med bemanningen och regionen egna resurser har behövt gå in mer än väntat. Kalkylen förutsatte även lägre kostnader för kontroll och anslutningar än utfallet. 

25. Framtagande av lokalförsörjningsplaner, konceptprogram för försörjning och service, fastighetsutvecklingsplaner samt utvecklingsplaner för Region Kronoberg

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige: Regionfullmäktige beslutar att:

1. Ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram handlingsplan för vårdens förflyttningar inom hälso- och sjukvården i linje med strategin Närmare Kronobergaren. Uppdraget återrapporteras i regionfullmäktige juni 2025.
2. Ge regionstyrelsen i uppdrag att ta fram lokalförsörjningsplaner, fastighetsutvecklingsplaner, konceptprogram för försörjning och service samt utvecklingsplaner för Region Kronoberg. Första delen av uppdraget återrapporteras i regionfullmäktige våren 2027.

Sammanfattning

Region Kronoberg står inför stora utmaningar med ett åldrat fastighetsbestånd. Idag saknas en långsiktig planering för Regionens fastigheter. Investeringar styrs utav verksamheters aktuella behov men det är svårt att genomföra långsiktiga prioriterar som går hand i hand med fastigheternas behov av underhåll och samtidigt tillgodose viktiga samband mellan olika verksamheter. För att kunna säkerställa strategiska investeringar av lokaler behöver lokalförsörjningsplaner, fastighetsutvecklingsplaner, konceptprogram för försörjning och service samt utvecklingsplaner tas fram för Region Kronoberg.

För att få fram en lokalförsörjningsplan med verksamhetens behov av lokaler på längre sikt behöver en handlingsplan för vårdens förflyttningar inom hälso- och sjukvården i linje med strategin Närmare Kronobergaren tas fram. Vid avsaknad av handlingsplan genomförs arbetet med lokalförsörjningsplan i enlighet med dagens vårdstruktur. Parallellt med framtagandet av hälso- och sjukvårdens handlingsplan påbörjas arbetet med framtagandet av lokalförsörjningsplan, fastighetsutvecklingsplan samt utvecklingsplan för sjukhusvården i Region Kronoberg. Konceptprogram för försörjning och service tas fram heltäckande för Region Kronoberg.

26. Interpellation om användning av sektorsbidraget för att stärka primärvården från Anna Zelvin (KD) till regionstyrelsens vice ordförande

Sammanfattning

Anna Zelvin (KD) har ställt följande interpellation till Ida Eriksson (M), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:

"I februari tilldelades Region Kronoberg 119,8 Miljoner kronor i extra sektorsbidrag av Regeringen. Medlen ska användas andra halvåret 2024 och måste därför hanteras skyndsamt. Alliansen (Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna) tog ett gemensamt beslut, på kristdemokratiskt initiativ, att dessa extra medel skulle satsas på primärvården för att kunna ta nya kliv framåt i den så viktiga omställningen för en god och nära vård för kronobergarna. I mars genomfördes ett samrådsmöte med Kronobergs vårdcentraler, med stor uppslutning från såväl de privat drivna som de i egen regi. En samstämmig profession uttryckte då vad som skulle ge mest nytta för dessa pengarna för att ytterligare stärka och utveckla primärvården till första linjens vård. Det som samstämmigt lyftes och vi fyra partier kom överens om och kunde ge snabbast effekt var att dela dessa medel i tre potter.

En pott som skulle innefatta kompetensutveckling och inköp av medicinsk utrustning, en andra pott om att höja ersättningsdelen för fler hembesök till de äldre, mest sköra patienterna för att minska återinläggning till slutenvården. Den tredje potten skulle ha fokus på innovation som främjar fast vårdkontakt och minskat behov att skicka patienterna till slutenvården. I denna pott skulle primärvården få ansöka om anslag och beskriva hur dessa medel skulle kunna användas med fokus på bättre och utökad tillgänglighet inom primärvården. Det har varit tyst i frågan sen den nya majoriteten tog över styret hur de tänker använda sektorsbidraget och om moderaterna som var en del av alliansen som den 18 mars lovande att sektorsstödet skulle riktas till länets 31 vårdcentraler.

Därav blir mina följande frågor till Ida Eriksson:

- Vad ämnar Socialdemokraterna och Moderaterna göra med sektorsstödet som tilldelades Region Kronoberg, summan om 119,8 miljoner kronor?
- Om ni tänkt att detta bidrag ska tilldelas primärvården utifrån vad vi kommunicerade ut i mars är det att viktigt att agera skyndsamt innan sommaren för att pengarna ska kunna komma till bäst användning. Vilken dialog har ni i majoriteten fört med länets vårdcentraler i frågan?
- När får länets vårdcentraler klara besked när och om dessa pengar kommer komma primärvården till del?

27. Interpellation om avveckling av närtrafiken för landsbygden från Carina Bengtsson (C) till ordförande i trafiknämnden

Sammanfattning

Carina Bengtsson (C) har ställt följande interpellation till Joakim Pohlman (S), trafiknämndens ordförande:

"I den nya majoritetens (S+M) politiska program framgår att närtrafiken kommer att avvecklas. Närtrafiken fyller en viktig funktion i landsbygdsområden som saknar linjetrafik, vilket gör det möjligt för människor som bor på landsbygden att kunna använda kollektivtrafiken. I majoritetens program framgår att man ska bygga ut linjetrafik istället för Närtrafik. I dagsläget är kostnaden för närtrafiken 4 miljoner kronor och samtidigt räknar man i snitt med att nya linjeturer kostar minst 1 miljon kronor. Det är således en ekvation som inte går ihop eftersom närtrafiken inte enkelt kan ersättas av ett fåtal nya linjeturer.

För de kommuner som nu anslutit sig till regionens upphandling av skolskjuts och färdtjänst (Markaryd och Älmhult) var ett viktigt argument att man då kunde få tal del av utbyggnad av närtrafik. Med den nya majoritetens förslag kommer inte invånarna i dessa bägge kommuner att få ta del av en landsbygdsvänlig satsning på närtrafik. Sedan nyheten om avvecklingen har närtrafiken blivit känd har kritiken varit stor från resenärer som idag är beroende av närtrafiken för sitt dagliga liv. Främst drabbar detta landsbygdsboende, vilket minskar möjligheten för att kunna bo i hela länet och minskar därmed möjligheten för landsbygden att fortsätta utvecklas. 

Med anledning av Majoritetens avsikt att avveckla Närtrafiken önskar jag svar på följande frågor: 

1. Hur tänker Majoriteten finansiera en linjetrafik som ska fylla samma funktion som närtrafiken som kan täcka upp i landsbygdsområden där det idag inte finns någon kollektivtrafik?
2. Vilket blir majoritetens förslag på lösning för alla de som idag är beroende av närtrafiken för sitt vardagsliv, pendling till arbete och skola?
3. Stadstrafiken i Ljungby är utvecklad i samverkan med närtrafiken. Hur kommer en avveckling av närtrafiken att påverka stadstrafiken i Ljungby?" 

28. Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar redovisade anmälningsärenden till protokollet.

Anmälningar

• 24RS491-1 Verksamhetsberättelse 2023
• 24RS405-2 Rapport - Grundläggande granskning 2023 Region Kronoberg inklusive missiv
• 24PN6-4 §24 PAN Delårsrapport per mars 2024 för patientnämnden
• 24PN6-2 Delårsrapport per mars 2024 patientnämnden
• 24PN6-3 Uppdragsrapport per mars 2024 för patientnämnden
• 24HSN13-4 Delårsrapport per mars 2024 för hälso- och sjukvårdsnämnden daterad 2024-05-03

Mötets avslutning

Fullmäktige med Region Kronoberg

Mötesstart: 11 juni kl. 09.00

Mötets kallelse samt handlingar

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas runt åtta gånger per år och beslutar då om övergripande frågor som Regionen hanterar, som till exempel inom vården och länstrafiken.

Detta mötet kommer att kunna ses textat inom några dagar efter mötesdagen. Klicka på "text"-ikonen till vänster om kugghjulet nere till höger i spelaren för att aktivera undertexten. Om ikonen ej syns är texten ej publicerad, men blir det inom kort.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.